Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 31(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Протидія проявам ксенофобії органами внутрішніх справ України: соціально-технологічний аспект : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012) Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X; Горбачева, О. В.; Рущенко, І. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено теоретико-соціологічній інтерпретації феномена ксенофобії, а також розробці методологічних основ технологізації діяльності ОВС України у сфері протидії проявам ксенофобії. Проаналізовано основні наукові теорії та пояснення ксенофобії у міждисциплінарному вимірі; у межах інтерпретативного підходу запропоновано соціологічну концепцію осмислення ксенофобії як соціального явища; удосконалено типологію форм прояву ксенофобії, розкрито специфіку «злочинів ненависті». Засобами емпіричної соціології досліджено аспекти українського молодіжного радикалізму. Окрему увагу приділено вивченню досвіду жертв ксенофобських практик і бар’єрів, які ускладнюють взаємодію з правоохоронними органами в контексті реагування на прояви ксенофобії. Проаналізовано світовий досвід поліцейського реагування на прояви ксенофобії та з його урахуванням запропоновано пакет соціальних технологій протидії проявам ксенофобії органами внутрішніх справ України.
 • Документ
  Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста : автореф. дис.
  (Харків, 2007) Шевченко, Н. В.; Shevchenko, N. V.; Подольська, Є. А. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню вищої освіти як механізму формування кар'єрного ресурсу спеціаліста. Кар'єра розглядається як соціальний феномен з позицій системноструктурного, діяльнісного, компетентнісного і соціокультурного підходів, а також як результат і процес активної поведінки, що сприяє конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. Освіта в сучасних умовах все більшою мірою позиціонується молоддю як ресурс соціальної мобільності і освоєння нових соціальних ролей, як система, що визначає процес і порядок розвитку кар'єрного ресурсу студента. Встановлено, що за допомогою самоменеджменту організації кар'єри і маркетингових інструментів оптимізації кар'єрного ресурсу випускник виявляється здатним реалізовувати стратегічні кар'єрні цілі і підвищувати ефективність розв'язання тактичних завдань розвитку кар'єрних ліній в умовах конкуренції на ринку праці. В ході системних трансформацій ВНЗ перетворюється на конструктора способу життя молодого спеціаліста, в структуру, яка дає випускнику навички безперервного пристосовування і розвитку кар'єрного ресурсу в умовах конкуренції. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практиці викладання навчальних курсів, присвячених соціології освіти, соціології організацій, соціології виховання, соціальній структурі, соціальній мобільності. The thesis is devoted to research of higher education as the way of career resource formation of a specialist. Career is considered as a social phenomenon in the view of systemic and structural, active, competent and social and cultural approaches, and also as the result and process of the active behaviour, promoting competitiveness of University graduates in the labour market. Education in modern conditions is positioned more and more by the youth as a resource of social mobility and development of new social roles, as the system defining process and order of the career resource development of a student. It is established, that by means of self-management in the organization of career and marketing instruments of a career resource optimization, a graduate appears to be capable to realize the strategic career goals and to raise efficiency of the decision concerning the tactical problems of career lines development in the competitive market conditions. In conditions of system transformations a University becomes a designer of a young specialist’s way of life. It becomes a structure which gives a graduate the skills of continuous adaptation and career resource development in the conditions of competition. The results of the thesis research can be used in teaching practice of training courses that deal with sociology of education, sociology of organizations, social structure, and social mobility. Диссертация посвящена исследованию высшего образования как механизма формирования карьерного ресурса специалиста. Карьера рассматривается как социальный феномен с позиций системно-структурного, деятельностного, компетентностного и социокультурного подходов, а также как результат и процесс активного поведения, способствующего конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Образование в современных условиях все в большей степени позиционируется молодежью как ресурс социальной мобильности и освоения новых социальных ролей, как система, определяющая процесс и порядок развития карьерного ресурса студента. Установлено, что с помощью самоменеджмента организации карьеры и маркетинговых инструментов оптимизации карьерного ресурса выпускник оказывается способным реализовать стратегические карьерные цели и повысить эффективность решения тактических задач развития карьерных линий в условиях конкуренции на рынке труда. В условиях системных трансформаций вуз превращается в конструктора образа жизни молодого специалиста, в структуру, которая дает выпускнику навыки непрерывной адаптации и развития карьерного ресурса в условиях конкуренции. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в практике преподавания учебных курсов, посвященных социологии образования, социологии организаций, социальной структуре, социальной мобильности.
