Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 256
 • Документ
  Інвестиційний менеджмент у контексті європейської інтеграції України
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. –  С. 526-529, 2024) Сушкова, А. С.; Sushkova, A. S.; П’янов, C. В.; Pianov, C. V.
  Досліджено особливості реформування інвестиційної політики України у контексті європейської інтеграції. В умовах воєнного стану та швидкості змін економічних процесів як в Україні так і в світі, дослідження даної теми є актуальним. Саме зараз стабілізація економіки України, шляхом удосконалення інвестиційного менеджменту на рівні держави та створення Урядом сприятливих умов як для зарубіжних, так і внутрішніх інвесторів є важливим елементом виходу з кризового положення країни та посилення позицій щодо європейської інтеграції України.
 • Документ
  Домінування венчурних фондів: аналіз структури інститутів спільного інвестування в Україні
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. –  С. 520-526, 2024) Сушкова, А. С.; Sushkova, A. S.; П’янов, C. В.; Pianov, C. V.
  Зазначено, що досвід промислово розвинених країн показує, що інститути спільного інвестування можуть істотно впливати на інвестиційний ринок, а через нього і на розвиток економіки держави в цілому. Але в Україні більш ніж 93% усіх інститутів спільного інвестування є венчурними фондами.
 • Документ
  Ефективність та критерії вибору сучасної мультимодальної логістичної моделі
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 513-517, 2024) Пушкар, О. І.; Pushkar, O. I.
  Наголошено, що в умовах сьогодення постає необхідність вибору надійної та ефективної логістичної системи для своєчасної доставки вантажів. Таким варіантом вибору є мультимодальна логістична система, особливістю якої є наявність єдиного оператора та використання різних видів транспорту.
 • Документ
  Ways of budget policy implementation in the pre-war period and durind the war
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 484-490, 2024) Sazanov, V. O.; Сазанов, В. О.
  Досліджено бюджетну політику в Україні за останні 15 років. Розглянуто найважливіші завдання управління фінансовими ресурсами. Доведено важливість розподілу економічних показників, фінансового забезпечення влади та створення основи для реалізації економічного розвитку. Проаналізовано причини зростання боргу України за вказаний період. Запропоновано шляхи реалізації бюджетної політики.
 • Документ
  Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium
  (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. - Vol. 6, № 4 (102). - P. 47–56, 2019) Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; Oliynyk, T.; Mandych, O.; Kvyatko, T.; Romaniuk, I.; Leshchenko, L.; Vynohradenko, S.; Plyhun, S.
  Розглянуто питання теоретичного обґрунтування варiантiв вибору оптимальної стратегiї iнтеграцiї аграрного пiдприємства до оптового ринку iз застосуванням методологiчного iнструментарiю некооперативної теорiї iгор. Запропоновано моделювання поведiнки аграрного пiдприємства на ринку, шляхом досягнення рiвноваги Неша за рiзних сценарiїв дiй конкурентiв i обсягiв iнформацiї про ринковi умови. Обґрунтовано методику застосування iтерацiйних алгоритмiв для обчислення рiвноваг у загальному класi неквадратичних опуклих багатогранникiв для формування методик i побудови алгоритмiв поведiнки аграрних пiдприємств у ринковiй дiяльностi. Визначено, що в реальних умовах дiяльностi аграрного пiдприємства на оптовому ринку прийняття рiшень вiдбувається паралельно. Шляхом комплексного використання чисельних методiв на основi розв’язання задач по оптимiзацiї гарантується плавне зближення з рiвновагою Неша. При вирiшеннi таких задач гра може мати множиннi iзольованi рiвноваги Неша, якщо у гравцiв є неквадратичнi функцiї виплат. З цього визначаються результати локальної конвергенцiї, тому що в неквадратичних завданнях глобальнi результати пiддаються сильним обмеженням. Однак iснує зв’язок з напiвглобальною практичною асимптотичною стабiльнiстю, якщо у гравцiв є квадратичнi функцiї виграшу. Для неквадратичних функцiй виграшу показано, що збiжнiсть змiщена пропорцiйно амплiтудам сигналiв збурень i третiм похiдним функцiй виграшу i вiдповiдає цьому змiщенню в чисельному прикладi. Визначено, що за умови часткової iнформацiї про стан ринку стратегiя навчання, розроблена вiдповiдно до основних положень теорiї iгор, залишається привабливою. Застосування визначеної стратегiї дiй пiдприємству полiпшити своє початкове становище, вимiрюючи тiльки власнi значення виграшу i не застосовуючи оцiнки потенцiйно невизначених параметрiв. Запропоновано використання прикладного iнструментарiю теорiї iгор для визначення оптимальної стратегiї дiй аграрного пiдприємства для задач iнтеграцiї його до оптового ринку овочевої продукцiї.
