Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 94, № 3

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2021. - № 3 (94). - 336 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2021, Том 94, № 3
  (2021) Харківський національний університет внутрішніх справ
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Вимоги до особистості поліцейського в умовах глобалізації та впровадження міжнародних стандартів поведінки правоохоронців
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 316-330, 2021) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Расторгуєва, Н. О.; Rastorhuieva, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1234-2767
  Акцентовано на тому, що підготовка правоохоронця сьогодні має враховувати глобальні виклики суспільству, державі та міжнародному співтовариству. Метою дослідження є визначення вимог до особистості поліцейського в умовах глобалізації та впровадження міжнародних стандартів поведінки правоохоронців. Завданнями є визначити перелік актуальних питань, які слід ураховувати під час підготовки поліцейського, й окреслити основні характеристики сучасного поліцейського відповідно до міжнародних стандартів поведінки правоохоронця. Виокремлено вимоги, що ставляться до особистості поліцейського в умовах глобалізації та впровадження міжнародних стандартів поведінки правоохоронця, та визначено актуальні напрями освітнього процесу закладах вищої освіти МВС України з урахуванням положень міжнародних стандартів правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Криміналістичне забезпечення діяльності органів досудового розслідування і дізнання у протидії злочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 292-303, 2021) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто проблемні питання криміналістичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування і дізнання у протидії кримінальним правопорушенням. Проаналізовано національне кримінально-процесуальне законодавство, відомчу нормативно-правову базу, генезис наукових позицій щодо теоретичних і прикладних питань криміналістичного забезпечення у вказаному напрямі, а також щодо поняття та сутності криміналістики як науки. Досліджено питання сучасного стану її розвитку, наявні проблеми та визначено шляхи удосконалення. За результатами дослідження надано конкретні пропозиції і рекомендації щодо вивченого напряму діяльності.
 • Документ
  Криміналістична характеристика умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу: сутність і зміст
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 273-283, 2021) Чиж, А. П.; Chyzh, A. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1116-9085
  Висвітлено наукові підходи до трактування поняття «криміналістична характеристика кримінального правопорушення (злочину)», а також підходи до виокремлення її основних елементів. Сформульовано дефініцію вказаного поняття у контексті злочину, передбаченого ст. 347 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу». Визначено елементи криміналістичної характеристики досліджуваного злочину, зокрема охарактеризовано такі складові елементи, як обстановка вчинення злочину (час та місце), спосіб, знаряддя і сліди його вчинення, предмет знищення або пошкодження, особа злочинця та особа потерпілого.
 • Документ
  Криміналістика та forensic sciences: проблеми диференціації та інтеграції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 263-272, 2021) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
  Розглянуто співвідношення криміналістики та forensic science. Визначено, що вони є відмінними моделями однієї сфери наукових знань, які збігаються за цілями та завданнями, але значно відрізняються за обсягом. Також визначено шляхи подальшого розвитку системи криміналістики та споріднених наук в Україні з огляду на світові тенденції зближ ення таких моделей цієї сфери наукових знань, як судова наука, кримінальне розслідування та судова експертиза. Зроблено висновок про доцільність збереження природничо -технічної складової у системі криміналістики з метою запобігання її розпаду.
 • Документ
  Перспективи реформування кримінального процесуального законодавства щодо регламентації слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 254-262, 2021) Салманов, А. В.; Salmanov, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085
  Визначено основні напрями реформування кримінального процесуального законодавства щодо слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи. Зокрема, зосереджено увагу на тому, що необхідно запропонувати уточнення змісту понять «житло» та «інше володіння особи» в ч. 2 ст. 233 КПК України, дати чітке визначення в ч. 1 ст. 234 і ч. 2 ст. 237 КПК України термінів «обшук житла чи іншого володіння особи» та «огляд житла чи іншого володіння особи», уточнити положення у ч. 2 ст. 237 КПК України про підстави проведення огляду житла чи іншого володіння особи, передбачити можливість проведення обшуку транспортного засобу, в якому перебувала затримана особа, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, й визначити у статтях 234, 236, 237, 240 КПК України дізнавача як суб’єкта проведення обшуку, огляду та слідчого експерименту.
 • Документ
  Сучасний стан наукового забезпечення використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 224-233, 2021) Гайдар, О. В.; Haidar, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1818-0180
  Розглянуто наукові дослідження щодо використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок за класифікаційними ознаками. Досліджено особливості залучення спеціалістів та експертів під час досудового розслідування. Виділено низку актуальних експертиз, які призначають під час розслідування крадіжок. Визначено нормативно-правові акти України, що передбачають використання спеціальних знань під час розслідування таємного викрадення чужого майна.