 • Документ
  Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Бєлова, Л. О.; Bielova, L. O.; Белова, Л. А.; Астахова В. І. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено розкриттю специфіки та суттєвих характеристик системи виховної роботи у сучасній вищій школі крізь призму трансформаційних процесів, які відбуваються як в українському суспільстві в цілому, так і в освітньому просторі. У дослідженні здійснено концептуалізацію виховного процесу у ВНЗ на засадах теоретичних конструктів відомого німецького соціолога Ю. Хабермаса. Доведено, що за сучасних умов ефективність вузівського виховання може бути досягнена завдяки набуттю ним рис комунікативної взаємодії між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, тобто дії, заснованої на невикривленій, непримусовій, вільній комунікації, на узгодженні цілей, форм та методів реалізації головної мети вищої освіти в нових соціокультурних умовах – формування майбутнього фахівця як професіонала, інтелігента та громадянина. Уперше у вітчизняній соціології розроблено комунікативну концепцію виховання, проведено емпіричну апробацію її елементів у процесі дослідження виховних практик, поширених у вищих навчальних закладах Харківського реґіону. На основі застосування концепції до аналізу отриманого емпіричного матеріалу визначено провідні тенденції виховного процесу у сучасній вищій школі України. The dissertation deals with describing specific and substantial characteristics of the education system in the modern high school through the prism of transformation processes which take place both in Ukrainian society on the whole and in educational sphere. Educating process conceptualizing has been carried out in the research, based on principles of theoretical constructs of U. Habermas, a well-known German sociologist. It has been proved that under modern conditions efficiency of higher institute education can be achieved due to its acquisition of communicative co-operation character between all subjects of educational and upbringing process. This cooperation should be based on the undistorted, unforced, free communication, on the sequence of aims, forms and methods of realizing the primary objective of higher education under new social and cultural conditions of forming the future specialist as a professional, an intellectual and a citizen. For the first time communicative conception of education has been developed in national sociology; empiric approbation of its elements has been carried out during the study of educating practical work, widespread in higher educational establishments of Kharkiv region. Leading tendencies in educational process in the modern high school of Ukraine have been determined on the basis of conception application to the empiric material analysis. Диссертация посвящена раскрытию специфики и сущностных характеристик системы воспитательной работы в современной высшей школе сквозь призму трансформационных процессов, происходящих как в украинском обществе в целом, так и в образовательном пространстве. Автором впервые в отечественной социологии разработана коммуникативная концепция воспитания на основе интегративной социологической теории Ю. Хабермаса, прежде всего его концепций коммуникативного действия и жизненного мира личности. проявляется в контексте педагогики партнерства. На основе анализа обширного эмпирического материала, полученного в ходе социологических исследований, проведенных при участии автора в вузах Харьковского региона с применением коммуникативной концепции воспитания, выявлены тенденции формирования вузовских воспитательных практик на основе принципов коммуникативного взаимодействия. Одновременно обнаружен ряд противоречий и проблем, тормозящих развитие зафиксированных тенденций. Сделаны выводы и сформулированы предложения относительно путей преодоления выявленных противоречий с целью создания культурно-образовательной среды, способной активизировать процессы становления вузовской системы воспитания как совокупности разнообразных форм и методов коммуникативного взаимодействия.
 • Документ
  Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики : автореф. дис.
  (Харків, 2003) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Сердюк, А. А.; Рущенко, І. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено розкриттю сутності наркотизму як соціального явища, вивченню закономірностей поширення наркотизму, а також визначенню оптимальних шляхів формування інституту профілактики наркотизму в Україні, побудові соціальної технології його профілактики. Розглядаються основні напрямки вивчення проблеми наркотизму, від перших спроб наукового аналізу до утворення спеціальної галузі – соціології наркотизму. Детально аналізується динаміка наркотизму в Україні у 50 – 90 рр. ХХ ст., його структура і механізми поширення. Результатидослідження виявили наявність двох груп закономірностей: структурно-динамічні і діяльнісноповедінкові. Перша група відбиває зміни, що стосуються складу і структури підсистем наркотичної ситуації, інша - стосується особливостей поведінки агентів наркотизму і його соціокультурного механізму. У роботі проаналізовані інституціональні, політико-правові й організаційні основи профілактики наркотизму на міжнародному, національному і регіональному рівнях. Автором розроблена соціальна технологія профілактики наркотизму. Розглянуто вплив глобальної мережі Internet на наркотизм та її профілактичні можливості.
 • Документ
  Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; Соболєв, В. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена аналізу питання оцінки діяльності органів внутрішніх справ як соціальної організації неприбуткового типу. Зазначається, що інтегральним критерієм оцінки діяльності ОВС є їх ефективність. Для дослідження ефективності роботи міліції обрано цільовий підхід, який акцентує увагу на досягненні нею зовнішніх цілей, що пов’язано з орієнтацією міліції на інтереси держави та громадянського суспільства. У зв’язку з цим основна увага в роботі приділяється оцінці соціальної ефективності ОВС, яка показує ступінь досягнення організацією цілей зовнішнього середовища. Стверджується, що громадська думка є джерелом інформації для оцінки соціальної ефективності діяльності ОВС. Доводиться, що основною умовою оцінки роботи міліції за допомогою громадської думки є певний рівень її компетентності. Розроблено систему критеріїв та показників оцінки діяльності ОВС за допомогою громадської думки, запропоновано методику оцінки їх роботи. Доводиться, що створення системи моніторингу громадської думки щодо ОВС удосконалить процедуру оцінки ефективності їх діяльності. Для забезпечення якісного проведення моніторингу пропонується створення центру моніторингу громадської думки.
