Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 629
 • Документ
  Діяльнісно орієнтовані технології навчання іноземних мов у ЗВО
  (Вісник науки та освіти. - 2024. - № 4(22). - С. 1536-1547, 2024) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.
  Стаття присвячена проблемі дослідженню теоретичних засад діяльнісно орієнтованої технології навчання у закладі вищої освіти України. З’ясовано сутність ключових дефініцій дослідження, а саме: «діяльнісний підхід до навчання», «діяльнісний метод навчання», «діяльнісно орієнтована технологія навчання». Зазначено, що діяльнісно орієнтована технологія навчання іноземних мов – це спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, що репрезентує таку систему форм, методів і засобів навчання, що забезпечує найбільш ефективне досягнення поставлених цілей в оволодінні мовленнєвими компетентностями шляхом самостійного здобуття знань здобувачами вищої освіти в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності. Охарактеризовано особливості та переваги впровадження діяльнісно орієнтованої технології навчання в навчальний процес професійної підготовки майбутніх фахівців; визначено структуру заняття іноземної мови (початковий етап або планування; етап опрацювання або виконання; етап аналізу, оцінювання та систематизації); досліджено методи (метод розумового штурму, метод навчальної дискусії, метод тренінгових вправ, метод змішаного навчання, кейс-метод, тезаурусний метод, метод ділових ігор, метод проектів) та форми навчання даної технології (фронтальна, групова та індивідуальна).
 • Документ
  Механізми підтримки зворотного зв’язку під час дистанційного формату взаємодії між викладачем і студентами у процесі вивчення англійської мови
  (Вісник науки та освіти. - 2024. - № 2(20). - С. 1257-1267, 2024) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.
  У статті розглянуто зворотний зв’язок як базовий принцип успішного навчання студентів. Розкрито суть зворотного зв’язку та проаналізовано різні підходи до класифікації його видів: інформаційний, оперативний, відкладений та коригуючий; позитивний та негативний; поточний та підсумковий. Досліджено, що дієвість зворотного зв’язку визначається його частотою та якістю, а ефективність зумовлюється, зокрема, розумінням того, що він є поєднанням двох взаємопов'язаних елементів – змісту та термінів надходження. З`ясовано, що популярними на даний час платформами для дистанційного формату взаємодії між викладачем і студентами у процесі вивчення англійської мови є Zoom, Google Meet та Microsoft Teams. У роботі визначено та схарактеризовано основні форми зворотного зв’язку на цих платформах: аудіоповідомлення, записи в чаті, користування «окремою кімнатою», використання функції «Підняти руку» та/або живих емоцій.
 • Документ
  Еволюція методів навчання іноземної мови та їх використання у закладах вищої освіти
  (Вісник науки та освіти. - 2024. - № 3(21). - С. 707-722, 2024) Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.
  В статті ретроспективно розглядається методика викладання іноземної мови, що використовується викладачами закладів вищої освіти з метою формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності, яка необхідна для успішного фахового спілкування і вирішення певних комунікативних задач в реальних життєвих ситуаціях. Дослідження проводиться у напрямку розгляду традиційних і нових методів навчання іноземних мов, визначення переваг і недоліків цих методів, окреслення тенденцій їх розвитку з впровадженням інформаційно-комунікаційних технології у навчальний процес. Значна увага приділяється важливому для сьогодення напрямку електронного навчання, що стрімко розвивається з опорою на онлайн платформи в контексті дистанційного навчання. Користуючись платформами, викладачі проводять заняття, а також створюють онлайнкурси, завантажують електронні матеріали, які включають тексти, презентації, відео, аудіо та різноманітні завдання. Наявність мобільних додатків адоптує користування платформами з різних пристроїв, що робить навчання більш зручним.
