Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24

Постійне посилання зібрання

Вісник Національного університету внутрішніх справ [: зб. наук. пр. ]/ Нац. ун-т внутр. справ; відпов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: НУВС, 2003. - Вип. 24. - _с.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Особливості провадження за зверненнями громадян
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 77-80, 2003) Берідзе, М. Н.; Beridze, M. N.
  Проаналізовані суспільні відносини, які пов’язані з порушеннями посадовими особами прав і свобод громадян, подання останніми скарги в адміністративний або судовий орган, регулюються нормами права адміністративної юстиції. Норми, які включаються в право адміністративної юстиції, потребують наукового осмислення. Проанализированы общественные отношения, связанные с нарушениями должностными лицами прав и свобод граждан, предоставление последними жалобы в административный или судебный орган, регулируются нормами права административной юстиции. Нормы, которые включаются в право административной юстиции, требуют научного осмысления. The public relations related to violations by citizens of the rights and freedoms of citizens, the submission of complaints by the latter to an administrative or judicial body, are regulated by the norms of administrative justice. The norms that are included in the law of administrative justice require scientific understanding.
 • Документ
  Поняття викрадення людини
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 72-76, 2003) Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437
  Зроблено висновок, що викрадення людини це – заволодіння людиною шляхом її фізичного вилучення з постійного чи тимчасового місця перебування, мікросоціального середовища (місця проживання, роботи, відпочинку, лікування і т.п.) будь–яким способом, всупереч чи мимо її волі. Сделан вывод, что похищение человека это - завладение человеком путем ее физического изъятия из постоянного или временного места пребывания, микросоциальной среды (места жительства, работы, отдыха, лечения и т.п.) любым способом, вопреки или помимо ее воли. It is concluded that the abduction of a person means taking possession of a person by physical removal from a permanent or temporary place of residence, microsocial environment (place of residence, work, rest, treatment, etc.) in any way, contrary to or against her will.
 • Документ
  Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процессу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 68-72, 2003) Шильник, В. Ю.; Shylnyk, V. Yu.
  Предмет запланованого дослідження – з’ясування видів юрисдикційних проваджень – безпосередньо пов’язаний з пріоритетними напрямками наукових досліджень у системі МВС України та підвищенням ефективності виконання практичних завдань у сфері адміністративної юрисдикції, що передбачені чинним адміністративно–процесуальним законодавством та основними напрямками адміністративно–правової реформи в Україні. Предмет запланированного исследования - выяснение видов юрисдикционных производств - непосредственно связан с приоритетными направлениями научных исследований в системе МВД Украины и повышением эффективности выполнения практических задач в сфере административной юрисдикции, предусмотренных действующим административно-процессуальным законодательством и основными направлениями административно-правовой реформы в Украине. The subject of the planned study - the clarification of the types of jurisdictional proceedings - is directly related to the priority areas of scientific research in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and increasing the efficiency of the implementation of practical tasks in the field of administrative jurisdiction, provided for by the current administrative-procedural legislation and the main directions of administrative reform in Ukraine.
 • Документ
  Підстави для припинення службово–трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 257-261, 2003) Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0033-3238
  Зазначено, що українське законодавство про контракти в цілому відповідає сучасним вимогам. Що ж до припинення службово–трудових відносин осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, вони повинні з необхідністю доповнюватися спеціальними гарантіями, що містяться у нормах як законодавства про державну службу, так і положеннях відомчого нормативно–правового забезпечення. Отмечено, что украинское законодательство о контрактах в целом соответствует современным требованиям. Что касается прекращения служебно-трудовых отношений лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, они должны с необходимостью дополняться специальными гарантиями, содержащиеся в нормах как законодательства о государственной службе, так и положениях ведомственного нормативно-правового обеспечения. It is noted that the Ukrainian legislation on contracts as a whole meets modern requirements. With regard to the termination of official-labor relations of individuals of the rank and file of the internal affairs bodies, they must be supplemented with the need for special guarantees contained in the norms of both the legislation on public service and the provisions of departmental regulatory support.
