Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 101, № 2 (Ч. 2)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 2 (101), ч. 2. - 340 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 101, № 2 (Ч. 2)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Трансформація ціннісно-сенсової сфери курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання з підготовки поліцейських
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 324-334, 2023) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; Сіроштан, А. О.; Siroshtan, A. O.
  Досліджено зміни поліструктурних ціннісних орієнтацій особистості курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання з підготовки поліцейських під впливом карантинних заходів 2020–2021 рр. і воєнних дій 2022 р. Опитано три незалежні групи курсантів восени 2019, 2021 та 2022 рр. Продемонстровано зменшення значущості ціннісних орієнтацій, які пов’язані з активною взаємодією із соціумом під впливом карантинних обмежень. Показано, що такі ціннісні орієнтації, як приємне проведення часу, відпочинок, високі матеріальні статки, визнання та повага людей і вплив на оточуючих, за значущістю стали менш важливими для курсантів в умовах воєнного стану. З’ясовано ціннісні орієнтації курсантів, які найстійкіші до впливів соціальної ситуації розвитку: приємне проведення часу, відпочинок, визнання й повага людей, вплив на оточуючих та любов.
 • Документ
  Поняття, предмет і метод юридичної психології
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 317-323, 2023) Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.
  Проведено детальний аналіз взаємозв’язку психології та юридичної психології. Виокремлено ключові загальнонаукові ознаки психології, які становлять базис змісту юридичної психології. Досліджено наукові підходи до визначення юридичної психології. Розглянуто концепції вчених із приводу складу предмета та сутності методу юридичної психології. Наведено авторське бачення поняття, предмета і методу юридичної психології.
 • Документ
  Актуальні питання кримінологічної характеристики наркоманії в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 301-306, 2023) Лук’яненко, С. В.; Lukianenko, S. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення поняття наркоманії як суспільно небезпечного явища. Виявлено чинники, які зумовлюють виникнення та поширення наркоманії в Україні. Аргументовано, що злочинність та наркоманія мають прямий взаємозв’язок, що потребує комплексного підходу для вирішення проблем, пов’язаних із ними. Виокремлено чинники, через які розкривається кримінологічна характеристика наркоманії.
 • Документ
  Мета, предмет і завдання судової медицини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 282-288, 2023) Моїсеєнко, О. С.; Moiseienko, O. S.
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, запропоновано авторське визначення поняття «судова медицина». Виокремлено мету, предмет і завдання судової медицини. Аргументовано, що судова медицина має на меті забезпечити точність і об’єктивність у визначенні причин та наслідків насильства та інших видів травматичних подій для забезпечення правосуддя і захисту громадянських прав.
 • Документ
  Незалежність нотаріуса під час учинення нотаріальних дій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 269-274, 2023) Василенко, М. Є.; Vasylenko, M. Ye.
  Розкрито перелік нотаріальних дій, які уповноважені здійснювати нотаріуси. Запропоновано авторське визначення поняття «нотаріальні дії». Наголошено на важливості забезпечення незалежності нотаріусів у процесі реалізації ними нотаріальних дій. Наведено низку аспектів, що підтверджують цю тезу.
 • Документ
  Особливості прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування резонансних злочинів сексуального характеру, вчинених щодо дітей
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 257-268, 2023) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.
  Враховуючи проведений аналіз нормативно-правових актів, а також слідчо-судової практики, виокремлено особливості прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування резонансних злочинів сексуального характеру, вчинених щодо дітей, з приводу: а) створення слідчої групи або слідчо-оперативної групи; б) застосування заходів безпеки; в) здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні; г) застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
 • Документ
  Процесуальний статус учасників кримінального провадження як засіб забезпечення прав і законних інтересів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 249-256, 2023) Соловйова, О. Є.; Soloviova, O. Ye.
  Розглянуто поняття процесуального статусу учасників кримінального провадження. Відповідно до КПК України учасники кримінального провадження – це сторони кримінального провадження, особи, які беруть участь у кримінальному процесі. Співставлення цього визначення з конкретними нормами КПК України щодо учасників кримінального провадження показує, що до них за законом належать не тільки особи, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, а й самі суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, тобто посадові особи та органи, які ведуть кримінальне провадження, тощо.
