Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 2

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 4 (59), ч. 2. - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Система управління органами прокуратури в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 154-159, 2012) Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O.
  Визначено основні елементи системи управління органами прокуратури в Україні. На підставі аналізу законодавчих та підзаконних нормативно- правових актів визначено керівний вплив, який здійснюють суб’єкти управління на органи прокуратури. Встановлено зворотні зв’язки, які виникають під час здійснення управління органами прокуратури в Україні.
 • Документ
  Транспортні засоби як об’єкти договору прокату транспортного засобу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 209-214, 2012) Семенова, А. П.; Semenova, A. P.
  Наведено обґрунтовану класифікацію транспортних засобів, що можуть бути передані в тимчасове володіння та користування як об’єкти договору прокату транспортного засобу. Об’єкти договору прокату транспортного засобу визначено відповідно до транспортного законодавства України.
 • Документ
  Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 79-87, 2012) Кірєєв, Д. В.; Kirieiev, D. V.
  Досліджено сутність та особливості функціонування адміністративних судів, визначено їх роль та місце в судовій системі України.
 • Документ
  Суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 15-21, 2012) Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D.
  Проаналізовано діяльність суб’єктів представницьких правовідносин в адміністративному процесі, розглянуто особливості їх процесуально-правового становища, систему взаємовідносин та повноваження.
 • Документ
  Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 140-145, 2012) Пономаренко, М. В.; Ponomarenko, M. V.
  Досліджено правову природу Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проведено узагальнений аналіз проблеми реалізації даного документа в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Надано ряд пропозицій до чинного законодавства з питання врегулювання прогалин щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 • Документ
  Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 215-220, 2012) Дамаєв, В. А.; Damaiev, V. A.
  З’ясовано сутність дисциплінарної практики органів внутрішніх справ України. Проведено детальний аналіз визначення поняття «військова дисципліна» та «службова дисципліна». Визначено основні елементи процесуальної діяльності суб’єктів дисциплінарної практики.
 • Документ
  Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 228-234, 2012) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507
  Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють процедури проходження служби в ОВС. Визначено рівні нормативно-правового регулювання процедур проходження служби в ОВС.
 • Документ
  Істотні умови договору про надання рекламних послуг
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 191-196, 2012) Жирнова, К. О.; Zhyrnova, K. O.
  Розглянуто основні доктринальні вчення та нормативне врегулювання питань, пов’язаних з істотними умовами цивільного договору та окремо договору про надання рекламних послуг. Проаналізовано проблемні аспекти, пов’язані з поширеними в наш час істотними умовами договору. Встановлено негативний вплив існуючих прогалин чинного законодавства України на належне виконання вимог законодавства України про рекламу. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблемних аспектів встановлення істотних умов договору про надання рекламних послуг.
 • Документ
  Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 53-61, 2012) Іванова, Л. Ю.; Ivanova, L. Yu.
  Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо визначення поняття «юрисдикція». Проаналізовано особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності, яка здійснюється ОВС України. Визначено правові підстави, завдання та напрямки здійснення органами внутрішніх справ цієї діяльності.
 • Документ
  Землі як об’єкт державно-приватного партнерства в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 235-240, 2012) Огій, О. С.; Ohii, O. S.
  Розглянуто землі як об’єкт державно-приватного партнерства, визначено особливості договору, який регламентує відносини у сфері розпорядження земельними ділянками, відповідно до законодавства України.
 • Документ
  Процесуальні гарантії прав платників податків
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 118-122, 2012) Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344
  Проаналізовано теоретико-правові положення щодо процесуальних гарантій прав платників податків. З’ясовано сутність процесуальних гарантій прав платників податків в Україні, напрямки використання цих гарантій, їх види.
 • Документ
  Правові засади діяльності адвокатури України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 46-53, 2012) Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Y.
  Сформульовано визначення «правові засади діяльності адвокатури в Україні». Зроблено висновок про те, що всю сукупність нормативно-правових актів, які регулюють порядок організації і здійснення адвокатської діяльності, умовно можна поділити на три групи: закони України, підзаконні нормативно- правові акти, корпоративні (локальні) нормативно-правові акти.
 • Документ
  Поняття та види суб’єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 37-46, 2012) Гаруст, Ю. І.; Harust, Yu. I.
  Досліджено поняття «суб’єкт», «суб’єкт права», «суб’єкт правовідносин»; запропоновано класифікацію суб’єктів, що забезпечують права громадян у податковій сфері; охарактеризовано їх повноваження в окресленій сфері.
 • Документ
  До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 202-208, 2012) Осятинський, С. О.; Osiatynskyi, S. O.
  Через призму сутності та особливостей публічно-правових відносин сформульовано визначення, а також ознаки публічно-правового спору.
 • Документ
  Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 99-103, 2012) Косик, В. В.; Kosyk, V. V.
  Проаналізовано поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах, окреслено загальні риси та виокремлено певні особливості.