 • Документ
  Порядок визначення розміру шкоди
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 250-257, 2003) Коротка, О. М.; Korotka, O. M.
  Аналізується існуючий порядок визначення розміру шкоди, визначаються недоліки нормативно–правового регулювання в цій сфері, обґрунтовуються пропозиції й висновки щодо його подальшого удосконалення. Анализируется существующий порядок определения размера вреда, определяются недостатки нормативно-правового регулирования в этой сфере, обосновываются предложения и выводы по его дальнейшему совершенствованию. The existing procedure for determining the amount of harm is analyzed, the shortcomings of legal regulation in this area are determined, the proposals and conclusions on its further improvement are substantiated.
 • Документ
  Інтегративність системи трудового права
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 242-250, 2003) Івчук, Ю. Ю.; Ivchuk, Yu. Yu.
  Підкреслено, що система трудового права має внтурішньосистемні та міжсистемні зв’язки як прямого, так і зворотного порядку; вона закріплює певні сторони економічної, політичної та соціальної систем, впливає на них за допомогою своєї загальнообов’язкової нормативнорегулюючої властивості, в певній мірі спрямовує їх рух, зміну й розвиток. Система трудового права динамічна, вона постійно розвивається в силу властивих її внутрішніх та зовнішніх суперечностей. Подчеркнуто, что система трудового права имеет внутрисистемные и межсистемные связи как прямого, так и обратного порядка; она закрепляет определенные стороны экономической, политической и социальной систем, влияет на них с помощью своих общеобязательных нормативнорегулирующих свойств, в определенной степени направляет их движение, изменение и развитие. Система трудового права динамична, она постоянно развивается в силу присущих ее внутренних и внешних противоречий. It is emphasized that the system of labor law has intrasystem and intersystem connections of both direct and reverse order; it consolidates certain aspects of the economic, political and social systems, influences them with the help of its generally binding regulatory properties, and to a certain extent directs their movement, change and development. The system of labor law is dynamic, it is constantly developing due to its inherent internal and external contradictions.
 • Документ
  Структура службово–трудових правовідносин
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 234-238, 2003) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Розглянуті службово–трудові правовідносини як системне утворення. Проведений аналіз існуючих у спеціальній літературі підходів щодо визначення структури трудових (службово–трудових) правовідносин дозволяє зробити певні методологічно–теоретичні і практичні висновки, використання яких допоможе у подальшому розгляді проблемних питань праці державних службовців. Рассмотрены служебно-трудовые правоотношения как системное образование. Проведенный анализ существующих в специальной литературе подходов к определению структуры трудовых (служебно-трудовых) правоотношений позволяет сделать определенные методологическо-теоретические и практические выводы, использование которых поможет в дальнейшем рассмотрении проблемных вопросов труда государственных служащих. Service-labor legal relations as a systemic education are considered. The analysis of the existing in the special literature approaches to determining the structure of labor (labor) legal relations allows us to draw certain methodological, theoretical and practical conclusions, the use of which will help in further consideration of the problematic issues of labor of public servants.
 • Документ
  Теоретичні проблеми формування системи права України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 139-144, 2003) Мураховська, Т. Є.; Murakhovska, T. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4832-8238
  Акцентовано увагу на необхідності існування двох видів системообумовлюючих критеріїв: ті, що виділяють окремий елемент з системи і ті, що відрізняють один елемент від іншого такого ж рівня. Відповідно до цієї теорії треба переосмислити предмет та метод правового регулювання щодо їх приналежності до цих видів критеріїв. Акцентировано внимание на необходимости существования двух видов системобусловленных критериев: те, что выделяют отдельный элемент из системы и те, что отличают один элемент от другого такого же уровня. Согласно этой теории надо переосмыслить предмет и метод правового регулирования по их принадлежности к этим видам критериев. Attention is focused on the need for the existence of two types of system-dependent criteria: those that distinguish a single element from the system and those that distinguish one element from another of the same level. According to this theory, it is necessary to rethink the subject and method of legal regulation according to their belonging to these types of criteria.
