Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 80
 • Документ
  Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 82-87, 2002) Сапальов, В. П.; Sapalov, V. P.
  Розлянуто питання пошуку нових наукових методик, удосконалення стратегії та тактики роботи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з метою скорішого й повного отримання фактичних даних технічними засобами. Одним із факторів, який сприяє отриманню необхідної інформації, є майстерність оперативного працівника. The issue of searching for new scientific methods, improving the strategy and tactics of the operational units of the internal affairs bodies in order to quickly and completely obtain factual data by technical means. One of the factors that contributes to obtaining the necessary information is the skill of the operative. Рассмотрен вопрос поиска новых научных методик, совершенствование стратегии и тактики работы оперативных подразделений органов внутренних дел с целью скорейшего и полного получения фактических данных техническими средствами. Одним из факторов, который способствует получению необходимой информации, есть мастерство оперативного работника.
 • Документ
  Методика визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92, 2002) Журба, А. В.; Zhurba, A. V.
  Проаналізовано латентна наркозлочинність (чи прихована частина цієї злочинності) , що складає разом із за­реєстрованою фактичну злочинність, з цілого ряду причин створює перепони для адекватної боротьби з незаконним обігом наркотиків. Задача визначення латентності незаконного обігу наркотиків полягає в то­му, шоб з’ясувати фактичні параметри наркозлочинності (її стан, рівень, струк­туру і динаміку). The latent drug crime (or the hidden part of this crime) is analyzed, which together with the registered actual crime, for a number of reasons creates obstacles for adequate fight against drug trafficking. The task of determining the latency of drug trafficking is to find out the actual parameters of drug crime (its state, level, structure and dynamics). Проанализирована латентная наркопреступность (или скрытая часть этой преступности), что составляет вместе с зарегистрированной фактическую преступность, по целому ряду причин создает препятствия для адекватной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Задача определения латентности незаконного оборота наркотиков заключается в том, чтобы выяснить фактические параметры наркопреступности (ее состояние, уровень, структуру и динамику).
 • Документ
  Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77, 2002) Толстих, Є. О.; Tolstykh, Ye. O.
  Надано характеристику піротехнічним виробам, застосована їх класифікація. Основним завданням при проведенні експертами-вибухотехніками досліджень піротехні­чних виробів споживчого призначення є встановлення можливості їхнього без­печного використання. The characteristic of pyrotechnic products is given, their classification is applied. Basic the task of conducting explosive pyrotechnic consumer research by explosives experts is to establish the possibility of their safe use. Охарактеризованы пиротехнические изделия, применена их классификация. Основным заданием при проведении экспертами-взрывотехниками исследований пиротехнических изделий потребительского назначения является установление возможности их безопасного использования.
 • Документ
  Деякі питання здійснення опіки над недієздатними
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002) Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту громадян, які потре­бують особливої турботи держави. The legal relations between the guardian and the ward, the issue of guardianship over the incapacitated are considered. It is proposed to introduce such novelties into the new legislation of Ukraine, which would stimulate the further development of legal protection of citizens in need of special care of the state. Рассмотрены правоотношения между опекуном и подопечным, вопросы осуществления опеки над недееспособными. Предложено введение таких новелл к новому законодательству Украины, которые бы стимулировали дальнейшее развитие правовой защиты граждан, нуждающихся в особой заботе государства.
 • Документ
  Проблема визначення поняття «управління» в інституті довірчого управління майном
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 344-348, 2002) Венедиктова, І. В.; Venedyktova, I. V.
  Розглянуто форму управління майном, як довірче управління, яка здатна гармонійно поєднати економічні інтереси з правовою моделлю їх забезпечення, спрямувати елементи механізму правового регулювання на економічні процеси, відпо­відаючи змісту і цілям встановлення управління між суб'єктами цивільно-правових відносин в Україні. The form of property management is considered as trust management, which is capable of harmony to combine economic interests with the legal model of their provision, to direct elements of the mechanism of legal regulation on economic processes, corresponding to the maintenance and the purposes of establishment of management between subjects of civil law relations in Ukraine. Рассмотрена форма управления имуществом, как доверительное управление, которая способна гармонично совместить экономические интересы с правовой моделью их обеспечения, направить элементы механизма правового регулирования на экономические процессы, отвечая содержанию и целям установления управления между субъектами гражданско-правовых отношений в Украине.
