Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 8(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Особливості репрезентації ґендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) : автореф. дис.
  (Київ, 2008) Кононенко, Т. П.; Kononenko, T. P.; Наливайко, Д. С. - науковий керівник
  У дисертації комплексно проаналізовано тенденції критичного перегляду і реінтерпретації різноманітних аспектів ґендерної асиметрії у творах сучасних британських письменниць. Простежено зв’язок їхньої прози з явищем жіночої готики, розглянуто особливості модифікації готичного дискурсу і посилення його деконструктивістського потенціалу у феміністичній літературі. У процесі дослідження художнього матеріалу й есеїстики А.Картер, Ф.Велдон і Дж.Вінтерсон встановлено корелятивні зв’язки між британською літературною пропозицією і (пост)феміністичними концепціями (Е. Сіксу, Ю. Крістевої, Дж. Батлер, Р. Брайдотті), низкою постмодерністських концепцій (Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Бодріяра, М. Фуко, С. Жижека). Визначено ключові елементи конфігурації жіночого письма кожної з письменниць (зокрема, адаптація сюрреалістичного досвіду в інтелектуальній прозі А. Картер; епатажна контроверсійність фемінізму Ф. Велдон; практика спіральної нарації і постмодерністський романтизм Дж. Вінтерсон). На основі аналізу творів, написаних починаючи з 1970-х рр. до кінця ХХ ст., робиться висновок про поступовий відхід аналізованих британських письменниць із позицій радикального фемінізму, переорієнтацію на зняття ґендерної полярності, культивування екзистенційної поліваріантності й мінливої ґендерної ідентичності.
 • Документ
  Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова : автореф. дис.
  (Харків, 2000) Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; Лисиченко, Л. А. - науковий керівник
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова синонімами та антонімами, вжитими в різній стилістичній функції, констатується зв'язок стилістичних особливостей синонімів та антонімів як з їх властивостями в мовній системі, так і з індивідуальною картиною світу поета, розглядаються механізми виникнення художньо-образного тексту. У роботі визначаються характерні риси ідіостилю поета: концентрація синонімічних і антонімічних засобів, ампліфікація синонімічних та антонімічних рядів, уживання контекстуальних синонімів і антонімів, використання синонімічно-антонімічних блоків.
 • Документ
  Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис.
  (Київ, 2003) Журенко, О. М.; Zhurenko, O. M.; Журенко, О. Н.; Голубєва, З. С. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню жанрової природи українського модерного роману 20-х рр. ХХ ст. Творцями модерного роману були футуристи, а також ті письменники, які не належали до авангардистських угруповань. У зв’язку з цим у роботі виділяються дві моделі одного жанрового різновиду. При вивченні жанрової своєрідності аналізованих творів особливий акцент робиться на визнанні чи запереченні митцями-новаторами класичної моделі роману, що відповідно зумовлює різноспрямованість художніх пошуків у плані оновлення цього жанру. Романну творчість українських романістів-новаторів представлено на широкому тлі літературних явищ та культурних процесів, що відбувалися тоді в Україні та Європі, а також у контексті ідейних та художніх переконань кожного з митців-експериментаторів. Аналіз проблем і мотивів у досліджуваних романах, засобів образотворення, стильових тенденцій дозволяє виявити головні жанрові ознаки цього різновиду. Модерний, експериментальний роман 20-х рр. розглядається як жанр синтетичний, в якому утвердження нового способу художнього осмислення дійсності реалізується за допомогою ігрових категорій (пародія, мотив маски, двійництва), сатири, іронії, мета-аспекту, жанрово-стильової дифузії, ведення творчого діалогу з читачем.