Форум права, 2014, № 1

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. В. Марцеляк. – Харків, 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Протидія злочинам неповнолітніх, як форма кримінально-правового захисту прав дітей
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 19–23., 2014) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  Проаналізовано питання протидії злочинам неповнолітніх. Наведено динаміку статис- тичних даних злочинності неповнолітніх. Запропоновано основні напрямки та заходи щодо забезпечення протидії злочинам неповнолітніх.
 • Документ
  Сутнісні аспекти правової політики
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 67–71., 2014) Ващук, Ю. О.; Vaschuk, Y. O.
  Аналізується взаємозв’язок таких правових категорій як «політика» і «позитивне право», від яких генетично походить правовий феномен «правової політики». Надана загальнотеоретична характеристика поняття та ознак правової політики.
 • Документ
  Латентність злочинності та шляхи її подолання
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 72–74., 2014) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
  Розглядається стан латентної злочинності, характеризується її визначення та вплив на ефективність протидії злочинності.
 • Документ
  Організація діяльності та кадрова політика міліції УСРР у 1926–1930 роках
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 75–79., 2014) Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037
  Досліджується структура органів міліції та її трансформація, зумовлена соціально-економічними і політичними умовами, аналізується правовий статус міліціонера, джерела поповнення і система професійної підготовки особового складу.
 • Документ
  Заходи протидії органів внутрішніх справ України втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 97–101., 2014) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Надаються пропозиції щодо вироблення дієвої системи протидії втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність.
 • Документ
  Цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 124–129., 2014) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Зроблено висновок, що цивільно-правова правосуб’єктність суб’єктів системи місцевого самоврядування – це встановлена чинним законодавством і гарантована державою здатність суб’єктів системи місцевого самоврядування виступати учасником цивільних правовідносин, тобто, бути носієм юридичних прав та обов’язків, а також відповідати за неналежну реалізацію цих обов’язків.
 • Документ
  Подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 156–160., 2014) Дудін, М. М.; Dudin, M. M.
  Розглянуті процеси подолання системної корупції як засадничої стратегії забезпечення підприємницької безпеки в умовах тінізації. Показано, що корупція має мультиплікативний ефект – поширює непрозорі правила гри на всю систему суспільних відносин у державі, зокрема, на економіку. Тіньова економіка, у свою чергу, створює умови для отримання тіньових фінансових ресурсів, які підтримують існування політичної корупції, прискорення процесу гібридизації влади і олігархічного підприємництва. В результаті створюється «порочне коло» не доброчесної влади та не доброчесного бізнесу.
 • Документ
  Гарантії діяльності страхових організацій
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 175–180., 2014) Жук, О. О.; Zhuk, O. O.
  Розкривається зміст термінів «гарантії», «правові гарантії» та надається авторське визначення поняття «гарантії діяльності страхових організацій». Виділені групи гарантій страхової діяльності й висвітлений зміст кожної із них.
 • Документ
  Спецiальнi способи захисту права на комеpцiйне (фipмове) найменування
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 299–303., 2014) Кузьмінський, О. О.; Kuzminskiy, A. A.
  Встановлено, що практика застосування законодавства щодо прав інтелектуальної власності свідчить про наявність низки проблем, складностей, пов’язаних із загальними формулюваннями правових норм, недостатньою деталізацією в них змісту способів захисту та порядку їх застосування. Виходячи з цього, автор доходить висновку, що основними напрямками вдосконалення законодавства в даній сфері виступають деталізація i конкретизація змісту i правил застосування способів захисту щодо прав на комерційні, фірмові найменування.
 • Документ
  Місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 304–309., 2014) Кухарєв, О. Є.; Kukharyev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  Аналізується місце договору про зміну черговості одержання права на спадкування в системі цивільно-правових договорів. Відзначається, що такий договір не охоплюється прийнятою в цивілістиці класифікацією цивільно-правових договорів, в основу якої покладений критерій направленості правової мети. Доводиться необхідність виділення нової групи договорів, що укладаються у сфері спадкування.
