Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 103, № 4

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 4 (103). - 412 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023, Том 103, № 4
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Ретроспективний аналіз науково-психологічних концепцій домашнього насильства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 377-390, 2023) Мілорадова, Н. Е.; Miloradova, N. E.; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.
  Наголошено, що у зв’язку з повномасштабною війною рф проти України з’явилися нові фактори ризику збільшення фактів домашнього насильства. Зазначено, що сучасна наука розглядає домашнє насильство крізь призму наявних підходів, які пояснюють причини його виникнення та особливості перебігу. Проаналізовано основні положення загальноприйнятної сьогодні екологічної теорії насильства, яка пояснює насильство в сім’ї крізь призму взаємовпливу на розвиток людини чотирьох систем (мікросистеми, мезоситеми, екзосистеми, макросистеми).
 • Документ
  Правове регулювання відносин із проходження служби у Службі безпеки України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 357-368, 2023) Юзишен, М. С.; Yuzyshen, M. S.
  Розглянуто сучасний стан правового регулювання відносин із проходження служби у Службі безпеки України. Вивчено думки науковців щодо соціальної природи служби у правоохоронних органах і ступеня впливу трудового й адміністративного права на відносини із проходження в них служби. Визначено, до сфери дії якої галузі права належать відносини із проходження служби у Службі безпеки України. Обґрунтовано, що до сфери дії трудового права належать трудові відносини співробітників-військовослужбовців і працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, а до сфери дії адміністративного права – відносини із проходження служби військовослужбовцями строкової служби у Службі безпеки України.
 • Документ
  Математика в поліцейській діяльності: основи, особливості, математична підготовка
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 333-344, 2023) Сербенюк, С. О.; Serbeniuk, S. O.
  Наукове дослідження присвячено введенню навчальної дисципліни «Математичні методи в поліцейській діяльності» та обговоренню змісту її першого модуля для здобувачів освіти закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України з метою поєднання математичних методів, а також елементів фізики, астрономії та географії для вирішення практичних завдань у професійній діяльності поліцейських. Сформульовано деякі складові першого модуля цієї дисципліни на основі онлайн-курсу з вивчення математики пожежниками-рятувальниками у США.
 • Документ
  Проблеми діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції в умовах війни
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 324-332, 2023) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.
  У статті висвітлено основні проблемні питання, які виникають під час організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України. Сформовано авторське бачення основних способів і напрямів вирішення наявних проблем, особливостей діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану. Наголошено на нових перспективних напрямах застосування службових собак у Національній поліції та в інших структурах сектору безпеки та оборони. Запропоновано внесення змін до нормативної бази з метою упорядкувати застосування службових собак.
 • Документ
  Розвиток наукових уявлень про зловживання правом у вітчизняній юриспруденції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 315-323, 2023) Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.
  Визначено, що зловживання правом є однією з найважливіших проблем сучасної юридичної науки, а також складною та контроверсійною правовою категорією. Дослідження вказаної проблематики має як теоретичний, так і прикладний інтерес для розвитку вітчизняної правової науки. Проаналізовано основні наявні у вітчизняній науці та історичних джерелах підходи до трактування дефініції «зловживання правом», основні ознаки зловживання правом як здійснення суб’єктивного права, що завдає шкоди іншій особі й може вступати в суперечність із совістю та моральними нормами особи.
 • Публікація
  Проблемні питання криміналістичного дослідження письмової мови та почерку в досудовому розслідуванні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 302-314, 2023) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; Смирнов, Г. В.; Smyrnov, H. V.; Олександр Юхно
  Досліджено генезис законодавчого регулювання криміналістичного дослідження письмової мови та почерку з метою їх удосконалення і подальших перспектив використання у криміналістиці та судовій експертології. Визначено історичні етапи виникнення та проаналізовано наукові позиції вчених щодо розглянутих питань. Окреслено завдання щодо вдосконалення знань субкультури при розслідуванні кримінальних правопорушень. Проаналізовано напрями щодо виявлення та підготовки до проведення експертиз письмової мови й почерку, враховуючи сталі і новітні способи вчинення злочинів із використанням комп’ютерної техніки, мобільного зв’язку та інших досягнень цифровізації й обрання тактичних слідчих (розшукових) дій. Встановлено особливості методів криміналістичного дослідження об’єктів письмової мови та почерку, при створенні яких застосовувалися звичайні або підроблені письмові документи. Особливу увагу приділено питанням незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин із зони бойових дій. За результатами дослідження напрацьовано авторські наукові пропозиції та запропоновано шляхи вирішення окреслених проблемних питань.
