Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 3 (58). - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 156-165, 2012) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто актуальні проблеми подальшого реформування досудового слідства у зв’язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України, сформульовано пропозиції щодо шляхів їх вирішення на сучасному етапі розвитку кримінального судочинства в Україні. The issues of the day of further reformation of pre-trial investigation in connection with the acceptance of the new Criminal Procedural Code of Ukraine are considered, suggestions of ways of their solution in the modern terms of development of criminal trial in Ukraine are presented. Рассмотрены актуальные проблемы дальнейшего реформирования досудебного следствия в связи с принятием нового Уголовного процессуального кодекса Украины, представлены предложения путей их разрешения в современных условиях развития уголовного судопроизводства в Украине.
 • Документ
  Особливості доказування в адміністративному судочинстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 174-178, 2012) Брайченко, С. М.; Braichenko, S. M.
  Розкрито зміст понять доказів та доказування в адміністративному процесі, проаналізовано судову практику щодо дотримання задекларованих у КАС України презумпцій винуватості відповідача – суб’єкта владних повноважень. Досліджено теоретичні конструкції категорії «доказування», сформульовані вітчизняними та зарубіжними науковцями. Визначено особливості доказування в адміністративному процесі порівняно з цивільним та господарським, а також процесом розгляду справ про адміністративні правопорушення. Maintenance of concepts of proofs and proving in an administrative process is exposed, judicial practice in relation to the observance declared in Code of the Administrative Rule-Making of Ukraine presumption of guiltiness of defendant – subject of imperious plenary powers – is analysed. The theoretical constructions of category of «proving», set forth by home and foreign scientists, are investigational. The features of proving are determined in an administrative process by comparison to civil and economic, and also to the process of consideration of cases about administrative offences. Раскрыто содержание понятий доказательств и доказывания в административном процессе, проанализирована судебная практика по соблюдению задекларированных в КАС Украины презумпций виновности ответчика – субъекта властных полномочий. Исследованы теоретические конструкции категории «доказывания», сформулированные отечественными и зарубежными учеными. Определены особенности доказывания в административном процессе в сравнении с гражданским и хозяйственным, а также процессом рассмотрения дел об административных правонарушениях.
 • Документ
  Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91, 2012) Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X
  Проаналізовано досвід правоохоронних систем світу з протидії проявам ксенофобії, досліджено найкращі приклади заходів поліцейського реагування на «злочини ненависті», окреслено проблемні питання правоохоронної діяльності у цій сфері. Відзначено, що подібні стратегії можуть ефективно використовуватись і в Україні.
 • Документ
  Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 276-280, 2012) Яворська, Н. І.; Yavorska, N. I.
  З’ясовано сутність та необхідність адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні. Визначено місце держави в адміністративно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності.
 • Документ
  Правова регламентація медичної таємниці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 218-226, 2012) Михайлов, С. В.; Mykhailov, S. V.
  Актуальність проблеми дослідження правової регламентації медичної таємниці пояснюється статистичними даними стосовно зростаючої кількості судових позовів щодо компенсації моральної шкоди за неправомірне розголошення медичної таємниці. Тому дуже важливо правильно розуміти, яка саме інформація має належати до медичної таємниці, та внести необхідні зміни до нормативних актів у цій сфері.
 • Документ
  Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 166-174, 2012) Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165
  Проаналізовано предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України, охарактеризовано його внутрішню структуру.
 • Документ
  Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240, 2012) Пілюк, С. В.; Piliuk, S. V.
  Статтю присвячено встановленню особливостей юридичного статусу органів конституційної юстиції та визначенню його елементів. Досліджено конституційно-правовий статус як юридичну категорію. Визначено складові юридичного статусу органу конституційної юстиції, що дозволяють виявити всі сторони функціонування цієї владної інституції. Особливу увагу приділено юрисдикції як особливому різновиду компетенції органів конституційної юстиції та провідному елементу їх правового статусу.
 • Документ
  Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109, 2012) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Виокремлено та проаналізовано основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції.
 • Документ
  Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218, 2012) Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V.
  Надано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб в Україні, й запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Документ
  Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 281-287, 2012) Куций, О. В.; Kutsyi, O. V.
  Здійснено правовий аналіз обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Встановлено особливості обмеження цивільного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Документ
  Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 35-43, 2012) Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.
  Досліджено ґенезу та трансформацію державно-правової концепції народовладдя на різних етапах історичного розвитку України. На основі аналізу проблем народовладдя у теорію народного представництва внесено нові аспекти визнання суб’єктивного права через призму самоврядування народу.
 • Документ
  Сутність переконання як методу адміністративної діяльності міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 204-211, 2012) Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V.
  Охарактеризовано переконання як правову категорію. Розглянуто сутність та значення переконання як методу управлінської діяльності. Сформульовано авторське визначення поняття переконання як методу адміністративної діяльності міліції.
 • Документ
  Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 178-189, 2012) Васильєв, В. М.; Vasyliev, V. M.
  Структурно розглянуто повноваження органів управління фінансовою діяльністю державних підприємств та запропоновано шляхи оптимізації їх форм та методів.
 • Документ
  Види процедур проходження служби в органах внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 301-307, 2012) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Запропоновано класифікацію процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, визначено значення та особливості кожної з них.
 • Документ
  Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 22-35, 2012) Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya.
  Проаналізовано становлення та розвиток інституту прокуратури у вітчизняній практиці державотворення. Визначено чотири етапи в історії становлення прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина. Розкрито особливості заснування та функціонування відповідного інституту на кожному з етапів. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення законодавчого регулювання статусу прокуратури України.
 • Документ
  Окремі аспекти прийняття на державну службу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 296-301, 2012) Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O.
  Розглянуто порядок прийняття на посади державної служби. Вивчено доцільність застосування конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу у окремих випадках. Надано пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.
 • Документ
  Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 315-320, 2012) Сардінов, Р. Т.; Sardinov, R. T.
  Досліджено стимулюючу роль дисциплінарних стягнень. Визначено поняття «дисциплінарне стягнення». Подано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує дисциплінарні стягнення.
 • Документ
  Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 123-129, 2012) Соловей, Г. В.; Solovei, H. V.
  Проаналізовано основні положення підготовчого судового провадження в кримінальних справах відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Розглянуто актуальні проблеми реалізації принципу змагальності у підготовчому провадженні та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  База персональних даних як об’єкт цивільних прав
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295, 2012) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Карпенко, Д. В.; Karpenko, D. V.
  Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
 • Документ
  Принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС України (адміністративно-правове дослідження)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 241-246, 2012) Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054
  Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, автор розглянув принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС та сформулював його суть.