Форум права, 2016, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2016. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Щодо об’єктів оперативно-розшукової діяльності Харківського губернського жандармського управління у 1907–1914 рр.
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 5–11, 2016) Алексєєва, Ю. А.; Aleksieieva, Yu. A.
  На прикладі Харківського губернського жандармського управління розглядається певна зміна у пріоритетах роботи губернських жандармських управлінь. Показано, що першочергова увага з боку жандармів у міжреволюційний період приділялася есерам, які відводили особливу роль в активізації антиурядових настроїв народних мас тероризму.
 • Документ
  Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 19–24, 2016) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974
  Здійснено аналіз за допомогою кластерного методу електоральної поведінки українських виборців протягом 2010–2014 рр. Розкриті особливості методу кластерного аналізу в системі наукових методів пізнання. Виявлені електоральні причини підтримки Євромайдану.
 • Документ
  Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 25–30, 2016) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Висвітлено деякі проблемні моменти сучасного термінотворення, пов’язані з забезпеченням однозначного розуміння юридичних термінів. Досліджено особливості використання науковцями поняття «метаправо», виявлені причини його різної інтерпретації. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення теорії термінотворення та її впровадження в освітній процес.
 • Документ
  Гаряча вода як об’єкт цивільних правовідносин та характеристика даного об’єкта
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 38–43, 2016) Гуйван, Д. П.; Guivan, D. P.
  Проведене дослідження питання про сутність об’єкту договірної взаємодії учасників при гарячому водопостачанні. Проаналізовано існуючі доктринальні парадигми щодо характерних ознак об’єкта суб’єктивного права та об’єкта правовідношення. Визначено місце гарячої води серед інших матеріальних об’єктів цивільних взаємин. Акцентовано увагу на особливостях кваліфікації даного об’єкту, враховуючи специфіку його виготовлення та передачі кінцевому споживачу. Внесено пропозиції щодо нормативного закріплення даних особливостей.
 • Документ
  Особливості представництва акціонерного товариства його акціонерами у зовнішніх корпоративних відносинах
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 44–49, 2016) Давидюк, Т. В.; Davydiuk, T. V.
  Виконано аналіз норм Цивільного кодексу України та Закону Україні «Про акціонерні товариства», які стосуються окресленого питання. Розглянута компетенція виконавчого органу (правління) акціонерного товариства. Вивчена судова практика і визначені особливості представництва інтересів корпорації її акціонерами у зовнішньокорпоративних відносинах.
 • Документ
  Правовий нігілізм в правозастосовній діяльності Національної поліції
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 66–74, 2016) Дякова, О. О.; Diakova, O. O.
  Розглянуто думку щодо питання розрізнення причин та умов існування будь-яких явищ, а саме зазначено, що більшого впливу на явища дійсності завдають саме умови. В цьому контексті проаналізовано умови зниження ефективності правозастосовної діяльності поліції, які в свою чергу породжують існування правового нігілізму в діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: основи вчень
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 75–81, 2016) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Розглянуті основи вчень про одну з основоположних ознак юридичної особи – самостійну майнову відповідальність. Аналізують підстави обходу вказаної ознаки та можливість притягнення до відповідальності за боргами корпорації її учасників (акціонерів). З урахуванням того, що іноді конструкція юридичної особи використовується як «щит від кредиторів» піднімається питання про перегляд принципу обмеженої відповідальності учасників (акціонерів) за зобов’язаннями корпоративної організації та можливості застосування в українській правовій дійсності доктрини «проникнення за корпоративну вуаль».
 • Документ
  Наукова розробленість питання розшуку безвісно відсутніх осіб
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 87–91, 2016) Зубов, М. В.; Zubov, M. V.
  Констатовано, що окремі аспекти досліджуваного питання були і є безпосереднім предметом досліджень вчених на протязі багатьох років. Водночас, автором визначаються напрямки, які потребують поглибленого вивчення з боку науковців, з огляду на сучасний стан оперативної обстановки та нормативної бази.
 • Документ
  Оперативно-розшукова характеристика грабежів на об’єктах залізниці
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 98–102, 2016) Івашко, С. В.; Ivashko, S. V.
  Констатовано, що грабежі на об’єктах залізниці – це відкрите заволодіння майном шляхом застосування насильства, що не є небезпечним для життя та життя особи. Визначено типові ознаки потерпілої особи, особи грабіжника на об’єктах залізниці, предмету посягання та способу готування і вчинення грабежу, місця та часу вчинення вказаного злочинного діяння.
 • Документ
  Деякі проблеми правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 116–120, 2016) Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X
  Вказується на тісний зв’язок соціального забезпечення поліцейських з реалізацією ними права на працю. Досліджуються норми законів України «Про Національну поліцію» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у частині пенсійного забезпечення та надання одноразової грошової допомоги в разі загибелі, визначення втрати працездатності поліцейського. Надаються пропозиції з удосконалення правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні.