 • Документ
  Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002) Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V.
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні методи, що дозволяють одержувати інформацію від безпосередніх учасників процесу, що, у свою чергу, допомагає встановити реальну картину. The problem of trafficking in women, which requires the use of specific methodological and empirical methods of obtaining and processing information, has been studied. High efficiency in the study of trafficking in women is shown sociological methods that allow to obtain information from the direct participants in the process, which, in turn, helps to establish the real picture. Изучена проблема торговли женщинами, которая требует использования специфических методологических и эмпирических методов получения и обработки информации. Высокую эффективность в изучении торговли женщинами показывают социологические методы, позволяющие получать информацию от непосредственных участников процесса, что, в свою очередь, помогает установить реальную картину.
 • Документ
  Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 67-73, 2002) Глієвий, А. А.; Hliievyi, A. A.
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції і підрозділів Державного департаменту з питань виконання покарань в розкритті злочинів. Сформульовано основні фактори, які не­обхідно враховувати при організації взаємодії, бо вони впливають на її ефекти­вність. The concept of interaction of operative divisions of criminal militia and divisions is covered State Department for the Execution of Punishments in the detection of crimes. The main factors that must be taken into account when organizing the interaction, because they affect its effectiveness. Освещено понятие взаимодействие оперативных подразделений криминальной милиции и подразделений Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в раскрытии преступлений. Сформулированы основные факторы, которые необходимо учитывать при организации взаимодействия, потому что они влияют на ее эффективность.
 • Документ
  Значення правових і етичних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67, 2002) Журова, О. М.; Zhurova, O. M.
  Проаналізовано необхідність правових та етичних аспектів допустимості доказів, отрима­них оперативно-розшуковим шляхом. Зазначено, що в ряді випадків встановити обставини розслідуваної події шляхом провадження слідчих дій неможливо чи недоцільно, і одержання доказів зазначеним способом - єдина можливість досягнення цілей кримінального судочинства. The necessity of legal and ethical aspects of admissibility of the evidence obtained by operative-investigative means is analyzed. It is noted that in some cases it is impossible or impractical to establish the circumstances of the investigated event by conducting investigative actions, and obtaining evidence in this way is the only way to achieve the goals of criminal proceedings. Проанализирована необходимость правовых и этических аспектов допустимости доказательств, полученных оперативно-розыскным путем. Отмечено, что в ряде случаев установить обстоятельства расследуемого события путем производства следственных действий невозможно или нецелесообразно, и получения доказательств указанным способом - единственная возможность достижения целей уголовного судопроизводства.
 • Документ
  Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002) Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A.
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію графічних моделей.
 • Документ
  Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 397-403, 2002) Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M.
  Досліджено проблему охорони та розвитку заповідників України, причини утворення ситуації, яка склалася навколо природно-заповідного фонду України. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни має супро­воджуватися створенням безпечного стану довкілля для життєдіяльності суспільства і кожної людини, спираючись на досконалу правову систему. The problem of protection and development of reserves of Ukraine, the reasons for the formation of the situation around the nature reserve fund of Ukraine are studied. Ensuring sustainable socio-economic development of the country must be accompanied by the creation of a safe environment for the life of society and each person, based on a perfect legal system. Исследована проблема охраны и развития заповедников Украины, причины образования ситуации, которая сложилась вокруг природно-заповедного фонда Украины. Обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны должно сопровождаться созданием безопасного состояния окружающей среды для жизнедеятельности общества и каждого человека, опираясь на совершенную правовую систему.
