Форум права, 2017, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2017. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 148–156, 2017) Заворіна, О. П.; Zavorina, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7477-3570
  Констатовано, що в Україні значна частина зарубіжного досвіду організації правоохоронної діяльності, насамперед розвинених держав Європи з дуже низьким та низьким рівнем умисних вбивств, використовується неефективно. Важливим елементом реформування правоохоронної системи України є участь у конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні стандарти для європейських країн. Однак, навіть після ратифікації Верховною Радою України цих конвенцій, рекомендацій та резолюцій, багато положень цих документів в нашій державі не виконуються, не вносяться зміни в чинне законодавство. Доведено, що Україні не потрібно копіювати ту чи іншу правоохоронну систему зарубіжних країн, а більш ефективно використовувати власний досвід.
 • Документ
  Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 421–426, 2017) Черниш, М. О.; Chernysh, M. O.; Салтовець, С. А.; Saltovets, S. A.
  Відмічено, що, зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами відбувається з багатьма суб’єктами; в кожному конкретному випадку кількісний та суб’єктивний склад взаємодії може варіюватись; в залежності від суб’єкта зовнішньої взаємодії видозмінюються такі аспекти взаємодії як інформаційні, організаційні, психологічні та тактичні.
 • Документ
  Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 330–335, 2017) Пономарьов, С. В.; Ponomarov, S. V.
  Надане визначення взаємодії оперативних працівників в процесі під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища із різними суб’єктами. Під вказаним поняттям слід розуміти законодавчо врегульовану, двохсторонню або багатосторонньо, узгоджену за метою та різними об’єктивними та суб’єктивними чинниками, діяльність оперативних працівників та інших суб’єктів, з метою досягнення конкретизованої цілі у вигляді виконання завдань оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження, направлених на оперативно-розшукову протидію крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.
 • Документ
  Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 427–434, 2017) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
  З’ясовано сутність та зміст категорії «запобігання корупції в органах Національної поліції» шляхом аналізу категорій загального порядку, таких як: «корупція», «запобігання корупції», «профілактика корупції» та «протидія корупції». Виокремлено основні ознаки та завдання запобігання корупції в органах Національної поліції України. Звернуто увагу, що основними напрямками запобігання корупції в органах Національної поліції, що містять найбільшу кількість корупційних ризиків є: 1) підбір, підготовки кадрів та проходження служби в органах Національної поліції; 2) надання адміністративних послуг посадовими особами Національної поліції; 3) здійснення юрисдикційних та контрольно- наглядових повноважень органами Національної поліції.
 • Документ
  Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 78–83, 2017) Волошина, М. О.; Voloshyna, M. O.
  Наголошено, що кримінальне процесуальне законодавство містить дуже прозорі гарантії, що унеможливлюють поширення інформації про приватне (особисте чи сімейне) життя особи, щодо якої проводили контроль за телефонними розмовами. Зроблено висновок про те, що контроль за телефонними розмовами не отримав досконалої процесуальної форми, яка б слугувала достатньою гарантією отримання надійних доказів та належного захисту прав і свобод людини. Тому з метою врегулювання зазначених прогалин необхідно конкретизувати ряд положень чинного КПК України, унормувати положення, що не знайшли законодавчого вираження у чинному кримінальному процесуальному законодавстві.
 • Документ
  Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 120–126, 2017) Давиденко, В. В.; Davydenko, V. V.
  Доведено, що організація і тактика дій співробітників кримінальної поліції в рамках оперативно-розшукової забезпечення попереднього розслідування має свої особливості, обумовлені, перш за все, керуючої роллю слідчого. Підкреслено, що на початковому етапі розслідування злочинів проти власності, скоєних в громадських місцях, фактори своєчасності і повноти доведення винності кожного з учасників, ступеня їх організованості, озброєності і т.п., мають визначальне значення для прийняття подальших процесуальних рішень.
 • Документ
  Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 265–270, 2017) Назаренко, І. В.; Nazarenko, I. V.
  Розглянуто організаційні форми взаємодії на етапі ведення оперативно-розшукових справ. Досліджуючи особливості досудового розслідування порушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів зроблена спроба групування за певними обставинами. Проаналізовано характерні слідчі (розшукові) дії, які характерні для початкового етапу розслідування та особливості подальшого (основного) етапу розслідування. Відзначено, що завершальний етап розслідування може мати два напрями розвитку.
 • Документ
  Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 342–348, 2017) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  Визначено, що типові сліди злочинів у сфері службової діяльності є важливим елементом відповідної криміналістичної характеристики, знання яких дозволяє вірно зорганізувати процес розслідування, зокрема збір доказів у кримінальному провадженні, за умов інформаційної недостатності. Виокремлено типові сліди злочинів у сфері службової діяльності.
 • Документ
  Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції»
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 382–388, 2017) Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Проаналізовано інтерпретації термінів, близьких за змістом і завданнями («профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення»), які протягом тривалого часу уже увійшли до термінологічного обігу науковців і практичних працівників. Констатовано, що в основному науковці у зміст профілактики закладають діяльність або систему заходів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштовхують осіб на вчинення злочину, а деякі до цього додають ще й виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення злочину.
