Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 4 (79)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 4 (79). - _с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Захист прав замовників освітніх послуг
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.301-307, 2017) Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760
  Розглянуто проблему допустимості застосування в освітніх відносинах цивільно-правового захисту. Оспорено тезу про невідповідність цивільно-правового режиму потребам упорядкування відносин «навчальний заклад – особа, яка навчається». Наголошено на зобов’язально-правовому характері відносин, що виникають на підставі договору між навчальним закладом та особами, які навчаються. Зроблено подальший висновок про принципову можливість і необхідність застосування цивільно-правого режиму як для позитивного регулювання відносин «навчальний заклад – замовник освітніх послуг (особа, яка навчається)», так і для захисту прав (інтересів) учасників подібного юридичного зв’язку.
 • Документ
  Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.76-81, 2017) Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Цебинога, О. Ю.; Tsebinoga, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0567-5686
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час розкриття, виявлення та розслідування злочинів; проаналізовано основні фактори, що зумовлюють необхідність такої взаємодії. Визначено основні нормативно- правові акти, якими керуються слідчі та оперативні підрозділи для організації взаємодії. Сформульовано основні принципи цієї взаємодії, до яких віднесено принципи законності, постійного тісного контакту й обміну інформацією, раціональності, оптимізації заходів взаємодії.
 • Документ
  Види житла
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.280-286, 2017) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016
  Запропоновано класифікацію житла за такими критеріями: 1) за призначенням (постійне, тимчасове проживання); 2) за планово-технічною конструкцією; 3) за рівнем комфорту та соціальної спрямованості; 4) за видами житлових фондів. Визначено також види житла згідно з відповідною класифікацією житлового фонду.
 • Документ
  Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С. 91-99, 2017) Головко, Б. Ю.; Golovko, B. Yu.
  Охарактеризовано структуру кримінального провадження та з’ясовано її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора на прикладі етапу закінчення досудового розслідування. Підтримано точку зору щодо доцільності виділення в структурі кримінального провадження стадій та їх етапів, процесуальних дій і процесуальних актів. Такий підхід дозволяє більш повно досліджувати перебіг та зміст кримінальної процесуальної діяльності в кожній частині. У наглядовій діяльності прокурора це дозволяє проводити змістовний аналіз кожної складової кримінального провадження й отриманих у їх рамках результатів.
 • Документ
  Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.34-41, 2017) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Проаналізовано творчий доробок історика права ХІХ ст. І. М. Собестіанського щодо деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо розуміння кругової поруки в давньоруському праві.
 • Документ
  Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.272-279, 2017) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398
  Проаналізовано чинне законодавство з питань реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах і визначено його недоліки. Надано обґрунтовані пропозиції щодо усунення недоліків у нормативно-правових актах, що регулюють порядок притягнення працівників правоохоронних органів до дисциплінарної відповідальності.
 • Документ
  Повноваження Верховної Ради України як суб’єкта забезпечення безпеки та оборони України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.242-250, 2017) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.
  Виокремлено коло повноважень Верховної Ради України у сфері забезпечення безпеки та оборони держави, розкрито її функції та методи діяльності. Відображено повноваження Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони України, наголошено на необхідності завершення реформування сектора безпеки в Україні.
 • Документ
  Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.57-65, 2017) Палагицька, Г. С.; Palahytska, H. S.
  Проаналізовано правову природу загального виборчого права як одного з головних конституційних принципів виборів, розкрито його зміст та роль у становленні демократії в державі. Визначено вплив загального виборчого права на реалізацію пасивного й активного виборчого права, встановлено взаємозв’язок загального виборчого права та демократичних виборів шляхом проведення аналізу, зокрема, історичної трансформації принципу загального виборчого права.
 • Документ
  Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.165-176, 2017) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Дорошенко, В. А.; Doroshenko, V. A.