 • Документ
  Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 332-335, 2002) Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283
  Розглянуто право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей. У підставі алімент­ного обов'язку батьків стосовно їхніх неповнолітніх дітей та обов'язку утримання непрацездатних повнолітніх дітей лежить різний склад юридичних фактів. The right to alimony of adult disabled children is considered. The basis of the maintenance obligation of parents in relation to their minor children and the obligation to maintain incapacitated adult children is a different set of legal facts. Рассмотрено право на алименты совершеннолетних нетрудоспособных детей. В основании алиментной обязанности родителей в отношении их несовершеннолетних детей и обязанности содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей лежит разный состав юридических фактов.
 • Документ
  Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332, 2002) Бєлоцерковець, О. В.; Bielotserkovets, O. V.
  Розглянуто правову природу відносин, що вини­кають при безготівкових розрахунках. Досліджено майнові зобов'язання, коли при безготівковихих перерахуваннях кре­дитор отримує такий вид майнових прав, як право вимоги до банку. The legal nature of the relations arising at non-cash settlements is considered. Property liabilities are investigated, when in case of non-cash transfers the creditor receives such type of property rights as the right of claim against the bank. Рассмотрена правовая природа отношений, возникающих при безналичных расчетах. Исследованы имущественные обязательства, когда при безналичных перечислениях кредитор получает такой вид имущественных прав, как право требования к банку.
 • Документ
  Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344, 2002) Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.
  Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися у виборі способів самозахисту і визначенні їх меж.Це дасть змогу самостійно захистити цивільні права особам, які ними володіють, швидко і в повному обсязі. Different points of view of the concept of self-defense, features of methods of self-defense are analyzed. This classification is provided, which may have practical significance, as it will allow participants in civil circulation to easily navigate in the choice of methods of self-defense and defining their boundaries. Проанализированы различные точки зрения понятия самозащиты, особенности способов самозащиты. Предоставлена классификация, которая может иметь и прикладное значение, поскольку позволит участникам гражданского оборота достаточно легко сориентироваться в выборе способов самозащиты и определении их границ. Это позволит самостоятельно защитить гражданские права лицам, которые ими обладают, быстро и в полном объеме.
 • Документ
  Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 60-64, 2002) Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V.
  Зазначено,що вступ України до Інтерполу є значним кроком до встановлення постійної ефективнішої співпраці нашої країни як з усією світовою спільнотою, так і з окремими країнами-учасницями Інтерполу в боротьбі зі злочинністю. Однак, правова база такого співробітництва в Україні досі є недостатньою і на сьогодні потребує негайного прийняття пакету законодавчих актів з питань регулювання правових відносин між іншими країнами. It is noted that Ukraine's accession to Interpol is a significant step towards establishing more effective cooperation between our country and the entire world community, as well as with individual countries participating in Interpol in the fight against crime. However, the legal framework for such cooperation in Ukraine is still insufficient and today requires the immediate adoption of a package of legislation regulating legal relations between other countries. Отмечено, что вступление Украины в Интерпол является значительным шагом к установлению постоянного эффективного сотрудничества нашей страны как со всем мировым сообществом, так и с отдельными странами-участницами Интерпола в борьбе с преступностью. Однако, правовая база такого сотрудничества в Украине до сих пор недостаточно разработана и сегодня требует немедленного принятия пакета законодательных актов по вопросам регулирования правовых отношений между другими странами.
 • Документ
  До проблеми попередження насильства у сім’ї
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 55-60, 2002) Возна, Т. І.; Vozna, T. I.
  Зазначено, що високий ступінь зв’язку між сімейним неблагополучиям, сімейним насильством і взагалі злочинністю свідчать про те, шо запобігання насильству в сім'ї є проблемою, яка вимагає уваги держави, правоохоронних органів та соціальних служб. Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. It is stated that the high degree of connection between domestic unhappiness, domestic violence and crime in general indicates that the prevention of domestic violence is a problem that requires the attention of the state, law enforcement agencies and social services. The urgency of improving the legislative provision to prevent and combat domestic violence is substantiated. Отмечено, что высокая степень связи между семейным неблагополучием, семейным насилием и вообще преступностью свидетельствуют о том, что предотвращение насилия в семье является проблемой, которая требует внимания государства, правоохранительных органов и социальных служб. Обоснована актуальность совершенствования законодательного обеспечения предотвращения и противодействия домашнему насилию.
