Форум права, 2017, № 1

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Адміністративно-правові заходи щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 136–143, 2017) Надьон, О. В.; Nadion, O. V.
  На основі аналізу чинного законодавства визначено три групи адміністративно-правових заходів щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції в Україні. Охарактеризовано особливості організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції та запропоновано розширити надання банківських послуг в зоні АТО за рахунок інноваційних технологій інтернет-банкінгу та сучасних форм організації бізнесу – аутсорсингу, які дозволяють мінімізувати ризики для фінансової безпеки банків.
 • Item
  Чи існує особлива юридична логіка?
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 188–194, 2017) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Проаналізовано два основних підходи до визначення особливості юридичної логіки. За першим з них, юридична логіка – це формальна логіка, застосована у правових міркуваннях (І. Таммело, Г. Кельзен та ін.). За другим підходом, юридична логіки є одною з матеріальних логік, її специфіка детермінована не тільки областю визначення, а й змістом. Аргументовано, зокрема, що суттєва особливість юридичної логіки полягає у тому, що вона не обмежується врахуванням формальної валідності і матеріальної валідності. Вона бере до уваги прагматичну – юридичну – валідність, яка у полі права є пріоритетною.
 • Item
  Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 150–154, 2017) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Визначено характер та ступінь впливу правової свідомості на функціонування політико-правової системи сучасної України. Проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення типів політичної і правової культури та відповідних моделей правової свідомості. Розглянуто зміст та характерні особливості сучасного стану суспільної правосвідомості в Україні, окреслено основні тенденції її подальшої трансформації.
 • Item
  Реалізація у кримінальному судочинстві України міжнародних стандартів права особи на повагу до приватного і сімейного життя
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 77–83, 2017) Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.
  Здійснено аналіз міжнародно-правових актів, рішень Європейського суду з прав людини у досліджуваній сфері та чинного кримінального процесуального законодавства України. Автором підтримані позиції науковців щодо уведення критеріїв допустимості втручання держави у приватну сферу особи та вносяться пропозиції щодо удосконалення окремих положень КПК України. Вказано, що незважаючи на достатньо повне відображення у чинному КПК України в якості засади кримінального провадження міжнародного стандарту права на повагу до приватного і сімейного життя, має місце неповнота реалізації цих положень у статтях, яким це провадження регламентовано по суті.
 • Item
  Ретроспективний аналіз цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 118–123, 2017) Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X
  Розглянута періодизація законодавства про користування майном держави на засадах найму (оренди). Вказано на поділ цивільно-правового правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель та споруд на три періоди формування цивільно-правого регулювання. Запропоновано підкреслити самостійність предмету статті, виділивши власну періодизацію та специфіку.
 • Item
  Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 205–211, 2017) Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D.Ju.
  Розроблено систему особистих та морально-етичних якостей, яким повинен відповідати суддя та кандидат на його посаду; розглянуто механізм перевірки рівня особистих та морально-етичних якостей у кандидата на посаду судді; обґрунтовано необхідність впровадження обов’язкової періодичної атестації суддів.
 • Item
  Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 113–117, 2017) Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; ResearcherID: J-8916-2016
  Здійснено правовий аналіз строку як істотної умови договору оренди майна державних підприємств. Визначено, що строковість володіння і користування орендованим майном є основною ознакою групи договорів про передачу майна в користування. Вказано, що при визначенні строку договору оренди сторони повинні зважати також на специфіку об’єкту оренди. Досліджено закінчення строку договору оренди майна державного підприємства як підстави припинення цього договору. Проаналізовано можливість продовження строку договору оренди майна державних підприємств. Досліджено переважне право орендаря на продовження договору оренди.
 • Item
  Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України та правові засади їх реалізації
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 52– 59, 2017) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Мироненко, І. С.; Myronenko, I. S.
  Виконано аналіз видів і форм діяльності Державної фіскальної служби України та висунуто пропозиції з удосконалення чинної нормативно-правової бази.
 • Item
  Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 144–149, 2017) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано законодавство України, що стосується охорони моральних засад суспільства в частині розповсюдження інформації про статеве життя. Запропоновано заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів.
 • Item
  Завдання, предмет і межі судового контролю в оперативно-розшуковому процесі України
  (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 195– 204, 2017) Чуприна, Ю. Ю.; Chupryna, Yu. Yu.
  Доведено, що контрольна діяльність слідчого судді в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі є важливою гарантією законності та обґрунтованості проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. Визначено, що до основних завдань судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі відносяться контроль за законністю підстав проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права громадян; контроль за законністю та обґрунтованістю внесеного клопотання про дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів; контроль за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності в якості доказів у кримінальному провадженні.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/