Форум права, 2013, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 43
 • Документ
  Complete electronic justice: pro et contra
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1051-1059, 2013) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, ґрунтованої на концепті логічної ймовірності відповідно до Ляйбніцевої парадигми. У порівнянні з «об’єктивним Байєсіонізмом» прояснені особливості й область застосування такої оцінки. Вказано принципове обмеження, котре сьогодні є викликом реалізації повного е-правосуддя.
 • Документ
  Щодо удосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 1200-1204, 2013) Шишленко, В. Г.; Shyshlenko, V. H.
  Розглянуті питання удосконалення організації та діяльності суду присяжних з метою підвищення в його діяльності об’єктивності та ефективності. Запропоновано створення розширеного складу журі, яке б складалося з 12 присяжних, і розділ суду присяжних на дві колегії: колегію присяжних і колегію професійних суддів.
 • Документ
  Пенітенціарне судочинство: питання конституційного нормування
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 870-877, 2013) Севостьянов, В. П.; Sevostianov, V. P.
  Розглянуті питання розвитку основ пенітенціарної системи України. Показано, що прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України (2012 p.), вивчення зарубіжного досвіду пенітенціарного судочинства, також критичний аналіз норм чинного кримінально-виконавчого законодавства України відповідно до Конституції України сприятиме формуванню основ сучасної пенітенціарної науки.
 • Документ
  Про особливості механізму збуту наркотиків, що виведені з легального обігу
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 800-805, 2013) Прокопенко, Н. М.; Prokopenko, N. M.
  Представлено характеристику суб’єктів, які займаються збутом наркотиків, що були виведені з легального обігу; розкриті типові способи збуту наркотиків та відповідні їм сліди.
 • Документ
  Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 651–654, 2013) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Проаналізовано роль інновацій у забезпеченні ефективної роботи правоохоронних органів. Враховано вимоги нового Кримінального процесуального кодексу; наведено приклади. Запропоновано використовувати досвід США щодо розробки спеціалізованого програмного забезпечення для боротьби зі злочинністю.
 • Публікація
  Ідеологічні передумови формування державно-церковних відносин в умовах розбудови української державності
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 515–524, 2013) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Подано короткий огляд однієї з найбільш актуальних тем дослідження сучасної вітчизняної науки: державно-церковних відносин в Україні крізь призму ідеології з позицій змін, які відбуваються в суспільно-політичному і духовному житті нашої держави.
 • Документ
  Функції ідеології: позитивний та негативний аспект
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 479–485, 2013) Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V.
  Акцентовано вагу на суперечливій природі феномену ідеології. Проаналізовано основні позитивні і негативні функції ідеології. Зроблено висновок про те, що не слід ані ідеалізувати можливості ідеології, ані категорично відкидати її використання у соціально-політичній практиці.
 • Документ
  Вивчення соціального середовища як фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 201–204, 2013) Городиський, М. І.; Gorodysky, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2093-5263; Севостьянов, В. П.; Sevostianov, V. P.
  Розглянуто проблеми формування і розвитку основ пенітенціарної науки в Україні, як комплексної соціально-правової галузі знань про мету, зміст, засоби впливу на особистість засудженого в сучасних умовах його соціалізації, криміналізації, ресоціалізації, пенітенціарного і пост пенітенціарного впливу.
 • Документ
  Адміністративно-правові засоби боротьби підрозділів міліції громадської безпеки МВС України з правопорушеннями у природоохоронній галузі в умовах системних перетворень у суспільстві
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 359-366, 2013) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  Проаналізовано основні напрямки діяльності служб і підрозділів міліції громадської безпеки щодо боротьби з правопорушеннями у галузі охорони навколишнього природного середовища. Визначено напрямки удосконалення правових засад та організації природоохоронної діяльності міліції у сучасних умовах.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика форм та способів втручання в діяльність судових органів
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 53–59, 2013) Бершов, Г. Є.; Bershov, H. Ye.
