Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2017, № 2 (77)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 2 (77). - с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Юридична природа апаратів господарських судів України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 148-155, 2017) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  Досліджено проблему визначеності правової природи апаратів господарських судів України, а також історичні умови формування їх правового статусу. Визначено етимологію поняття «апарат суду». Проведено порівняльний аналіз статусу апаратів господарських судів та статусу апаратів інших органів державної влади. Наведено поняття апарату господарського суду, виявлено його правову сутність і призначення в організації діяльності господарських судів.
 • Документ
  Визнання договору неукладеним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів судом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 198-205, 2017) Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121
  На підставі дослідження правової доктрини та з урахуванням судової практики проаналізовано можливість застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів, як визнання договору неукладеним. Наголошено, що відповідний спосіб захисту цивільних прав та інтересів може бути застосований до моменту виконання договору його сторонами. Визначено, що неукладений договір за своєю правовою природою не є юридичним фактом.
 • Документ
  Воля та волевиявлення як умови дійсності правочину
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 183-186, 2017) Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213
  Досліджено дискусійні питання щодо визначення юридичної природи волі та волевиявлення як умови дійсності правочину та їх місця в системі юридичних фактів. Проаналізовано кілька основних підходів до визначення правової природи волі та волевиявлення. На підставі результатів наукових здобутків та доктринальних положень, здійснених у сфері правочинів, зроблено спробу з’ясувати місце волі та волевиявлення серед юридичних фактів і їх правову природу. Зроблено висновок, що правочин, вчинений із порушенням волі та волевиявлення, як юридичний факт належить до неправомірних дій, а отже, – до правопорушень. Проте, незважаючи на недійсність правочину з точки зору об’єктивного права, за певних умов такі правочини можуть визнаватися судом дійсними, оскільки не порушують конкретних суб’єктивних прав інших осіб.
 • Документ
  Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 227-236, 2017) Кушнир, Н. В.; Kushnyr, N. V.
  Розглянуто сучасні організаційно-правові напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності в нових умовах господарювання.
 • Документ
  Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 63-73, 2017) Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
  Розглянуто етапи розвитку криміналістичного забезпечення протидії економічній злочинності в банківській сфері. Проаналізовано взаємозв’язок між злочинною діяльністю в цій сфері та рівнем розвитку криміналістичних знань.
 • Документ
  Припинення існування об’єкта права користування лісами
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 221-227, 2017) Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314
  Досліджено місце припинення існування об’єкта лісокористування серед правового регулювання правоприпиняючих фактів права користування лісами. Окремо акцентовано на питанні розмежування постійного та тимчасового лісокористування за підставами їх припинення. Окреслено певні прогалини у правовому регулюванні підстав припинення права лісокористування внаслідок припинення існування об’єкта цього права. Зроблено висновок, що доцільно закріпити в Лісовому кодексі України припинення права використання лісових ресурсів на території, безпосередньо пов’язаній із постраждалою земельною ділянкою, природні ресурси якої зазнали істотного пошкодження.
 • Документ
  Про сутність «майновості – немайновості», «особистісності – неособистісності» й «організаційності» корпоративних відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 190-197, 2017) Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538
  Досліджено правову природу корпоративних прав як складової змісту корпоративних відносин. Піддано критиці виділення в окрему самостійну групу організаційних корпоративних прав, а також доводиться некоректність ведення мови про особисті немайнові корпоративні права в контексті їх «особистісності». Враховуючи цивільно-правову природу корпоративних прав та різні підходи до класифікації корпоративних відносин, зроблено висновок про потребу у визнанні існування майнових і немайнових прав учасників господарських товариств.
 • Документ
  Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 172-182, 2017) Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O.
  Досліджено сутність поняття «правове регулювання», його способи, типи та відмінність від правового впливу і правових основ. Визначено поняття та складові механізму правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні, а також місце адміністративного законодавства в ньому.
 • Документ
  Практика управління проблемними активами банків в Україні за участі держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 137-148, 2017) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Надьон, О. В.; Nadion, O. V.
  На підставі аналізу статистичних даних і законодавства України з питань, пов’язаних з управлінням проблемними активами банків, визначено сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банків. Окрему увагу приділено висвітленню безсистемності роботи державних органів у питаннях протидії фінансовим ризикам, спричинених зростанням обсягів простроченої заборгованості у банках. Висловлено пропозиції щодо належного правового забезпечення «націоналізації» банків, дано відповідне визначення й виділено чотири основні ознаки такого правового явища.
