Форум права, 2013, № 3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Глобалізація та міграційні процеси як фактори впливу на криміногенну ситуацію в Україні
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64, 2013) Буз, В. В.; Buz, V. V.
  Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. Вказано на відсутність комплексного вивчення причин та передумов злочинності іноземців в Україні, а також шляхів та методів її попередження, відсутність системного аналізу та накопичення статистичних даних щодо поділу злочинних діянь іноземців.
 • Документ
  Правові засади забезпечення дисциплінарної практики у судовій системі
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 514–519, 2013) Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S.
  Проаналізовано етапи становлення нормативного підґрунтя дисциплінарної практики у судовій системі, охарактеризовано сучасну нормативно-правову базу, яка регламентує дисциплінарну практику у судовій системі, з’ясовано недоліки відповідної нормативно-правової бази, запропоновано шляхи їх подолання.
 • Документ
  Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 407–411, 2013) Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470
  Уточнено правовий статус громадян та їх формувань, які виконують завдання з охорони державного кордону. Визначено умови та порядок залучення громадськості до охорони державного кордону. Проаналізовано форми взаємодії громадян з органами державної влади з питань охорони державного кордону.
 • Документ
  Щодо вдосконалення організації професійного самоврядування нотаріату України
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 770–774, 2013) Шишленко, В. Г.; Shyshlenko, V. H.
  Розглянуті питання створення регіональних нотаріальних палат нотаріусів, що буде сприяти децентралізації функцій організації та управління нотаріатом.
 • Документ
  Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 340–346, 2013) Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944
  Досліджуються форми договірного регулювання відносин, які спрямовані на захист суб’єктивних прав та законних інтересів. Проаналізовані доктринальні позиції вчених та нормативно-правові акти на предмет існуючих форм захисту. Виділені та розглянуті альтернативно-договірні форми захисту, серед яких: пророгаційна угода, мирова, медіативна та третейська угода.
 • Документ
  Феноменологія злочинності як галузь кримінології
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 84–87, 2013) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
  Розглянуто питання аналізу фактів протиправної поведінки, взаємозв’язок і взаємозалежність причин та умов правопорушень з їх наслідками та взаємний вплив злочинності на суспільство і суспільства на злочинність.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання статусу і повноважень Державної судової адміністрації України
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 53–59, 2013) Борко, А. Л.; Borko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620
  Виконано аналіз теоретичних положень і адміністративно-правових засад формування і функціонування Державної судової адміністрації України, визначено її статус, функції і повноваження, а також запропоновано напрямки вдосконалення правового забезпечення організації діяльності Державної судової адміністрації України. The analysis of theoretical positions and administrative-legal bases of the formation and functioning the State Judicial Administration of Ukraine is made; also it was determined its status, functions and powers, as well as substantiated directions of improving legal regulation of organization of activity the State Judicial Administration of Ukraine. Выполнен анализ теоретических положений и административно-правовых основ формирования и функционирования Государственной судебной администрации Украины, определены ее статус, функции и полномочия, а также предложены направления совершенствования правового обеспечения организации деятельности Государственной судебной администрации Украины.
 • Документ
  Особливості організації розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 333–339, 2013) Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752
  Процес розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків розглянутий, як такий, що складається із пізнавальної і організаційно-тактичної діяльності, обумовленої особливостям формування і законного одержання доказової інформації. Організація розслідування у кримінальному провадженні проаналізована, як один із видів організаційної діяльності, що підтримує основну функцію слідчого – розслідування злочину. Організаційна діяльність досліджена, як допоміжна до розслідування діяльність, що здійснюється шляхом упорядкування його елементів та створення сприятливих умов розслідування. Проаналізовані і дослідженні організаційні засади розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків, а також взаємозв’язки між організацією і плануванням розслідування злочинів. Investigation of crimes against morality in sexual relations - a process that consists of cognitive, organizational and tactical activity, due to the peculiarities of formation and lawful obtaining of evidence-based information. Organization of investigation in criminal proceedings is a type of organization that supports the basic function of investigation - the investigation of the crime. Organizational activities are ancillary to the investigation activities undertaken by ordering its elements and creating an enabling environment. The article analyzes the institutional framework of investigating crimes against morality in sexual intercourse. Investigating the situation, which consist in investigating crimes against morality in sexual intercourse is considered. Researched and analyzed the relationship between the organization and planning of crime investigation. Процесс расследования преступлений против нравственности в сфере половых отношений рассмотрен с точки зрения познавательной и организационно-тактической деятельности, которая обусловлена особенностями формирования и получения законным путем доказательственной информации. Организация расследования в уголовном производстве проанализирована, как один из видов организационной деятельности, поддерживающий основную функцию следователя – расследование преступления. Организационная деятельность исследована, как вспомогательная по отношению к расследованию, которая осуществляется путем упорядочения элементов расследования и создания благоприятной следственной ситуации. Проанализированы и исследованы организационные основы расследования преступлений против нравственности в сфере половых отношений и взаимосвязи между организацией и планированием расследования этого вида преступлений.
