Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №2 (65)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 209-215, 2014) Бабенко, А. О.; Babenko, A. O.
  Розглянуто сучасні проблеми забезпечення рівності прав під час укладання трудового договору. Проаналізовано міжнародно-правові документи у сфері забезпечення рівності прав. Використовуючи закордонний досвід правової регламентації заборони дискримінації у сфері трудових правовідносин, запропоновано створити відповідні структурні підрозділи у правоохоронних органах, у компетенцію яких входитиме боротьба з дискримінацією. Modern problems of equal rights while concluding labor contract are considered. International experience of legal regulation of discrimination’s prohibition in the sphere of employment relationship is studied. Рассмотрены современные проблемы обеспечения равенства прав при заключении трудового договора. Проанализированы международно-правовые документы в сфере обеспечения равенства прав. Используя зарубежный опыт правовой регламентации запрета дискриминации в сфере трудовых правоотношений, предложено создать соответствующие структурные подразделения в правоохранительных органах, в компетенцию которых входит борьба с дискриминацией.
 • Документ
  Соціальна спрямованість управління персоналом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 162-171, 2014) Петрова, І. А.; Petrova, I. A.
  На основі аналізу стану управління на підприємствах визначено підсистеми соціального спрямування управління персоналом та виявлено особливості формування концепції управління персоналом у сучасних умовах. Аргументовано, що соціальна спрямованість управління персоналом підприємства може збільшити продуктивність та забезпечити успіх справи. Часто персонал являє собою найбільш цінний актив підприємства, тому пошук, розвиток та зберігання персоналу потребують знання того, чого бажають працівники, та здатності підприємства задовольнити такі бажання. On the basis of the analysis of management at enterprises subsystems of social orientation of personnel management are defined in the article. Features of forming the concept of personnel management in today's conditions are found out. На основе анализа состояния управления на предприятиях определены подсистемы социальной ориентации управления персоналом и выявлены особенности формирования концепции управления персоналом в современных условиях. Обосновано, что социальная ориентация управления персоналом может увеличить производительность и обеспечить успех дела. Часто персонал представляет собой наиболее ценный актив предприятия, поэтому поиск, развитие и сохранение персонала требуют знания того, чего желают работники, и способности предприятия удовлетворить такие желания.
 • Документ
  Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 156-162, 2014) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Сформульовано поняття та визначено особливості президентського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні запропоновано визначити як один із видів державного контролю, що здійснюється Президентом України. Такий спеціалізований орган президентського контролю, як Рада національної безпеки і оборони України, не лише контролює діяльність правоохоронних органів, а й координує її. The notion of presidential control over law enforcement agencies’ activity is formulated and its features are determined. It is stressed that one of the kinds of control over law enforcement agencies’ activity in Ukraine is the state control. At the same time, such a specialized agency of the presidential control as the National Security and Defense Council of Ukraine not only controls law enforcement agencies’ activity but coordinate it. Сформулировано понятие и определены особенности президентского контроля за деятельностью правоохранительных органов. Президентский контроль за деятельностью правоохранительных органов в Украине определён как один из видов государственного контроля. Такой специализированный орган президентского контроля, как Совет национальной безопасности и обороны Украины, не только контролирует деятельность правоохранительных органов, но и координирует её.
 • Документ
  Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 55-65, 2014) Дудін, М. М.; Dudin, M. M.
  Розглянуто загальнотеоретичні питання національної безпеки, економічної безпеки держави та безпеки підприємництва в Україні. Зроблено висновок, що в Україні не завершено формування системи підприємницької безпеки, в якій ще відсутні важливі суб’єкти, не створена необхідна інституційна інфраструктура, несистемно діють механізми підприємницької безпеки, не виникли стійки інформаційні процеси. Economic security is a complex polisystem phenomenon, the genesis and development of which are caused by an objective need to provide the national economy reproduction in internal and external threat and danger situation. An extremely important task at present Ukrainian economic system transformation is to carry out a weighted policy of entrepreneurship economic security. Рассмотрены общетеоретические вопросы национальной безопасности, экономической безопасности государства и безопасности предпринимательства в Украине. Сделан вывод, что в Украине еще не завершено формирование системы предпринимательской безопасности, в которой до сих пор отсутствуют важные субъекты, не создана необходимая институционная инфраструктура, несистемно действуют механизмы предпринимательской безопасности, не возникли стойкие информационные процессы.
 • Документ
  Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 21-30, 2014) Бабакін, В. М.; Babakin, V. M.
