Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 3 (46)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 176-186, 2009) Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V.
  З’ясовано зміст і обсяг поняття «форми власності», узагальнено існуючу практику його застосування у вітчизняній та зарубіжній правовій теорії та практиці, обґрунтовано доцільність використання даного терміна в тексті Конституції та поточному законодавстві України. Обґрунтовано тезу про те, що категорія «форма власності» дозволяє повно передати специфіку правового режиму певного майна, його роль в економічній системі держави та здійсненні економічної політики. Исследованы содержание и объем понятия «формы собственности», обобщена существующая практика его применения в отечественной и зарубежной правовой теории и практике, обоснована целесообразность использования данного термина в тексте Конституции и текущем законодательстве. Украины. Обосновыван тезис о том, что категория «форма собственности» дает возможность достаточно полно выразить специфику правового режима определенного имущества, его роль в экономической системе государства и осуществлении экономической политики. The contents and volume of the notion «property forms» are researched; existing practice of its implementation in the domestic and foreign legal theory and practice is generalized; the expediency of use of this term in the text of the Constitution and current legislation of Ukraine is proved. The thesis that the category «property forms» enables to express specific character of legal regime of the certain property, its role in economic system of the state and realization of economic policy is proved.
 • Документ
  Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 146-155, 2009) Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V.
  Проаналізовано місце та особливості діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері євро інтеграції. Обґрунтовано пропозицію щодо доцільності створення Міністерства з питань європейської інтеграції України як центрального органу виконавчої влади, відповідального виключно за забезпечення реалізації євроінтеграційних планів держави.
 • Документ
  Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи"
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 139-146, 2009) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016
  Розглянуто підходи національного законодавця щодо визначення поняття «правоохоронні органи». Запропоновано авторське визначення даного поняття. Рассмотрены подходы национального законодателя относительно определения понятия «правоохранительные органы». Предложено авторское определение указанного понятия. National legislator’s approaches to defining «law enforcement agencies» are researched. The author’s definition to the mentioned notion is offered.
 • Документ
  Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 117-131, 2009) Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
  Запропоновано розгорнутий реферат статті пізнього К. Поппера з низкою відповідних коментарів. Центральними виявляються три теми: природа демократії; межі свободи людини за умов демократичного ладу і можливість «ексцеса свободи»; прийнятність для реальної демократії суперечливих ідей міні-держави і патерналістської держави. Предложен расширенный реферат статьи позднего К. Поппера с рядом соответствующих комментариев. Центральными оказываются три темы: природа демократии; границы свободы человека в условиях демократического строя и возможность «эксцесса свободы»; приемлемость для реальной демократии противоречивых идей мини-государства и патерналистского государства. Broad review of late Karl Popper’s paper with relevant commentaries is offered. Three themes are central here: nature of democracy; limits of human freedom in the conditions of democratic system and possibility of «excess of freedom»; acceptability of contradictory ideas of mini-state and paternalistic state for real democracy.
 • Документ
  Поняття примусу у трудовому праві України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 232-238, 2009) Ваганова, І. М.; Vahanova, I. M.
  Розглянуто проблематику вивчення категорії «примус» у правовій доктрині та проаналізовано можливості її застосування у трудових правовідносинах. Рассмотрена проблематика изучения категории «принуждение» в правовой доктрине и проанализированы возможности ее применения в трудовых правоотношениях. The problem of studying the category “compulsion» in legal doctrine is researched and opportunities of its implementation in labor legal relations are analyzed.
 • Документ
  Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 219-225, 2009) Малихіна, Я. А.; Malykhina, Ya. A.
  Розглянуто таку особливу категорію працівників, як особи віком до 18 років, використання їх трудового потенціалу в Україні. Запропоновано законодавчо визначитися з використанням термінологічного апарату щодо цієї категорії працівників. Рассмотрено такую особенную категорию работников, как лица возрастом до 18 лет, использование их трудового потенциала в Украине. Предложено на законодательном уровне определиться с использованием терминологического аппарата в отношении этой категории работников. Such special category of employees as people under 18, their labour potential use in Ukraine are researched. It is offered to determine the usage of the term for this category of employees on legislative level.
 • Документ
  Зміст конституційного права особи на недоторканність житла
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 24-33, 2009) Козир, О. В.; Kozyr, O. V.
  Досліджено зміст конституційного права на недоторканність житла. Встановлено, що елементами змісту цього права є чотири види можливостей: 1) визначати для третіх осіб режим доступу до житла та перебування у ньому; 2) вимагати від третіх осіб додержуватися недоторканності свого житла; 3) звертатися за захистом недоторканності житла до держави в особі судових і правоохоронних органів; 4) вільно користуватися своїм житлом та обирати модель своєї поведінки у ньому. Исследовано содержание конституционного права на неприкосновенность жилища. Установлено, что элементами содержания этого права являются четыре вида возможностей: 1) определять для третьих лиц режим доступа в жилище и пребывания в нем; 2) требовать от третьих лиц соблюдать неприкосновенность своего жилища; 3) обращаться за защитой неприкосновенности жилища к государству в лице судебных и правоохранительных органов; 4) свободно пользоваться своим жилищем и избирать модель поведения в нем. The content of constitutional right on inviolability of the dwelling is researched. It is established, that this right content elements are four kinds of opportunities: 1) to define for third parties a mode of access into a dwelling and stay in it; 2) to demand from third parties to observe inviolability of the dwelling; 3) to apply to the state represented by judicial and law enforcement agencies about protection of the right on the inviolability of dwelling; 4) to use freely the dwelling and to select the model of behavior in it.
