Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 23

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 40-44, 2003) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Розглянуто заходи загальної спеціальної профілактики адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією. Запропоновано вдосконалити, а також розробити нові заходи, спираючись на зміни в суспільному житті нашої держави. Measures of general special prevention of administrative offenses related to prostitution are considered. It is proposed to improve and develop new measures based on changes in the social life of our state. Рассмотрены меры общей специальной профилактики административных проступков, связанных с проституцией. Предложено усовершенствовать, а также разработать новые меры, опираясь на изменения в общественной жизни нашего государства.
 • Документ
  Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 61-66, 2003) Мєлєшев, С. Б.; Mielieshev, S. B.
  Проаналізовано практику та теоретично обґрунтувано особливості проведення спільних оперативно-розшукових та слідчих дій при розкритті умисних вбивств, поєднаних із зґвалтуванням. The practice is analyzed and the peculiarities of conducting joint operative-search and investigative actions in the detection of premeditated murders combined with rape are theoretically substantiated. Проанализирована практика и теоретически обоснованы особенности проведения совместных оперативно-розыскных и следственных действий при раскрытии умышленных убийств, сопряженных с изнасилованием.
 • Документ
  Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 148-155, 2003) Петренко, М. Я.; Petrenko, M. Ya.
  Досліджено, що забезпечення законності й правопорядку можливе лише за умови комплексного використання всього передбаченого законодавством арсеналу правових форм діяльності, функціонування всіх елементів місцевого самоврядування на міцній науковій основі. Водночас є нагальна потреба у розробці та впровадженні нових, більш ефективних заходів місцевого самоврядування, особливо в межах правозастосовчої та контрольної форм діяльності. It is investigated that ensuring law and order is possible only under the condition of complex use of the whole arsenal of legal forms of activity provided by the legislation, functioning of all elements of local self-government on a strong scientific basis. At the same time, there is an urgent need to develop and implement new, more effective local self-government measures, especially within the framework of law enforcement and control forms of activity. Доказано, что обеспечение законности и правопорядка возможно лишь при условии комплексного использования всего предусмотренного законодательством арсенала правовых форм деятельности, функционирования всех элементов местного самоуправления на прочной научной основе. В то же время есть необходимость в разработке и внедрении новых, более эффективных мер местного самоуправления, особенно в пределах правоприменительной и контрольной форм деятельности
 • Документ
  Об’єктивні ознаки дійового каяття
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 107-112, 2003) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто об’єктивні ознаки дійового каяття. Висловлені міркування можуть бути використані як для практичного застосування, так і для подальшого удосконалення приписів про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Objective signs of effective repentance are considered. The stated considerations can be used both for practical application and for further improvement of the instructions on release from criminal liability in connection with effective repentance. Рассмотрены объективные признаки действенного раскаяния. Высказанные соображения могут быть использованы как для практического применения, так и для дальнейшего совершенствования предписаний об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 103-107, 2003) Павліковський, В. І.; Pavlikovskyi, V. I.
  Проаналізовано порівняння досвіду встановлення кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини в Україні і закордонному законодавстві, який може бути корисним для оцінки необхідності і напрямків подальшого удосконалювання відповідних норм КК України. A comparison of the experience of establishing criminal liability for encroachment on human rights in Ukraine and foreign legislation, which can be useful for assessing the need and areas for further improvement of the relevant provisions of the Criminal Code of Ukraine. Проанализировано сравнение опыта установления уголовной ответственности за посягательство на трудовые права человека в Украине и зарубежном законодательстве, который может быть полезен для оценки необходимости и направлений дальнейшего совершенствования соответствующих норм УК Украины.
 • Документ
  Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 99-103, 2003) Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627
  Досліджено окремі питання утвердження і забезпечення прав та свобод громадян і, зокрема, забезпечення права на звернення. Розглянуто проблему звернення громадян до органів внутрішніх справ та шляхи їх вирішення. Some issues of affirmation and protection of the rights and freedoms of citizens and, in particular, ensuring the right to appeal have been studied. The problem of citizens' appeals to the internal affairs bodies and ways to solve them are considered. Исследованы отдельные вопросы утверждение и обеспечение прав и свобод граждан и, в частности, обеспечение права на обращение. Рассмотрена проблема обращения граждан в органы внутренних дел и пути их решения.
 • Документ
  Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 94-99, 2003) Золотарьова, М. К.; Zolotarova, M. K.
