Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 34

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 332-336, 2006) Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.
  Розглянуто досвід функціонування поняття «ринок праці» в країнах з розвиненою ринковою економікою, що показує здатність в значній мірі підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а також сприяти прояву та реалізації інтересів особистості в сфері праці і занять. Рассмотрен опыт функционирования понятия «рынок труда» в странах с развитой рыночной экономикой, что показывает способность в значительной степени повысить эффективность использования трудового потенциала, а также способствовать проявлению и реализации интересов личности в сфере труда и занятий. The experience of the functioning of the concept of “labor market” in countries with developed market economies is examined, which shows the ability to significantly increase the efficiency of the use of labor potential, as well as contribute to the manifestation and realization of the interests of the individual in the field of work and employment.
 • Документ
  Історичні передумови і об'єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 324-332, 2006) Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086
  З’ясована сутність диференціації правового регулювання трудових відносин у нормах трудового законодавства. Звернута увага до історії становлення диференціації в трудовому праві України. Выяснена сущность дифференциации правового регулирования трудовых отношений в нормах трудового законодательства. Обращено внимание к истории становления дифференциации в трудовом праве Украины. The essence of differentiation of the legal regulation of labor relations in the norms of labor legislation is clarified. Attention is drawn to the history of the formation of differentiation in labor the law of Ukraine.
 • Документ
  Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 222-230, 2006) Ткачук, О. І.; Tkachuk, O. I.
  Запропановано удосконалити правове регулювання гарантій посадових осіб митної служби України. Проаналізовані запропоновані у науковій літературі теоретичні визначення поняття «гарантії», ознаки гарантій як елемента правового статусу посадової особи митної служби, надана класифікація цих гарантій. Предложено усовершенствовать правовое регулирование гарантий должностных лиц таможенной службы Украины. Проанализированы предложенные в научной литературе теоретические определения понятия «гарантии», признаки гарантий как элемента правового статуса должностного лица таможенной службы, предоставлена классификация этих гарантий. It is proposed to improve the legal regulation of guarantees of officials of the customs service of Ukraine. The theoretical definitions of the concept of “guarantee” proposed in the scientific literature, the signs of guarantees as an element of the legal status of a customs official, are analyzed, and a classification of these guarantees is provided.
 • Документ
  Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 207-212, 2006) Арістова, І. В.; Aristova, I. V.
  Проаналізовані службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників. Вивчені підходи щодо розуміння досліджуваної категорії та проаналізовані проблемні питання класифікації прав посадових осіб. Проанализированы служебные права должностных лиц как особой категории наемных работников. Изучены подходы к пониманию исследуемой категории и проанализированы проблемные вопросы классификации прав должностных лиц. The service rights of officials as a special category of employees are analyzed. The approaches to understanding the category under study are studied and the problematic issues of the classification of the rights of officials are analyzed.
 • Документ
  Компетенція суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 188-194, 2006) Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O.
  Визначено компетенцію суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави на основі аналізу понять внутрішньої і зовнішньої безпеки та переліку їх потенційних загроз. Розмежовані такі категорії як «національна безпека», «внутрішня безпека», «зовнішня безпека» та «державна безпека». З’ясована система суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки. Определена компетенция субъектов управления в сфере обеспечения внутренней безопасности государства на основе анализа понятий внутренней и внешней безопасности и перечня их потенциальных угроз. Разграничены такие категории как «национальная безопасность», «внутренняя безопасность», «внешняя безопасность» и «государственная безопасность». Выяснена система субъектов управления в сфере обеспечения внутренней безопасности. The competence of management entities in the field of ensuring internal security of the state is determined on the basis of an analysis of the concepts of internal and external security and a list of their potential threats. Differentiated are such categories as "national security", "internal security", "external security" and "state security". The system of subjects of management in the field of ensuring internal security is clarified.
 • Документ
  Щодо визначення поняття масових заходів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 22-38, 2006) Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O.
