Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Підстава диференціації правового регулювання праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 315 - 320, 2006) Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086
  Розглянуто одне з важливих та актуальних питань у науці трудового права питання критеріїв диференціації правового регулювання праці. Диференціація — це шлях або до пільг, або до обмежень, тому визначити її критерії дуже важливо, особливо в сучасних умовах розвитку ринкових відносин. Рассмотрен один из важных и актуальных вопросов в науке трудового права вопрос критериев дифференциации правового регулирования труда. Дифференциация - это путь или к льготам, или к ограничениям, поэтому определить ее критерии очень важно, особенно в современных условиях развития рыночных отношений. One of the important and topical issues in the science of labor law is considered, the question of the criteria of differentiation of legal regulation of labor. Differentiation is the way to either privileges or restrictions, so defining its criteria is very important, especially in the current conditions of market relations development.
 • Документ
  Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 253 - 259, 2006) Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X
  Досліджується становлення місцевого самоврядування в Україні, яке пов’язане з існуванням різних проблем, які виникають з багатьох питань (економічних, політичних, юридичних). Насамперед зазначається головна юридична проблема – недосконалість законодавства у сфері регулювання місцевого самоврядування, прогалини у правовому регулюванні організації та діяльності органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 240 - 246, 2006) Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048
  Розглянуті питання щодо випадків та механізму дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України. На законодавчому рівні зазначена проблема до сьогодні не вирішена, тому автор пропонує своє бачення її вирішення. Рассмотрены вопросы случаев и механизма досрочного прекращения полномочий (роспуска) Верховной Рады Украины. На законодательном уровне эта проблема до сих пор не решена, поэтому автор предлагает свое видение ее решения. The issues of cases and mechanism of early termination of powers (dissolution) of the Verkhovna Rada of Ukraine are considered. At the legislative level, this problem has not been solved to date, so the author offers his vision for solving it.
 • Документ
  Роль правової ідеології в тлумаченні норм права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 235 - 240, 2006) Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M.
  Розкриваються особливості впливу правосвідомості (і зокрема – правової ідеології як найважливішої її складової) на тлумачення норм права. Раскрываются особенности влияния правосознания (и в частности - правовой идеологии как важнейшей ее составляющей) на толкование норм права. The features of the influence of justice (and in particular, legal ideology as its most important component) on the interpretation of the rules of law are revealed.
 • Документ
  До визначення поняття виборчої системи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 221 - 229, 2006) Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V.
  Аналізується та уточнюється поняття «виборча система», досліджується її сутність для розроблення новітніх вітчизняних правових категорій. Анализируется и уточняется понятие «избирательная система», исследуется ее сущность для разработки новейших отечественных правовых категорий. The concept of "electoral system" is analyzed and clarified, its essence is investigated for the development of the newest national legal categories.
 • Документ
  "Побоювання": філософське підгрунтя соціального поняття
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 330 - 338, 2006) Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052
  Проводиться дослідження соціологічного вивчення побоювань та страхів, їх характерних рис, соціальних причин та наслідків, що в свою чергу, потребує соціологічної концептуалізації понять, що фіксують дані феномени. Проводится исследование социологического изучения опасений и страхов, их характерных особенностей, социальных причин и последствий, которые в свою очередь, требуют социологической концептуализации понятий, фиксирующих данные феномены. A sociological study of fears and fears, their characteristics, social causes and consequences is carried out, which in turn requires a sociological conceptualization of the concepts that capture these phenomena.
 • Документ
  Державотворча еліта: головні відмінності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 326 - 330, 2006) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Аналізується елітний прошарок людей, які завдяки контролю над ключовими ресурсами і своєму становищу у суспільстві концентрують в своїх руках владу і управляють суспільством, діяльність представників якого спрямована (в тій чи іншій мірі) на творення і розвиток держави та права. Розглядається кілька дефініцій певних елітних груп. Анализируется элитный слой людей, которые благодаря контролю над ключевыми ресурсами и своему положению в обществе концентрируют в своих руках власть и управляют обществом, деятельность представителей которого направлена (в той или иной степени) на создание и развитие государства и права. Рассматривается несколько дефиниций определенных элитных групп. It analyzes the elite layer of people who, through control over key resources and their position in society, concentrate in their own hands the power and control the society, whose activity of representatives is directed (in one way or another) to the creation and development of the state and law. Several definitions of certain elite groups are considered.