  Проаналізовано особливості правового регулювання та правозастосовчої практики щодо проведення перевірок ДПІ. Доведена наявність не тільки певних прогалин, а й проблем, пов’язаних із суперечливістю норм підзаконних актів. Peculiarities of legal regulation and law enforcement practice regarding State Tax Inspectorate inspections are analyzed. It is proved that there are not only certain gaps, but also problems related to the inconsistency of the bylaws. Проанализированы особенности правового регулирования и правоприменительной практики по проведению проверок ГНИ. Доказано наличие не только определенных пробелов, но и проблем, связанных с противоречивостью норм подзаконных актов.
 • Документ
  До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 271-274, 2003) Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509
  Визначено сутність земельних відносин як засновані на власності на землю суспільні відносини, що виникають із приводу використання, управління та охорони землі як особливого природного ресурсу. The essence of land relations is defined as social relations based on land ownership, arising from the use, management and protection of land as a special natural resource. Определена сущность земельных отношений как основанные на собственности на землю общественные отношения, возникающие по поводу использования, управления и охраны земли как особого природного ресурса.
 • Документ
  Щодо правового захисту трудових прав працівників
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 267-271, 2003) Колотік, Н. А.; Kolotik, N. A.
  Розглянуто проблеми реалізації й забезпечення трудових прав працівників, науково досліджено сутність їх правового захисту, визначено ефективні засоби та гарантії такого захисту. Запропоновано удосконалення діючого законодавства про працю. Problems of realization and maintenance of labor rights of workers are considered, the essence of their legal protection is scientifically investigated, effective means and guarantees of such protection are defined. It is proposed to improve the current labor legislation. Рассмотрены проблемы реализации и обеспечения трудовых прав работников, научно исследована сущность их правовой защиты, определены эффективные средства и гарантии такой защиты. Предложено усовершенствование действующего законодательства о труде.
 • Документ
  Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 260-264, 2003) Шульженко, І. В.; Shulzhenko, I. V.
  Проаналізовано становище української економіки на сучасному етапі розвитку, зроблено висновок, що вона потребує широкого використання жіночої праці як у господарській діяльності, так і на державній службі. Розглянуто правове регулювання праці жінок, яке має свої особливості та обумовлене соціальними та правовими передумовами. The situation of the Ukrainian economy at the present stage of development is analyzed, it is concluded that it requires wide use of women's labor both in economic activity and in the civil service. The legal regulation of women's labor is considered, which has its own peculiarities and is conditioned by social and legal preconditions. Проанализировано положение украинской экономики на современном этапе развития, сделан вывод, что она требует широкого использования женского труда как в хозяйственной деятельности, так и на государственной службе. Рассмотрено правовое регулирование труда женщин, которое имеет свои особенности и обусловлено социальными и правовыми предпосылками.
 • Документ
  Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 254-259, 2003) Попович, Є. М.; Popovych, Ye. M.
  Визначено коло основних органів, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства. З’ясовано особливості їх організаційної побудови та функціонування. Розроблено відповідні пропозиції до чинного законодавства про працю України. The range of main bodies that supervise or control compliance with labor legislation has been identified. The peculiarities of their organizational structure and functioning are clarified. Relevant proposals to the current labor legislation of Ukraine have been developed. Определен круг основных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Выяснены особенности их организационного построения и функционирования. Разработаны соответствующие предложения к действующему законодательству о труде Украины.
 • Документ
  Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 155-159, 2003) Пастушок, І. М.; Pastushok, I. M.
  Розглянуто поняття та значення принципу законності у адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції; система юридичних гарантій законності адміністративно-юрисдикційної діяльності цієї служби; шляхи підвищення ефективності засобів забезпечення законності у зазначеній сфері. The concept and significance of the principle of legality in the administrative and jurisdictional activities of the tax police are considered; system of legal guarantees of legality of administrative-jurisdictional activity of this service; ways to increase the effectiveness of legal means in this area. Рассмотрены понятие и значение принципа законности в административно-юрисдикционной деятельности налоговой милиции; система юридических гарантий законности административно-юрисдикционной деятельности этой службы; пути повышения эффективности средств обеспечения законности в указанной сфере.
 • Документ
  Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 135-140, 2003) Сахарук, Т. В.; Sakharuk, T. V.
  Визначено межі покарання, проаналізовано практики призначення покарання за окремі види злочинів та доведено необхідність проведення комплексного аналізу системи санкцій в кримінальному законодавстві України. Крім того, аналізується досвід США з приводу визначення меж кримінального покарання. Висуваються пропозиції щодо удосконалення національного законодавства. The limits of punishment are determined, the practices of sentencing for certain types of crimes are analyzed and the necessity of conducting a comprehensive analysis of the system of sanctions in the criminal legislation of Ukraine is proved. In addition, the USA experience in defining the limits of criminal punishment is analyzed. Proposals are made to improve national legislation. Определены пределы наказания, проанализированы практики назначения наказания за отдельные виды преступлений и доказана необходимость проведения комплексного анализа системы санкций в уголовном законодательстве Украины. Кроме того, анализируется опыт США по поводу определения границ уголовного наказания. Выдвигаются предложения по совершенствованию национального законодательства.
