Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 38

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Вплив традицій на процес реформування ОВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 281-286, 2007) Проскурякова, О. С.; Proskuriakova, O. S.
  Наведен соціологічний аналіз впливу дисфункціональних традицій на процес реформування ОВС України. Підкреслено, що при подальшому введенні змін необхідно враховувати традиції ОВС України, а також необхідно розробити та впровадити конкретні методи, направлені на подолання дисфункціональної традиційної поведінки працівників. Приведен социологический анализ влияния дисфункциональных традиций на процесс реформирования ОВД Украины. Подчеркнуто, что при дальнейшем введении изменений необходимо учитывать традиции ОВД Украины, а также необходимо разработать и внедрить конкретные методы, направленные на преодоление дисфункционального традиционного поведения работников. The sociological analysis of the influence of dysfunctional traditions on the reform process of the Department of Internal Affairs of Ukraine is presented. It was emphasized that with the further introduction of changes, it is necessary to take into account the traditions of the Department of Internal Affairs of Ukraine, and it is also necessary to develop and implement specific methods aimed at overcoming the dysfunctional traditional behavior of workers.
 • Документ
  Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 255-262, 2007) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410
  Визначено основні правові засоби, за допомогою яких можна домогтися підвищення рівня захищеності людини і довкілля від небезпечного впливу шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах двигуна автомобіля, та вироблені відповідні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України. Определены основные правовые средства, с помощью которых можно добиться повышения уровня защищенности человека и окружающей среды от опасного воздействия вредных веществ, содержащихся в отработанных газах двигателя автомобиля, и выработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Украины. The main legal means have been identified by which it is possible to increase the level of human and environmental protection from the harmful effects of harmful substances contained in the exhaust gases of a car engine, and relevant recommendations have been developed to improve the current legislation of Ukraine.
 • Документ
  Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 176-180, 2007) Рубан, А. Є.; Ruban, A. Ye.
  Наголошено на необхідністі здійснення належного контролю за діяльністю щодо перевезення пасажирів та вантажів. Визначена система органів контролю в даній сфері та науково обґрунтувано рекомендації щодо покращення діяльності цієї системи. Отмечена необходимость осуществления надлежащего контроля за деятельностью по перевозке пассажиров и грузов. Определена система органов контроля в данной сфере и научно обоснованы рекомендации по улучшению деятельности этой системы. The need for proper monitoring of the activity on the transportation of passengers and goods was noted. The system of control bodies in this area is determined and recommendations for improving the activity of this system are scientifically substantiated.
 • Документ
  Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 166-171, 2007) Пономарьов, О. В.; Ponomarov, O. V.
  Досліджено історію становлення державного захисту від монополізму в Україні та його порівняння з аналогічними процесами у країнах із розвиненими ринковими відносинами. Зроблено висновок щодо доцільності контролю за виконанням антимонопольного законодавства та вдосконалення процедур застосування Антимонопольним комітетом України санкцій за порушення антимонопольного законодавства. Исследована история становления государственной защиты от монополизма в Украине и его сравнение с аналогичными процессами в странах с развитыми рыночными отношениями. Сделан вывод о целесообразности контроля за выполнением антимонопольного законодательства и совершенствования процедур применения Антимонопольным комитетом Украины санкций за нарушение антимонопольного законодательства. The history of the formation of state protection from monopolism in Ukraine and its comparison with similar processes in countries with developed market relations are investigated. It is concluded that it is advisable to monitor the implementation of antitrust laws and improve the procedures for the application by the Antimonopoly Committee of Ukraine of sanctions for violation of antitrust laws.
 • Документ
  Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 159-165, 2007) Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M.
  Розглянуто співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні. Звернута увага на визначення сутності та змісту терміна «правові засади». Рассмотрено соотношение конституционных и административно-правовых основ осуществления местного самоуправления в Украине. Обращено внимание на определение сущности и содержания термина «правовые основы». The correlation of constitutional and administrative-legal foundations of the implementation of local self-government in Ukraine is considered. Attention is drawn to the definition of the essence and content of the term “legal framework”.
 • Документ
  Деякі питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 154-159, 2007) Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428
  Розглянуті питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій. Визначено, що обласна державна адміністрація повинна не лише фіксувати недоліки, а й надавати реальну допомогу в їх усуненні, робити задля цього максимум можливого. Рассмотрены вопросы эффективности контрольной деятельности областных государственных администраций. Определено, что областная государственная администрация должна не только фиксировать недостатки, но и оказывать реальную помощь в их устранении, делать для этого максимум возможного. The issues of the effectiveness of control activities of regional state administrations are considered. It is determined that the regional state administration should not only record shortcomings, but also provide real assistance in eliminating them, to do the maximum possible for this.
 • Документ
  Питання структуризації процедури підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 148-153, 2007) Конопльов, В. В.; Konoplov, V. V.