  На основі існуючих доктринальних понять громадського контролю й аналізу чинного законодавства сформульовано авторське визначення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України з урахуванням її специфіки та особливостей. Окрему увагу приділено характеристиці предмета та суб’єктного складу громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України.
 • Документ
  Особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.257-265, 2017) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Ходак, Є. С.; Khodak, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2036-7822
  Досліджено особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), визначено, хто з працівників Фонду належить до посадових і службових осіб. Установлено, що посадові та службові особи ФГВФО у межах своєї професійної діяльності можуть бути притягнені до дисциплінарної (порушення трудової дисципліни) або адміністративної (поширюється лише на директора – розпорядника Фонду як на посадову особу юридичної особи публічного права) відповідальності. Розглянуто особливість правового статусу працівників ФГВФО, що полягає в нерозповсюдженні на них цивільно-правової відповідальності через перебування під захистом закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». It has been determined what categories of the employees of Deposits Guarantee
 • Документ
  Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.154-165, 2017) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  Досліджено наукові підходи до визначення сутності, ознак та суб’єктів публічного і державного управління, а також публічного адміністрування. Досліджено співвідношення зазначених правових категорій між собою та із процесом менеджменту. На підставі проведеного аналізу, узагальнення вітчизняного й закордонного досвіду з проблематики державного управління і публічного адміністрування запропоновано авторське визначення терміна «публічне адміністрування» та здійснено його відмежування від споріднених понять в галузі управлінської діяльності – «менеджмент», «державне управління», «публічне управління».
 • Документ
  Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.41-49, 2017) Дякова, О. О.; Diakova, O. O.
  Досліджено процес повсякденного тлумачення правових норм працівниками поліції. Обґрунтовано, що необхідність у повсякденному самостійному тлумаченні норм права правозастосовувачами є однією з причин, що сприяють виникненню правового нігілізму у сфері правозастосовної діяльності поліції.
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.81-90, 2017) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Розглянуто роль України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності, а також проблеми інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до відповідних структур Європейського Союзу.
 • Документ
  Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.250-256, 2017) Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660
  Розкрито сутність поняття «компетенція», встановлено місце та значення компетенції у структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів правовідносин. Розглянуто основні наукові підходи до визначення структури компетенції як ключового елемента адміністративно-правового статусу. Здійснено аналіз особливостей адміністративних повноважень основних суб’єктів забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні.
 • Документ
  Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.145-153, 2017) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Досліджено нормативно-правові акти ХІХ–ХХІ ст., визначено перелік запобіжних заходів, які застосовувались у радянський період під час здійснення кримінального судочинства на території нашої держави. Окреслено шляхи реформування цього інституту у сучасний період.
 • Документ
  Гарантії професійної діяльності поліцейських
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.15-25, 2017) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  Проаналізовано та узагальнено досвід організації діяльності поліції зарубіжних країн в аспекті визначення гарантій професійної діяльності. Визначено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі та значного зближення країн у різних сферах суспільного життя виникає потреба в удосконаленні вітчизняної системи гарантій професійної діяльності поліцейських, що дасть змогу наблизити органи внутрішніх справ України до міжнародних та європейських стандартів.
 • Документ
  До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.117-125, 2017) Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B.; Легенька, М. М.; Lehenka, M. M.
  Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. Розкрито перспективи впровадження ухваленого Верховною Радою України закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Охарактеризовано форми домашнього насильства і суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству. Проаналізовано види адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з домашнім насильством.
 • Документ
  Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449–1783 рр.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79). - С. 26-34, 2017) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018
  Розглянуто основні форми землеволодіння, які існували у Кримському ханстві. З’ясовано особливості ханського землеволодіння, сутність таких форм земельної власності, як кагалик, бейлік, мевкуфе. Особливу увагу приділено характеристиці селянського общинного землеволодіння – джемаату. Доведено, що особливості земельних відносин у татарському середовищі виникли значною мірою під впливом релігійних норм шаріату.
Сторінка видання: http://visnyk.univd.edu.ua/