  Надано визначення поняття масового заходу та розкриті його характерні ознаки. Підкреслено, що масові заходи стали характерною ознакою українського суспільства і сприймаються населенням як буденне явище. Дано определение понятия массового мероприятия и раскрыты его характерные признаки. Подчеркнуто, что массовые мероприятия стали характерным признаком украинского общества и воспринимаются населением как обыденное явление. The definition of the concept of a mass event is given and its characteristic features are disclosed. It is emphasized that mass events have become a characteristic feature of Ukrainian society and are perceived by the population as an everyday occurrence.
 • Документ
  Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті Комуністичної партії»
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 27-31, 2006) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Розглядається поняття громадського руху як суб’єкта правових і державних змін у роботі «Маніфест Комуністичної партії», яка свого часу здійснила величезний вплив на людей і продовжує впливати на них й зараз. Рассматривается понятие общественного движения как субъекта правовых и государственных изменений в работе «Манифест Коммунистической партии», которая в свое время осуществила огромное влияние на людей и продолжает влиять на них и сейчас. The concept of social movement as a subject of legal and state changes in the work of the “Manifesto of the Communist Party”, which at one time made a huge impact on people and continues to influence them now, is considered.
 • Документ
  Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 17-22, 2006) Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M.
  Досліджено еволюцію принципу державного суверенітету у його співвідношенні з принципом захисту прав людини в сучасних умовах світової глобалізації. Исследована эволюция принципа государственного суверенитета в его соотношении с принципом защиты прав человека в современных условиях мировой глобализации. The evolution of the principle of state sovereignty in its relation to the principle of protecting human rights in modern conditions of globalization.
 • Документ
  Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 11-16, 2006) Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656
  Розглянута теоретична конструкція та практика правової держави з історичного ракурсу. Проаналізована правова держава як певна теорія та відповідна практика організації політичної влади та забезпечення прав і свобод людини, що є одним із суттєвих досягнень цивілізації. Рассмотрена теоретическая конструкция и практика правового государства с исторического ракурса. Проанализировано правовое государство как определенная теория и соответствующая практика организации политической власти и обеспечения прав и свобод человека, что является одним из существенных достижений цивилизации. The theoretical construction and practice of the rule of law from a historical perspective is considered. The rule of law is analyzed as a specific theory and the corresponding practice of organizing political power and ensuring human rights and freedoms, which is one of the significant achievements of civilization.
 • Документ
  Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 7-11, 2006) Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.
  Визначено місце правового регулювання та правового впливу у теорії права, їх заємозалежності та відносної самостійності. Определено место правового регулирования и правового воздействия в теории права, их взаимозависимости и относительной самостоятельности. The place of legal regulation and legal influence in the theory of law, their interdependence and relative independence is determined.
 • Документ
  Професійна ідентифікація особистості в правоохоронній сфері
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 347-354, 2006) Остафійчук, Г. В.; Ostafiichuk, H. V.
  Розглянуті соціально значущі професії та зазначено що чим складніша професія, яку треба опанувати, тим важливішу роль має професійна ідентифікація особистості. Рассмотрены социально значимые профессии и указано что чем сложнее профессия, которую надо овладеть, тем более важную роль играет профессиональная идентификация личности. Socially significant professions are considered and it is indicated that the more difficult a profession is to master, the more important is the professional identification of a person.
 • Документ
  Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 342-347, 2006) Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O.
  Розглянуті проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні. Підкреслено, що соціалізація особистості триває все життя, але саме в період дитинства закладається її фундамент. Рассмотрены проблемы социализации детей в современной Украине. Подчеркнуто, что социализация личности продолжается всю жизнь, но именно в период детства закладывается ее фундамент. The problems of socialization of children in modern Ukraine are considered. It is emphasized that the socialization of a person lasts a lifetime, but it is precisely during childhood that the foundation is laid.
 • Документ
  Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 309-316, 2006) Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.
  Визначено поняття відомчого правового захисту працівників міліції. Підкреслено, що що сучасний правовий захист працівників міліції потребує негайного комплексного вдосконалення.
 • Документ
  Заходи примусу в цивільному процесуальному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 304-308, 2006) Лукіна, І. М.; Lukina, I. M.
  Досліджено та розкрито особливості та реалізація засобів процесуального примусу у цивільному процесуальному праві. Исследованы и раскрыты особенности и реализация средств процессуального принуждения в гражданском процессуальном праве. The features and implementation of the means of procedural coercion in civil procedural law are investigated and disclosed.