 • Документ
  Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 271-280, 2009) Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Ромас, В. В.
  Досліджено теоретико-методологічні засади використання показника «рівень корумпованості» Зроблено висновки та сформульовано рекомендації щодо методології антикорупційного моніторингу діяльності органів внутрішніх справ. Исследованы теоретико-методологические основы использования показателя «уровень коррумпированности» Сделаны выводы и сформулированы рекомендации относительно методологии антикоррупционного мониторинга деятельности органов внутренних дел. Theoretical and methodological bases of index «level of corruption» usage are researched. Some conclusions and recommendations relative to methodology of anticorruption monitoring of internal affairs agencies’ activity are made.
 • Документ
  Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 266-271, 2009) Бєлих, О. Є.
  Описані етапи профілактичної роботи, спрямовані на дестигматизацію. На прикладі соціологічного дослідження, що було проведене серед вихованців Харківського обласного притулку для неповнолітніх, пояснено ефективність профілактичних методів, метою яких є нейтралізація негативної стигматизації. Описаны этапы профилактической работы, направленной на дестигматизацию. На примере социологического исследования, которое было проведено среди воспитанников Харьковского областного приюта для несовершеннолетних, пояснена эффективность профилактических методов, целью которых является нейтрализация негативной стигматизации. The stages of preventive work directed on neutralizing of negative stigmatization are described. Effectiveness of preventive methods aimed at neutralizing of negative stigmatization is explained on the example of sociological research conducted among inmates of Kharkiv Regional orphanage for minors.
 • Документ
  Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 246-254, 2009) Михайльова, К. Г.
  Проаналізовано ключові фактори структурування сучасних суспільств. На основі використання широкого кола теоретичних розробок класиків та сучасників соціології показана роль в цих процесах ресурсів, капіталів, життєвих шансів і потенціалів. Особливу увагу приділено професії як фактору структурування суспільства. Наведено результати дослідження означених процесів в Україні. Проанализированы ключевые факторы структурирования современных обществ. На основании использования широкого круга теоретических разработок классиков и современников социологии показана роль в данных процессах ресурсов, капиталов, жизненных шансов и потенциалов. Особое внимание обращено на профессию как фактор стратифицирования общества. Приведены результаты исследования данных процессов в Украине. Key factors of modern societies’ structuring аre analyzed. The role in the processes of resources, assets, life chances and potentials is shown on the basis of using wide range of theoretical elaborations by classics and modern sociologists. Special attention is paid to the profession as a factor of society stratification. The results of these processes’ research in Ukraine are presented.
 • Документ
  Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 255-260, 2009) Решетняк, С. Б.
  Аргументовано тезу про необхідність подальшого підвищення ролі студентської самоосвіти в контексті освітніх перетворень, визначено сутність самоосвіти, розглянуто форми та рівні самостійної роботи студентів. Автор приділяє увагу аналізу напрямків поліпшення управління студентською самоосвітою у вищому навчальному закладі. Аргументирован тезис о необходимости дальнейшего повышения роли студенческого самообразования в контексте образовательных изменений, рассмотрены формы и уровни самостоятельной работы студентов. Автор уделяет внимание анализу направлений улучшения управления студенческим самообразованием в высшем учебном заведении. Necessity of further increase of student self-education role in the context of educational changes is proved. Forms and levels of students’ unassisted work are researched. The author pays attention to the ways of enhancing a management of selfeducation at a higher educational establishment.
 • Документ
  Соціальні технології у структурі соціологічного знання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 260-265, 2009) Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004
  Розглянуто питання виникнення і розвитку соціально-технологічного підходу до регулювання соціальних об’єктів і явищ. Показано, що соціальні технології є проявом перетворювальної функції сучасної соціології. Рассмотрены вопросы возникновения и развития в социологии социально-технологического подхода к регулированию социальных объектов и явлений. Показано, что социальные технологии являются проявлением преобразующей функции современной социологии. The problems of formation and development of social and technological approach in sociology to social objects and phenomena regulation are researched. Social technologies are shown to be manifestation of transformative function in modern sociology.
 • Документ
  Відмова від прийняття спадщини
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 207-212, 2009) Солонько, М. Ф.
  Проаналізовано деякі недоліки правового режиму процедури відмови від прийняття спадщини, що передбачена цивільним законодавством України. На прикладі конкретних справ із судової практики означено деякі практичні проблеми реалізації права на часткову відмову від прийняття спадщини. Проанализированы некоторые недостатки правового режима процедуры отказа от принятия наследства, которая предусмотрена гражданским законодательством Украины. На примере конкретных дел с судебной практики, обозначены некоторые практические проблемы реализации права на частичный отказ от принятия наследства. Some shortcomings of legal regime related to the procedure of refusal from the acceptance of inheritance, which is stipulated by the civil legislation of Ukraine, are analyzed. Taking into consideration the example of particular cases from court practice, some practical problems concerning the enforcement of the right on partial refusal from the acceptance of inheritance are stated.