 • Документ
  Вимоги, які висуваються до судового рішення
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 132-139, 2003) Перунова, О. М.; Perunova, O. M.
  Проведено аналіз питань щодо судового рішення та зроблені висновки, які допоможуть більш чітко з’ясувати правову природу і особливість цього акта правосуддя, яким закінчується розгляд і вирішення цивільної справи в суді. Основним завданням судового рішення є захист законних прав, свобод і інтересів громадян, встановлення соціальної справедливості. Проведен анализ вопросов судебного решения и сделаны выводы, которые помогут более четко выяснить правовую природу и особенность этого акта правосудия, которым заканчивается рассмотрение и разрешение гражданского дела в суде. Основной задачей судебного решения является защита законных прав, свобод и интересов граждан, установление социальной справедливости. An analysis of the issues of the court decision was made and conclusions were drawn that will help to more clearly clarify the legal nature and feature of this act of justice, which ends the consideration and resolution of a civil case in court. The main objective of the court decision is to protect the legitimate rights, freedoms and interests of citizens, to establish social justice.
 • Документ
  Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 111-115, 2003) Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O.
  Пропонується класифікація правових джерел, що регламентують службову діяльність підрозділів Цивільної поліції ООН, інших міжнародних організацій, які беруть участь в операціях з підтримання або відновлення миру, що диференціює їх за обсягом предмета регулювання – діяльності на користь миру. Пропонована система розміщає джерела права на трьох рівнях. Предлагается классификация правовых источников, регламентирующих служебную деятельность подразделений Гражданской полиции ООН, других международных организаций, участвующих в операциях по поддержанию или восстановлению мира, дифференцирует их по объему предмета регулирования - деятельности в пользу мира. Предлагаемая система размещает источники права на трех уровнях. A classification of legal sources governing the performance of UN Civil Police units and other international organizations involved in peacekeeping or restoration operations is proposed, which differentiates them by the volume of the subject of regulation - activities in favor of peace. The proposed system places sources of law at three levels.
 • Документ
  Нормативно–правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 103-111, 2003) Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L.
  Доведено,що боротьбу з організованою злочинністю, утвердження правопорядку в державі необхідно розглядати як надзвичайно актуальне загальнодержавне завдання великої політичної ваги, яке повинно реалізуватися через прийняття дієвих і ефективних нормативно–правових актів. Доказано, что борьба с организованной преступностью, утверждение правопорядка в государстве необходимо рассматривать как чрезвычайно актуальное общегосударственное задание большого политического веса, которое должно реализоваться через принятие действенных и эффективных нормативно-правовых актов. It is proved that the fight against organized crime, the establishment of law and order in the state should be considered as an extremely relevant national task of great political weight, which should be realized through the adoption of effective and efficient legal acts.
 • Документ
  Щодо питання ефективності діяльності Органів внутрішніх справ як соціальної системи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 295-301, 2003) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Доведено, якщо соціальна організація (органи внутрішніх справ) не в змозі належним чином забезпечити життєдіяльність своїх працівників, то це відбивається в першу чергу на кількісному та якісному складі її персоналу (негативним чином), а потім, як наслідок – погіршує ефективність її діяльності взагалі. Доказано, если социальная организация (органы внутренних дел) не в состоянии должным образом обеспечить жизнедеятельность своих работников, то это отражается в первую очередь на количественном и качественном составе ее персонала (негативным образом), а затем, как следствие - ухудшает эффективность ее деятельности вообще. It is proved that if a social organization (internal affairs bodies) is not able to adequately provide the vital activities of its employees, then this is reflected primarily in the quantitative and qualitative composition of its staff (in a negative way), and then, as a result, it worsens the effectiveness of its activities in general.
