Форум права, 2009, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2009. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 434–441, 2009) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  Розглянуті теоретичні та практичні питання визначення місця вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій та встановлення щодо них кримінальної юрисдикції країни.
 • Документ
  Відновлення населення як складова внутрішньої функції держави
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 430–433, 2009) Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V.
  На основі аналізу законодавства України обґрунтовується функція сучасної демократичної правової держави – відновлення населення, як одного з провідного напрямків діяльності суб’єктів владних повноважень у внутрішній сфері держави.
 • Документ
  Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 196–201, 2009) Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.
  Розглянуті особливості допиту свідків і потерпілих під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами. З огляду на процесуальний статус та психологічні особливості допитуваних осіб та умови спостерігання злочинної події, наведені рекомендації щодо предмету допиту.
 • Документ
  Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 13–17, 2009) Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.
  Уточнюється термін “система” та визначаються її загальні ознаки, характеризуються нормативно-правові акти ОВС та наукові джерела на предмет визначення у них системи роботи з персоналом в ОВС, з’ясовуються напрями роботи з персоналом, які є центральним елементом системи роботи з персоналом; пропонується класифікація напрямів роботи з персоналом ОВС, а також надається теоретичне визначення поняття “система роботи з персоналом ОВС”.
 • Документ
  Щодо визначення змісту категорії «особиста недоторканність»
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 97–101, 2009) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Стосовно розвитку ідеї особистої недоторканості в історії правової думки надане визначення змісту категорії «особиста недоторканість».
 • Документ
  Щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 401–406, 2009) Тучак, М. О.; Tuchak, M. O.
  Приділено увагу питанням удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проаналізовано чинне законодавство в цій сфері, що дозволило стверджувати, що спрощений порядок притягнення до адміністративної відповідальності за деякі порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху містять положення зміст яких вказує на неможливість реалізувати свої права особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, порушується один із основних принципів адміністративної відповідальності - законність.
 • Документ
  Реалізація права на заповіт особи, яка перебуває під час плавання на судні
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 284–288, 2009) Нагорна, Г. О.; Nahorna, G. O.
  Розкриті основні проблеми забезпечення прав на заповіт осіб, які перебувають під час плавання на морському та річковому судні, вказані основі напрями правотворчого та правозастосовного покращення забезпечення цього права в сучасних умовах.
 • Документ
  Пропозиції з удосконалення реформування системи МВС України
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 161–174, 2009) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Виконане комплексне тематичне, систематизоване висвітлення науково обґрунтованих зауважень, пропозицій, рекомендацій та висновків з проблем і перебігу реформування системи МВС України, отриманих за результатами авторського дослідження 2002- 2009 років.
 • Документ
  Про сутність та психологічні засади пред’явлення для впізнання
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 70–74, 2009) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331
  Пред’явлення для впізнання розглядається як слідча дія, завданням якої є ідентифікація певного об’єкта за уявним образом, який сформувався в особи під час сприйняття певної події. Досліджуються можливості його проведення при наявності різних психологічних механізмів сприйняття, запам’ятовування і відтворення.
 • Документ
  Про основні результати дослідження соціально-правового механізму протидії злочинності
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 238–243, 2009) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.
  Проаналізовано основні результати авторського монографічного дослідження. На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність даного механізму, його елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи імплементації окремих положень у науково-практичну діяльність.
 • Документ
  Правовий нігілізм: підходи до розуміння
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 140–144, 2009) Дручек, О. В.; Druchek, O. V.
  Обґрунтовується необхідність уточнення поняття правового нігілізму. Сформульовано критерії та запропоновано класифікацію підходів до розуміння правого нігілізму. Визначається доцільність та перспективність застосування інтеграційного підходу до розуміння правого нігілізму як найбільш об`єктивного.
 • Документ
  Поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 202–206, 2009) Корінь, Д. О.; Korin, D. O.
  Розглядаються питання визначення поняття взаємодії дільничних інспекторів міліції. Зроблено аналіз поняття взаємодії, а також аналіз існуючих точок зору юристів різних галузей права. Внаслідок дослідження всіх можливих аспектів «взаємодії» автор пропонує варіант власного визначення.
 • Документ
  Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 350–356, 2009) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  Здійснюється правовий аналіз сутності та значення поліцейської діяльності як специфічного різновиду державно-управлінської діяльності. Особливу увагу приділено з’ясуванню ознак поліцейської діяльності та розмежуванню споріднених правових категорій.
 • Документ
  Окремі питання правового статусу людини в державі
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 44–49, 2009) Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.
  Виконано дослідження окремих питань правового статусу людини в державі; встановлено зміст юридичних гарантій прав, свобод і обов’язків особистості в суспільстві як сукупності закріплених у правових нормах умов і засобів, а також організаційно- правової діяльності юрисдикційних органів по їх застосуванню.
 • Документ
  Обов’язки громадян як один з центральних елементів їх правового статусу
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 389–393, 2009) Сирота, Д. І.; Syrota, D. I.
  Визначаються поняття, характерні риси обов’язків громадян як центрального елементу правового статусу останніх, а також наводиться їх класифікація.
 • Документ
  Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 332–337, 2009) Панов, І. О.; Panov, I. O.
  Аналізується розвиток відносин України з Європейським Союзом, зокрема питання виконання частини Плану дій “Україна-Європейський Союз” щодо митної справи.
 • Документ
  Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63–69, 2009) Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387
  Досліджується порядок укладення мирової угоди сторін цивільного процесу в апеляційному та касаційному провадженні і порядок оспорювання мирової угоди. Визначаються та узагальнюються підстави для скасування судового рішення, яким визнана мирова угода. Зроблено висновок, що наявність судових помилок при вирішенні цих питань обумовлена як недостатнім правовим регулюванням, так і неналежною оцінкою судами умов мирових угод, які ними визнаються.
 • Документ
  Місце адміністративного договору в адміністративній діяльності правоохоронних органів
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 108–111, 2009) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218
  Розглянуто особливості правового положення органів внутрішніх справ, осіб рядового Розглядаються питання щодо визначення, сутності та змісту адміністративного договору як форми адміністративної діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 150–153, 2009) Єщук, О. М.; Yeshchuk, O. M.
  Розглянуті межі та надане визначення поняття адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності та висвітленні основні напрями такого регулювання.
 • Документ
  Контрольні повноваження Міністерства фінансів України в бюджетному процесі
  (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 75–80, 2009) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Виконаний аналіз чинного законодавства, що встановлює функції Мінфіну в бюджетному процесі, визначені його повноваження зі створення системи внутрішнього державного бюджетного контролю, що потрібно для удосконалення бюджетного процесу.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/