 • Документ
  Теоретичні проблеми здійснення права на захист
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 294-297, 2003) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Досліджено проблему здійснення права підозрюваного, обвинувачуваного і підсудного на захист, детально визначено порядок здійснення захисту як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду. The problem of exercising the right of the suspect, accused and defendant to defense has been investigated, the procedure for exercising defense both during the pre-trial investigation and during the trial has been determined in detail. Исследована проблема осуществления права подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту, подробно определен порядок осуществления защиты как во время досудебного следствия, так и во время судебного разбирательства.
 • Документ
  Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 122-126, 2003) Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O.
  Розглянуто процес формування системи правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України у діяльності по забезпеченню міжнародної стабільності. The process of formation of the system of legal support of participation of employees of law-enforcement bodies of Ukraine in activity on maintenance of the international stability is considered. Рассмотрен процесс формирования системы правового обеспечения участия работников органов внутренних дел Украины в деятельности по обеспечению международной стабильности.
 • Документ
  Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 118-122, 2003) Фролова, О. Г.; Frolova, O. H.
  Досліджено ранній період в історії кримінології, а саме: виникнення і формування фундаментальних філософських концепцій боротьби зі злочинністю та покарання. Зазначено, що звертаючись до багатого історичного досвіду минулого, ми отримуємо додаткову можливість для кращого і більш адекватного розуміння проблем сучасної кримінології та шляхів їх ефективного розв’язання. The early period in the history of criminology has been studied, namely: the emergence and formation of fundamental philosophical concepts of combating crime and punishment. It is noted that by drawing on the rich historical experience of the past, we get an additional opportunity for a better and more adequate understanding of the problems of modern criminology and ways to solve them effectively. Исследован ранний период в истории криминологии, а именно: возникновение и формирование фундаментальных философских концепций борьбы с преступностью и наказания. Отмечено, что обращаясь к богатому историческому опыту прошлого, мы получаем дополнительную возможность для лучшего и более адекватного понимания проблем современной криминологии и путей их эффективного решения.
 • Документ
  Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 294-297, 2003) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Запропоновано уточнену формулу знаходження сили аргументів з незалежними резонами. A refined formula for finding the strength of arguments with independent reasons is proposed. Предложена уточненная формула нахождения силы аргументов с независимыми резонами.
 • Документ
  Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 285-289, 2003) Вострокнутов, Л. Д.; Vostroknutov, L. D.
  Запропоновано методику викладання спеціальної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України. The method of teaching special physical training in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is offered. Предложена методика преподавания специальной физической подготовки в высших учебных заведениях МВД Украины.
 • Документ
  Особливості підготовки водіїв у НУВC
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 281-285, 2003) Бортнічук, П. М.; Bortnichuk, P. M.; Чміль, М. О.; Chmil, M. O.
  Розглянуто досвід підготовки водіїв у НУВС. Доведено, що немає необхідності чекати декілька років того моменту, коли набуті завдяки водійському досвідові професійні чуття дадуть змогу безаварійно діяти у екстремальній ситуації. Їх формування можна прискорити застосовуючи спеціальну підготовку. The experience of driver training in National University of Internal Affairs is considered. It has been proven that there is no need to wait several years for the moment when the professional senses gained through driving experience will allow accident-free act in an extreme situation. Their formation can be accelerated by applying special training. Рассмотрен опыт подготовки водителей в НУВД. Доказано, что нет необходимости ждать несколько лет момента, когда приобретенное, благодаря водительском опыту, профессиональное чутье позволит безаварийно действовать в экстремальной ситуации. Его формирование можно ускорить применяя специальную подготовку.
 • Документ
  Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 279-281, 2003) Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502
  Розглянуто проблему емоційного навантаження курсантів в екзаменаційний період. Зазначено необхідність розробити для курсантів перших курсів методику підготовки до іспитів з елементами емоційного тренування, таким чином усебічно підготувати їх до майбутніх іспитів. The problem of emotional load of cadets in the examination period is considered. Noted the need to develop for first-year cadets a method of preparation for exams with elements of emotional training, thus comprehensively preparing them for future exams. Рассмотрена проблема эмоциональной нагрузки курсантов в экзаменационный период. Отмечена необходимость разработать для курсантов первых курсов методику подготовки к экзаменам с элементами эмоционального тренировки, таким образом всесторонне подготовить их к предстоящим экзаменам.