 • Документ
  Поняття «трудові правовідносини з поліцейськими»
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 11-18, 2017) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020
  Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «трудові правовідносини». Розглянуто структурні елементи трудового правовідношення, проаналізовано підстави виникнення трудових правовідносин. Досліджено особливості трудових правовідносин із поліцейськими. Надано авторське визначення поняття «трудові правовідносини з поліцейськими».
 • Документ
  Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 95-102, 2017) Щербанюк, Д. В.; Scherbanyuk, D. V.
  На основі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів запропоновано поняття експертної ініціативи в кримінальному судочинстві. Обґрунтовано, що вона може розглядатись у вузькому (процесуально-правовому) значенні та у широкому (теоретико-прикладному) значеннях. Проаналізовано зміст експертної ініціативи. Доведено, що він виражається не лише в передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України праві окремого експерта викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання, а й в низці інших починань суб’єкта судово-експертної діяльності, які здійснюються у зв’язку з реалізацією відповідних функцій у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930–1941 рр.
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 245-252, 2017) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто процеси, пов’язані з підготовкою кадрів для органів внутрішніх справ в Україні впродовж 1930–1941 рр., проаналізовано основні форми такої підготовки, її певні досягнення та недоліки.
 • Документ
  Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 103-117, 2017) Важинський, О. С.; Vazhynskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9288-2490
  Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України та розглянуто підходи до побудови відповідних систем інших країн світу. Надано пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи Державної фіскальної служби України, що дозволить підвищити ефективність роботи фіскальних органів за критерієм часу відпрацювання й обробки інформації.
 • Документ
  Напрями підвищення ефективності професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 237-244, 2017) Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V.
  Розглянуто питання вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та проведення психологічної підготовки поліцейських, результатом якої має бути високий рівень мотивації професійної діяльності поліцейських, формування здатності успішно протидіяти стресовим чинникам, конфліктам та іншим факторам ризику, розвиток професійно важливих індивідуально-психологічних якостей. Надано пропозиції щодо розробки нормативних документів для організації та здійснення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України.
 • Документ
  Особливості договірно-правого регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 56–63, 2017) Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852
  Досліджено питання співробітництва держав у сфері протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів. Визначено особливості, переваги та недоліки двостороннього договірно-правового регулювання такого співробітництва.
 • Документ
  Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 88-95, 2017) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  Розглянуто зміст етапів доказування у кримінальному проваджені. Показано, що заключним його етапом є використання доказів, яке являє собою розумове та праксеологічне оперування доказовою або орієнтуючою інформацією з метою вирішення кримінально-правових, процесуальних, криміналістичних і кримінологічних завдань.
 • Документ
  Компетенція Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 117–126, 2017) Волков, В. А.; Volkov, V. A.
  Досліджено поняття та структуру компетенції як складової правого статусу органу державної влади. Сформульовано поняття компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виділено її складові елементи. Проведено розмежування компетенції з іншими елементами правового статусу державного органу – цілями, завданнями, формами та методами діяльності.
 • Документ
  Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 205-212, 2017) Морозова, Ю. В.; Morozova, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3218-310X
  Проаналізовано юридичну природу правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд. Охарактеризовано особливості, види правового регулювання та режим приватного права, який поширюється на цей договір. Враховуючи характер поширюваного режиму, запропоновано інструментарій правового регулювання.
 • Документ
  Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 73-80, 2017) Петров, О. С.; Petrov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5052-2355
  Проаналізовано правове регулювання застосування запобіжного заходу у вигляді застави відповідно до кримінального процесуального законодавства США, Франції, Австрії та Німеччини. Висвітлено позитивні та негативні особливості нормативної регламентації процесуального порядку застосування застави в національному законодавстві, запропоновано їх удосконалення шляхом внесення змін до КПК України.
 • Документ
  Деякі аспекти діяльності правоохоронних органів США у сфері екологічної безпеки держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 2 (77). - С. 213-221, 2017) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
  Розглянуто основні аспекти діяльності правоохоронних органів США щодо забезпечення екологічної безпеки держави. Проаналізовано правове регулювання цієї діяльності, досвід, який має міжнародне значення.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/