Форум права, 2016, № 4

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Неоригінальна база даних як об’єкт інформаційних відносин: цивільно-правовий аспект
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 11-15, 2016) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016
  На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що неоригінальна база даних – це система відомостей/даних, що сформована без порушення прав інших осіб, розроблена нетворчою працею для практичного застосування та має ознаки кількісних та/ або якісних інвестицій. За формою фіксації неоригінальні бази даних можуть бути паперові та/або електронні, за структурою: прості та складні. За спрямованістю на задоволення потреб споживача: комерційні та некомерційні. Неоригінальна база даних за своїм змістом, метою, складом є інформаційним продуктом, що може розглядатися об’єктом інформаційних відносин у межах цивільного права.
 • Item
  Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 66-71, 2016) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Досліджена категорія «бюджетне законодавство» і визначена система нормативноправових актів, вимоги яких встановлюють показники бюджетної діяльності. Доведено, що система нормативно-правових актів, що складають бюджетне законодавство надає правові орієнтири учасникам бюджетного процесу, дотримання яких є завданням бюджетного контролю.
 • Item
  Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 84–89, 2016) Гришина, І. І.; Hryshyna, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593
  Розглянуто особливості застосування вини у відповідальності акціонерного товариства. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що вина є обов’язковою умовою застосування відповідальності до товариства, як учасника досліджуваних правовідносин. Звернуто увагу, що «психологічна концепція» розуміння вини суперечить компенсаційній функції відповідальності в акціонерних правовідносинах та ускладнює її застосування до акціонерного товариства.
 • Item
  Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 127–132, 2016) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  У статті у продовження вивчення світового досвіду вирішення конфліктних ситуацій у рамках корпоративних відносин досліджуються питання застосування доктрини «проникнення за корпоративну вуаль». Аналізується правова доктрина та стан законодавства країн англосаксонської та романо-германської правових систем щодо можливості застосування у правовій дійсності відповідної доктрини. Звертається увага, що сучасний стан законодавства України не дозволяє однозначно стверджувати про можливість застосування проникаючої відповідальності за боргами корпоративної організації.
 • Item
  Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 133-139, 2016) Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016
  Визначено особливості адміністративно-правового статусу окремих груп державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні. Визначено критерії розмежування повноважень суб’єктів охоронної діяльності, а також запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правого регулювання в зазначеній сфері.
 • Item
  Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 190-194, 2016) Кучеренко, В. А.; Kucherenko, V. A.
  Здійснено аналіз наукових праць щодо вивчення проблем протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням. Розглянуто наукові дослідження вчених у таких сферах: 1) протидія злочинам у бюджетній сфері; 2) протидія злочинам у сфері державних закупівель; 3) протидія злочинам у сфері будівництва. Запропоновано напрямів вивчення проблем протидії розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням, які потребують комплексного наукового дослідження.
 • Item
  Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 258-263, 2016) Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165
  Виявлено, що основною проблемою при кваліфікації кіберзлочинів, що вчинені одним діянням, але мають ознаки різних складів злочинів, є оцінка цього діяння як одиничного злочину або ідеальної сукупності. Надано спосіб вирішення цієї проблеми через порівняння тяжкості злочинів, ознаки яких містить діяння, що кваліфікується.
 • Item
  Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 146-149, 2016) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016
  Розглянуто стан справ у сфері правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні. Досліджені категорії «юридична відповідальність», «дисциплінарна відповідальність», «дисциплінарний проступок» та рекомендації з удосконалення національного законодавства, яке передбачає дисциплінарну відповідальність поліцейських.
 • Item
  Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 171-178, 2016) Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.
  Проаналізовано підходи до вирішення питання про співвідношення джерел міжнародного та національного права в кримінальному процесуальному праві України. Визначені об’єктивні (вплив властивості суверенітету та незалежності держави, особливості процедури імплементації) та суб’єктивні (тривалий час на ратифікацію підписаних міжнародних договорів, відсутність законодавчого забезпечення реалізації норм міжнародних договорів у національному законодавстві) чинники, що заважають повній імплементації норм міжнародно-правових актів у кримінальне процесуальне законодавство України. Вказано на необхідність вжиття дієвих заходів щодо більш повного включення міжнародних стандартів кримінального судочинства та прав особи у цій сфері у правозастосовну діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, суду.
 • Item
  Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 195-200, 2016) Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V.
  Визначені основні терміни, які пов’язані з гендерною рівністю використовуються в різних галузях науки. Особлива увага приділена доктринальному тлумаченню поняття «гендер», та «принцип гендерної рівності», які є основополагаючим чинником кодифікації трудового законодавства та регулювання трудових відносин.
 • Item
  Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 201-205, 2016) Лисенко, І. В.; Lysenko, I. V.; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148
  Досліджена правова природа охорони прав споживача у договорах купівлі-продажу, укладених через мережу Інтернет, що зумовлене постійним зростанням кількості таких правочинів у в сьому світі та в Україні зокрема. Запропоновано створення більш посиленого механізму охорони прав споживача, як найменш захищеної сторони договору, укладеного у мережі Інтернет.
 • Item
  Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 224–228, 2016) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  Розглянуто енциклопедичні та наукові погляди на зміст таких правових категорій, як «координація», «правоохоронна діяльність», «правоохоронні органи». Зроблено висновки про наявність достатньої уваги до досліджуваних термінів серед науковців та неналежний стан висвітлення зазначених термінів в рамках національного правового поля. Зосереджено увагу на необхідності удосконалення останнього в частині включення до національного законодавства поняття «координація правоохоронної діяльності».
 • Item
  Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України)
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 331–337, 2016) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869; Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Окреслено суспільну небезпечність незаконного переправлення осіб через державний кордон України та актуальність цієї проблематики в сучасних умовах. Визначено, що юридичною підставою настання кримінальної відповідальності за ст.332 КК України є наявність у суспільно небезпечному діянні особи ознак даного складу злочину. Охарактеризовано елементи склад злочину, передбаченого ст.332 КК України та проаналізовано їх особливості.
 • Item
  Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 236–239, 2016) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Окреслено підходи розуміння статевої свободи на законодавчому, науковому та побутовому рівнях, а також релігійному та ідеологічному світоглядах. Визначено соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів через фізичну і психологічну складові здоров’я людини.
 • Item
  Economic and legal analysis of the concept «monitoring»
  (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 252-257, 2016) Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X; Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014; Сюркало, Б. І.; Siurkalo, B. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5282-631X; ResearcherID: O-1536-2016
  Виконано комплексний аналіз поняття «моніторинг» з використанням міждисциплінарного підходу (економіко-правового) з метою формування загальної концепції моніторингу, як для економіки, так і для права. Розкривається сутність моніторингу, його цілі, функції, принципи.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/