Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 37

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтувань
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 37. - С. 109-113, 2007) Лозова, С. М.; Lozova, S. M.
  Виділено найбільш типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтування. Зазначено, що врахування різноманітності ситуацій проведення очних ставок (залежно від віку учасників, позиції, яку вони займають, міжособистісних стосунків) допоможе слідчому вибрати адекватний, найбільш ефективний варіант її проведення.
 • Документ
  Поняття боротьби з організованною злочинністю: управлінський підхід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 210-218., 2007) Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P.
  В статті розкрито поняття боротьби з організованною злочинністю. Приділено увагу суто управлінському аспектові боротьби з організованою злочинністю.
 • Документ
  Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 190-197., 2007) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Розкрито методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Раскрыты методы управления обеспечением жизнедеятельности персонала органов внутренних дел. The methods of managing the life support of the personnel of the law enforcement agencies are disclosed.
 • Документ
  Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 182-189., 2007) Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M.
  Висвітлено делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування. Розкрито їх сутність, особливості та види. Освещены делегированные функции и полномочия органов местного самоуправления. Раскрыта их сущность, особенности и виды. The delegated functions and powers of local self-government bodies are highlighted. Their essence, features and types are revealed.
 • Документ
  Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 177-182., 2007) Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O.
  Розкрита система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Раскрыта система управления в сфере обеспечения внутренней безопасности государства. The system of management in the sphere of ensuring the internal security of the state is disclosed.
 • Документ
  Діяльність у галузі автомобільного транспорту як загроза екологічній безпеці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 415-421., 2007) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016
  Розглянуто основні елементи діяльності в сфері автомобільного транспорту та визначено, що становить загрозу екологічній безпеці внаслідок діяльності автомобільного транспорту. Рассмотрено основные элементы деятельности в сфере автомобильного транспорта и определено, что представляет угрозу экологической безопасности в результате деятельности автомобильного транспорта. The basic elements of the activity in the field of road transport are considered and it is determined that it poses a threat to environmental safety due to the activity of road transport.
 • Документ
  Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю: питання термінології
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 404-410., 2007) Замченко, А. О.; Zamchenko, A. O.
  Розкрито сутність понять „нагляд» та „контроль» та окреслено особливості нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. Раскрыта сущность понятий "надзор" и "контроль" и обозначены особенности надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. The essence of the concepts of "supervision" and "control" is revealed and the features of supervision and control over compliance with the labor legislation are outlined.
 • Документ
  Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 384-389., 2007) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  В статті розкрито сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС. В статье раскрыта сущность и особенности денежного обеспечения персонала ОВД. The article describes the nature and peculiarities of financial support for the staff of law enforcement agencies.
 • Документ
  Ситуація слідчої дії: поняття та види
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 47-53., 2007) Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301
  Досліджено проблеми ситуацій слідчих дій, систематизовано ці ситуації за різними підставами. Вивчено окремі їх види, особливо проблемного (складного) характеру. Розроблено відповідні криміналістичні рекомендації. Исследовано проблемы ситуаций следственных действий, систематизировано эти ситуации по различным основаниям. Изучено отдельные их виды, особенно проблемного (сложного) характера. Разработано соответствующие криминалистические рекомендации. Problems of situations of investigative actions are investigated, these situations are systematized on different grounds. Some of their species, especially problematic (complex) ones, are studied. Appropriate forensic recommendations have been developed.
 • Документ
  Співвідношення права та моральності у поглядах М.К. Ренненкампфа
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 36-40., 2007) Ковальова, І. В.; Kovalova, I. V.
  Розкрито взаємодію та взаємозв’язок права і моральності через призму переконань М. К. Ренненкампфа, видатного українського правознавця другої половини ХІХ ст., на тлі поглядів інших відомих науковців – попередників автора (Гроція, Пуффендорфа, Томазія, Канта). Раскрыто взаимодействие и взаимосвязь права и нравственности через призму убеждений М. К. Ренненкампфа, выдающегося украинского правоведа второй половины XIX в., на фоне взглядов других известных ученых - предшественников автора (Гроция, Пуффендорфа, Томазия, Канта). The interaction and interrelation of law and morality is revealed through the lens of the conviction of MK Rennenkampf, a prominent Ukrainian jurist of the second half of the 19th century. against the views of other well-known scientists - the precursors of the author (Grotius, Puffendorf, Tomasiah, Kant).
 • Документ
  Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 32-36., 2007) Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X
  В статті висвітлено особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї. В статье освещены особенности правового регулирования деятельности полиции стран континентальной правовой семьи. The article deals with the peculiarities of legal regulation of the activities of the police of the countries of the Continental legal family.
 • Документ
  До питання співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 27-31., 2007) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  В статті розкрито співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування. В статье раскрыто соотношение механизмов противодействия преступности и уголовного преследования. The article describes the correlation between the mechanisms of combating crime and prosecution.
 • Документ
  «Діти вулиці»: сприйняття ризику і мотиви ризикованої поведінки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 430-434., 2007) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Вивчено сприйняття ризикованої поведінки «дітьми вулиці», проаналізовано мотиви такої поведінки, а також запропоновано напрями її корекції. Изучено восприятие рискованного поведения «детьми улицы», проанализированы мотивы такого поведения, а также предложены направления ее коррекции. The perception of risky behavior by “street children” is studied, the motives of such behavior are analyzed, and the directions of its correction are suggested.
 • Документ
  Правочин, що порушує публічний порядок, як беззаперечно недійсний
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 376-383., 2007) Перова, О. В.; Perova, O. V.
  Розглянуто правочини, що порушують публічний порядок, як беззаперечно недійсні. Рассмотрены сделки, нарушающие общественный порядок, как беспрекословно недействительные. Considerations that violate public order are unconditionally invalid.
 • Документ
  Договір про надання юридичних послуг: особливості правової моделі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 367-376., 2007) Ярошевська, Г. М.; Yaroshevska, H. M.
 • Документ
  Проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 359-367., 2007) Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O.
  Розглянута проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах. Рассмотрена проблематика наследования недвижимого имущества в международных договорах Украины о правовой помощи по гражданским делам. The problem of inheritance of immovable property in international treaties of Ukraine on legal aid in civil cases is considered.
 • Документ
  Поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 349-359., 2008) Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928
  Розкрито поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» як юридичної особи. Раскрыто понятие и особенности физкультурно-спортивного общества «Динамо» как юридического лица. The concepts and peculiarities of the sports and sports society "Dynamo" as a legal entity are revealed.
 • Документ
  Правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічні торги)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 344-349., 2007) Бондаренко, Д. О.; Bondarenko, D. O.
  Розкрито правове регулювання набуття прав власності на майно боржника, виставленого на аукціоні (публічних торгах). Раскрыто правовое регулирование приобретения прав собственности на имущество должника, выставленного на аукционе (публичных торгах). The legal regulation of the acquisition of ownership rights to the property of the debtor put up for auction (public auction).
 • Документ
  Договір зберігання транспортних засобів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 338-344., 2007) Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.
  Визначено поняття "договір зберігання транспортних засобів". Определено понятие "договор хранения транспортных средств". The concept of "storage contract for vehicles" is defined.
 • Документ
  Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 331-338., 2007) Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V.
  Розглянуто зміст депозитних ресурсів комерційних банків України, які впливають на їх конкурентоспроможність і тактику формування власного капіталу. Сформулювано визначення поняття «депозитні ресурси». Рассмотрено содержание депозитных ресурсов коммерческих банков Украины, которые влияют на их конкурентоспособность и тактику формирования собственного капитала. Сформулировано определение понятия «депозитные ресурсы». The content of deposit resources of commercial banks of Ukraine, which influence their competitiveness and tactics of formation of equity capital, is considered. The definition of the term "deposit resources" is formulated.