  Досліджено форми та способи втручання в діяльність судових органів. Доводиться можливість вчинення втручання виключно у формі суспільно небезпечної дії. Виявлені найбільш поширені способи втручання, серед яких: прохання, погрози, вказівки, критика діяльності судді у засобах масової інформації, підкуп. Здійснено критичний аналіз категорії «використання службових повноважень» як способу втручання. Запропоновані зміни до редакції ст.376 КК України, спрямовані на деталізацію ознак об’єктивної сторони складу злочину з урахуванням наведених способів втручання.
 • Документ
  Претензійно-позовна діяльність юридичної служби органів місцевого самоврядування
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 431–435, 2013) Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.
  З’ясовано зміст та значення претензійно-позовної діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування на підставі аналізу роботи юридичного департаменту Харківської міської ради та запропоновані пропозицій щодо удосконалення зазначеної діяльності.
 • Документ
  Розвиток кримінального права України в умовах глобалізації (загальні тенденції та перспективи дослідження)
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 306–311, 2013) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто основні тенденції розвитку кримінального права України в умовах глобалізації в цілому і правової глобалізації зокрема. З’ясовано зумовленість впливу процесів глобалізації на генезис національного кримінального права. Показано місце кримінального права в цих процесах як об’єкта глобалізації та як засобу контролю за її негативними наслідками.
 • Документ
  Окремі аспекти об’єднання податкової та митної служб
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1012–1017, 2013) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  Досліджується питання доцільності об’єднання податкової та митної служб в єдиний фіскальний орган. Визначено позитивні й негативні аспекти концентрації всіх функцій, пов’язаних з адмініструванням податкових та митних платежів, у рамках єдиної структури.
 • Документ
  Щодо діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення права громадян на охорону здоров'я
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 101-105, 2013) Буряк, І. О.; Buriak, I. O.
  Підкреслюється, що сфера забезпечення права на охорону здоров’я, з урахуванням його взаємозв’язків і взаємозалежностей з іншими основними правами і свободами людини, є одним з пріоритетних напрямків прокурорського нагляду. Пропонуються шляхи удосконалення організації діяльності органів прокуратури у сфері охорони здоров’я та формулюються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Нормативно-правові засади реалізації обов’язків прокуратури України
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 817-821, 2013) Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O.
  Визначена сутність, цілі та завдання реалізації обов’язків органами прокуратури України, надані пропозиції щодо удосконалення діяльності органів прокуратури.
 • Документ
  Правова характеристика договору оренди майна державного підприємства
  (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 715–720, 2013) Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Мороз, М. В.; Moroz, M. V.
  Проаналізовано правомочності орендаря за договором оренди майна державного підприємства щодо майна, яке передається у користування. Розглядається зміст таких категорій, як право володіння, право користування та право розпорядження орендованим майном. Відзначається, що речові права на предмет договору оренди виникають в орендаря з моменту передачі йому майна орендодавцем.
 • Документ
  Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 655-661, 2013) Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944
  Досліджене співвідношення правосуб’єктності та компетенції як елементів правового статусу органів внутрішніх справ у договірних відносинах. Проведено детальне дослідження норм чинного законодавства, проаналізовані позиції вчених щодо питання співвідношення компетенції та правосуб’єктності як у цілому, так і в договірних відносинах.
 • Документ
  Предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 413–416, 2013) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
  Розкрито зміст понять «безготівкові бюджетні кошти в агропромисловому комплексі» та «предмет злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі». Висвітлено значення та місце предмету злочинних посягань у вказаній сфері людської діяльності в аспекті розробки дієвих теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо їх розслідування.
 • Документ
  Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 47–52, 2013) Батрин, О. В.; Batryn, O. V.
  Визначено коло осіб, які мають право на апеляційне оскарження судового рішення. Зазначено склад осіб, які беруть участь у справі, здійснена класифікація осіб, які не брали участі в справі, але суд вирішив питання про їх права та обов’язки. Вказується, що не закріплення чіткого переліку осіб, які мають право апеляційного оскарження судового рішення, в певних випадках призводить до зловживань особами цим правом з метою затягування розгляду справи.
 • Документ
  Захист прав суб’єктів персональних даних
  (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 96–100, 2013) Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.
  Розглянуто історію розвитку законодавства в галузі прав суб’єктів персональних даних. Проаналізовано основні міжнародні правові стандарти захисту персональних даних; показано критерії законності оброблення даних державами-членами Європейського Союзу.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/