 • Документ
  Предмет доказування й особливості збирання доказів під час розслідування злочинів, учинених щодо працівників правоохоронних органів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 292-301, 2023) Шарова-Айдаєва, О. О.; Sharova-Aidaieva, O. O.
  З’ясовано предмет доказування й особливості збирання доказів під час розслідування злочинів, учинених щодо працівників правоохоронних органів. Визначено та здійснено класифікацію злочинів, потерпілими від яких є працівники правоохоронних органів. Розглянуто особливості предмета доказування злочинів цієї групи. Окреслено особливості збирання доказів у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом учинення злочинів щодо працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Наукове забезпечення проблематики використання психіатричних знань під час розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 281-291, 2023) Хорошун, Д. В.; Khoroshun, D. V.
  На підставі аналізу юридичної літератури констатовано, що вчені всебічно досліджували окремі аспекти призначення судово-психіатричних і судовопсихологічних експертиз під час розслідування вбивств різних видів і тілесних ушкоджень, однак поза їхньою увагою залишалися особливості залучення спеціалістів до участі у слідчих (розшукових) діях. Наголошено, що ця проблематика, а також перспективи використання спеціальних знань згаданого виду в непроцесуальних формах потребують ґрунтовного аналізу та висвітлення в юридичній літературі задля вдосконалення практичної діяльності сторони обвинувачення у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Поняття і значення криміналістичної характеристики протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 273-280, 2023) Стеценко, С. В.; Stetsenko, S. V.
  У статті здійснено аналіз наукових напрацювань із питань формування методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, а саме визначення поняття, значення та джерел формування криміналістичної характеристики в методиці розслідування. Зокрема, сформульовано дефініцію поняття «криміналістична характеристика протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації». З’ясовано значення криміналістичної характеристики. Приділено увагу визначенню джерел отримання інформації, необхідної для формування криміналістичної характеристики протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації.
 • Документ
  Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 255-262, 2023) Прокопенко, О.Ю.; Prokopenko, O.Yu.
  У статті приділено увагу тактичним особливостям проведення огляду місця події під час розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника за нормами чинного Кримінального процесуального кодексу України. Описано визначення поняття «огляд місця події» під час проведення досудового розслідування за ст. 349 Кримінального кодексу України. Визначено орієнтовний перелік місць, де виникає необхідність у проведенні такої слідчої (розшукової) дії, як огляд. Приділено увагу визначенню суб’єктного складу учасників, задіяних у проведенні слідчої (розшукової) дії. Також розглянуто питання техніко-криміналістичного забезпечення проведення огляду місця події.
 • Документ
  Класифікація судово-психіатричних експертиз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 245-254, 2023) Макарова, О. П.; Makarova, O. P.
  Статтю присвячено класифікації судово-психіатричної експертизи в Україні. Розглянуто ключові категорії експертизи, її основні завдання та змістові характеристики, а також питання застосування судово-психіатричної експертизи в судовій практиці. Наведено основні аспекти щодо проведення судово-психіатричної експертизи, а саме: методологічні питання, клінічні, юридичні й етичні аспекти.
 • Документ
  Криміналістична техніка: поняття, завдання та принципи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 207-213, 2023) Кисельов, В. М.; Kyselov, V. M.
  На підставі аналізу наукових поглядів учених з’ясовано сутність і зміст поняття «криміналістична техніка». Узагальнено теоретичні підходи до визначення завдань криміналістичної техніки, на основі чого сформульовано авторське бачення щодо їх переліку. Окреслено принципи криміналістичної техніки, розкрито їхній зміст.
 • Документ
  Деякі аспекти декриміналізації статті 301 Кримінального кодексу України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 184-196, 2023) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.
  Доведено, що заборона, як і декриміналізація порнографії, – резонансна соціальна тема. Окрім виконання ролі морально-етичної складової суспільного життя, вона виступає важелем на міжнародній політичній арені, а також зачіпає деякі питання фінансових доходів і надходження податків. Законодавством ЄС порнографія в цілому розцінюється як явище, що не становить соціальної або морально-етичної небезпеки. У межах наукової праці обґрунтовано перегляд кримінального законодавства щодо проблематики порнографії з урахуванням основних тенденцій прогресивного правового розвитку держави та суспільства. Розглянуто сучасні ініціативи громадських організацій в Україні щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу України, які стосуються порнографії. Запропоновано власні рекомендації, зокрема щодо внесення змін до ч. 1 ст. 302 Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Насильницька злочинність на ґрунті ненависті, пов’язаної з війною: поняття, ознаки, тенденції відтворення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 174-183, 2023) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.
