Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 2 (49)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 296-303, 2010) Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.
  Розглянуто деякі аспекти юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби. Приділена особлива увага питанню укріплення службової дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 289-296, 2010) Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.
  Визначено роль, значення та особливості процедури стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ. Проаналізовано елементи процедури стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ. Подано конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правових актів із зазначених питань.
 • Документ
  Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 251-255, 2010) Нагорна, А. О.; Nahorna, A. O.
  Розкрито основні проблеми забезпечення прав осіб, що перебувають у пошуковій або інших експедиціях, на заповіт і запропоновано основні напрями правотворчого і правозастосовного підкріплення забезпечення цього права за сучасних умов.
 • Документ
  Основні положення здійснення права на прийняття спадку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 241-246, 2010) Солонько, М. Ф.; Solonko, M. F.
  Розглянуто питання щодо основних положень здійснення права на прийняття спадку. Проаналізовано строки для прийняття спадщини, право на відмову від прийняття спадщини, перехід права на прийняття спадщини, подання заяви на прийняття спадщини, прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем, прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежено.
 • Документ
  До проблеми подільності будинків
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 235-241, 2010) Блошко, В. В.; Bloshko, V. V.
  Розглянуто проблему подільності будинку в різні історичні епохи розвитку цивільного права. Порушено питання про правильність визнання законодавцем квартири як самостійного об’єкта права власності.
 • Документ
  Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 228-234, 2010) Мороз, О. В.; Moroz, O. V.
  Проаналізовано цивільно-правову відповідальність сторін за порушення умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу. Охарактеризовано правові наслідки, що настають у випадку порушення договірних зобов’язань.
 • Документ
  Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 192-199, 2010) Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.
  Розглянуто проблеми оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону. Автор вважає, що днем відкриття виняткових обставин слід вважати день набрання законної сили рішенням суду касаційної інстанції, в якому інакше, ніж у попередньому судовому рішенні (рішеннях) суду касаційної інстанції, застосовано одне й те саме положення закону.
 • Документ
  Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 177-185, 2010) Фомін, Ю. В.; Fomin, Yu. V.
  Обґрунтовано необхідність кардинального реформування системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом формування ефективної системи публічної адміністрації. Розглянуто правові та організаційні особливості проведення реформування публічної адміністрації в Україні. Вироблено низку конструктивних пропозицій та рекомендацій щодо підвищення якості проведення реформи публічної адміністрації в Україні.
 • Документ
  Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання складання і використання
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). - С. 51-57, 2010) Лозова, С. М.; Lozova, S. M.
  Висвітлено проблемні питання складання психолого-криміналістичного портрету. Розглянуті ситуації, у яких доцільне психопрофілювання злочинця, виділені стадії побудови психолого-криміналістичного портрету невідомого злочинця, а також окреслено коло осіб, які повинні брати участь у складанні психолого-криміналістичних портретів.
 • Документ
  Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 256-264, 2010) Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V.
  Подано правову характеристику ділової репутації органів внутрішніх справ. Розглянуто поняття ділової репутації органів внутрішніх справ, ознаки особистих немайнових прав. Проаналізовано ознаки цього виду ділової репутації як особистого немайнового права та у порівнянні з правом юридичних осіб публічного і приватного права. Legal characteristic to business reputation of internal affairs agencies is given. The notion of legal reputation of internal affairs agencies, features of private non-property rights are considered. Features of this business reputation’s species as a private non-property right and comparing to the right of legal persons of public and private law are analyzed. Дана правовая характеристика деловой репутации органов внутренних дел. Рассмотрено понятие деловой репутации органов внутренних дел, признаки личных неимущественных прав. Проанализированы признаки этого вида деловой репутации как личного неимущественного права и в сравнении с правом юридических лиц публичного и частного права.
 • Документ
  Кримінілістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 66-72, 2010) Приходько, О. В.; Prykhodko, O. V.
  Наведено криміналістичну характеристику хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності. Зокрема проаналізовано типові ознаки його предмета, обстановки, способів, слідів та особи злочинця. Forensic characteristic of bribery committed in the sphere of law enforcement activity is presented. Typical features of its object, situation, methods, traces and criminal’s personality are analyzed. Приведена криминалистическая характеристика взяточничества, совершенного в сфере правоохранительной деятельности. В частности проанализированы типичные признаки его предмета, обстановки, способов, следов и личности преступника.
 • Документ
  Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 207-213, 2010) Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.
  Визначено і схарактеризовано основні засоби захисту права власності політичними партіями, які не повинні порушувати справедливого балансу інтересів приватної особи та інтересів держави, а також відрізнятися від порядку та підстав для інших суб’єктів цивільного права. The main means of property right protection by political parties which must not violate a just balance of private person’s interests and interests of the state and also be distinguished from the order and grounds for other subjects of civil law are determined and characterized. Определены и охарактеризованы основные средства защиты права собственности политическими партиями, которые не должны нарушать справедливого баланса интересов частного лица и интересов государства, а также отличаться от порядка и оснований для других субъектов гражданского права.
 • Документ
  Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 41-51, 2010) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Єманов, В. В.; Yemanov, V. V.