  Досліджено теоретичні та практичні проблеми використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності. Визначено пріоритетні напрями використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності працівників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ. The researches on the application of the complex of psychological aspects of theoretical and applied nature of operational and search activities on juvenile crime counteracting by operational units of internal affairs agencies are analyzed in the article. Исследованы теоретические и практические проблемы использования знаний психологии в оперативно-розыскной деятельности по противодействию молодёжной преступности. Определены приоритетные направления использования знаний психологии в оперативно-розыскной деятельности работников оперативных подразделений ОВД.
 • Документ
  Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 36-47, 2014) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
  Розглянуто соціально негативні явища, які мають місце в економіці України, та їх вплив на стан злочинності. Проаналізовано причини й умови, що сприяють тінізації економіки та вчиненню злочинів, обумовлених цим процесом. The socially negative phenomena, taking place in the economy of Ukraine, and their influence on the state of criminality, are considered. Reasons and terms, assisting shadowing of economy and committing crime, conditioned by this process, are analysed. Рассмотрены социально негативные явления, имеющие место в экономике Украины, и их влияние на состояние преступности. Проанализированы причины и условия, способствующие тенизации экономики и совершению преступлений, обусловленных этим процессом.
 • Документ
  Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 97-104, 2014) Суворова, Р. В.; Suvorova, R. V.
  Розглянуто питання, що стосуються оцінки, значення та використання інформації, отриманої внаслідок здійснення контролю за вчиненням злочину. Приділено увагу застосуванню вказаної інформації як доказів з кримінального провадження, а також можливості використання її як орієнтовної. The issues that touch an estimation, value and use of the information got as a result of realization of control after the commission of crime are considered. Attention is paid to application of the indicated information as proofs on criminal proceedings and to possibility of its use as oriental. Рассмотрены вопросы, касающиеся оценки, значения и использования информации, полученной в результате осуществления контроля за совершением преступления. Уделено внимание применению указанной информации в качестве доказательств по уголовному производству, а также возможности использования ее как ориентировочной.
 • Документ
  До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 141-146, 2014) Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B.
  Здійснено огляд та проаналізовано нормативно-правове забезпечення здійснення фінансування громадських організацій України з метою обґрунтування можливості реалізації державної політики фінансової підтримки діяльності громадських організацій; проаналізовано низку нових нормативно- правових документів, при цьому доводиться наявність законодавчих підстав для розвитку фінансування громадських організацій. The normatively-legal providing of financing of public organizations of Ukraine is reviewed and analysed with the aim of grounds of realisation of public policy of public organizations activity. Several new normatively-legal documents are analysed, the existence of legislative base for development of financing of public organizations is being proved. Осуществлён обзор и проанализировано нормативно-правовое обеспечение финансирования общественных организаций Украины с целью обоснования возможности реализации государственной политики деятельности общественных организаций; проанализирован ряд новых нормативно-правовых документов, при этом доказывается существование законодательной базы для развития финансирования общественных организаций.
 • Документ
  Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 230-235, 2014) Лесь, І. О.; Les, I. O.
  Розглянуто проблему визначення понять державної та службової дисципліни. Шляхом аналізу та узагальнення запропоновано поняття дисциплінарних правовідносин в органах внутрішніх справ. The urgency of the research consists of the systematic analysis of scientific theories and norms concerning definitions of state and service discipline and disciplinary legal relationships in police. The author’s definition of disciplinary legal relationships in police is determined. Рассмотрена проблема определения понятий государственной и служебной дисциплины. Путём анализа и обобщения предложено авторское понятие дисциплинарных правоотношений в органах внутренних дел.
 • Документ
  Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 252-260, 2014) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
  Дослідження побудовано на даних опитування жителів Харкова та Харківської області, що проводилося у березні – квітні 2014 р. за підтримки Харківської обласної державної адміністрації. Дані опитування засвідчують, що Слобожанщина за світосприйняттям населення є невід’ємною частиною України – абсолютна більшість опитаних не припускає дезінтеграції країни. Проте у суспільно-політичних настроях присутня і ідея федеративного устрою. This article is based on a survey of residents of Kharkiv city and Kharkiv region (this region self-named Slobozhanschina), conducted by sociologists of Kharkiv National University of Internal Affairs in March – April 2014, with the support of Kharkiv Regional State Administration. Исследование построено на данных опроса жителей Харькова и Харьковской области, проведённого в марте – апреле 2014 г. при поддержке Харьковской областной государственной администрации. Данные опроса свидетельствуют, что Слобожанщина по мировосприятию населения является неотъемлемой частью Украины – абсолютное большинство опрошенных не допускают дезинтеграции страны. Однако в общественно-политических настроениях присутствует и идея федеративного устройства.
 • Документ
  Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 200-208, 2014) Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F.
