Форум права, 2011, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2011. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 40
 • Документ
  Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення
  (Форум права. - 2011 - № 3. - С. 904–908, 2011) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Висвітлено історичний процес формування законодавства України ХХ-ХХІ століття щодо запобігання і припинення рецидивної злочинності, зокрема, аспекти понятійного апарату, порівняльний аналіз із чинним законодавством дослідженого правового інституту. Historical process of forming of the legislation of Ukraine ХХ-ХХI of centuries pertaining to recurrent criminality, in particular, aspects of the notional apparatus, the relative assaying with the current legislation of probed legal institution is mapped. Отображен исторический процесс формирования законодательства Украины ХХ-ХХI столетий в отношении рецидивной преступности, в частности, аспекты понятийного аппарата, сравнительный анализ с действующим законодательством исследованного правового института.
 • Документ
  Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 639–643, 2011) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  З’ясовано сутність концепції проактивної діяльності поліції (міліції). Особлива увага приділена обґрунтуванню необхідності відходу від абсолютизації функції «боротьби зі злочинністю» і націлювання органів правопорядку на надання послуг у сфері публічної безпеки.
 • Документ
  Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 602–606, 2011) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  Конкретизовано момент призначення судово-товарознавчої експертизи залежно від групи досліджуваного товару та наявності достатньої кількості інформації для її обґрунтованого виконання.
 • Документ
  Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 531–536, 2011) Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A.
  Розглянуто засади цивільного контролю в Україні. Визначено місце прокуратури у системі цивільного контролю. Узагальнено порядок цивільного контролю за діяльністю прокуратури.
 • Документ
  Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 146–151, 2011) Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.
  Розглядаються окремі аспекти виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно. Визначаються особливості місця виконання рішення, якщо стороною виконавчого провадження є іноземний суб’єкт, звернення стягнення на періодичні доходи боржника-іноземця, виконання рішень щодо відібрання дитини.
 • Документ
  Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 157– 162, 2011) Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081
  Виконано огляд суб’єктів, що здійснюють державний контроль та нагляд у торговельній сфері України. В найбільш узагальненому вигляді зазначені повноваження деяких загальних та спеціальних органів державного контролю та нагляду у досліджуваній сфері.
 • Документ
  Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 565–569, 2011) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Ідентифіковано та охарактеризовано Православну Церкву як суб’єкта загальносоціальної протидії злочинності та профілактики злочинів, а її священнослужителів – суб’єктів, які здійснюють дану діяльність індивідуально.
 • Документ
  Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 543–547, 2011) Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287
  На підставі доктринальних положень юридичної науки в статті аналізується принцип взаємної відповідальності держави і особи в демократичному суспільстві, як загальний принцип права, що складає основу теоретичної побудови правових відносин, зокрема в оподаткуванні, і містить вимоги їх формування, тобто верховенство права, законність, справедливість, рівноправність, співрозмірність та відповідність податку доходам платника. Зафіксовані у нормативно-правових актах вказані об’єктивні вимоги будуть сприяти досягненню цілей правового регулювання в оподаткуванні.
 • Документ
  Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 190–195, 2011) Гук, Б. М.; Huk, B. M.
  Аналізується зміст та призначення правоохоронної діяльності державних органів, та визначаються підстави віднесення державної виконавчої служби до правоохоронних органів.
 • Документ
  Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 419–427, 2011) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  Розглянуто питання про зміст принципу гласності цивільного судочинства, співвідношення понять гласності та відкритості цивільного судочинства. Звернуто увагу на необхідність включення відкритості до змісту принципу гласності цивільного судочинства.
 • Документ
  Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 570–576, 2011) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Запропоновано авторську дефініцію кримінологічної неефективності нормативно-правових актів, а також систему її критеріїв. В основу останньої покладено типологію нормативно-правової детермінації злочинності за механізмом дії. В межах динамічного типу нормативно-правової криміногенної детермінації виділено дев’ять критеріїв кримінологічної неефективності, в межах статичного – п’ять з відповідними підвидами.
 • Документ
  Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 675–678, 2011) Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570
  Охарактеризовано сучасні погляди щодо розуміння основних напрямів матеріально- технічного та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ. Визначено поняття матеріально-технічного та фінансового забезпечення в органах внутрішніх справ.
 • Документ
  Дефініція «проступок» як категорія публічно-правової відповідальності
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 505–511, 2011) Манжула, А. А.; Manzhula, A. A.
  Досліджена ґенеза дефініції «проступок», проаналізовано основні наукові думки у досліджуваній сфері. Розкрито ознаки проступку та особливості прояву в чинному законодавстві України.
 • Документ
  Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 909–914, 2011) Янковський, С. А.; Yankovskyi, S. A.
  Досліджено підходи вчених щодо сутнісних характеристик правового феномену громадянства. Виокремлено характерні ознаки громадянства, котрі дозволяють виділити міжнародно-правову складову даного юридичного явища. На підставі з’ясованих особливостей, встановлено, що завданням міжнародного права в галузі громадянства є встановлення правил, яких держави, у разі їх участі в тих або інших спеціальних міжнародних угодах, повинні дотримуватися при внутрішньому регулюванні громадянства, а метою − надання допомоги державам при поділі усіх фізичних осіб на власних громадян та іноземців.
 • Документ
  Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 186–189, 2011) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Визначено правову природу суб’єктів системи місцевого самоврядування. В процесі дослідження сформульовано визначення суб’єктів місцевого самоврядування, встановлено характерні ознаки системи місцевого самоврядування.
 • Документ
  Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 297–302, 2011) Ільницька, Ю. М.; Ilnytska, Yu. M.
  Надано загальну характеристику дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, визначаються ознаки дозвільних адміністративних послуг, а також розглянуто форми адміністративних індивідуальних актів, яких набувають дозволи.
 • Документ
  Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 352–357, 2011) Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M.
  Удосконалені теоретичні засади та правове регулювання правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні; виконано аналіз системи управління органами внутрішніх справ, зокрема її стратегічний, оперативний і тактичний рівні; обґрунтована ієрархічність побудови системи органів внутрішніх справ; розглянута особливість функціональної структури органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 800–803, 2011) Торкайло, Ю. С.; Torkailo, Yu. S.
  Аналізуються характерні особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в галузі інформаційних відносин.
 • Документ
  Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 742–747, 2011) Соловйова-Полудніцина, О. Є.; Soloviova-Poludnitsyna, O. Ye.
  Висвітлено проблеми встановлення єдиної процесуальної форми завершення досудового слідства – закінчення кримінальної справи, шляхом направлення її до суду для вирішення питання про звільненням особи від кримінальної відповідальності і закриття відносно неї кримінальної справи у зв’язку з примиренням сторін та законодавчо закріпити її у нормах КПК України.
 • Документ
  Міліція України в період хрущовської «відлиги»
  (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 331–336, 2011) Калашник, М. В.; Kalashnyk, M. V.
  Виконано аналіз позитивних і негативних сторін реформування органів української міліції, яке проводилося в «епоху Хрущовської відлиги», узагальнюючи досвід років минулого.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/