Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 37(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками “групи ризику” : автореферат дисертації
  (Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009) Колісніченко, В. В.; Kolisnichenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Колисниченко, В. В.; Синьов, В. М. - науковий керівник
  Дисертаційну роботу присвячено проблемі підготовки майбутніх правоохоронців МВС України до роботи з підлітками “групи ризику”. У результаті дослідження виявлено сутність і фактори виникнення проблемної категорії неповнолітніх та особливості професійної підготовки випускників юридичних вищих навчальних закладів до здійснення профілактичної діяльності в системі правоохоронних органів. На основі теоретичного аналізу проблеми, урахування даних експерименту розроблено структуру їх професійної готовності, яку представлено взаємодією мотиваційно-ціннісного, змістового, психологічного та функціонально-визначального компонентів. Обґрунтовано систему вихідних концептуальних положень, зміст та основні параметри педагогічної технології, яка на основі міжпредметних зв’язків забезпечує високу результативність підготовки майбутнього правоохоронця в зазначеному напрямі. Експериментальним шляхом доведена сукупність організаційнопедагогічних умов реалізації комплексу виховних впливів на мотиваційно-вольову, інтелектуально-змістовну й процесуально-діяльнісну сфери курсантів вищого юридичного навчального закладу у процесі їх підготовки до здійснення запобіжнокорекційних заходів з дитячими контингентами, зокрема, до роботи з підлітками “групи ризику”. Програма поетапного формування відповідного новоутворення базується на системно-комплексному, цілісному підході до розвитку особистості курсанта, здійснюваному шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій і вродженої активності людини щодо реалізації свого потенціалу в спеціально створених педагогічних умовах.
 • Документ
  Формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм : автореф. дис.
  (Київ, 2007) Ляшенко, І. В.; Lyashenko, I. V.; Ляшенко, И. В.; Козлова, О. Г. - науковий керівник
  Дисертація присвячена вивченню процесу формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм. Визначено основні структурні компоненти готовності, характеристики, чинники, види діяльності, умови, за допомогою яких можна з’ясувати суть цього утворення, а також розробити систему його формування і розвитку цього утворення у майбутніх фахівців аграрного профілю.
 • Документ
  Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу : автореф. дис.
  (Київ, 2005) Пішун, С. Г.; Pishun, S. G.; Пишун, С. Г.; Чернишова, Г. Ф. - науковий керівник
  В дисертації досліджується проблема участі студентського клубу в формуванні культури до-звілля молоді. Розвиток культурно-дозвільної діяльності студентів, як складової частини їх есте-тичного виховання, дозволяє підвищити професійне й особистісне удосконалення особистості. Оптимальною моделлю діяльності молодіжного об'єднання, яким можна вважати і студентський клуб, є співробітництво з інституціональними і неінституціональними утвореннями. Запропонована автором модель характеризується рухливістю реагування на насущні проблеми молоді і може бути використана в формуванні культури дозвілля. Процес розвитку культурно-дозвільної діяльності студентів має рівневий характер і описує розвиток даної діяльності на репродуктивному, інтерпретуючому і продуктивному рівнях. Енергетичне джерело механізму культурно-дозвільної активності молоді базується на задоволенні культурно-дозвільних потреб. Внутрішнім джерелом механізму є суперечність між існуючими культурно-дозвільними потребами особистості молодої людини, самореалізацією потенціалу в тій чи іншій сфері діяльності і новими, підвищеними потребами.
 • Документ
  Формування у курсових офіцерів готовності до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис.
  (Ялта, 2013) Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; Червоный, П. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Тюріна, В. О. - науковий керівник
  У дисертації досліджено процес формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами вишів МВС України, визначено основні проблеми та тенденції їхньої підготовки в умовах розбудови органів внутрішніх справ України. Проаналізовано теоретичне та практичне підґрунтя проблеми формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами; уточнено базові категорії та поняття дослідження; розроблено та впроваджено модель формування готовності до виховної роботи курсових офіцерів із курсантами. Обґрунтовано необхідність уведення в процес професійної підготовки курсових офіцерів спеціального курсу „Формування організаторських здібностей і педагогічних умінь керівників навчальних курсів” із метою розвитку організаторських умінь, комунікативної та конфліктологічної компетентності.
 • Документ
  Система заохочень до професійного самовдосконалення вчителів у Великій Британії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис.
  (Харків, 2015) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Филипская, В. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Костікова І. І. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню проблеми системи заохочення вчителів Великої Британії до професійного самовдосконалення, що сприятиме використанню педагогічно цінного досвіду в роботі загальноосвітніх шкіл України. У дисертації обґрунтовано етапи становлення й розвитку системи заохочення вчителів у Великій Британії, схарактеризовано види, форми та методи заохочення на кожному з них. Окреслено перспективи використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії з питання заохочення вчителів до професійного самовдосконалення в умовах роботи сучасних українських загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Документ
  Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях : автореф. дис.
  (Хмельницький, 2004) Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; Дягилева, Л. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  У дисертації теоретично обґрунтовано зміст та розроблена модель професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях. Визначені основні дидактичні шляхи підвищення ефективності професійної підготовки працівників правоохоронних органів до здійснення міжнародної правоохоронної діяльності. Розроблено дидактичну систему організації професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях та комплекс професійно орієнтованих пізнавальних завдань як її складову. На підставі визначених та теоретично обгрунтованих критеріїв, показників та рівнів експериментально перевірено ефективність дидактичної системи організації професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до міжнародної правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Педагогічні умови формування професійних здібностей вихованців ліцеїв юридичного профілю : автореф. дис.
  (Кривий Ріг, 2001) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Клочко, А. Н.; Гавриш, І. В. - науковий керівник
  Дисертація присвячена питанням формування професійних здібностей у вихованців ліцеїв юридичного профілю. Здійснено систематизацію сучасних наукових підходів до проблеми здібностей. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування професійних здібностей у вихованців ліцеїв юридичного профілю. До них віднесено: організацію навчання й виховання здібної до юриспруденції молоді за профільно-рівневою освітньою моделлю;здійснення конкурсного відбору серед абітурієнтів; формування професійних здібностей у контексті особистісно орієнтованої парадигми на принципах діяльнісного підходу, педагогічної взаємодії, співпраці й співтворчості; забезпечення наступності в роботі юридичних ліцеїв і вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис.
  (Київ, 2016) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Швец, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування готовності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку. Здійснено аналіз стану розробленості проблеми дослідження у психолого- педагогічній теорії та практиці; уточнено сутність, особливості змісту і структуру професійної готовності до охорони й забезпечення громадського порядку; визначено критерії (мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, особистісно- рефлексивний), конкретизовано їх показники та охарактеризовано рівні (низький, середній і високий) сформованості зазначеної готовності. Розроблено модель, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку в майбутніх офіцерів МВС (активізація та розвиток мотивації до навчальної діяльності; забезпечення професійної спрямованості практичної складової підготовки майбутніх офіцерів у ВНЗ; оптимізація змісту, форм і методів формування професійних умінь; використання особистісно орієнтованого підходу при викладанні спеціальних дисциплін).