 • Документ
  Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 775–783, 2013) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Розглянуті доктринальні точки зору щодо формулювання поняття заходів кримінально-правового характеру та кримінально-правового впливу, а також визначення змісту та сутності заходів кримінально-правового характеру; запропонований власний варіант формулювання поняття заходів кримінально-правового характеру та визначений їх зміст та сутність; обґрунтована теза про наявність в системі вітчизняного кримінального права самостійного інституту заходів кримінально-правового характеру, який постає у вигляді так званого диференційованого кримінально-правового інституту. Discussed scientific views on the formulation concept of measures under criminal law, and also determining the content and nature of the measures under criminal law. Offer own version of formulation of the concept of measures under criminal law and determined their content and nature. The thesis about presence in the system of national criminal law independent institute of measures under criminal law, which is manifested in the form of socalled differentiated criminal law institute Substantiated. Рассмотрены научные точки зрения относительно формулирования понятия мер уголовно-правого характера, а также определения содержания и сущности мер уголовно- правового характера; предложенный собственный вариант формулировки понятия мер уголовно-правового характера и определено их содержание и сущность; обоснован тезис про наличие в системе отечественного уголовного права самостоятельного института мер уголовно-правового характера, который проявляется в виде так называемого дифференцированного уголовно-правового института.
 • Документ
  Вивчення рівня, структури та динаміки справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (за період 2008–2012 років)
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 144–156, 2013) Гуліда, О. М.; Hulida, O. M.
  Розглянуто судову статистику цивільних справ у судах першої інстанції за період 2008–2012 років. Проаналізовано показники звітності судової статистики цивільних справ позовного, окремого та наказного провадження. Виявлено відсоток категорій справ у кожному виді провадження та досліджено їх динаміку, зроблено висновки щодо тісного зв’язку рівня, структури та динаміки цивільних справ з процесами які проходять в державі, зокрема з економічним станом держави. Ship statistics considered civil cases in courts of first instance for the period 2008-20012 years. Indexes of reporting judicial statistics of Civil Affairs claim, separate and production clerk. Defined percentage of the types of cases in each type of production and its dynamics is investigated, conclusions regarding the close relationship between the level, structure and dynamics of civil cases to the processes that take place in the state, in particular, the economic situation of the state. Рассмотрена судовая статистика гражданских дел в судах первой инстанции за период 2008–20012 гг. Проанализированы показатели отчетности судебной статистики гражданских дел искового, отдельного и приказного производства. Определен процент категорий дел в каждом виде производства и исследована его динамика, сделаны выводы относительно тесной связи уровня, структуры и динамики гражданских дел с процессами, которые проходят в государстве, в частности, с экономическим положением государства.
 • Документ
  Централізована регламентація дисципліни праці в радянській Україні
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 312–316, 2013) Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072
  Вивчено правову природу дисципліни праці в період централізованої регламентації трудової дисципліни (з 1917 по 1945 роки), а також юридичної сутності такої регламентації. Особливу увагу приділено нормативно-правовим актам та позиціям науковців зазначеного, в яких розкривалась сутність дисципліни праці. This article is devoted to the study of the legal nature of the discipline of labor between central regulation of labor discipline (from 1917 to 1945) and the legal nature of such regulation. Particular attention is paid to legal acts and positions of scientists which disclosed the essence of labor discipline. Изучена правовая природа дисциплины труда в период централизованной регламентации трудовой дисциплины (с 1917 по 1945 годы), а также юридической сущности такой регламентации. Особое внимание уделено нормативно-правовым актам и позициям ученых указанного, в которых раскрывалась сущность дисциплины труда.
 • Документ
  Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохоронній системі
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 578–584, 2013) Сидоренко, С. М.; Sydorenko, S. M.
  З’ясовано етимологічне походження поняття «принципи», охарактеризовано нормативно-правове закріплення принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України, з’ясовано перелік принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України, розкрито зміст основних принципів діяльності Державної пенітенціарної служби України. The article found etymological origin of the concept of the principles described regulatory principles of consolidation of the State Penitentiary Service of Ukraine, found a list of principles of the State Penitentiary Service of Ukraine, revealed the basic principles of the State Penitentiary Service of Ukraine. Установлено этимологическое происхождение понятия «принципы», охарактеризовано нормативно-правовое закрепление принципов деятельности Государственной пенитенциарной службы Украины, установлено перечень принципов деятельности Государственной пенитенциарной службы Украины, раскрыто сущность основных принципов деятельности Государственной пенитенциарной службы Украины.