 • Документ
  Правова природа держави як суб’єкта права інтелектуальної власності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 292-298, 2006) Голубенко, О. Є.; Holubenko, O. Ye.
  Надано аналіз наукових положень і законодавства стосовно правової природи держави як суб’єкта права інтелектуальної власності. Дан анализ научных положений и законодательства относительно правовой природы государства как субъекта права интеллектуальной собственности. The analysis of scientific provisions and legislation regarding the legal nature of the state as a subject of intellectual property law is given.
 • Документ
  Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 279-287, 2006) Горєв, В. О.; Horiev, V. O.
  Запропоновано розробити проект цивільно-правової норми, який передбачає адекватні правові обмеження свободи переговорів при укладенні договору та відповідальність за їх порушення, а також запобігав би недобросовісним переговорам при укладенні договору, а також забезпечував повноцінний правовий захист законних інтересів суб’єктів цивільних правовідносин від несприятливих наслідків таких переговорів. Предложено разработать проект гражданско-правовой нормы, предусматривающий адекватные правовые ограничения свободы переговоров при заключении договора и ответственность за их нарушение, а также предотвращал бы недобросовестные переговоры при заключении договора, а также обеспечивал полноценную правовую защиту законных интересов субъектов гражданских правоотношений от неблагоприятных последствий таких переговоров. It is proposed to develop a draft civil law provision providing for adequate legal restrictions on freedom of negotiations at the conclusion of the contract and liability for their violation, as well as to prevent unfair negotiations at the conclusion of the contract, as well as to provide full legal protection of the legitimate interests of the subjects of civil legal relations from the adverse consequences of such negotiations.
 • Документ
  До проблеми вільного використання об’єктів авторського права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 273-279, 2006) Заєць, О. В.; Zaiets, O. V.
  Досліджено, що у позитивному авторському праві України, як і в авторському праві інших країн передбачено інститут вільного правомірного використання твору без згоди автора, сутність якого полягає у праві особи вільно, без згоди автора чи інших володільців прав вільно та безоплатно використати твір. Доказано, что в положительном авторском праве Украины, как и в авторском праве других стран предусмотрен институт свободного правомерного использования произведения без согласия автора, сущность которого заключается в праве лица свободно, без согласия автора или иных владельцев прав свободно и бесплатно использовать произведение. It is proved that in the positive copyright of Ukraine, as well as in the copyright of other countries, the institute provides for free legal use of a work without the consent of the author, the essence of which is the right of a person to freely, without the consent of the author or other owners of rights freely and freely use the work.
 • Документ
  Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 258-265, 2006) Греков, Є. А.; Hrekov, Ye. A.
  Досліджено структуру сучасного нормативно-правового регулювання авторського права на твори архітектури та проаналізовано використання законодавцем поняття твору архітектури як об’єкта авторського права в різних нормативних актах. Исследована структура современного нормативно-правового регулирования авторского права на произведения архитектуры и проанализировано использование законодателем понятия произведения архитектуры как объекта авторского права в различных нормативных актах. The structure of the modern legal regulation of copyright on works of architecture is investigated and the use by the legislator of the concept of a work of architecture as an object of copyright in various normative acts is analyzed.
 • Документ
  Проблема розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 251-258, 2006) Ніколаєв, І. С.; Nikolaiev, I. S.
  Проаналізовані проблеми розмежування відповідальності держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права та юридичних осіб з державною участю, а також визначені шляхи їх вирішення. Проанализированы проблемы разграничения ответственности Украины как субъекта международного частного права и юридических лиц с государственным участием, а также определены пути их решения. The problems of differentiation of responsibility of Ukraine as a subject of private international law and legal entities with state participation are analyzed, and ways to solve them are identified.
 • Документ
  Проблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 244-251, 2006) Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O.
  Визначені принципові можливості обмеження майнових прав фізичних осіб як в українському, так і в європейському законодавстві. Виявлені загальні підходи, на яких мають ґрунтуватись обмеження майнових прав фізичних осіб при адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.