 • Документ
  Деякі особливості поводження з комп'ютерними засобами під час проведення слідчих дій
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 51-55, 2002) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102
  Розглянуто декілька розповсюджених помилок, які роблять слідчі, дізнавачі під час проведення слідчих дій, пов'язаних з оглядом, виїмкою і підготовкою персональних комп'ютерів, периферійних пристроїв і інших комп'ютерно-технічних засобів до відправлення на експертизу. Надано відповідні рекомендації щодо їх уникнення. Several common mistakes made by investigators and investigators during investigative actions related to the inspection, seizure and preparation of personal computers, peripherals and other computer hardware for sending for examination are considered. Appropriate recommendations for their avoidance are provided. Рассмотрены несколько распространенных ошибок, которые делают следователи, дознаватели во время проведения следственных действий, связанных с осмотром, выемкой и подготовкой персональных компьютеров, периферийных устройств и других компьютерно-технических средств к отправке на экспертизу. Предоставлены соответствующие рекомендации по их избежанию.
 • Документ
  Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 23-27, 2002) Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036
  Проаналізовано джерела і причини тіньової економіки, визначено деякі заходи оперативно-розшукової діяльності в боротьбі з економічними злочинами, у тому числі з тіньовими її сторонами. Але для ефективності діяльності оперативних підрозділів треба подолати протиріччя і прогалини у нормативному регулюванні оперативно-розшукової діяльності. The sources and causes of the shadow economy are analyzed, some measures of operative-search activity in the fight against economic crimes, including its shadow parties, are determined. But for the effectiveness of operational units it is necessary to overcome contradictions and gaps in the regulatory regulation of operational and investigative activities. Проанализированы источники и причины теневой экономики, определены некоторые меры оперативно-розыскной деятельности в борьбе с экономическими преступлениями, в том числе с теневыми ее сторонами. Но для эффективности деятельности оперативных подразделений надо преодолеть противоречия и пробелы в нормативном регулировании оперативно-розыскной деятельности.
 • Документ
  Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 20-23, 2002) Васильєв, В. Т.; Vasyliev, V. T.; Хряк, А. П.; Khriak, A. P.
  Розглянуто окремі питання вдосконалення форм і методів підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях. Володіти спеціальними тактичними прийомами затримання злочинця - професійний обов’язок співробітника органів внутрішніх справ. Регулярне відпрацювання яких допоможе особовому складу домогтися позитивних результатів при виконанні найскладніших оперативно-службових завдань. Some issues of improving the forms and methods of training the personnel of internal affairs bodies to act in extreme situations are considered. It is the professional duty of a police officer to have special tactics for apprehending a criminal. Regular practice of which will help the staff to achieve positive results in performing the most complex operational and service tasks. Рассмотрены отдельные вопросы совершенствования форм и методов подготовки личного состава органов внутренних дел к действиям в экстремальных ситуациях. Обладать специальными тактическими приемами задержания преступника - профессиональный долг сотрудника органов внутренних дел. Регулярное отработки которых поможет личному составу добиться положительных результатов при выполнении сложных оперативно-служебных задач.
 • Документ
  Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 10-14, 2002) Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O.
  Надано характеристику суб’єктам порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. The characteristics of the subjects of violation of the order of economic and banking activities are given. Охарактеризованы субъекты нарушения порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью.
 • Документ
  Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 6-9, 2002) Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626
  Розглянуто діяльність органів внутрішніх справ в попереджені вербальної агресивної злочинності: профілактика, запобігання та припинення злочинності. Надано рекомендаціі залучати громадськість та ширше використовувати зарубіжний досвід. The activity of law-enforcement bodies in the prevention of verbal aggressive crime is considered. Recommendations are given to involve the public and make wider use of foreign experience. Рассмотрена деятельность органов внутренних дел в предупреждении вербальной агрессивной преступности: профилактика, предотвращение и пресечение преступности. Предоставлены рекомендации привлекать общественность и шире использовать зарубежный опыт.