  На основі аналізу відповідних положень вітчизняного та іноземного законодавства й науки розглянуто окремі складові частини рішення органів управління господарського товариства про вчинення значного правочину. Зокрема, це стосується відомостей про сторін правочину та вигодонабувачів за ним, предмета правочину та інших умов. На основі такого аналізу запропоновано визначення змісту рішення про вчинення значного правочину господарського товариства. Based on the analysis of the relevant provisions of domestic and foreign legislation and science considered the individual components of- decisions of the governing bodies of a business company on concluding hell of a deal. In particular, this relates to information about the parties to the transaction and the profit- acquirers for it, the subject of the transaction and other conditions. Based on this analysis proposed determination of the content of the decision to commit a major business company transactions. На основе анализа соответствующих положений отечественного и зарубежного законодательства и науки рассмотрены отдельные составные части решения органов управления хозяйственным обществом о заключении крупной сделки. В частности, это касается сведений о сторонах сделки и выгодоприобретателях по ней, предмета сделки и иных условий. На основе такого анализа предложено определение содержания решения о совершении крупной сделки хозяйственного общества.
 • Документ
  Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 65-74, 2014) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто фундаментальні зв’язки кримінального права України з міжнародно-правовою системою та відображеними у ній ідеями захисту прав і свобод людини. Доведено зумовленість цими ідеями змісту принципів кримінального права. Relations between criminal law of Ukraine and international and legal system at the level of protecting human rights and freedoms determined by the world community are considered. The relevance of the work is defined by its direction on establishing the character of international law impact, its principles and norms on the bases of the modern criminal law of Ukraine. Рассмотрены фундаментальные связи уголовного права Украины с международно-правовой системой и отражёнными в ней идеями защиты прав и свобод человека. Доказана обусловленность этими идеями содержания принципов уголовного права.
 • Документ
  Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 31-35, 2014) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  Наведено сукупність міжнародних актів щодо захисту прав дитини, які ратифіковані Верховною Радою України і у зв’язку з цим прийняті нею до виконання. The development normative-legal acts in the sphere of criminal-legal protection of children rights since independence of Ukraine is considered. A set of international instruments that dedicated to protecting the rights of the child is shown. Приведена совокупность международных актов относительно защиты прав ребёнка, которые ратифицированы Верховной Радой Украины и в этой связи приняты ею к исполнению.
 • Документ
  Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 89-97, 2014) Миронюк, Д. М.; Myroniuk, D. M.
  Досліджено можливості використання у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності. Запропоновано два відповідні напрями: інформаційне забезпечення кримінологічного прогнозування у процесі планування кримінально-превентивної діяльності; використання моніторингу для оптимізації управління діяльністю суб’єктів протидії злочинності за результатом виявлення кримінологічної неефективності певних аспектів правореалізації чи правозастосування. Надано розгорнуту характеристику кожному з них. The article is devoted to research the possibilities of using within law enforcement practice the results of criminological monitoring of legal regulation’s efficiency in the sphere of crime counteraction. The author offers two relevant areas: information guaranteeing of criminological prediction in the process of planning criminal and preventive activity; using monitoring to optimize the management over subjects of crime counteraction by the results of identifying criminological inefficiency of certain aspects in the sphere of law realization or law enforcement. Исследованы возможности использования в правоприменительной практике результатов криминологического мониторинга эффективности правового регулирования в сфере противодействия преступности. Предложено два соответствующих направления: информационное обеспечение криминологического прогнозирования в процессе планирования криминально-превентивной деятельности; использование мониторинга для оптимизации управления деятельностью субъектов противодействия преступности по результатам выявления криминологической неэффективности определенных аспектов правореализации или правоприменение. Дана развёрнутая характеристика каждому из них.
 • Документ
  Законотворчість як правова категорія
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 6-11, 2014) Дубина, Н. А.; Dubina, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4432-4309
  Розглянуто співвідношення таких взаємопов’язаних між собою термінів, як «правотворчість», «законотворчість», «законотворчий процес», «законодавча діяльність», «законодавчий процес». Проаналізовано різні підходи до їх тлумачення. З’ясовано їх сутнісні ознаки та особливості. Legislation should assist transformations in a state’s legal sphere. Correlation of so inter-related terms as «lawmaking», «legislation», «lawmaking process», «legislative activity», «legislative process» is researched in the article. Because there are some disputes about their distinction in the legal literature. It may lead to ambiguity of their understanding. Рассмотрено соотношение таких взаимосвязанных между собой терминов, как «правотворчество», «законотворчество», «законотворческий процесс», «законодательная деятельность», «законодательный процесс». Проанализированы различные подходы их толкования. Выяснены их сущностные признаки и особенности.