 • Публікація
  Деякі психологічні бар'єри під час навчання говоріння
  (Актуальні проблеми вдосконалення системи вивчення англійської мови в ЗВО МВС: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 квіт. 2024 р.). – Одеса : ОДУВС, 2024. – С. 17-20, 2024) Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; Бортник, Ю. М.; Bortnyk, Yu. M.; Юлія Бортнік; Кальченко Тетяна Михайлівна
  Нині комунікація іноземною мовою вважається найважливішою набутою навичкою, що є непростим завданням, яке потребує великих зусиль. Тож розглянуто деякі психологічні бар'єри під час навчання говорінню.
 • Документ
  Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки
  (Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2024. - Вип. 72, т. 2. - С. 306-312, 2024) Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.
  Уточнено змістовно-структурні характеристики професійної компетентності юристів і її формування в умовах фахової підготовки. Доведено доцільність ідеології та методології компетентнісного підходу до організації процесу фахової підготовки юристів. Визначено сутність професійної компетентності юристів. Розглянуто критерії і показники рівнів сформованості професійної компетентності юристів.
 • Документ
  Modern innovative forms of teaching law at other schools in Ukraine
  (Eduweb. – 2022. – Vol. 16, № 4. – P. 166-177, 2022) Tsilmak, O.; Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; Poplavska, M.; Motlyakh, O.; Kabanets, O.
  Стаття присвячена актуальним питанням модернізації та підвищення якості вищої юридичної освіти в Україні в контексті її євроінтеграції. Особлива увага приділяється інноваційним технологіям юридичних факультетів. У статті досліджено інноваційні методи навчання, що використовуються в процесі сучасної освітньої системи. Визначено характеристику засобів, форм і методів інноваційної освіти, розкрито специфіку їх використання в інтерактивному освітньому середовищі вищих навчальних закладів України.
 • Документ
  Квест-технології як фактор формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції
  (Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - С. 130-136, 2023) Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; Романишина, Л.; Romanyshyna, L.
  Обґрунтовано доцільність впровадження інтерактивних технологій, зокрема квест-технологій, в процес професійної підготовки майбутніх працівників поліції з метою формування управлінської компетентності. Дано визначення понять «управлінська компетентність», «квест-технологія», «освітній квест», «поліцейський квест». Розкрито зміст етапів підготовки і проведення квесту як навчальної гри. Експериментально доведено доцільність використання «поліцейського квесту» у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції з метою формування у них управлінської компетентності. Виявлено статистично вірогідну наявність позитивної динаміки за більшістю показників в експериментальних групах після вивчення спецкурсу, написання курсових і творчих робіт, участі у тренінгу з елементами квест-технологій і практичних заняттях у формі «поліцейського квесту».
 • Документ
  Дослідження феномена педагогічної культури майбутніх офіцерів: реалії сучасності
  (Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - С. 147-153, 2023) Бойко, О.; Boiko, O.; Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.
  Обґрунтовано, що в період повномасштабної війни України проти Росії виробляються принципово нові погляди на застосування Збройних Сил України, формуються нові концепції війни та стратегії використання армії у воєнний час, здійснюється переозброєння військ за стандартами НАТО, створюються нові структури і, відповідно, удосконалюються форми, види та способи педагогічної діяльності військовослужбовців, зокрема офіцерів. Збереження та навіть підвищення вимог до якості професійної підготовки військовослужбовців під час воєнного стану вимагає серйозних змін у педагогічній підготовці офіцерського складу. Проаналізовано феномен педагогічної культури майбутніх офіцерів, розкрито її базові та функціональні складники, відображено ефективні механізми її формування у межах професійно-педагогічної підготовки у вищих військових навчальних закладах.
 • Документ
  Формування педагогічної культури майбутніх офіцерів поліції в процесі професійної підготовки
  (Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 2. - С. 158-164, 2023) Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; Романишина, Л.; Romanyshyna, L.; Бойко, О.; Boiko, O.