 • Документ
  Система процесуальних гарантій прав учасників кримінального провадження під час досудового розслідування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 239-248, 2023) Піддубна, А. В.; Piddubna, A. V.
  Здійснено аналіз сутності системи процесуальних гарантій прав учасників кримінального провадження під час досудового розслідування, а також охарактеризовано її структуру й основні складові. Сформульовано позицію щодо змісту системи процесуальних гарантій прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування, яку становлять: кримінальна процесуальна форма, засади кримінального провадження, процесуальний статус особи, заходи забезпечення кримінального провадження, заходи відновлення порушених прав особи, контроль та нагляд уповноважених органів, юридичні санкції.
 • Документ
  Сутність, мета і завдання досудового розслідування: теоретико-правова характеристика
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 231-238, 2023) Матус, В. В.; Matus, V. V.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, запропоновано авторське визначення поняття «досудове розслідування». Акцентовано увагу на тому, що, розкриваючи сутність і зміст досудового розслідування, необхідно визначитись із його метою та завданнями. Розкрито мету і завдання досудового розслідування. Наголошено на важливості досудового розслідування як окремої стадії кримінального провадження.
 • Документ
  Особливості призначення та проведення судових експертиз в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 224-230, 2023) Кисельов, В. М.; Kyselov , V. M.; Бутович , О. І.; Butovych, O. I.
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито теоретичні підходи до тлумачення поняття «судова експертиза». Запропоновано авторське визначення відповідної наукової категорії. Аргументовано, що ключове призначення судової експертизи полягає у проведенні спеціалізованого дослідження з метою отримання об’єктивних і достовірних даних про певний об’єкт, які в подальшому можуть використовуватися як докази у кримінальному процесі. Визначено та детально розглянуто особливості призначення і проведення судових експертиз в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Спосіб і засоби вчинення незаконного полювання як обставини доказування у кримінальному провадженні (на матеріалах судової практики)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 213-223, 2023) Горбунова, К. В.; Horbunova, K. V.
  Проведено аналіз практики застосування норми про відповідальність за незаконне полювання (ст. 248 Кримінального кодексу України), виявлено найбільш поширені способи та знаряддя (засоби) незаконного полювання. На підставі дослідження визначено типове поєднання способів і знарядь (засобів) незаконного полювання.
 • Документ
  Стандартизація доказування слідчим суддею при реалізації ним повноважень з розгляду клопотань про надання дозволу на проведення процесуальних дій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 201-212, 2023) Балац, Р. М.; Balats, R. M.
  На підставі сучасних досягнень вітчизняної науки кримінального процесу та розвитку теорії доказування у кримінальному провадженні, зокрема її стандартизації, розглянуто теоретичні передумови стандартизації доказування слідчим суддею при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення процесуальних дій, а також співвідношення функцій і повноважень слідчого судді. Надано авторське визначення стандартів доказування у кримінальному процесі. Визначено коло стандартів доказування, якими повинен керуватися слідчий суддя під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення процесуальних дій.
 • Документ
  Сутність та ознаки злочинів у сфері службової діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 181-188, 2023) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O.
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутність і зміст понять «службова особа» та «службова діяльність». Запропоновано авторське визначення поняття «службова діяльність». На основі аналізу норм чинного законодавства і теоретичних підходів науковців розроблено авторський підхід до визначення ключових ознак злочинів у сфері службової діяльності.
 • Документ
  Форми взаємодії підрозділів Національної поліції з громадськістю в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 163-171, 2023) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; Найда, В. О.; Naida, V. O.
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених і особливостей діяльності підрозділів поліції та громадськості, сформульовано авторське розуміння громадськості в умовах воєнного стану з урахуванням міжнародного та віртуального вимірів її функціонування, виокремлено основні особливості її діяльності. Зроблено спробу окреслити особливості діяльності поліції в умовах воєнного стану, які тим або іншим чином пов’язані із взаємодією з громадськістю. Окремо розглянуто найбільш поширені форми взаємодії поліції та громадськості, надано рекомендації щодо розбудови нових форм взаємодії.
 • Документ
  Оскарження адміністративного акта в межах адміністративної процедури: порівняльно-правовий аналіз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 151-162, 2023) Маркова, О. О.; Markova, O. O.