  Наведено обґрунтування понять і видів оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та виділені рівні загроз, які її визначають. Explanation of notions and species of operative situation in the sphere of public order keeping is presented. Levels of threats which determine it are separated out. Приведено обоснование понятий и видов оперативной обстановки в сфере охраны общественного порядка и выделены уровни угроз, которые её определяют.
 • Документ
  Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 137-144, 2010) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084
  Розкрито зміст процедури перегляду юрисдикційних адміністративних актів, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагальнено основні точки зору з цього питання, проблемні місця в законодавстві та можливі шляхи їх вирішення. The content of jurisdictional administrative acts’ review procedure is considered. The main problems connected with such a procedure are elucidated. The main points of view concerning this problem, gaps in legislation and possible ways of their solving are generalized. Раскрыто содержание процедуры пересмотра юрисдикционных административных актов, освещены основные проблемы, связанные с такой процедурой. Обобщены основные точки зрения по этому вопросу, проблемные места в законодательстве и возможные пути их решения.
 • Документ
  Спадкування права на вклад у банку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 199-207, 2010) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  Розглянуто питання спадкування права на вклад у банку. Визначено особливості спадкування права на банківський вклад. Проаналізовано способи спадкування права на вклад у банку. Розкрито юридичну природу розпорядження права на вклад, зробленого у банківській установі. Problems of inheritance of the right on bank deposit are considered. Peculiarities of inheritance of the right on bank deposit are determined. Ways of inheritance of the right on bank deposit are analyzed. Legal nature of disposal of the right on deposit in bank is disclosed. Рассмотрены вопросы наследования права на вклад в банке. Определены особенности наследования права на банковский вклад. Проанализированы способы наследования права на вклад в банке. Раскрыта юридическая природа распоряжения правом на вклад, сделанного в банковском учреждении.
 • Документ
  Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 23-30, 2010) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Grechenko, V. V.
  Розглянуто основні етапи становлення оподаткування доходів фізичних осіб у розвинутих країнах світу, причини реформ оподаткування у цій сфері. The basic stages of formation of the individual taxation of incomes in the developed countries of the world, the reasons of reforms of the taxation in this sphere are considered. Рассмотрены основные этапы становления налогообложения доходов физических лиц в развитых странах мира, причины реформ налогообложения в этой сфере.
 • Документ
  Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-98, 2010) Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151
  Подано характеристику принципів взаємодії персоналу органів внутрішніх справ із населенням. Запропоновано класифікацію таких принципів. The characteristic of interaction principles of internal affairs agencies personnel with population is given. The classification of such principles is offered. Дана характеристика принципов взаимодействия персонала органов внутренних дел с населением. Предложена классификация таких принципов.
 • Документ
  Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 144-152, 2010) Сіверін, В. І.; Siverin, V. I.
  Досліджено теоретичні та законодавчі засади надання дозвільних послуг у сфері забезпечення екологічної безпеки. Особливу увагу приділено тим видам діяльності, яка може завдати шкоду навколишньому природному середовищу та забезпечується шляхом надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації. Theoretical and legislative grounds for giving licensing services in the sphere of environmental safety are researched. Special attention is paid to the species of activity which can do harm to environment and is provided with giving licensing services by the subjects of public administration. Исследованы теоретические и законодательные основы предоставления разрешительных услуг в сфере экологической безопасности. Особое внимание уделено тем видам деятельности, которые могут причинить вред окружающей среде, и обеспечивается путем предоставления разрешительных услуг субъектами публичной администрации.
 • Документ
  Об'єктивне та суб'єктивне цивільне право
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 186-192, 2010) Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O.
  Розглянуто наукові позиції щодо розуміння суб’єктивного цивільного права в сучасних умовах побудови системи цивільного права, на приватноправових засадах, вплив правового регулювання на суб’єктивне цивільне право. Виявлено особливості об’єктивного та суб’єктивного цивільного права, проведено критичний аналіз поглядів науковців, розкрито основні тенденції, що впливають на розвиток суб’єктивного цивільного права, приділено увагу формуванню суб’єктивного цивільного права як правової категорії. Scientific positions concerning understanding of subjective civil law in modern conditions of civil law system formation on private-law basis, influence of legal regulation on subjective civil law are considered. Peculiarities of objective and subjective civil law are exposed. Critical analysis of scientific views is made. The main trends that influence on development of subjective civil law are exposed. Attention is paid to the formation of subjective civil law as a category. Рассмотрены научные позиции относительно понимания субъективного гражданского права в современных условиях построения системы гражданского права на частноправовых началах, влияния правового регулирования на субъективное гражданское право. Выявлены особенности объективного и субъективного гражданского права, проведен критический анализ научных взглядов, выявлены основные тенденции, влияющие на развитие субъективного гражданского права, уделено внимание формированию субъективного гражданского права как категории.
 • Документ
  До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289, 2010) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Визначено особливості припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Уточнено коло органів, які відносяться до системи правоохоронних органів. Подано рекомендації з удосконалення національного законодавства щодо закріплення підстав припинення правоохоронної служби.