 • Документ
  До питання про предметно-об'єктивну визначеність юридичної соціології
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 321 - 326, 2006) Погрібний, О. О.; Pohribnyi, O. O.
  Висловлюються деякі міркування автора з проблеми розвитку юридичної соціології, як галузі загальної соціології, об’єктом якої виступають юридичні явища, що становлять собою різновид явищ соціальних. Высказываются некоторые соображения автора по проблеме развития юридической социологии, как области общей социологии, объектом которой выступают юридические явления, составляющие собой разновидность явлений социальных Some of the author's views on the problem of the development of legal sociology are expressed, as a branch of general sociology, the object of which are legal phenomena that constitute a variety of social phenomena.
 • Документ
  Обумовленість функціонування синонімів і омонімів у юридичному дискурсі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 346 - 350, 2006) Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627
  Розглядаючи юридичний дискурс як монолітну систему, автор, відзначає, що англійський юридичний дискурс не є однорідним. Юридичний дискурс англійської мови являє собою набір зв'язаних і перекриваючих один одного типів дискурсу: судовий дискурс, мова судового рішення, мова юридичних документів (договорів, заповітів, постанов, парламентських актів), дискурс юридичної консультації і т.д. Дослідником вивчається взаємодія різних типів дискурсу між собою, розглядається функціонування юридичних термінів . Рассматривая юридический дискурс как монолитную систему, автор, отмечает, что английский юридический дискурс не является однородным. Юридический дискурс английского языка представляет собой набор связанных и перекрывающих друг друга типов дискурса: судебный дискурс, речь судебного решения, речь юридических документов (договоров, завещаний, постановлений, парламентских актов), дискурс юридической консультации и т.д. Исследователем изучается взаимодействие различных типов дискурса между собой, рассматривается функционирование юридических терминов. Considering legal discourse as a monolithic system, the author notes that English legal discourse is not homogeneous. Legal discourse in English is a set of related and overlapping types of discourse: judicial discourse, language of judgment, language of legal documents (treaties, wills, decrees, parliamentary acts), discourse of legal advice, etc. The researcher studies the interaction of different types of discourse with each other, examines the functioning of legal terms.
 • Документ
  Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 343 - 346, 2006) Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O.; Хряк, А. П.; Hryak, A. P.
  Розглядаються особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників. Рассматриваются особенности техники передвижения штурмовых групп в условиях антитеррористических мероприятий и при освобождении заложников. The peculiarities of the technique of moving assault groups in the context of anti-terrorist activities and the release of hostages are considered.
 • Документ
  Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 7 - 11, 2006) Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
  Аналізується поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю з криміналістичної точки зору. Анализируется понятие взаимодействия в борьбе с преступностью с криминалистической точки зрения. The concept of interaction in the fight against crime from a criminalistic point of view is analyzed.
 • Документ
  Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 11 - 20, 2006) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Досліджується вирішення проблем, пов’язаних із соціальною обумовленістю кримінально-правової заборони суспільно небезпечних діянь, у теорії кримінального права. Кримінально-правова норма, якою встановлюється відповідальність за забруднення або псування земель, потребує теоретичного розуміння з точки зору її соціальної обумовленості та юридичного змісту. Исследуется решения проблем, связанных с социальной обусловленностью уголовно-правового запрета общественно опасных деяний, в теории уголовного права. Уголовно-правовая норма, которой устанавливается ответственность за загрязнение или порча земель, требует теоретического понимания с точки зрения ее социальной обусловленности и юридического содержания. The problems of social conditionality of criminal prohibition of socially dangerous acts in the theory of criminal law are investigated. Criminal law, which establishes liability for pollution or damage to land, requires a theoretical understanding in terms of its social conditionality and legal content.
 • Документ
  Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 20 - 24, 2006) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Аналіз приписів КК України через призму засад рівності фізичних осіб перед законом переконує, на думку автора, що його не завжди дотримано в законодавстві, а також про існування таких норм, у яких реалізація зазначених засад конфліктує з деякими загальноправовими й галузевими правовими принципами. Анализ предписаний УК Украины через призму принципов равенства физических лиц перед законом убеждает, по мнению автора, что его не всегда соблюдают в законодательстве, а также о существовании таких норм, в которых реализация указанных принципов конфликтует с некоторыми общеправовых и отраслевыми правовыми принципами. The analysis of the prescriptions of the Criminal Code of Ukraine through the prism of the principles of equality of individuals before the law convinces, in the author's opinion, that it is not always observed in the legislation, as well as the existence of such norms in which the implementation of these principles conflicts with some general and sectoral legal principles.
