Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 41

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 244-249., 2008) Рубан, А. Є.; Ruban, A. Ye.
  Досліджено законодавство та практика його застосування у сфері пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Визначено шляхи вдосконалення діючого законодавства з метою максимальної ефективності діяльності державних органів по забезпеченню соціальних гарантій незахищених верств населення. Исследовано законодательство и практика его применения в сфере льготных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Определены пути совершенствования действующего законодательства с целью максимальной эффективности деятельности государственных органов по обеспечению социальных гарантий незащищенных слоев населения. The legislation and practice of its application in the field of preferential carriage of passengers by road are investigated. The ways of improvement of the current legislation with the purpose of maximum efficiency of activity of the state bodies on providing social guarantees of vulnerable sections of the population are determined.
 • Документ
  Господарські товариства як об'єкт управління
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С.236-244., 2008) Волкович, О. Ю.; Volkovych, O. Yu.
  В статті розкрито поняття господарського товариства як об’єкта управління та його правове становище. В статье раскрыто понятие хозяйственного общества как объекта управления и его правовое положение. The article describes the concept of a company as an object of management and its legal status.
 • Документ
  Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 219-224., 2008) Стороженко, С. М.; Storozhenko, S. M.
  Розкрито теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності. Раскрыто теоретические аспекты осуществления местными государственными администрациями функций в области обеспечения законности. Theoretical aspects of the implementation by the local state administrations of functions in the field of legality are revealed.
 • Документ
  Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 213-219., 2008) Матвійчук, А. В.; Matviichuk, A. V.
  В статті розкрито особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян. В статье раскрыты особенности осуществления государственного архитектурно-строительного контроля за индивидуальной строительной деятельностью граждан. The article reveals the peculiarities of exercising state architectural and construction control over individual construction activities of citizens.
 • Документ
  Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 206-213., 2008) Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.
  Розкрито правову регламентацію взаємодії міліції із засобами масової інформації. Раскрыто правовую регламентацию взаимодействия милиции со средствами массовой информации. Legal regulation of interaction of police with mass media is disclosed.
 • Документ
  Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 326-331., 2008) Братниченко, Т. М.; Bratnychenko, T. M.
  Розкрито поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Раскрыто понятие и механизм индивидуально-договорного регулирования социально-трудовых отношений. The concept and mechanism of individually-contractual regulation of social-labor relations are revealed.
 • Документ
  Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 315-319., 2008) Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016
  Розглянуто проблемні питання з приводу надання відпусток працівникам міліції та можливі шляхи їх вирішення. Рассмотрены проблемные вопросы по поводу предоставления отпусков работникам милиции и возможные пути их решения. Consideration of issues related to granting leave to police officers and possible ways of solving them.
 • Документ
  Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 36-43., 2008) Басова, Ю. Ю.; Basova, Yu. Yu.
  Розкрито загальну характеристику гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки. Раскрыто общую характеристику гарантий законности контрольно-надзорной деятельности милиции общественной безопасности. The general characteristic of guarantees of legality of control and supervisory activity of public safety police is revealed.
 • Документ
  Поняття і структура правової інформації
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 26-30., 2008) Яременко, В. В.; Yaremenko, V. V.
  Розглянуто питання, пов'язані з поняттям та структурою правової інформації. Рассмотрены вопросы, связанные с понятием и структурой правовой информации. Issues related to the concept and structure of legal information are considered.
 • Документ
  Систематизація кримінально-процесуального права
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 19-26., 2008) Шикшина, М. Л.; Shykshyna, M. L.
  В статті викладено пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері процедури з перегляду судових рішень. Наукова новизна статті полягає в тому, що автор вивів власне бачення основних положень інститутів з перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві. В статье изложены предложения по улучшению правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере процедуры по пересмотру судебных решений. Научная новизна статьи заключается в том, что автор вывел свое видение основных положений институтов по пересмотру судебных решений в уголовном судопроизводстве. The article presents suggestions for improving law enforcement and enforcement activities in the area of ​​judicial review proceedings. The scientific novelty of the article is that the author drew his own vision of the main provisions of the institutions for reviewing court decisions in criminal proceedings.
 • Документ
  Поняття зловживання правом у виборчому процесі
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 16-19., 2008) Шестаков, С. В.; Shestakov, S. V.
  Розкрито сутність та особливості зловживання правом у виборчому процесі, його співвідношення з суміжними правопорушеннями та правомірним спричиненням шкоди. Раскрыта сущность и особенности злоупотребления правом в избирательном процессе, его соотношение со смежными правонарушениями и правомерным причинением вреда. The essence and peculiarities of abuse of law in the electoral process, its correlation with related offenses and the legitimate infliction of harm are revealed.
 • Документ
  На чому ґрунтується довіра населення до міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 332-337., 2008) Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V.