 • Документ
  Management of wage fund of civil servants: international standards and foreign experience
  (Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (Riga, Latvia, 13 February – 26 March, 2023, ). - Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. - P. 324-326, 2023) Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.
  У результаті проведеного дослідження систематизовано нормативно-правові засади, що визначають сутність управління фондом оплати праці, визначено методи та етапи управління фондом оплати праці як однієї зі складових державного регулювання організація оплати праці. Визначено, що спеціальні міжнародні законодавчі акти спрямовані на встановлення рівних прав працівників органів державного управління з метою уникнення дискримінації за професійними ознаками та родом занять. Також визначене в міжнародних нормативно-правових актах регулювання та фінансове забезпечення фонду оплати праці в органах державного управління підтверджує прагнення різних соціальних груп до рівноправного використання наявних можливостей для підвищення рівня життя.
 • Документ
  Роль бюджетних видатків у фінансуванні соціально-економічних потреб сьогодення
  (Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). – 2023. – Т. 2, № 48. – 86-94, 2023) Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; Бабко, Н. М.; Babko, N. M.
  У статті розглядається поняття та сутність бюджетних видатків, їх значення і роль в соціально-економічному розвитку країни. Робиться акцент на особливостях бюджетних видатків у період воєнного стану країни. Аналізуються основні напрями витрат державного бюджету, зокрема інвестиційні видатки, видатки на соціальний захист, освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру. Підкреслюється важливість ефективного управління бюджетними ресурсами, забезпечення транспарентності та відповідності видатків стратегічним цілям розвитку.
 • Документ
  Соціальні аспекти бюджетного фінансування
  (Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 2 листоп. 2023 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків: ДБТУ, 2023. - С. 176-178, 2023) Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.
  Сучасне фінансування системи соціального захисту населення в Україні здійснюється з бюджетів усіх рівнів, як державного, так і регіональних бюджетних та позабюджетних фондів. Досить велика частина коштів для фінансування соціальних зобов'язань за допомогою міжбюджетних трансфертів перерозподіляється державою між ланками бюджетної системи через дотації, субвенції та інші міжбюджетні трансферти. Таким чином, фінансування соціального захисту населення країни є багаторівневим.
 • Документ
  Форми бухгалтерського обліку забезпечення інноваційної діяльності
  (Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2024 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2024. - С. 423-425, 2024) Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; Гаврюшенко, А. Ю.; Havriushenko, A. Yu.
  У тезах доповіді зазначено, що належно організована форма бухгалтерського обліку є необхідною для забезпечення якісного фінансового управління інноваціями та виконання вимог законодавства. Вона є основою для створення надійної фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан та результати інноваційної діяльності установи і сприяє довірі користувачів.
 • Документ
  Вплив маркетингової політики на результати фінансової діяльності підприємства
  (Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.,(м. Харків, 2 листоп. 2022 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2022. - С. 191-192, 2022) Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; Бабко, Н. М.; Babko, N. M.