 • Документ
  Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 47-54, 2014) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
  Проаналізовано загальні та спеціальні заходи запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ. Сформульовано поняття таких заходів та розглянуто їх специфіку. Окреслено сфери інтеграції запобіжних заходів з одночасним виробленням пропозицій з удосконалення окремих напрямків оперативно-службової діяльності ОВС. The article is dedicated to analysis of the general and specific measures of prevention of violent crimes against law enforcement officials. It’s stressed that the prevention of violent crimes against law-enforcement officials as a complex system public reaction on this type of crime can acting in several interrelated aspects: as a means of social control of the most significant public relations in the law enforcement sphere; the complex of legal, educational, specially-criminological means; the system of various levels of prevention and suppression of violent crime against law enforcement officials, which conducted by different subjects. Проанализированы общие и специальные меры предотвращения насильственных преступлений против работников органов внутренних дел. Сформулировано понятие таких мер и рассмотрена их специфика. Определены сферы интеграции данных мер с одновременной разработкой предложений по совершенствованию отдельных направлений оперативно-служебной деятельности ОВД.
 • Документ
  Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 171-179, 2014) Пєнцов, М. В.; Pentsov, M. V.
  За результатами вивчення історичного досвіду, аналізу сучасної наукової літератури наголошено на необхідності дослідження питань організації і діяльності органів судової влади України та країн СНД. Проаналізувавши теоретичні основи дослідження, автор дійшов висновків, що судова влада повинна бути незалежною від інших гілок влади, мати судову юрисдикцію та володіти функціями, притаманними тільки юрисдикційним органам судової влади. The primary purpose of the research is the current status of this problem in the scientific literature on the basis of theoretical-comparative analysis of judicial branch of Ukraine and CIS countries. The comparative analysis of judicial branch of Ukraine and CIS countries is not embodied in modern national and foreign literature that determines the timeliness of the topic at general theoretic level. The research creates science behind for the effective development of the judicial system of Ukraine. It is scientific novelty that the organization and activity of judicial body of CIS countries is analyzed. По результатам изучения исторического опыта, анализа современной научной литературы указано на необходимость исследования вопросов организации и деятельности органов судебной власти Украины и стран СНГ. Проанализировав теоретические основы исследования, автор пришёл к выводам о том, что судебная власть должна быть независимой от других органов власти, иметь судебную юрисдикцию и владеть функциями, характерными только юрисдикционным органам судебной власти.
 • Документ
  Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 115-122, 2014) Безсмертний, Є. О.; Bezsmertnyi, Ye. O.
  На підставі ґрунтовного аналізу чинного законодавства України розкрито поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади. Визначено типові риси суб’єктів державної влади, закономірності їх функціонування, права та обов’язки, які забезпечуються або здійснюються у поєднанні із застосуванням заходів адміністративного примусу. Як висновок автор наполягає на необхідності проведення постійних наукових досліджень у галузі вдосконалення різних форм адміністративної діяльності органів державної влади як головної гарантії прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб як суб’єктів адміністративно-правових відносин. The notion and kinds of administrative and legal forms of state power’s subjects are disclosed on the basis of thorough analysis of the current legislation of Ukraine. Typical features of the state power’s subjects and appropriateness of their functioning, rights and duties provided together with applying measures of administrative compulsion are defined. The author as a conclusion of the article notes on the necessity of conducting permanent scientific research in the sphere of improving different forms of administration activity of the state power agencies as the main guarantee of the rights, freedoms and legal interests of physical and legal entities as the subjects of administrative and legal relations. На основании тщательного анализа действующего законодательства Украины раскрыты понятие и виды административно-правовых форм субъектов государственной власти. Определены типичные черты субъектов государственной власти, закономерности их функционирования, права и обязанности, которые обеспечиваются или выполняются в сочетании с применением мер административного принуждения. Как вывод автор настаивает на необходимости проведения постоянных научных исследований в области совершенствования разных форм административной деятельности органов государственной власти как главной гарантии прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц как субъектов административно-правовых отношений.
 • Документ
  Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 241-251, 2014) Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695
  Проведено теоретико-методологічний аналіз поняття «соціальний капітал» як однієї з найважливіших категорій суспільствознавства. Зосереджено увагу на різноманітних тлумаченнях поняття «соціальний капітал», а також виокремлено їх спільні домінанти.
 • Документ
  Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 187-192, 2014) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють обіг зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь. Встановлено порядок обігу і перелік видів зброї, що має культурну цінність у Республіці Білорусь. Зазначено, що колекціонування та експонування зброї, яка має культурну цінність, мають право здійснювати організації та громадяни Республіки Білорусь, які мають ліцензії на колекціонування та експонування зброї. Визначено перелік підрозділів, які здійснюють контроль за обігом на території Республіки Білорусь зброї, що має культурну цінність.