 • Документ
  Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом Органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 292-295, 2003) Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131
  Зосереджена увага на деяких результатах оцінки загального стану соціальної роботи і соціального захисту працівників ОВС, які були отримані в ході анкетного опитування працівників ОВС і в ході проведення фокус–груп за участю начальників відділів і підрозділів ОВС, заступників начальників по роботі з персоналом, начальників Центрів практичної психології, Центрів професійної підготовки, Центрів громадських зв’язків. Сосредоточено внимание на некоторых результатах оценки общего состояния социальной работы и социальной защиты работников ОВД, которые были получены в ходе анкетного опроса работников ОВД и в ходе проведения фокус-групп с участием начальников отделов и подразделений ОВД, заместителей начальников по работе с персоналом, начальников центров практической психологии, центров профессиональной подготовки, центров общественных связей. It focuses on some results of the assessment of the general state of social work and social protection of ATS employees, which were obtained during a questionnaire survey of ATS employees and during focus groups with the participation of heads of departments and divisions of ATS, deputy heads of human resources, heads of centers of practical psychology, vocational training centers, centers of public relations.
 • Документ
  Проблема визначення суб‘єктів громадської думки щодо Органів внутрішніх справ
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 287-292, 2003) Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.
  Наголошено, що необхідною умовою прийняття рішень, заснованих на даних досліджень громадської думки, є врахування специфіки її суб’єктів. Зазначено, що основними суб‘єктами громадської думки щодо органів внутрішніх справ на цей час є соціальні групи та соціальні спільноти масового походження, які відрізняються характером та змістом суджень. Отмечено, что необходимым условием принятия решений, основанных на данных исследований общественного мнения, является учет специфики ее субъектов. Отмечено, что основными субъектами общественного мнения в отношении органов внутренних дел в настоящее время являются социальные группы и социальные сообщества массового происхождения, которые отличаются характером и содержанием суждений. It is noted that a necessary condition for making decisions based on data from public opinion research is to take into account the specifics of its subjects. It is noted that the main subjects of public opinion regarding internal affairs bodies at present are social groups and social communities of mass origin, which differ in the nature and content of their judgments.
 • Документ
  Налагодження зв’язків ОВС України з громадськістю: соціологічний аналіз
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 282-287, 2003) Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.
  Наголошено, що процеси, які розгортаються в країні, змінюють пріоритети діяльності органів внутрішніх справ у бік широкого соціального обслуговування населення. Розглянуті заходи щодо підвищення іміджу ОВС. Отмечено, что процессы, которые разворачиваются в стране, меняют приоритеты деятельности органов внутренних дел в сторону широкого социального обслуживания населения. Рассмотрены меры по повышению имиджа ОВД. It is noted that the processes that are unfolding in the country are changing the priorities of the activities of the internal affairs bodies towards broad social services to the population. Measures to increase the image of ATS are considered.
 • Документ
  Сучасні проблеми організації професійно–діагностичної та професійно–консультативної діяльності в ОВС України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 274-277, 2003) Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L.
  Наголошено, що перехід до нових економічних умов змінює цілі і задачі профорієнтації. Соціальні прогнози розвитку України дозволяють стверджувати, що профорієнтація в нашій державі ще тривалий час буде необхідною умовою раціоналізації входження молодих людей у професійну діяльність. Щодо органів внутрішніх справ відомо, що формами професійної орієнтації тут є професійне інформування, консультування і відбір. Отмечено, что переход к новым экономическим условиям меняет цели и задачи профориентации. Социальные прогнозы развития Украины позволяют утверждать, что профориентация в нашем государстве еще долго будет необходимым условием рационализации вхождения молодых людей в профессиональной деятельности. В отношении органов внутренних дел известно, что формами профессиональной ориентации здесь является профессиональное информирование, консультирование и отбор. It is noted that the transition to new economic conditions changes the goals and objectives of career guidance. Social forecasts of the development of Ukraine allow us to argue that career guidance in our country will long be a necessary condition for rationalizing the entry of young people into professional activities. As regards the internal affairs bodies, it is known that the forms of professional orientation here are professional information, counseling and selection.