 • Документ
  Право власності об'єднань громадян
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 203-207, 2009) Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941
  Визначено основні засади права власності об’єднань громадян. Перераховано основні прававомочності об’єднань громадян як власника майна. Определены основные начала права собственности объединений граждан. Перечислены основные правомочия объединения граждан как собственника имущества. The main bases of non-governmental organizations’ property right are determined. Non-governmental organization’s main authorities as a property owner are specified.
 • Документ
  Зовнішні запозичення місцевих органів влади
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202, 2009) Фокша, Л. В.
  Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх запозичень. Рассмотрены основные положения осуществления внешних заимствований местных органов власти, определено понятие облигаций внешних местных займов, проанализированы нормативные акты, которые регулируют вопросы осуществления внешних заимствований. Main provisions of realizing external loans of local authorities are considered; the concept of external local loans’ bonds is defined; statutory acts which regulate problems of realizing external loans are analysed in this article.
 • Документ
  Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 187-196, 2009) Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A.
  Розглянуто питання загальної характеристики значного правочину акціонерного товариства, висвітлено етапи становлення цього правового інституту, здійснено порівняння вітчизняного та російського акціонерного законодавства. На основі такого порівняння запропоновано удосконалити українське законодавство. Рассмотрены вопросы общей характеристики крупной сделки акционерного общества по украинскому законодательству, освещены этапы становления этого правового института, осуществлено сравнение отечественного и российского акционерного законодательства. На основе такого сравнения предложено усовершенствовать украинское законодательство. Problems of general description of large-scale contracts of joint-stock company according to Ukrainian legislation are researched; stages of this legal institution’s foundation are stated; comparison of domestic and Russian joint-stock legislation is realized. On the basis of such comparison, improvement of Ukrainian legislation is offered.
 • Документ
  Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві?
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 77-82, 2009) Большаков, Є. В.; Bolshakov, Ye. V.
  Розглянуто проблему надання слідчому права оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві. Рассмотрена проблема предоставления следователю права обжалования решений судьи, постановленных в порядке судебного контроля на досудебном следствии. The problem of giving an investigator the right to appeal against judge’s decisions which were made under judicial control order at the pre-trial stage is researched in the article
 • Документ
  Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивної злочинністю (кримінологічний аспект)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 63-69, 2009) Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O.
  Розглянуто основні кримінологічні ознаки таких найбільш небезпечних видів злочинності, якими є професійна, організована та рецидивна злочинність. Наголошено на тому, що, незважаючи на тісний зв'язок цих видів злочинності, вони мають специфічні кримінологічні ознаки та детермінанти. Це повинно бути ураховано при розробленні і реалізації заходів запобігання цим видам злочинності. Рассмотрены основные криминологические признаки таких наиболее опасных видов преступности, как профессиональная, организованная и рецидивная преступность. Указывается на то, что, несмотря на тесную связь этих видов преступности, они имеют специфические криминологические признаки и детерминанты. Это должно учитываться при разработке и реализации мер предотвращения этих видов преступности. Main criminological features of the most dangerous types of crimes such as professional, organized and repeated crimes are researched in this article. It is pointed out that despite being closely connected, these types of crimes have distinctive criminological features and determiners. This should be taken into account while working out and realizing measures of prevention of these types of crimes.
 • Документ
  Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 54 - 62, 2009) Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.
  Висвітлено кримінально-правові та кримінологічні аспекти гіпнозу як способу вчинення злочину. Проаналізовано основні наукові підходи щодо правової оцінки цього явища. Розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства з урахуванням можливості гіпнотичного впливу та заходів спеціальнокримінологічного запобігання злочинам, які вчиняються цим способом. Освещены уголовно-правовые и криминологические аспекты гипноза как способа совершения преступления. Проанализированы основные научные подходы в правовой оценке этого явления. Разработаны предложения по усовершенствованию уголовного законодательства с учётом возможности гипнотического воздействия и мер специально-криминологического предотвращения преступлений, совершаемых данным способом. Criminal and criminological aspects of hypnosis as a mean of committing a crime are researched. Major scientific approaches towards legal evaluation of the matter are analyzed. The author presents personal ideas as to the improvement of criminal law taking into account possibilities of hypnotic influence and means of special criminological prevention of crimes committed with the help of hypnosis.
 • Документ
  Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 110-116, 2009) Пономарьова, Я. О.; Ponomareva, Y. O.
  Визначено поняття, види, особливості, основні ознаки та властивості учасників реєстраційного провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Изложены понятия, виды, особенности, основные признаки участников регистрационных процедур в делах государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений. The notions, kinds, peculiarities and main features of registration procedures’ participants in the cases of state registration of property rights on real estate and their limitations are researched in the article.