  Визначено сучасний стан діяльності ОВС за всіма напрямками як правоохоронної, так і внутрішньо-організаційної діяльності. Зазначено, що процедура підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ є комплексним процесом, який тісно пов’язаний із налагодженням загальної організації управління. Определено современное состояние деятельности ОВД по всем направлениям как правоохранительной, так и внутренне-организационной деятельности. Отмечено, что процедура подготовки управленческих решений в административной деятельности органов внутренних дел является комплексным процессом, который тесно связан с налаживанием общей организации управления. The current state of ATS activities in all areas of both law enforcement and internal organizational activity is determined. It is noted that the management training procedure decisions in the administrative activities of the internal affairs bodies is a complex process, which is closely related to the establishment of a common management organization.
 • Документ
  Визначення принципу законності діяльності міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 31-36, 2007) Піскунов, Ю. В.; Piskunov, Yu. V.
  Розкрито зміст принципу законності діяльності міліції та з’ясовано, що являє собою саме поняття «законність», його природу та сутність. Раскрыто содержание принципа законности деятельности милиции и выяснено, что представляет собой само понятие «законность», его природу и сущность. The content of the principle of the legality of the police’s activity is revealed and it is clarified what the concept of “legality” itself is, its nature and essence.
 • Документ
  Інституціональні проблеми віктимізації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 18-24, 2007) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Досліджен соціально-правовий механізм протидії злочинності та визначено, що значний науковий інтерес викликають проблеми віктимізації та її нейтралізації в процесі відповідної діяльності. Исследован социально-правовой механизм противодействия преступности и определено, что значительный научный интерес вызывают проблемы виктимизации и ее нейтрализации в процессе соответствующей деятельности. The socio-legal mechanism of combating crime is investigated and it is determined that the problems of victimization and its neutralization in the process of relevant activities cause considerable scientific interest.
 • Документ
  Функції суб’єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 12-17, 2007) Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O.
  Розглянуто функції та компетенція загальних суб’єктів, які забезпечують внутрішню безпеку держави, зокрема: Верховної Ради України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Президента України; Кабінету Міністрів України; Ради національної безпеки і оборони України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; судів; органів прокуратури; військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів (крім тих, які віднесені до суб’єктів спеціальної компетенції); громадян України та їх об’єднань. Рассмотрены функции и компетенция общих субъектов, обеспечивающих внутреннюю безопасность государства, в частности: Верховной Рады Украины; Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; Президента Украины; Кабинета Министров Украины; Совета национальной безопасности и обороны Украины; министерств и других центральных органов исполнительной власти; местных государственных администраций и органов местного самоуправления; судов; органов прокуратуры; военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и правоохранительных органов (кроме тех, которые отнесены к субъектам специальной компетенции) граждан Украины и их объединений. The functions and competence of the common entities ensuring the internal security of the state, in particular: the Verkhovna Rada of Ukraine; Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights; President of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine; National Security and Defense Council of Ukraine; ministries and other central executive bodies; local state administrations and local governments; ships; prosecution authorities; military units formed in accordance with the laws of Ukraine, and law enforcement agencies (except those that are classified as subjects of special competence) of citizens of Ukraine and their associations.
 • Документ
  Роль соціального моніторингу в забезпеченні взаємодії міліції та громадськості
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 274-281, 2007) Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V.
  Підкреслено, що основною метою проведення реформ в МВС України є перетворення підрозділів міліції на структуру, що здатна забезпечити умови для нормального і стабільного життя суспільства, зосередження основних зусиль на забезпеченні громадського порядку та безпеки громадян. Подчеркнуто, что основной целью проведения реформ в МВД Украины является превращение подразделений милиции на структуру, которая способна обеспечить условия для нормальной и стабильной жизни общества, сосредоточить основные усилия на обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. It was emphasized that the main goal of the reforms in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is to turn police units into a structure that is able to provide conditions for normal and stable life of society, focusing on efforts to ensure public order and the safety of citizens.
 • Документ
  Службова дисципліна як складова навчання у вищих навчальних закладах системи МВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 267-273, 2007) Журба, О. В.; Zhurba, O. V.
  Підкреслено, що особливої уваги потребує процес навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України як важливе джерело поповнення системи МВС кадровим потенціалом «вищого ґатунку», фахівцями-правоохоронцями. Зауважено, що навчання у вищих закладах системи МВС докорінно відрізняється від навчання цивільного спрямування. Надані рекомендації щодо поліпшення стану дисципліни. Подчеркнуто, что особого внимания требует процесс обучения в высших учебных заведениях системы МВД Украины как важный источник пополнения системы МВД кадровым потенциалом «высшего сорта», специалистами-правоохранителями. Отмечено, что обучение в высших учебных заведениях системы МВД в корне отличается от обучения гражданского направления. Даны рекомендации по улучшению состояния дисциплины. It was emphasized that the process of training at higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine requires special attention as an important source of replenishing the Ministry of Internal Affairs system with “top-grade” personnel potential and law enforcement specialists. It is noted that education at higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs system is fundamentally different from civilian education. Recommendations on improving the discipline are given.