 • Документ
  Загальна характеристика торговельного бренду як особливої правової категорії
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 214–218, 2013) Жирнова, К. О.; Zhyrnova, K. O.
  Подано загальне визначення поняття торговельний бренд як особливої правової категорії. Визначені особливі відмінні риси торговельного бренду від торговельної марки. Досліджено особливості використання торговельного бренду. Зазначено ступень впливовості торговельного бренду на інтереси споживачів, інших товаровиробників та держави в цілому. Наголошено на необхідності створення спеціальних нормативно- правових актів, присвячених правовому регулюванню торговельного бренду як особливої правової категорії. We presented a general definition of commercial brand as a distinct legal category. Specific distinctive features of commercial brand trademark Identified. The features use commercial brand. Specified degree of influence commercial brand in the interests of consumers and other producers and the state as a whole is made. The necessity of creating special legal instruments addressing the legal regulation of commercial brand as a distinct legal category is made. Представлено общее определение понятия торговый бренд как особой правовой категории. Определены особые отличительные черты торгового бренда от торговой марки. Исследованы особенности использования торгового бренда. Отмечена степень влияния торгового бренда на интересы потребителей, других товаропроизводителей и государства в целом. Отмечена необходимость создания специальных нормативно- правовых актов, посвященных правовому регулированию торгового бренда как особой правовой категории.
 • Документ
  Співвідношення строків сплати податку та строків сплати податкового боргу
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 284–286, 2013) Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.
  Розглядаються особливості сплати податку чи збору як важливої складовою податкового обов’язку. Зосереджена увага на дослідженні понять «строки сплати податків» та «строки сплати податкового боргу», а також їх співвідношенні. Розкриваються характерні особливості процедури стягнення податкового боргу з платників податків. The peculiarities of the tax or fee as an important component of the tax debt Considers. Attention on the study of concepts such as «time tax» and «terms of payment of the tax debt» as well as their relationship Focused. The characteristic features of the collection procedure of the tax debt with tax payers Revealed. Рассматриваются особенности уплаты налога или сбора как важной составляющей налогового долга. Сосредоточено внимание на исследовании таких понятий, как «сроки уплаты налогов» и «сроки уплаты налогового долга», а также их соотношении. Раскрываются характерные особенности процедуры взыскания налогового долга с налогоплательщиков.
 • Документ
  Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 363–371, 2013) Марцеляк, С. М.; Martseliak, S. M.
  Досліджено підхід вітчизняних та зарубіжних науковців щодо розуміння природи принципів права, засад виборів народних депутатів України, їх класифікації. Визначено співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України, як їх складової. The article studied approach native and foreign scientists on understanding the nature of the principles of law and the principles of the election of people’s deputies of Ukraine, their classification. The correlation of the principles of the domestic law and the principles of elections of people’s deputies of Ukraine was formed. Исследован подход отечественных и зарубежных ученых относительно понимания природы принципов права, принципов выборов народных депутатов Украины, их классификации. Определено соотношение принципов отечественного права и принципов выборов народных депутатов Украины, как их составной.
 • Документ
  Співвідношення договору прокату транспортного засобу та договору перевезення
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 567–570, 2013) Семенова, А. П.; Semenova, A. P.
  Наведені загальні та відмінні риси договору прокату транспортного засобу з екіпажем, як договору про передачу майна у тимчасове володіння та користування та договору перевезення, як договору про надання послуг. Надана класифікація суб’єктів цивільно- правових відносин, які можуть бути наймодавцями за договором прокату транспортного засобу з екіпажем та запропонована нова термінологія щодо сторін у договорі прокату транспортного засобу. The common and distinctive features of the contract hire vehicle with the crew, as the agreement transfer of property for temporary possession and use, and the contract of carriage, as the contract for services. And also, a classification subjects of civil law relationships, which may be employers for hiring a vehicle with a crew. Определены общие и отличительные черты договора проката транспортного средства с экипажем, как договора о передаче имущества во временное владение и пользование и договора перевозки, как договора о предоставлении услуг. Дана классификация субъектов гражданско-правовых отношений, которые могут быть нанимателями по договору проката транспортного средства с экипажем.