  В статті представлені матеріали проведеного дослідження, яке було направлене на вивчення громадської думки про роботу міліції у Львівській області. Дослідження проводилося навесні 2007 року співробітниками науково-дослідної лабораторії соціальної і психологічної роботи в ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ. В статье представлены материалы проведенного исследования, которое было направлено на изучение общественного мнения о работе милиции во Львовской области. Исследование проводилось весной 2007 года сотрудниками научно-исследовательской лаборатории социальной и психологической работы в ОВД Харьковского национального университета внутренних дел. The article presents the materials of the conducted research aimed at studying public opinion on the work of the police in Lviv region. The study was conducted in the spring of 2007 by the staff of the Research Laboratory for Social and Psychological Work at the Police Department Kharkiv National University of Internal Affairs.
 • Документ
  Облікова складова національного рейдерства
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 304-308., 2008) Акімов, В. В.; Akimov, V. V.
  Розкрито стан протиправного поглинання та захоплення підприємств в державі, висвітлено вразливі сторони в системі бухгалтерського обліку, запропоновано внесення змін та доповнень до діючого законодавства. Раскрыто состояние противоправного поглощения и захвата предприятий в стране, освещено уязвимые стороны в системе бухгалтерского учета, предложено внесение измThe state of illegal takeover and seizure of enterprises in the country is disclosed, the vulnerable parties in the accounting system are highlighted, amendments to the current legislation are proposed.енений и дополнений в действующее законодательство.
 • Документ
  Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 296-303., 2008) Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V.
  Розкрито порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту). Раскрыто порядок и момент заключения договора банковского вклада (депозита). The procedure and the moment of concluding the contract of bank deposit (deposit) are disclosed.
 • Документ
  Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 289-295., 2008) Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O.
  В статті досліджено та проаналізовано сучасні погляди науковців на обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві. З’ясовано можливості закріплення відповідних обмежень у чинному законодавстві. Виявлено факти обмежень свободи заповіту, їх передумови, систему та чинники, що на них впливають. В статье исследованы и проанализированы современные взгляды ученых на ограничение имущественных прав физических лиц в наследственном праве. Выяснены возможности закрепления соответствующих ограничений в действующем законодательстве. Выявлены факты ограничений свободы завещания, их предпосылки, система и факторы, на них влияющие. The article investigates and analyzes modern views of scientists on the restriction of property rights of natural persons in inheritance law. Possibilities of fixing the relevant restrictions in the current legislation have been clarified. The facts of the restrictions on the freedom of will, their preconditions, the system and the factors that influence them are revealed.
 • Документ
  Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 278-283., 2008) Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O.; Кожевникова, В. А.; Kozhevnykova, V. A.
  Досліджено історико обумовлену трансформацію законодавства щодо регулювання одного з елементів шлюбного статусу іноземця – можливості укладення шлюбу. Исследовано историко обусловленную трансформацию законодательства по регулированию одного из элементов брачного статуса иностранца - возможности заключения брака. The historically conditioned transformation of legislation concerning the regulation of one of the elements of a foreigner's marital status - the possibility of marriage, has been investigated.
 • Документ
  Об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 173-178., 2008) Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325
  Розглянуто об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності.
 • Документ
  Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об'єктів у разі загрози «вибухового тероризму»
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 169-173., 2008) Суботін, А. О.; Subotin, A. O.; Мірошко, О. П.; Miroshko, O. P.; Пальваль, Є. А.; Palval, Ye. A.; Вус, М. В.; Vus, M. V.
  В статті досліджена проблема найпоширеного прояву тероризму – «вибухового тероризму». Розглянуто питання забезпечення фізичної безпеки людей і об’єктів у разі загрози «вибухового терроризму». В статье исследована проблема наиболее распространенного проявления терроризма - «взрывного терроризма». Рассмотрены вопросы обеспечения физической безопасности людей и объектов в случае угрозы «взрывного терроризма». The article explores the problem of the most common manifestation of terrorism - "explosive terrorism". The issue of physical security of people and objects in case of threat of "explosive terrorism" is considered.
 • Документ
  Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 139-144., 2008) Лещук, К. Б.; Leshchuk, K. B.; Редько, Ю. А.; Redko, Yu. A.
  В статті розглядається криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів. В статье рассматривается криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в сфере обращения ценных бумаг. The article deals with the forensic characteristics of frauds in the sphere of securities circulation.
 • Документ
  Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 133-139., 2008) Торопов, С. О.; Toropov, S. O.
  В статті подано аналіз точок зору вчених на поняття об’єкта експертного дослідження, визначення об’єктів балістичної експертизи, а серед них – місця події. В статье представлен анализ точек зрения ученых на понятие объекта экспертного исследования, определение объектов баллистической экспертизы, а среди них - места происшествия. The article analyzes the viewpoints of scientists on the concept of the object of expert study, the definition of objects of ballistic examination, and among them - the place of the event.