  Обґрунтовано необхідність дослідження насильницької злочинності на ґрунті ненависті, пов’язаної з війною, як окремої кримінологічної категорії з огляду на тривалий збройний конфлікт на території України, анексію частини її територій та відкриті заклики російської влади до знищення української нації, розпалювання ненависті до всього, що ідентифікує Україну як суверенну незалежну державу. Сформульовано визначення насильницької злочинності на ґрунті ненависті, пов’язаної з війною, виокремлено та розкрито зміст основних її сутнісних ознак. Окреслено тенденції розвитку цього виду злочинності як підґрунтя для прогнозування негативних впливів на відповідні суспільні процеси в майбутньому. Визначено необхідність у розробленні виваженого законодавчого підходу до правильного розуміння, розпізнавання, виявлення та подальшої юридично грамотної кваліфікації кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті, пов’язаної з війною, як запоруки ефективного їх попередження та розслідування.
 • Документ
  Протидія сучасним способам легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом із використанням криптовалюти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 155-162, 2023) Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; Бушин, В. С.; Bushyn, V. S.
  Статтю присвячено пошуку шляхів удосконалення чинного законодавства щодо протидії корупції. Викладено основні особливості розвитку схем легалізації грошових коштів, інструментом учинення яких є криптовалюта. Визначено базові дефінітивні категорії таких понять, як «криптовалюта», «NFT», «смурфи», «дропи» та ін. Виокремлено головні недоліки інституційного та нормативного механізму виявлення й розслідування цієї категорії правопорушень, ураховуючи використання сучасних фінансових технологій.
 • Документ
  Національна поліція в системі суб’єктів профілактики адміністративної деліктності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 145-154, 2023) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.
  Зазначено, що запровадження режиму воєнного стану в Україні змінило підхід до організації роботи поліції, зокрема у сфері профілактики адміністративної деліктності. Зауважено, що профілактика адміністративної деліктності є комплексною категорією, яку доречно розглядати саме крізь призму системи органічно взаємозв’язаних суб’єктів на рівні осмислення широкого кола зв’язків між ними, серед яких є і органи та підрозділи поліції. Відмічено, що така система має ґрунтуватися на засадах рівності, широкої участі громадськості та координуватися колегіально сформованими центрами управління на рівні держави або конкретного регіону (області, громади).
 • Документ
  Організаційно-правові засади державного контролю за реалізацією адміністративної юрисдикції освітніми установами в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 138-144, 2023) Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.
  Сформульовано й охарактеризовано правову сутність дефініції «освіта», встановлено її соціальне призначення. Зауважено, що важливими напрямами освіти вбачається становлення людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей тощо. Наголошено на важливості проведення правового аналізу дефініцій «державний контроль», «адміністративна юрисдикція», «адміністративно-юрисдикційна діяльність». Встановлено, що зазначені поняття мають розглядатися крізь призму функціонування органів публічного адміністрування.
 • Документ
  Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання відповідальності за порушення законодавчих вимог щодо безпеки експлуатації транспортних засобів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 127-132, 2023) Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.
  Визначено деякі проблемні моменти законодавчого врегулювання адміністративної відповідальності за порушення вимог про безпеку експлуатації транспортних засобів в Україні та запропоновано можливі кроки щодо їх вирішення. Висвітлено наукові позиції стосовно стану забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, розглянуто статистику ДТП в Україні протягом останніх років і з’ясовано її вплив на соціально-економічний бік суспільно-державного життя. Проаналізовано стан державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, розглянуто прогалини адміністративно-правового регулювання відповідальності за ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення і запропоновано можливі шляхи щодо їх усунення.
 • Документ
  Поняття і значення мирових угод у господарському процесі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 4 (103). - С. 107-112, 2023) Василенко, М. Є.; Vasylenko, M. Ye.
  Розкрито загальнотеоретичний підхід щодо визначення терміна «мирова угода». Визначено відмінності між процесуальною мировою угодою та цивільною мировою угодою. Надано характеристику сутності мирових угод у господарському процесі. Наведено низку аргументів, які підтверджують важливість реалізації мирових угод у господарському процесі.