  Зазначено, що сьогодні сучасні маркетингові стратегії у світовій економіці розглядаються як найважливіша умова підвищення фінансової ефективності діяльності підприємств різних видів діяльності. Питання, пов'язані з вивченням впливу маркетингової політики, що проводиться, на ринкову капіталізацію, прибутковість підприємств, рентабельність продаж є нині одними із найактуальніших для керівників як зарубіжних, так і вітчизняних компаній.
 • Документ
  Баланс як основа бухгалтерського обліку у інноваційній діяльності
  (Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2024 р.). - Харків, Держ. біотехнолог. ун-т, 2024. - С. 392-393, 2023) Біліченко, А. В.; Bilichenko, A. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.
  Розкрито сутність балансу як основи бухгалтерського обліку у інноваційній діяльності. Зазначено, що баланс відіграє важливу роль в системі фінансової звітності підприємства.
 • Документ
  Правові засади підтримки та розвитку бізнесу в умовах воєнного стану
  (Право.ua. - 2024. - № 1. - С. 204-209, 2024) Воскобойніков, В. В.; Voskoboinikov, V. V.
  У статті виділено коло ключових нормативно-правових актів різної юридичної сили, які в своїй сукупності складають систему правових засад підтримки та розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Надано змістовну характеристику нормативно-правовим актам, норми яких спрямовані на регулювання суспільних відносин у досліджуваній сфері суспільного життя.
 • Документ
  Strategic analysis of export activities of enterprises to ensure sustainable development
  (European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, № 4. – P. 251-270, 2021) Pakhucha, E.; Babko, N.; Bilousko, T.; Bilousko, R.; Vynohradenko, S.; Azizov, O.
  У статті обґрунтовано необхідність і значимість вивчення фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як сукупний ризик підприємства. Зростання впливу фінансових ризиків на результати фінансово-господарської діяльності пов’язане з невизначеністю економічної ситуації, нестабільністю кон’юнктури фінансового ринку, швидким впровадженням нових фінансових технологій та фінансових інструментів, розширенням сфери фінансових відносин підприємства. Досліджено методи оцінки фінансового ризику, які передбачають ідентифікацію ризиків, визначення причин їх виникнення та потенційних зон ризику, а також негативних наслідків прийняття ризикованого рішення або можливих вигод. Порівнюючи методи кількісної оцінки фінансового ризику, встановлено, що рівень ризику може змінюватись залежно від обраного методу оцінки. Для кількісної оцінки ризику підприємств різного розміру, а саме для великих, середніх та малих підприємств сформовано систему фінансових коефіцієнтів, які найбільш точно відображають поточний фінансовий стан. Проведено оцінку фінансових результатів діяльності підприємств сфери оптової торгівлі. Досліджено фінансові результати до оподаткування діяльності як показник, що характеризує потенціал отримання прибутку підприємств оптової торгівлі за розміром. Прогнозується величина фінансових результатів (сальдо) до оподаткування підприємств оптової торгівлі. Встановлено, що зростання тиску кризи та незахищеності з боку держави призведе до переходу від кризи, в якій перебувають сьогодні підприємства, до стану економічного банкрутства. Така ситуація потребує формування та використання фінансових ресурсів підприємств, виходячи із системності та комплексності прийняття та реалізації управлінських рішень. Проведено кількісну та якісну оцінку фінансових ризиків підприємств оптової торгівлі, що належать до груп великих, середніх та малих підприємств. На основі цих розрахунків проведено ранжування пріоритетів в управлінні фінансовою стійкістю. Встановлено, що перше місце серед блоків фінансових коефіцієнтів оцінки ризиків підприємств посідає блок ділової активності, потім блок показників рентабельності, блок показників ліквідності, підсумковий блок структури капіталу. Для кожного з визначених блоків наведено напрями збільшення, або оптимізації, які забезпечать фінансову стійкість підприємства.
 • Документ
  Specifics of business support and development under martial law in Ukraine
  (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 10. - С. 25-29, 2022) Voskoboinikov, V. V.; Воскобойніков, В. В.