  У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування і розвитку педагогічної культури майбутніх офіцерів поліції. Показано, що педагогічна культура офіцера поліції є складником його професійної культури і має діалектичний взаємозв’язок з іншими складовими професійної культури працівників поліції, які доповнюють одна одну й забезпечують ефективне й якісне виконання службових обов’язків офіцерів поліції. Розглянуто особливості педагогічної культури правоохоронців та її залежність від особливостей професійної діяльності офіцерів поліції. Дано визначення поняття «педагогічна культура». Показано, що професійна діяльність офіцера поліції під час роботи з громадянами передбачає здійснення освітньої і виховної функцій. Тобто у офіцера поліції має бути сформована педагогічна культура як професійна якість особистості.
 • Документ
  Педагогічна культура майбутніх офіцерів: проблема виокремлення структурних складників феномену
  (Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 2. - С. 193-199, 2023) Бойко, О.; Boiko, O.; Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.
  У статті проаналізовано феномен педагогічної культури майбутніх офіцерів з точки зору його складності, багатогранності та мультифункціональності. Встановлено, що педагогічна культура майбутнього офіцера відображає ступінь освоєння ним унікального досвіду навчання і виховання особового складу, який інтегрується в історичному розвитку нації та суспільства, передових досягнень світової та вітчизняної педагогічної науки та практики, традицій педагогіки, а також соціальних смислів освітньої діяльності. Констатовано, що в умовах повномасштабної російсько-української війни формування педагогічної культури майбутнього офіцера – це вимога часу, адже від педагогічних здібностей залежить якість підготовки та морального стану підлеглих. Здійснено припущення, що педагогічна культура є характеристикою конкретного суб’єкта військово-педагогічної діяльності та відображає ступінь освоєння ним предметної педагогічної культури суспільства та своєї соціально-професійної групи. Крім того, педагогічна культура виступає самостійним педагогічним феноменом, який визначає параметри педагогічної діяльності конкретного суб’єкта військово-професійної діяльності. Одночасно з цим педагогічна культура формується у процесі професійного та особистісного розвитку майбутнього офіцера, у тому числі й у його професійній діяльності.
 • Документ
  Формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції в процесі професійної підготовки
  (Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2022. - № 3-4. - С. 52-57, 2022) Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; Романишина, Л.; Romanyshyna, L.; Маланюк, Н.; Malaniuk, N.
  У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування і розвитку управлінської компетентності майбутніх офіцерів поліції, яка входить до складу сектору безпеки й оборони України. Дано визначення понять «управління», «управлінська компетентність». Показано, що управлінська компетентність має власну складну структуру. Визначено специфічні функції, які виконує особа, яка здійснює управлінську діяльність. Тому процес формування управлінської компетентності безпосередньо пов’язаний з оволодінням управлінськими вміннями й навичками, які забезпечують компетентне виконання управлінських функцій. Представлено результати експериментального дослідження формування управлінської компетентності у майбутніх офіцерів поліції у процесі їх професійної підготовки. Виявлено статистично вірогідну наявність позитивної динаміки за більшістю показників в експериментальних групах після вивчення спецкурсу, написання курсових і творчих робіт, участі у тренінгу.
 • Документ
  Психолого-педагогічні технології формування готовності майбутніх правоохоронців до професійної діяльності
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 90-92, 2024) Медведкіна, А. О.; Medvedkina, A. O.
  Зазначено, що готовність майбутнього правоохоронця до професійної діяльності повинна визначатися, здебільшого, через психологічну підготовку в закладі вищої освіти. У освітньому просторі закладу освіти всі процеси і явища мають бути підпорядковані загальній цілі - формування фахівця, спроможного виконувати професійні завдання, готового брати відповідальність за рішення в екстремальних ситуаціях, мати можливість допомогти собі і комусь в стрес-ситуаціях.
 • Документ
  Освітнє середовище ЗВО МВС України як засіб формування професійно-етичної культури поліцейських
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 88-90, 2024) Пискун, Д. А.; Pyskun, D. A.
