Форум права, 2008, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2008. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Зміст та специфіка трудової функції лікаря
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 241-251, 2008) Костюченко, О. Є.; Kostiuchenko, O. Ye.
  Визначено зміст і специфіку трудової функції лікаря на основі дедуктивного аналізу механізму її правового регулювання паралельно стадіям правового регулювання, у залежності від особливостей розподілу праці в медичній та лікарській діяльності.
 • Документ
  Участь спеціаліста при виконанні судових рішень
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 104-110, 2008) Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.
  Висвітлені основні етапі участі спеціаліста у виконавчому провадженні, особливості його залучення, права і обов’язки спеціаліста, а також специфіка їх реалізації при виконанні судових рішень.
 • Документ
  Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 88-92, 2008) Височина, О. В.; Vysochyna, O. V.
  Розкрито актуальність запровадження рейтингової оцінки як основного показника рівня професіоналізму державних службовців при проведенні ротації.
 • Документ
  Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 501-505, 2008) Філіпов, В. В.; Filipov, V. V.
  Досліджені використані у сучасній науці трудового права і трудовому законодавстві терміни для позначення сторони трудового договору, що наймає на роботу працівника з метою уніфікації вживаних понять і термінів.
 • Документ
  Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С.411-418, 2008) Поліщук, Ю. О.; Polishchuk, Yu. O.
  Проведено аналіз останніх змін, внесених до статті 127 КК України «Катування»; досліджено поняття дискримінації, мети та мотиву злочину; здійснено порівняльний аналіз цих понять; зроблено висновок, що дискримінація є мотивом катування; запропоновано внесення змін до диспозиції ч.1 ст.127 КК.
 • Документ
  Президент України як суб’єкт управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 442-447, 2008) Савенко, Н. В.; Savenko, N. V.
  Визначено місце Президента України у системі суб’єктів управління у сфері приватизації об’єктів незавершеного та законсервованого будівництва. Встановлено, що на Президента України покладається виконання особливих за характером функцій та повноважень у названій сфері, а відправною функцією виступає нормотворча.
 • Документ
  Правові основи координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 77-82, 2008) Бурбика, М. М.; Burbyka, M. M.
  Розглянуті питання щодо удосконалення правових основ координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності, чому сприятиме характеристика правових актів з досліджуваних питань, зокрема, їх класифікація.
 • Документ
  Правове регулювання негайного виконання судових рішень (на прикладі справ про захист прав споживачів)
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 437-441, 2008) Рябченко, О. П.; Riabchenko, O. P.
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані із впровадженням до ЦПК України процедур негайного виконання судових рішень у випадку, коли вони приймаються у справах про захист прав споживачів. Визначені умови, за наявності яких зазначені процедури можуть бути впроваджені. Показано, що необхідно вдосконалити процесуальний порядок розшуку відповідача у разі його зникнення із грішми, а також слід вжити заходів щодо підвищення кваліфікації суддів у судах першої інстанції з метою недопущення значної кількості порушень при постановці рішень, зокрема, по зазначеній категорії справ.
 • Документ
  Порушення справи про адміністративне правопорушення: порівняльно-правовий аналіз
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С.71-76, 2008) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016
  Досліджено етап порушення справи про адміністративний проступок у рамках провадження в справах про адміністративні правопорушення на підставі порівняльного аналізу законодавства України, Росії, Казахстану та Білорусії. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України про адміністративну відповідальність.
 • Документ
  Попередні балістичні дослідження на місці події
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 485-489, 2008) Торопов, С. О.; Toropov, S. O.
  Розглянуто питання попереднього дослідження спеціалістом слідів застосування вогнепальної зброї на місці події. Вказані завдання, що вирішуються попередніми досліджуваннями, й напрямки використання результатів цих досліджень. Запропоновано способи оформлення результатів попередніх досліджень.
 • Документ
  Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 97-103, 2008) Гарда, І. В.; Harda, I. V.
  Проаналізовано загальні питання режиму реалізації адміністративних стягнень, як засобу, який сприяє досягненню мети адміністративної відповідальності та застосування адміністративних стягнень, а також забезпечує захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка потрапила в сферу адміністративно-юрисдикційного процесу.
 • Документ
  Некоторые аспекты распознавания лжи при производстве вербальных следственных действий
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 332-336, 2008) Лозовая, С. Н.; Lozova, S. M.; Лозова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331
  Раскрываются некоторые особенности общения участников расследования при производстве вербальных следственных действий (в частности допроса и очной ставки). Особое внимание уделяется диагностике личности допрашиваемого и распознаванию признаков лжи, проявляющихся как в вербальном, так и невербальном общении.
 • Документ
  Місце та роль міліції, як органу виконавчої влади, в системі правоохоронних органів держави
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 224-228, 2008) Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V.
  Надано перелік правоохоронних органів виконавчої влади, охарактеризовано роль міліції як одного з її органів. Досліджено поняття поліції та поліцейської діяльності; виділені специфічні ознаки міліції як органу виконавчої влади.
 • Документ
  Місце організації розслідування злочинів у системі криміналістики
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 393-398, 2008) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Досліджені існуючі на сучасному етапі розвитку науки криміналістики погляди на організацію розслідування злочинів; виділені підходи до визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики; надано авторське бачення визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики.
 • Документ
  Концептуальне забезпечення реформування системи МВС України: аналіз відомчого супроводження
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 162-176, 2008) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Виконано аналіз стану концептуального забезпечення реформування системи МВС України, зокрема, за нормативно-правовими актами щодо розробки концепцій реформування МВС України, і заходів, що супроводжують цей процес. Досліджена динаміка відомчих заходів із реформування та їхньої дієвості, а також викриті основні недоліки концептуального забезпечення реформування системи МВС України.
 • Документ
  Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 523-526, 2008) Чічкань, М. В.; Chichkan, M. V.
  Розглядається нормативне закріплення діяльності громадських організацій та об’єднань інвалідів; визначається коло їх діяльності та доцільність існування. Обґрунтовується необхідність узагальнення та вдосконалення законодавчих актів, що регулюють дану галузь суспільного життя в Україні.
 • Документ
  Деякі кримінологічні аспекти протидії торгівлі людьми
  (Форум права. – 2008. - № 3. – С. 93-96, 2008) Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463
  Досліджено сутність, форми та причини поширення торгівлі людьми. Приділено увагу найбільш важливим питанням щодо протидії торгівлі людьми в Україні; надані деякі пропозиції щодо вдосконалення механізму означеної протидії.
 • Документ
  Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору
  (Форум права. – 2008. - № 3. – С. 337-342, 2008-03) Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052
  Щодо потреби правового впорядкування інституту трудового договору розглянуті де-які особливості укладення та розірвання трудового договору.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/