Монографії (Monographs). УДК 93/94

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : монографія
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ
  Монографію присвячено науково-дослідній діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану. Висвітлено наукові заходи, що відбувались як безпосередньо в університеті, так і за сприяння науковців інших закладів вищої освіти. Наведено наукові висновки, проєкти нормативно-правових актів, концепцій, до написання яких залучалися представники наукового та науково-педагогічного складу закладів вищої освіти системи МВС України.
 • Документ
  Петро Іванович Прокопович (1775-1850) – патріарх вітчизняної бджільницької науки, видатний педагог, богослов: новий погляд на долю і творчість : монографія
  (Суми: Університетська книга, 2018. - 160 с., 2018) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722
  Монографія є дослідженням науково-практичної, освітянської, популяризаційної, діяльності видатного вченого–бджоляра Петра Івановича Прокоповича (1775–1850). Досліджено процес становлення його як вченого та особистості. На основі вивчення значного масиву архівних та літературних джерел показано, що діяльність П.І. Прокоповича була спрямована на вирішення найголовніших соціальнонаукових завдань. Встановлено, що з винаходом рамкового вулика з рухомими рамками на поч. ХIХ ст. П.І. Прокопович започаткував раціональне ведення бджільництва. Показано внесок у вивчення біології бджоли, інфекційних хвороб бджіл, організацію вирощування медоносних рослин. Досліджено, що П.І. Прокопович започаткував у державі системну освіту з підготовки фахівців для бджільницької галузі, створивши у 1828 р. першу в Російській імперії і Східній Європі школу бджільництва. Здійснений аналіз творчої спадщини П.І. Прокоповича дозволяє стверджувати, що його ідеї мали вирішальне значення для розвитку галузевої науки першої половини Х1Х ст., рушійним поштовхом для подальших відкриттів у бджільництві.
 • Документ
  Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ — на початку ХХ ст. : монографія
  (Харків: Константа, 2018. – 472 с., 2018) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  У монографії досліджується процес зародження та становлення науки «Історія права» в університетах, які знаходилися на українських землях упродовж ХІХ — початку ХХ ст. Оскільки історія права почалася з дослідження права Київської Русі — то саме цим аспектам розвитку історії права і присвячена монографія. У дослідженні основну увагу зосереджено на конкретному внеску того чи іншого університетського професора в розробку історії права Київської Русі. Автори вважали за доцільне дати у одному з розділів біографічні довідки про кожного з професорів, чий спадок буде вивчатися в монографії, тим більше, що в багатьох сучасних довідниках та енциклопедіях відомості про них відсутні. Матеріал згруповано за розділами, показано вплив Дерптської історико-правової школи на розвиток науки історії права у досліджувану добу, висвітлюються основні проблеми права Київської Русі, яким приділяла увагу тогочасна професура: виникнення держави та права у східних слов’ян, цивільне, кримінальне, міжнародне право, судоустрій й та судочинство у Київській Русі. Книга розрахована на правників — викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією права.
 • Документ
  Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 роки): історико-правове дослідження : [монографія]
  (Харків : Золота миля, 2015. – 492 с., 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.
  Книга є продовженням попередньої роботи авторів, що була присвячена історії поліції в Україні у ХVІІІ ст. – 1917 р. Досліджуючи далі у хронологічному порядку проблему розвитку правоохоронних органів, автори у даній розвідці зосередили свою увагу на історії міліції в Україні 1920-х рр., тобто фактично дана робота є другим томом нашої роботи із задуманої багатотомної серії монографій з історії поліції / міліції.