  Розглянуто поняття «професійно-етична культура» та «освітнє середовище». Визначено структуру і можливості формування професійно-етичної культури майбутніх офіцерів поліції в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти МВС України.
 • Документ
  Роль педагогічного підходу у формуванні комунікативних навичок у підрозділах превентивної діяльності
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 84-85, 2024) Звірянська, М. Ю.; Zvirianska, M. Yu.
  Досліджено вплив педагогічного підходу на розвиток комунікативних навичок у працівників підрозділів превентивної діяльності, таких як поліція та інші правоохоронні органи. Основна увага приділяється розробці комплексної стратегії навчання, яка виходить за рамки традиційних методів і зосереджується на розвитку глибокого розуміння комунікації, емпатії та культурної чутливості. Акцентовані етичні аспекти спілкування, важливості підтримання високих стандартів поведінки та взаємної поваги у взаємодії з громадянами. Зазначені перспективи та можливі шляхи розвитку педагогічних підходів у контексті превентивної діяльності.
 • Документ
  Умови ефективного формування готовності майбутніх офіцерів до психолого-педагогічної роботи з особовим складом військового підрозділу
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 81-83, 2024) Дорофєєв, А. С.; Dorofieiev, A. S.
  Розглянуто питання, пов’язані із виокремленням і створенням у вищому військовому навчальному закладі педагогічних умов, які б сприяли ефективній підготовці офіцерів до психолого-педагогічної роботи з особовим складом військового підрозділу. Виокремлено комплекс умов, створення яких в освітньому процесі вищого військового навчального закладу сприятиме підвищенню якості їх підготовки.
 • Документ
  Комунікативно-ситуаційні задачі як спосіб формування професійно-комунікативної компетентності поліцейського
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 78-81, 2024) Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V.
  Розглянуто питання формування професійно-комунікативної компетентності курсантів в освітньому процесі закладу вищої освіти. Визначено можливості використання комунікативно-ситуаційних задач як способу формування професійно-комунікативної компетентності поліцейського.
 • Документ
  Групова форма комунікації в системі дистанційного навчання іноземних мов у ЗВО
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 74-76, 2024) Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; Кравець, І. Л.; Kravets, I. L.
  Розглянуто питання ефективності використання дистанційного навчання іноземних мов, визначено переваги групових форм дистанційної комунікації для студентів та викладачів закладів вищої освіти. Окреслено психолого-педагогічні технології, зорієнтовані на групову роботу студентів та форми роботи в групі.
 • Документ
  До питання векторів особистісно-професійного виховання майбутніх поліцейських
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 66-69, 2024) Гіренко, С. П.; Hirenko, S. P.
  Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти національного та патріотичного виховання курсантів - працівників поліції на етапі професійнго навчання в закладах вищої освіти МВС. Визначені окремі питання організації підготовки курсантів закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ з урахуванням викликів сьогодення. Окреслені особливості та методи виховання та освіти поліцейських під час дії воєнного стану.
 • Документ
  Особливості підготовки молодших командирів до управлінської діяльності
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 64-66, 2024) Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.
  Розглянута Школа молодших командирів як професійне середовище, в якому формується нова генерація управлінців, спроможних мислити і діяти в умовах динамічного суспільства, приймати випереджувальні рішення, ефективно використовувати наявні ресурси.
 • Документ
  Конструктивність проблематики психолого-педагогічної професійної підготовки та патріотичного виховання персоналу системи МВС в умовах повномасштабної агресії РФ на території України
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 57-60, 2024) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.
  Наголошено, що в системі освіти МВС України необхідно посилити виховання, формування тих цінностей, які нададуть змогу з’явитися лідерам-патріотам нового типу, завдяки науково-професійній саморефлексії й конструктивній систематизації досягнень у площині проблематики психолого-педагогічної професійної підготовки та патріотичного виховання персоналу системи МВС в умовах повномасштабної агресії рф на території України.