 • Документ
  Кримінально-правовий аналіз міжнародного законодавства щодо норми про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 733–738, 2013) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Досліджено норму про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту деяких зарубіжних країн, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації цих злочинів. Зроблено висновки щодо покращення кримінального законодавства України та Основ законодавства про охорону здоров’я. The rate of about criminalizing abortion is illegal in some foreign countries, also, the features of criminal responsibility and qualifications of these crimes. The conclusion, according to which the need to improve the criminal law of Ukraine and the fundamentals of legislation about health care, is made. Исследована норма про уголовную ответственность за незаконное проведение аборта в некоторых зарубежных странах, а также особенности уголовной ответственности и квалификацию этих преступлений. Сделан вывод, согласно которого необходимо улучшить уголовное законодательство Украины и Основ законодательства про охрану здоровья.
 • Документ
  Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 22–27, 2013) Безпала, Я. С.; Bezpala, Ya. S.
  Аналізуються окремі проблеми кримінально-правової охорони законної професійної діяльності журналістів. Встановлено, що потерпілим від злочину може бути журналіст як фізична особа і засіб масової інформації як юридична особа. Запропоновано розширити коло законодавчо визначених потерпілих від злочину шляхом указівки в диспозиції статті на близьких родичів журналіста. With some problems of criminal law protection of legal journalistic activities are deals. Found that victims of crime can be a journalist as an individual and the mass media as a legal entity. It is proposed to expand the circle of certain legislation victims of crimes by pointing to the disposition of articles on the close relatives of the journalist. Анализируются отдельные проблемы уголовно-правовой охраны законной профессиональной деятельности журналистов. Установлено, что потерпевшим от преступления может быть журналист как физическое лицо и средство массовой информации как юридическое лицо. Предложено расширить круг законодательно определенных потерпевших от преступления путем указания в диспозиции статьи на близких родственников журналиста.
 • Документ
  Чи залишається істина цінністю поля права?
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 677–680, 2013) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Виконано порівняльний аналіз книги Чезаре Беккаріа «Про злочини і покарання» та нововведеного Кримінального процесуального кодексу України в аспекті співвідношення цінностей істини і закону. Показано, що у сучасному полі права істина як цінність втрачає той пріоритетний статус, який обґрунтовував Беккаріа. Навіть мудро встановлювана процесуальна норма перестає, принаймні беззастережно, слугувати пошуку чи проголошенню істини, у першу чергу підпорядковуючись іншим цінностям. Comparative analysis of the Cesare Beccaria’s book «On crimes and punishments» and new Criminal procedural code of Ukraine devoted to interrelation between value of truth and value of the law is completed. It is argued, that in the field of law truth as a value loses the priority which was substantiated by Beccaria. Even stated wisely, procedural norm terminates, at least unconditionally, to serve to search and proclamation of truth; it is subordinated primarily to other values. Выполнен компаративный анализ книги Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» и нововведенного Уголовного процессуального кодекса Украины в аспекте соотношения ценностей истины и закона. Показано, что в современном поле права истина как ценность утрачивает тот приоритетный статус, который обосновывал Беккариа. Даже мудро установленная процессуальная норма перестает, по крайней мере, безусловно, служить поиску и провозглашению истины, в первую очередь, подчиняясь иным ценностям.
 • Документ
  Актуальні питання відкриття провадження та підготовки цивільних справ у Верховному Суді України
  (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 529–534, 2013) Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283
  Розглянуто окремі проблеми стадії відкриття провадження у Верховному Суді України, зокрема, щодо допуску справи до провадження у даній судовій інстанції Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, та відсутності можливостей у Верховного Суду України впливати на вирішення даного процесуального питання. Також, проаналізовано низку спірних питань, пов’язаних з підготовкою справ у Верховному Суді України. Запропоновано шляхи удосконалення норм цивільного процесуального законодавства, які регулюють порядок проведення відповідних судових дій. Discuss specific problems opening stage production in the Supreme Court of Ukraine, in particular, concerning the admission of a case in the court of the high specialized court of Ukraine for consideration of civil and criminal cases, and lack of opportunities in the Supreme Court of Ukraine to influence the decision of this procedural issue. Also analyzed a number of contentious issues related to the preparation of cases in the Supreme Court of Ukraine. Ways to improve the rules of civil procedure legislation, which govern the conduct of appropriate legal action Suggested. Рассмотрены отдельные проблемы стадии открытия производства в Верховном Суде Украины, в частности, относительно допуска дела к производству в данной судебной инстанции Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, и отсутствия возможностей у Верховного Суда Украины влиять на решение данного процессуального вопроса. Также, проанализирован ряд спорных вопросов, связанных с подготовкой дел в Верховном Суде Украины. Предложены пути усовершенствования норм гражданского процессуального законодательства, которые регулируют порядок проведения соответствующих судебных действий.