 • Документ
  Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення : автореф. дис.
  (Харків, 2001) Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; Московец, В. И.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470; Соболєв, В. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена вивченню процесу взаємодії між населенням і міліцією у зв’язку із соціальними змінами, які відбуваються в Україні. Розглядаються існуючі теоретичні підходи до визначення змісту соціальної взаємодії, можливості їх застосування при конструюванні програм щодо взаємозв’язків та співпраці між населенням і міліцією. Дається авторське визначення поняття "взаємодія між міліцією і населенням". У роботі виділяються і розглядаються найважливіші взаємозв’язки між населенням і міліцією на різних рівнях. На основі узагальнення основних форм співпраці між населенням і міліцією (ДНД, пунктів охорони громадського порядку, робітничих та студентських загонів щодо сприяння діяльності міліції, консультативних пунктів тощо) обгрунтовується необхідність створення відповідної нормативно-правової бази для співпраці; удосконалення матеріально-технічних умов, інформаційного забезпечення, системи морального та матеріального стимулювання тощо. Запропонована і впроваджується оригінальна програма "Взаємопорозуміння та співпраця між населенням і міліцією по охороні громадської безпеки" у с. Солоніцевка Дергачівського району Харківської області.
 • Документ
  Феномен професійної маргінальності студентства : автореф. дис.
  (Харків, 2009) Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; Бутылина, Е. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098; Рущенко, І. П. - науковий керівник
  Дисертація присвячена соціологічному дослідженню сутності, форм прояву та факторів феномену професійної маргінальності студентства. У дисертаційному дослідженні проаналізовано концептуальні засади аналізу явища маргінальності. Проведений аналіз сутності даного явища дозволив виявити його структурні елементи, передумови та соціальні наслідки для соціальної групи й індивіда. У роботі сконструйована модель багатомірного соціального простору, горизонтальний та вертикальний зріз якої дозволили виявити групи, що є найбільш віддаленими від володіння капіталом поля, отже, найбільш маргіналізовані. Виходячи з цих положень, автором пропонується типологія форм прояву маргінальності у соціальному житті. На підставі наукових розробок та теоретичних моделей у дисертаційному дослідженні надано визначення феномену професійної маргінальності студентства, проаналізовані його сутнісні елементи, форми прояву та фактори. Автором запропоновані моделі зміни рівня професійної маргінальності студентів та розроблена на їх основі типологія студентської групи. Перевірка розробленої методики конкретно-соціологічного дослідження явища професійної маргінальності студентства довела, що воно піддається емпіричному виміру. Автором запропоновані практичні рекомендації, що спрямовані на підвищення ефективності профорієнтаційної функції ВНЗ.
 • Документ
  Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: наслідки щодо взаємовідносин : автореф. дис.
  (Харків, 2011) Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; Щербакова, И. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Свєженцева, Ю. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню побоювань населення щодо міліції як не тільки індивідуально-психологічного, але й соціального феномена; їх місця і ролі, змісту, характеру, способів і особливостей поширення в громадській думці. Побоювання розглянуто як ставлення людини до небезпечних ситуацій, тобто як знані страхи, що не обов'язково супроводжуються переживаннями емоцій. Побоювання щодо міліції досліджено не як окреме явище, а як складова повсякденного знання певних соціальних груп, структурованого в соціальні уявлення про міліцію. Презентовані також практичні рекомендації щодо зменшення побоювань шляхом удосконалення інформаційної, організаційно-управлінської та кадрової політики органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз : автореф. дис.
  (Харків, 2006) Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; Гузьман, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Саппа, М. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена комплексному вивченню соціальної роботи в органах внутрішніх справ. В роботі аналізуються основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття “соціальна робота”, при цьому автор зосереджує увагу на тих формах і методах соціальної роботи, які існують в межах окремих соціальних організацій. Зокрема, висвітлено понятійно-сутнісні характеристики соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ, її специфічні риси, місце в розвитку організаційної культури ОВС і професійному становленні їх працівників. Визначено, що основним призначенням соціальної роботи в ОВС є покращання соціального самопочуття персоналу, вдосконалення умов його життєдіяльності, забезпечення відповідного соціального функціонування, гармонізація системи соціальних відносин в колективах працівників. В дисертації представлено систему показників для оцінювання соціальної роботи в органах внутрішніх справ та здійснено комплексний аналіз стану соціальної роботи в ОВС України на сучасному етапі за окремою методикою. Результати проведеного аналізу дозволили виділити напрямки удосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ.