Форум права, 2024, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права: ел. наук. фах. вид. [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. - Харків: ХНУВС, 2024. - № 1 (78). - ISSN 1995-6134 (Online). - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2024-n-1.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Правовий режим майна виробничого кооперативу
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 97-105, 2024) Артеменко, Р. М.; Artemenko, R. M.
  Встановлено правовий режим майна виробничих кооперативів та роз'яснено його ключові аспекти у контексті сучасного правового середовища. Показано, що існують розбіжності та невизначеності у правовому статусі майна виробничих кооперативів, що потребує уточнення та узгодження законодавства. Визначено, що майно кооперативу належить йому не тільки на праві власності, а й інших речових прав, таких як оренда та позичка. Можливе виникнення інших правових режимів на майно кооперативу, таких як інтелектуальна власність або корпоративні права. Правовий режим майнових прав передбачає вимогу щодо коштів, отриманих від господарської діяльності, створених підприємств кооперативу, благодійних внесків та інших надходжень.
 • Документ
  Визначення юридично значущої сутності цифрової речі в цивільному праві України
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 88-96, 2024) Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.
  Виявлено сутність цифрових речей, від якої залежить застосування чи незастосування до них положень про речі. Встановлено, що сутність цифрової речі представляє собою результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо. Вона проявляється через сутність окремого блага, тоді як сутність самої цифрової речі – через внутрішній зміст останньої. Єдине, що дозволяє об’єднати всі вищенаведені об’єкти цивільних прав під спільною назвою – це їх форма, цифрова форма їх втілення. Але форма втілення окремого блага не змінює його сутності, як і сутності цифрової речі в цілому.
 • Документ
  Розширювальне тлумачення норм національного і міжнародного права
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 77-87, 2024) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.
  Надано поглиблену характеристику розширювального тлумачення норм права з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної та міжнародної юридичної теорії і практики. Встановлено, що використання розширювального тлумачення спричинене чотирма групами чинників: значна кількість фактичних обставин, з якими правове регулювання має справу; динамізм суспільних відносин, які регулюються правом; наявність різних правових культур і методологічних підходів до інтерпретації правових приписів; динамізм права, що проявляться у поступовій зміні правових цінностей і пріоритетів. Це дозволило виокремити такі його види, як змістовно-фактичне, темпоральнофактичне, змістовно-правове і темпорально-правове. Аналіз інтерпретаційної практики свідчить про те, що вказані різновиди розширювального тлумачення використовуються суб’єктами тлумачення норм як національного, так і міжнародного права. Діяльність національних конституційних судів, Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини в сучасних умовах зорієнтована на адаптацію нормативних текстів до реалій сьогодення, внаслідок чого еволюційне, динамічне тлумачення закону чи міжнародного договору стає все більш затребуваним.
 • Документ
  Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 58–64, 2024) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.
  Виконано аналіз сучасного стану системи державного нагляду та контролю, визначені основні аспектив, які характеризують систему нагляду та контролю в державі, включаючи структуру, функції, методи та інструменти. Зазначено, що між термінами "контроль" і "нагляд" не існує чіткої семантичної різниці, оскільки у тлумачних словниках зміст терміну "контроль" розкривається за допомогою терміну "нагляд" і навпаки, або за допомогою слова "перевірка". Співпадає і мета контролю та нагляду, якою є дотримання чинного законодавства, під яким варто розуміти сукупність законодавчих та підзаконних актів. Акцентовано увагу на тому, що для державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності є характерними такі особливості, як залежність від економічної та політичної ситуації в країні та політики держави в економічній та фінансовій сферах, здійснення лише за наявності підстав, визначених нормами чинного законодавства та чіткого розмежування компетенції контролюючих суб’єктів. Показано, що в сфері державного нагляду й контролю за державними закупівлями важливим є створення незалежного органу, який спеціалізується на цій діяльності. Ця особливість, яка акцентується у роботах міжнародних дослідників, підкреслює необхідність стандартизації діяльності такого органу за вітчизняними правовими актами. Щодо контролю за діяльністю судів, то ключовими аспектами є прозорість і визначеність на рівні конституційного та адміністративного права. Основними принципами є розподіл влад, незалежність та об'єктивність судової системи.
 • Документ
  Термін "кримінальна відповідальність" у кримінально-правовій політиці протидії злочинності: мовний та функціональний аспекти
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 40-48, 2024) Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O.; Лютвієва, Я. П.; Liutviieva, Ya. P.
  Визначено семантичні відтінки, які можуть міститися у терміні "кримінальна відповідальність", продемонстровано їх різнорідність при застосуванні у кримінально-правовому дискурсі. Запропонована теза, що "кримінальна відповідальність" є правовим терміном "контейнерного" типу. Зміст цього твердження полягає у тому, що застосування термінів "контейнерного" типу дозволяє змінювати значення, не змінюючи сам текст. Це є бажаною властивістю для суспільств певного типу устрою і не бажаною для демократичних суспільств з правовою державою.
 • Документ
  Зарубіжний досвід протидії порушенням митних правил
  (Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 32-39, 2024) Бухарєва, Ю. В.; Bukharieva, Yu. V.
  Висвітлено основні аспекти митного контролю та обміну досвідом міжнародної співпраці, представлено успішні приклади застосування інноваційних підходів і технологій для протидії порушенням митних правил. Встановлено, що : впровадження сучасних технологій та електронних систем сприяє покращенню ефективності митного контролю та зменшенню ризику порушень; митні аудити та перевірки є ефективним інструментом для підтвердження та забезпечення дотримання митних правил суб'єктами міжнародної торгівлі; важливою є ефективна міжнародна співпраця та обмін інформацією для успішної боротьби з порушеннями митних правил. Наголошено, що оновлення митного законодавства України відповідно до сучасних тенденцій правового регулювання, наявних у розвинутих демократичних країнах, може значно покращити митні процедури, забезпечити ефективність та прозорість митного контролю, сприяючи тим самим розвитку міжнародної торгівлі та зміцненню позицій України на світовому ринку.