 • Документ
  Дистанційна освіта та дистанційне навчання:співвідношення понять та їх сутність
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 263-267, 2007) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
  Проаналізовано, що найбільш ефективній трансформації системи освіти в Україні, приведенню її у відповідність до сучасних вимог сприяє розвиток дистанційної освіти та дистанційного навчання як процесу здобуття освіти, що здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Проанализировано, что наиболее эффективной трансформации системы образования в Украине, приведению ее в соответствие с современными требованиями способствует развитие дистанционного образования и дистанционного обучения как процесса получения образования, осуществляется на основе современных педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий. It has been analyzed that the most effective transformation of the education system in Ukraine, bringing it into line with modern requirements, is facilitated by the development of distance education and distance learning as a process of obtaining education, based on modern pedagogical, information and telecommunication technologies.
 • Документ
  Встановлення розміру збитків, завданих клієнту неналежним наданням правової допомоги
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 237-244, 2007) Колєсніков, О. М.; Koliesnikov, O. M.
  Встановлені критерії для визначення розміру заподіяного порушенням договірного зобов’язання збитку як грошового зобов’язання. Установлены критерии для определения размера причиненного нарушением договорного обязательства ущерба как денежного обязательства. Criteria are established for determining the amount of damage caused as a violation of a contractual obligation as a monetary obligation.
 • Документ
  Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 233-237, 2007) Мирза, С. С.; Myrza, S. S.
  Розкрито поняття та дана юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Раскрыто понятие и дана юридическая характеристика договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом. The concept is disclosed and the legal characteristics of the contract for the provision of services for the management of an apartment building are given.
 • Документ
  Про необхідність вдосконалення підходів щодо істотних умов договору у деяких законодавчих актах України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 227-232, 2007) Зозуляк, І. І.; Zozuliak, I. I.
  Проаналізовано діюче законодавство й стан врегулювання ним істотних умов окремих договорів; виявлено, наскільки узгодженим є те, що наразі існує, законодавче врегулювання істотних умов договору щодо окремих договорів із теоретичними положеннями; виявлені недосконалості існуючого законодавства й розроблені пропозиції до нього. Проанализировано действующее законодательство и состояние урегулирования ним существенных условий отдельных договоров; выявлено, насколько согласованным является то, что сейчас существует, законодательное урегулирование существенных условий договора по отдельным договорам с теоретическими положениями; обнаружены несовершенства существующего законодательства и разработаны предложения к нему. The current legislation and the status of its settlement of the essential conditions of certain contracts; revealed how consistent is what is now, legislative regulation of the essential terms of the contract for individual contracts with theoretical provisions; imperfections of the existing legislation were discovered and proposals for it were developed.
 • Документ
  Щодо сутності та місця принципу автономії волі в міжнародному приватному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 222-227, 2007) Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O.
  Визначено зміст та місце одного з найважливіших принципів міжнародного приватного права, метою якого є визначення матеріально-правових норм, що застосовуються, а саме автономії волі сторін у виборі застосовуваного до їхніх відносин права. Определено содержание и место одного из важнейших принципов международного права, целью которого является определение материально-правовых норм, которые применяются, а именно автономии воли сторон в выборе применимого к их отношениям права. The content and place of one of the most important principles of international law, the purpose of which is to determine the substantive rules that apply, namely the autonomy of the will of the parties in choosing the law applicable to their relations, is determined.
 • Документ
  Договір драйвінгу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 216-222, 2007) Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.
  Зазначено, що з переходом на ринкові відносини в Україні започатковані нові послуги, у тому числі й транспортні. До них відноситься договір драйвінгу, який слугує охороні прав учасників дорожнього руху. Отмечено, что с переходом на рыночные отношения в Украине начаты новые услуги, в том числе и транспортные. К ним относится договор драйвинга, который служит охране прав участников дорожного движения. It is noted that with the transition to market relations in Ukraine, new services have been launched, including transport. These include a driving agreement, which serves to protect the rights of road users.
 • Документ
  Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 141-147, 2007) Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V.
  Досліджена проблема ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо боротьби з легалізацією тіньових доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано рекомендації щодо створення ефективнодіючої законодавчої бази з метою боротьби з відмиванням доходів кримінального походження є передумовою вирішення важливого завдання забезпечення економічної безпеки держави. Исследована проблема эффективности, действенности законодательства, нормы которого регулируют отношения по борьбе с легализацией теневых доходов, полученных преступным путем. Даны рекомендации по созданию эффективно действующей законодательной базы в целях борьбы с отмыванием доходов уголовного происхождения, которые являются предпосылкой решения важных задач обеспечения экономической безопасности государства. The problem of the effectiveness and efficiency of legislation, the norms of which regulate relations to combat the legalization of shadow income obtained by criminal means, is investigated. Recommendations are given on creating an effective legislative framework in order to combat money laundering of criminal origin, which are a prerequisite for solving the important task of ensuring the economic security of the state.
 • Документ
  Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 117-122, 2007) Кирилюк, Л. В.; Kyryliuk, L. V.
  Надано рекомендації по усуненню прогалин у сфері правового регулювання законного представництва у кримінальному судочинстві України. Даны рекомендации по устранению пробелов в сфере правового регулирования законного представительства в уголовном судопроизводстве Украины. Recommendations are given on bridging gaps in the field of legal regulation of legal representation in criminal proceedings in Ukraine.