 • Документ
  Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 271–278, 2017) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Здійснено аналітичний огляд основних сучасних наукових підходів до розуміння злочинності. Відстоюється думка про фрагметованість загальнотеоретичних кримінологічних знань про злочинність та необхідність синтезу їх окремих елементів на компліментарних методологічних засадах. Запропоновано інтегративне поняття злочинності, що виходить з конструктивістської, діяльнісної, інституційної та релятивної її природи як соціального феномену.
 • Документ
  Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 164–168, 2017) Калиновська, Я. О.; Kalynovska, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993
  Визначено найбільш розповсюджені критерії класифікації організованих злочинних угруповань запропоновані фахівцями у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінології. Зазначено, що спільним для всіх вказаних класифікацій є те, що вчені намагались класифікувати злочинні групи та організації, відштовхуючись від певних спільних рис або чинників. Запропоновано авторську диференціацію сучасної організованої злочинності.
 • Документ
  Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 311–316, 2017) Подгородний, С. Д.; Podhorodnyi, S. D.
  Виконано аналіз фахової юридичної літератури групуванням її за рівнем проведеного дослідження. Визначено, основні питання які вивчались фахівцями у різних сферах юридичної науки. Констатовано, що сьогодні актуальним є дослідження проблематики обстеження житла чи іншого володіння особи підрозділами кримінальної поліції шляхом таємного проникнення до нього.
 • Документ
  Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 39–43, 2017) Бережняк, В. В.; Berezhniak, V. V.; Ніконов, М. М.; Nikonov, M. M.
  Показано взаємозв’язок між володінням оперативною обстановкою в сфері житлово-комунального господарства і ефективним оперативним обслуговуванням зазначеної сфери економіки. Підкреслено, що житлово-комунальне господарство – одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств і організацій необхідними житлово-комунальними послугами.
 • Документ
  Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 64–72, 2017) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  Наведені основні напрями публічного адміністрування в органах Національної поліції та його безпосередні об’єкти. Увагу приділено правовій категорії «суб’єкт публічного адміністрування», досліджені їх види та повноваження стосовно системи органів Національної поліції. Наголошено на дуалістичному об’єктно-суб’єктному становищі деяких суб’єктів здійснення публічного адміністрування в органах Національної поліції України.
 • Документ
  Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 44–48, 2017) Береза, В. В.; Bereza, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5931-2194
  Розглянуто енциклопедичні та наукові погляди на зміст правової категорії як «принципи». Наведено ключові ознаки досліджуваного терміну, враховуючи наявність серед вчених-правників значної кількості наукових позицій та неналежний стан висвітлення терміну «принципи» в рамках національного правового поля. Обґрунтовано поділ принципів діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України на дві групи: загальні (міжгалузеві) та спеціальні (галузеві).
 • Документ
  Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 99–105, 2017) Горбачов, О. В.; Gorbachov, O. V.
  Розглядається правова природа поняття «безпека» як загального терміна в юриспруденції, так і в якості захисту держави щодо осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва. Здійснено аналіз думок вчених, законодавства країн Європи і національних законодавчих актів, що дозволило визначити існуючі проблеми і напрямки вдосконалення правового регулювання організації використання негласного і конфіденційного співробітництва з іншими особами під час кримінального провадження.
 • Документ
  Правові принципи бюджетного контролю
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 84–90, 2017) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Досліджені правові умови організації бюджетного контролю і визначені загальноправові принципи, принципи фінансового контролю, як вихідні вимоги його проведення. Названі інституційні принципи організації діяльності органів бюджетного контролю.
 • Документ
  Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 336–341, 2017) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  Визначено, що процесуальним законодавством передбачено випадки набуття правоохоронними органами задля виконання покладених на них державою завдань і реалізації їх функцій правового статусу позивача. Розглянуто категорії публічно-правових спорів, в яких правоохоронні органи можуть набувати такого правового статусу учасника адміністративного процесу як позивач.
 • Документ
  Працівник правоохоронного органу як представник держави
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 138–142, 2017) Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011
  Проаналізовано стан захищеності працівників поліції та надано визначення поняття «правоохоронний орган». Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих положень щодо визначення поняття «правоохоронний орган». Встановлено, що в законодавстві вичерпний перелік правоохоронних органів не визначено. Доведено, що в кожному конкретному випадку, визначаючи приналежність певного органу до правоохоронного,необхідно виходити із комплексного аналізу норм законодавства.
 • Документ
  Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків
  (Форум права. - 2017. - № 5. - С. 395–401, 2017) Ткаченко, В. І.; Tkachenko, V. I.
  Зроблена спроба розкрити сутність та значення пошукових ознак об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків. Надано авторське визначення категорії «пошукові ознаки». Виділені та охарактеризовані основні групи ознак, які можуть вказати на підготовку та вчинення контрабанди наркотиків, а також встановити присутність об’єктів, що становляться оперативний інтерес. Запропоновано механізм виявлення, розпізнання та ідентифікації об’єктів оперативного пошуку.
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1206954