 • Документ
  Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 317–322., 2014) Лесь, І. О.; Les’, I. O.
  Розглянуто нормативно-правову базу, що забезпечувала діяльність товариських судів (судів честі) в органах внутрішніх справ, порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності атестованого працівника міліції та їх вплив на укріплення дисципліни працівників міліції Української РСР.
 • Документ
  Речове-правове співвідношення будівлі та розташованих в ній нежитлових приміщень
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 328–332., 2014) Логвін, В. С.; Logvin, V. S.
  Розглядаються питання речово-правової моделі співвідношення будівлі і розташованих у ній нежитлових приміщень. Проаналізовано українське законодавство, наукові дослідження щодо правового режиму будівлі і нежитлових приміщень, зроблені ґрунтовні висновки, які мають як теоретичне, так і практичне значення щодо зазначеного питання.
 • Документ
  Систематизація законодавства про дисципліну праці як важливий чинник його ефективності
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 347–349., 2014) Марченко, І. В.; Marchenko, I. V.
  Розглянута необхідність проведення в сучасних умовах господарювання систематизації нормативних актів про дисципліну праці як важливого чинника з регулювання взаємовідносин між працівником та роботодавцем в процесі праці.
 • Документ
  Правова природа права інтелектуальної власності
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 362–368., 2014) Мельник, О. М.; Melnik, O. M.
  Показана необхідність істотно посилити як державне, так і громадське матеріальне та моральне стимулювання творчої діяльності у вигляді надбавок до пенсії, зменшення розмірів оплати комунальних послуг, нагородження різними державними і громадськими нагородами, широко застосовувати різні форми заохочень.
 • Документ
  Сучасний стан захисту прав дітей
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 378–381., 2014) Ніколайчук, А. І.; Nikolaychuk, A. I.
  Розглянута проблема правового та соціального захисту прав дітей. Особливу увагу приділено захисту прав дітей, які позбавлені батьківського піклування, розглянуто питання здорового виховання дітей у атмосфері любові та поваги до інших членів сім’ї.
 • Документ
  Форми забезпечення громадської безпеки
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 382–386., 2014) Новіков, В. В.; Novikov, V. V.
  З’ясовано особливості форм забезпечення громадської безпеки в Україні. Проаналізовано особливості правових і не правових форм забезпечення громадської безпеки.
 • Документ
  Щодо правового статусу державного партнера у державно-приватному партнерстві
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 387–394., 2014) Огій, О. С.; Ogii, O. S.
  Визначено правовий статус державного партнера при реалізації державно-приватного партнерства. Головну увагу приділено визначенню кола суб’єктів публічної адміністрації, які можуть виступати державними партнерами, їх повноваженням.
 • Документ
  Поняття соціально-шкідливої інформації
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 395–399., 2014) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано підходи науковців різних наук щодо змісту поняття та ознак шкідливої інформації. Обґрунтовано назву категорії «соціально-шкідлива інформація». Запропоновано визначення її змісту та ознак.
 • Документ
  Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 412–417., 2014) Петрухін, К. Є.; Petrukhin, K. E.
  Визначено поняття та особливості адміністративно-правового статусу органів досудового розслідування органів внутрішніх справ та їх посадових осіб – слідчих; визначено завдання та функції, які виконують зазначені органи; розкрито поняття та межі досудового розслідування, як основної функції слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Щодо питання про правосуб’єктність сторін нормативного договору
  (Форум права. – 2014. – № 1. – С. 422–425., 2014) Потапенко, І. В.; Potapenko, I. V.
  Вивчено питання змісту та складових правосуб’єктності осіб, які приймають участь в укладенні нормативно-правового договору. В ході дослідження пропонується авторська модель правосуб’єктності сторін нормативного договору.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/