 • Документ
  Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 267-271, 2003) Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470
  Розглянуто сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України. Доведено, що ефективність діяльності кожного з підрозділів органів внутрішніх справ і ефективність кожного з його працівників залежать від багатьох супутніх чинників, найбільш важливими серед яких залишаються ті, що так або інакше пов'язані із соціальним захистом персоналу в ОВС. Рассмотрено современное состояние системы социальной защиты в ОВД Украины. Доказано, что эффективность деятельности каждого из подразделений органов внутренних дел и эффективность каждого из его работников зависят от многих сопутствующих факторов, наиболее важными среди которых остаются те, которые так или иначе связаны с социальной защитой персонала в ОВД. The current state of the social protection system in the Department of Internal Affairs of Ukraine is considered. It is proved that the effectiveness of each of the units of the internal affairs bodies and the effectiveness of each of its employees depend on many related factors, the most important of which are those that are somehow related to the social protection of personnel in the internal affairs bodies.
 • Документ
  Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 201-205, 2003) Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M.
  Доведено, що державному регулюванню підприємництва властивий справжній демократизм, що виражається в забезпеченні законності не тільки державними органами, системою адміністративно–правових заходів, установленням строгої відповідальності правопорушників перед законом, але і суб'єктами підприємництва, що залучаються до активної участі у виробленні нормативно–правових актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців. Доказано, что государственному регулированию предпринимательства присущий подлинный демократизм, выражающийся в обеспечении законности не только государственными органами, системой административно-правовых мер, установлением строгой ответственности правонарушителей перед законом, но и субъектами предпринимательства, привлекаемых к активному участию в выработке нормативно-правовых актов, которые существенно влияют на рыночную среду, права и интересы предпринимателей. It is proved that the state regulation of entrepreneurship has an inherent genuine democracy, expressed in ensuring the rule of law not only by state bodies, the system of administrative and legal measures, the establishment of strict responsibility of offenders before the law, but also by business entities involved in the active development of normative legal acts, which are essential affect market environment, rights and interests of entrepreneurs.
 • Документ
  Казна як суб’єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 226-233, 2003) Ямковий, В. І.; Yamkovyi, V. I.
  Розглянуті проблеми участі казни у цивільних правовідносинах з приводу майна в натурі, що є одним з аспектів участі держави у майнових відносинах, врегульованих цивільним та господарським правом, на рівних засадах з іншими суб’єктами зазначених правовідносин. Рассмотрены проблемы участия казны в гражданских правоотношениях по поводу имущества в натуре, что является одним из аспектов участия государства в имущественных отношениях, регулируемых гражданским и хозяйственным правом, на равных началах с другими субъектами указанных правоотношений. The problems of the participation of the treasury in civil matters regarding property in kind, which is one of the aspects of state participation in property relations governed by civil and economic law, are examined at on an equal footing with other entities of the specified legal relationship.
 • Документ
  Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 221-225, 2003) Бутенко, Д. В.; Butenko, D. V.
  Доведено, що державні позабюджетні соціальні цільові фонди – це фонди грошових коштів, що являють собою самостійний елемент фінансової системи України, не консолідовані у Державний та місцеві бюджети, які формуються за рахунок власних, встановлених законодавством джерел для фінансування суспільних соціальних потреб і витрачаються суворо у відповідності з цільовим призначенням. Доказано, что государственные внебюджетные социальные целевые фонды - это фонды денежных средств, которые представляют собой самостоятельный элемент финансовой системы Украины, не консолидированы в Государственный и местные бюджеты, которые формируются за счет собственных, установленных законодательством источников для финансирования общественных потребностей и расходуются строго в соответствии с целевым назначением. It has been proved that state extra-budgetary social trust funds are cash funds, which are an independent element of the financial system of Ukraine, are not consolidated in the State and local budgets, which are formed from own sources established by law for financing public needs and are spent strictly in accordance with destination