 • Документ
  Види покарань у санкції ч. 1 ст. 296 чинного Кримінального кодексу України: неприховані хиби з прихованим змістом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 197-208, 2021) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Розглянуто проблему некоректного законодавчого визначення видів покарань у санкції ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, якою встановлено кримінальну відповідальність за хуліганство, з погляду деяких конститутивних приписів Загальної частини зазначеного нормативно -правового акта. Акцентовано увагу на недотриманні вітчизняним правотворчим органом принципу системності формулювання окремих положень чинного Кримінального кодексу. Продемонстровано конкретні порушення логіко- юридичного характеру, наявність яких фактично унеможливлює коректне застосування ч. 1 ст. 296 КК України. Запропоновано можливі шляхи подолання наявної проблеми, серед інш ого з урахуванням відповідного досвіду деяких країн Європи.
 • Документ
  Сфера надання похоронних послуг в Україні: сучасна проблематика
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 188-196, 2021) Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1245-2744
  Розглянуто основні особливості надання похоронних послуг в Україні. Зазначено дефінітивні ознаки адміністративно-правового характеру цих послуг. З урахуванням сучасних реалій реформ у всіх сферах суспільного життя та впливу на ефективність їх впровадження стану поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 проаналізовано аспекти законодавчої та процедурної неврегульованості сфери надання послуг із поховання. Серед основних недоліків роботи такого механізму виокремлено монополізований та корумпований характер сфери похоронних послуг в Україні.
 • Документ
  Прокурор як суб’єкт забезпечення прав людини в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 181-187, 2021) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Досліджено сутність діяльності прокурора як суб’єкта забезпечення прав людини в Україні. Наголошено на особливостях проведення реформи прокуратури та визначено її зв’язок із діяльністю прокурора як суб’єкта забезпечення прав людини. Установлено нормативно-правову базу, яка регулює питання діяльності прокурора як суб’єкта забезпечення прав людини. Зроблено висновок, що від нормативного врегулю- вання діяльності прокурора як суб’єкта забезпечення прав людини в Україні залежать стан і рівень забезпеченості прав та основоположних свобод людини і громадянина і що наріжним каменем утвердження України як правової держави є дотримання принципу верховенства права.
 • Документ
  Презумпція правоти поліцейських: історія, сучасність і можливість впровадження в законодавство України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 162-169, 2021) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4377-982X
  Розглянуто історичний аспект формування та становлення презумпції правоти поліцейських як складового елементу кваліфікаційного імунітету, а також її зміст, що полягає у визнанні діянь поліцейських правомірними, якщо інше не буде доведено в судовому порядку. Проаналізовано практику застосування кваліфікаційного імунітету в Сполучених Штатах Америки, на підставі чого наведено аргументи щодо доцільності впровадження презумпції правоти поліцейських у законодавство України, а також запропоновано відповідні законодавчі зміни.
 • Документ
  Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 150-161, 2021) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241
  Визначено сутність, підстави та порядок реалізації заходів адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема охарактеризовано зміст правил зупинки, стоянки і паркування цих засобів, порушення яких становить юридичну підставу відповідальності, тобто обʼєктивну сторону складу адміністративного проступку, ознаки субʼєкта, що підлягає відповідальності за ці порушення, адміністративні стягнення, що можуть накладатися за їх вчинення, види субʼєктів, уповноважених розглядати справи про ці порушення, а також особливості провадженння у таких справах. Зроблено висновок, що правове регулювання та практика застосування адміністративних стягнень за вчинення порушень правил зупинки, стоянки і паркування транспортних засобів потребують подальшого вдосконалення, насамперед з погляду забезпечення прав осіб, що притягаються до відповідальності.
 • Документ
  Сучасний погляд на інформаційні послуги сервісних центрів МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 99-112, 2021) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Князюк, О. Г.; Kniaziuk, O. H.
  Досліджено процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України. Підкреслено множинність інформаційних послуг і відмінність у процедурах їх надання, що обумовило необхідність класифікації цих процедур з метою виявлення їх принципових особливостей. Виділено специфічні ознаки інформаційних послуг сервісних центрів МВС України. Запропоновано внести зміни до норм чинного законодавства щодо вдосконалення процедури реалізації інформаційних послуг сервісними центрами МВС України.