  Проведено порівняльно-правовий аналіз однієї зі стадій адміністративної процедури – стадії оскарження адміністративного акта. Увагу сфокусовано на дослідженні положень Закону Федеративної Республіки Німеччина «Про адміністративну процедуру», Кодексу адміністративного провадження Польщі та Закону України «Про адміністративну процедуру» щодо оскарження результатів адміністративної процедури. На основі проведеного аналізу охарактеризовано наявні особливості механізму оскарження адміністративного акта в межах адміністративної процедури в Польщі та Німеччині та порівняно їх із положеннями Закону України «Про адміністративну процедуру», який ще не набув чинності, а також надано пропозиції щодо вдосконалення положень означеного Закону. Доведено необхідність уточнити в Законі України «Про адміністративну процедуру» положення щодо суб’єкта розгляду скарги з огляду на відсутність критеріїв, які враховуються при виборі суб’єкта розгляду скарги
 • Документ
  Актуальні напрями вдосконалення адміністративно-правових та організаційних засад діяльності закладів вищої освіти МВС України, які готують поліцейських, з урахуванням вимог воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 136-150, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.
  Досліджено нормативно-правові й організаційні засади діяльності закладів вищої освіти системи МВС України, які готують поліцейських. На підставі проведеної роботи сформульовано концептуальні напрями подальшого вдосконалення діяльності цих закладів вищої освіти з урахуванням вимог воєнного стану. Основними сферами, які потребують відповідної оптимізації та трансформації, визначено: нормативно-правове забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності, правове регулювання роботи психологічної служби, а також матеріально-технічного забезпечення проходження служби здобувачами вищої освіти; необхідність зміни галузевих стандартів вищої освіти та типових навчальних планів і освітніх програм підготовки поліцейських; покращення змісту спеціальних навчальних дисциплін; зміна підходів до формування кадрового складу.
 • Документ
  Поняття та стан правового регулювання кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 123-135, 2023) Свердлін, К. Ю.; Sverdlin , K. Yu.
  Наголошено на тому, що належне реформування пенітенціарної системи України неможливе без удосконалення механізму кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України, ефективність якого так само значною мірою залежить від стану правового врегулювання тих суспільних відносин, що входять до змісту процесу зазначеного кадрового забезпечення. У зв’язку із цим розглянуто наукові підходи до визначення поняття «правове регулювання», розуміння його сутності та ролі в організації суспільного життя. Сформульовано авторське визначення правового регулювання кадрового забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби України, проаналізовано стан законодавчої регламентації її кадрового забезпечення.
 • Документ
  Зміст контракту як різновиду трудового договору
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 96-108, 2023) Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V.
  Досліджено сучасний стан правового регулювання обов’язкових і додаткових умов трудового договору й контракту в Україні та виявлено його недоліки. Проаналізовано погляди науковців щодо сутності змісту трудового договору. Окреслено обов’язкові та додаткові умови контракту. Обов’язковими умовами контракту визначено: місце роботи; трудову функцію; момент початку виконання роботи і тривалість строку контракту; права й обов’язки сторін; умови та розмір оплати праці; матеріальне забезпечення працівника; організацію праці; відповідальність сторін; умови розірвання контракту. Додатковими умовами контракту є: строк та умови випробування; нерозголошення комерційної таємниці й іншої захищеної законом інформації; періодичність і тривалість професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника; поліпшення умов праці, виробничого побуту та відпочинку; медичне і санаторно-курортне забезпечення; соціально-побутові пільги та соціально-культурне обслуговування тощо.
 • Документ
  Режими диспозитивності у правовому регулюванні договірних відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 2 (101), ч. 2. - С. 72-83, 2023) Чалий, Ю. І.; Chalyi , Yu. I.
  Наголошено на необхідність подальшої диференціації режимів диспозитивності в регулюванні договірних відносин. Найвищий ступінь диспозитивності має проявлятися у правовому регулюванні договірних відносин за участі підприємців, найнижчий – у договірних зв’язках, де сторонами є підприємці та споживачі. Серединне положення за інтенсивністю прояву диспозитивних положень законодавства має посідати режим упорядкування договірних відносин, що виникають між фізичними особами-непідприємцями, а також між фізичними особами-непідприємцями та юридичними особами-непідприємцями.