 • Документ
  Особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 121–125, 2016) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  Визначені основні особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення. Автор розкрив типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування таких злочині, визначив відповідні їм алгоритми дій слідчого. Розглянуті тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та питання взаємодії слідчого з правоохоронними органами.
 • Документ
  Правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 131–135, 2016) Колінко, В. О.; Kolinko, V. O.
  Зроблено спробу дослідити стан правового регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції. Визначено, які нормативно-правові акти становлять правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції. Проаналізовано нормативі акти, що входять до складу правового регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції та визначено наявні проблемні питання. Констатовано, що питання правового регулювання проведення оперативного огляду працівниками кримінальної поліції потребує поглибленого вивчення як зі сторони науковців з подальшою розробкою перспективних шляхів його вдосконалення, так і зі сторони практичних працівників.
 • Документ
  Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права, аналогії закону та міжгалузевої аналогії
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 159–166, 2016) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  Доведено, що аналогія в цивільному праві є досить поширеним правовим явищем та може бути застосована лише судом у разі дотримання певного порядку, який має бути встановлений на законодавчому рівні. Визначено, що аналогія в цивільному праві поділяється на аналогію права, аналогію закону та міжгалузеву аналогію. Зроблено висновок, що субсидіарне застосування норм права не може бути міжгалузевою аналогією.
 • Документ
  Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 167–173, 2016) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  Стаття присвячена з’ясуванню сутності заповіту подружжя на підставі аналізу доктрини цивільного права та чинного законодавства. Визначається правова природа заповіту подружжя. Наведено висновок, що за спільним заповітом один з подружжя не може призначити другого з подружжя своїм спадкоємцем. Заперечується можливість складення «змішаного» заповіту, в якому подружжям, крім заповідальних розпоряджень стосовно спільного майна, робляться відповідні розпорядження щодо речей, належних кожному з них на праві особистої приватної власності.
 • Документ
  Модернізація як трансформаційний процес сучасної державноправової дійсності
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 194–198, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розглянуто основні сучасні наукові підходи до вивчення процесу модернізації як різновиду політичної трансформації. Визначено сутність та зміст поняття «модернізація». Охарактеризовано основні ознаки та особливості процесу політичної модернізації як особливого трансформаційного процесу сучасної державно-правової дійсності.
 • Документ
  Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 199–202, 2016) Пеньков, С. В.; Penkov, S. V.
  Констатовано, що засоби оперативно-розшукової діяльності можна класифікувати: в залежності від правової сфери використання (законодавчий критерій); в залежності від приналежності до тієї чи іншої групи об’єктів; в залежності від можливого часу їх використання; в залежності від підстав їх використання.
 • Документ
  Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 219–223, 2016) Попов, С. Ю.; Popov, S. Yu.
  Висвітлюється нормативно-правове регулювання оперативної розробки як у оперативно-розшуковому так і в кримінальному процесуальному законодавстві. Зосереджено увагу на основних протиріччях пов’язаних з правовими колізіями. На підставі аналізу криміногенної обстановки та опитуванні практичних працівників обґрунтовано необхідність додаткового дослідження оперативної закупки з внесенням відповідних змін як до законодавства так і до відомчої нормативно-правової бази. Вказано на необхідність корегування підходів до проведення оперативної закупки через зміни злочинного середовища.
 • Документ
  Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 235–239, 2016) Сідей, О. В.; Sidei, O. V.
  Розглянуті особливості здійснення права на здоров’я фізичної особи. Висвітлено поняття здійснення права. Розкрито основні повноваження щодо здійснення права на здоров’я. Досліджені межі та обмеження права на здоров’я.
 • Документ
  Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 267–272, 2016) Шатерніков, М. І.; Shaternikov, M. I.
  Розглянуто існуючі в правознавстві погляди на зміст та сутність принципів побудови системи судів загальної юрисдикції: спеціалізації, інстанційності та територіальності. Встановлено, що відповідно до принципу спеціалізації господарські суди здійснюють розгляд визначеного в положеннях чинного національного законодавства переліку господарських справ. Визначено, що принцип інстанційності побудови системи судів загальної юрисдикції обумовлено наявними стадіями господарського процесу, відповідно до чого створено господарські суди трьох інстанцій. З’ясовано, що принцип територіальності означає, що система судів загальної юрисдикції, в склад якої входять і господарські суди, побудована з урахуванням адміністративно-територіального устрою держави. Вироблено авторське бачення розуміння поняття «господарський суд».
 • Документ
  Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України
  (Форум права. - 2016. - № 3. - С. 283–288, 2016) Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S.
  Висловлені зауваження та зроблено висновок стосовно потреби більш зваженого підходу щодо деяких реорганізаційно-структурних заходів та пошуку нових шляхів удосконалення діяльності сучасної Державної фіскальної служби України.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/