 • Документ
  Економіко-правові проблеми заборони продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 78-86, 2021) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410
  Досліджено законодавство щодо скасування мораторію на продаж земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва й запроваджуваної заборони на їх продаж зі складу державної та комунальної власності. Виявлено основні проблеми, пов’язані із забороною продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Запропоновано внести зміни до земельного законодавства щодо обмеження заборони продажу та підвищення ефективності державної політики в цій сфері.
 • Документ
  Поняття, сутність та ознаки трудової діяльності авіаційного персоналу в системі авіаційної складової внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 66-77, 2021) Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Бершадська, Ю. В.; Bershadska, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7699-1208
  Наукове дослідження присвячено розгляду поняття та сутнісних характеристик авіаційного персоналу в системі авіаційної складової внутрішніх справ України. Актуальність статті зумовлюється світовими тенденціями, пов’язаними з тим, що авіація стає основним елементом у розвитку багатьох держав. Відповідно, звернення до проблем, що виникають у межах трудових відносин у сфері авіації, є однією зі значущих складових аналізу. У межах цієї статті розглянуто поняття, сутність та ознаки трудової діяльності авіаційного персоналу як у цивільній, так і в державній авіації.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання дистанційної роботи працівників в умовах пандемії
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 58-65, 2021) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664
  Аргументовано, спираючись на аналіз наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, що останнім етапом правового регулювання дистанційної зайнятості стало чітке відмежування надомної роботи та дистанційної роботи. Зазначено, що до проблем правового регулювання дистанційної роботи в умовах пандемії доцільно віднести нормативно-правову регламентацію захисту трудових прав під час дистанційної роботи, зокрема питання нормування та оплати праці. Наголошено, що в чинному законодавстві слід визначити групи працівників, зокрема перелік посад посадових осіб, які за специфікою своєї діяльності не можуть працювати дистанційно.
 • Документ
  Окремі проблеми правового регулювання трудової правосуб’єктності роботодавця як сторони контракту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 49-57, 2021) Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V.
  Розглянуто наукові підходи до визначення трудової правосуб’єктності роботодавця у трудових правовідносинах. Досліджено норми Кодексу законів про працю України та проєктів Трудового кодексу України щодо трудової правосуб’єктності роботодавця – юридичної особи та роботодавця – фізичної особи. Запропоновано передбачити у Кодексі законів про працю України та у майбутньому Трудовому кодексі України таку норму: «Роботодавцем може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку. За наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування фізична особа, якій виповнилось 16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю, може бути роботодавцем. Роботодавчі повноваження у фізичної особи виникають з моменту державної реєстрації її як підприємця».
 • Документ
  Деякі аспекти правового регулювання обмежень прав та свобод поліцейських
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 34-48, 2021) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007
  Розглянуто обмеження прав і свобод громадян, які встановлюються законодавством у разі прийняття на службу в поліцію. Проаналізовано норми загального та спеціального законодавства, що регулюють службову діяльність поліцейських, на кшталт обмеження прав поліцейських і встановлення заборони на окремі види діяльності. Досліджено матеріали судової практики та наукові погляди вчених із зазначеного питання. Виявлено окремі прогалини в законодавстві, що обмежують права поліцейського під час проходження служби в поліції. Запропоновано шляхи вдосконалення та зміни до чинного законодавства, що регламентує питання встановлення обмежень для поліцейських під час проходження служби.
 • Документ
  Правові та організаційні засади діяльності міліції Української РСР у 1956 році
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 15-25, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розкрито основні аспекти організації та діяльності міліції УРСР у 1956 р. Тоді відбулася зміна керівників МВС СРСР та УРСР. Недоліком у діяльності міліції була недостатня активність у боротьбі зі злочинністю. Управління МВС та управління міліції в областях реорганізували в єдині управління внутрішніх справ виконкомів обласних рад депутатів трудящих, а відділи (відділення) міліції в містах і районах перетворили на відділи (відділення) міліції виконкомів міських і районних рад. Це означало поновлення подвійного підпорядкування місцевих органів внутрішніх справ водночас виконкомам рад і МВС. Але ця реорганізація не дала належного ефекту.
 • Документ
  Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, учинених проти працівників правоохоронних органів : поняття і складові
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 243-253, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  Висвітлено особливості криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних органів. Зокрема, сформульовано дефініцію вказаного поняття як наукової та прикладної категорії криміналістичної науки. Охарактеризовано такі складові елементи криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень досліджуваного виду, як нормативно-правове, організаційно-кадрове, навчально-методичне, техніко-криміналістичне та інформаційно-довідкове забезпечення.