 • Документ
  Суспільно небезпечні наслідки як об'єктивна ознака терористичного акту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 24 - 29, 2006) Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437
  Визначається характер та зміст суспільно небезпечних наслідків як об’єктивної ознаки терористичного акту. Определяется характер и содержание общественно опасных последствий как объективной признаки террористического акта. The nature and content of socially dangerous consequences are determined as an objective sign of a terrorist act.
 • Документ
  Функціональна природа та процедурна характеристика програмування протидії злочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 29 - 37, 2006) Клюєв, М. М.; Kliuiev, М. М.
  Аналізується реальність кримінальних загроз, які обумовили необхідність удосконалення форм і методів протидії злочинності. Пропонується розробка принципово нових підходів до забезпечення комплексного характеру цього виду діяльності, зокрема за рахунок застосування програмно-цільових структур, та перспективам їх використання у практиці протидії злочинності . Анализируется реальность криминальных угроз, которые обусловили необходимость совершенствования форм и методов противодействия преступности. Предлагается разработка принципиально новых подходов к обеспечению комплексного характера этого вида деятельности, в частности за счет применения программно-целевых структур, и перспективам их использования в практике противодействия преступности. The reality of the criminal threats that necessitated the improvement of forms and methods of combating crime is analyzed. It proposes the development of fundamentally new approaches to ensuring the complex nature of this type of activity, in particular through the use of program-target structures, and the prospects of their use in the practice of combating crime.
 • Документ
  Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 48 - 55, 2006) Резніченко, Г. С.; Reznichenko, G. S.
  Розглядаються деякі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі, досліджується особистість та проблеми їхнього виправлення, значення соціально-демографічних властивостей особи засудженої в процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. Рассматриваются некоторые аспекты социально-демографической характеристики женщин, осужденных к лишению свободы, исследуется личность и проблемы их исправления, значение социально-демографических свойств личности осужденной в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы. Some aspects of the socio-demographic characteristics of women sentenced to imprisonment are examined, the personality and problems of their correction, the significance of the socio-demographic characteristics of a person convicted in the course of imprisonment are examined.
 • Документ
  Класифікації злочинів, пов'язаних з документами та їх обігом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 55 - 62, 2006) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Досліджується проблема класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх використанням в кримінально-правовій науці. Исследуется проблема классификации преступлений, связанных с документами и их использованием в уголовно-правовой науке. The problem of classification of crimes related to documents and their use in criminal law is investigated.
 • Документ
  Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 62 - 67, 2006) Паньчук, О. В.; Panchuk, O. V.
  Розглядаються питання про правовий захист інтересів дітей від експлуатації за національним законодавством. Рассматриваются вопросы о правовой защите интересов детей от эксплуатации по национальному законодательству. Issues of legal protection of children's interests from exploitation under national law are considered.
 • Документ
  Теорії складної вини в кримінальному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 67 - 73, 2006) Федитник, В. М.; Feditnik, V. M.
  Аналізуються основні підходи до самого розуміння складної вини в кримінальному праві. Це дослідження допоможе стимулювати науковий пошук з цієї проблеми і вироблення нових концепцій її вирішення. Анализируются основные подходы к самому пониманию сложной вины в уголовном праве. Это исследование поможет стимулировать научный поиск по данной проблеме и выработки новых концепций ее решения. The basic approaches to the very understanding of the complex guilt in criminal law are analyzed. This research will help stimulate scientific research on this problem and develop new concepts for its solution.
 • Документ
  Ознаки притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 73 - 78, 2006) Робак, В. А.; Robak, V. A.
  Наукове дослідження присвячено тлумаченню ознак, притаманних не передбаченому законом воєнізованому формуванню, що є різновидом злочинної організації. Научное исследование посвящено толкованию признаков, присущих не предусмотренному законом военизированных формированиях, которые являются разновидностью преступной организации. Scientific research is devoted to the interpretation of features inherent in a non-statutory paramilitary formation, which is a type of criminal organization.