  Наголошено, що нині пріоритетними сферами упорядкування функціонування підприємств, у межах яких в умовах воєнного стану набуває першочергового значення, є аграрний сектор, харчова промисловість, фармацевтика, легка промисловість, торгівля та забезпечення ресурсами. Проаналізовано заходи, що вживаються на загальнодержавному та регіональному рівнях у напрямі стабілізації економічної ситуації в державі, у тому числі щодо підвищення підприємницької мобільності та організації ведення бізнесу на територіях, де не ведуться активні бойові дії, а також створення умов для швидкого економічного відновлення, у тому числі повернення бізнесу, який був змушений перервати роботу. Запропоновано власне бачення переліку заходів, що мають реалізовуватися з метою забезпечення підтримки та розвитку бізнесу в Україні в умовах запровадження правового режиму воєнного стану.
 • Публікація
  Clusters as a Mechanism for Solving Socio-Economic Problems of Post-Conflict Ukraine
  (Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 77. – P. 270-284, 2023) Predmestnikov, O.; Vasylenko, V. M.; Василенко, В. М.; Fastovets, N.; Kurepina, O.; Hanych, O.
  Метою статті було проаналізувати кластерну стратегію в різних країнах світу та висвітлити правові інструменти, які можуть бути використані в процесі створення та функціонування кластерів в Україні з урахуванням існуючої постконфліктної соціально-економічної ситуації. проблеми. Використані методи дослідження: аналіз, синтез, консистенція, порівняння, узагальнення та прогнозування та ін. Проаналізовано основні моделі розвитку кластерів у світовій практиці. Досліджено особливості державної стратегії у сфері регіональної кластеризації США, Канади, Італії, Німеччини, Австрії, Франції, Фінляндії, Японії та Китаю. Автори акцентували увагу на правових інструментах, які використовуються в процесі створення та функціонування кластерів у різних країнах світу, які доцільно запозичити та імплементувати в українське законодавство. Нарешті, визначено наступні проблеми створення кластерів в Україні: відсутність законодавчої бази; державна стратегія підтримки кластерів, а також стимули для інвесторів. Зроблено висновок, що кластери в складній соціально-економічній ситуації в Україні повинні сприяти залученню інвестицій та розвитку економіки регіонів, які постраждали від бойових дій.
 • Документ
  Місце економічної безпеки підприємств у системі забезпечення національної безпеки України
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 228-230, 2021) Заєць, А. В.; Zaiets, A. V.
  Визначено, що економічна безпека підприємств є надзвичайно важливим елементом забезпечення національної безпеки України. Основною умовою ефективності реалізації завдань захисту національних інтересів від реальних і потенційних загроз є прискорене реформування структур безпеки й оборони держави та підвищення ефективності функціонування всіх, без винятку, суб’єктів забезпечення національної безпеки.
 • Документ
  Роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 242-244, 2021) Ніколенко, І. Ю.; Nikolenko, I. Yu.
  Доведено, що облікова інформація є корисною для внутрішніх і зовнішніх користувачів. На її основі здійснюється управління підприємствами, реалізуються плани, контролюються економічні сфери. Прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського обліку дає змогу підвищити ефективність і результативність діяльності підприємства та покращити його фінансовий стан.
 • Документ
  Sustainable resource management policy of national economic development
  (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: Vol. 1269: 3rd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (Batumi, Georgia, 20.10.2023), 2023) Koval, V.; Savina, N.; Sribna, Ye.; Osipova, A.; Kapelista, I.; Petrovska, S. A.; Петровська, С. А.
  У статті розглянуто механізм можливого повного забезпечення стратегічними ресурсами з метою реалізації концепції сталого розвитку. Вказано два основних підходи до накопичення ресурсів: 1) перший підхід, спрямований на збереження стратегічного запасу енергоресурсів, що передбачає концентрацію ресурсів для забезпечення стабільності та безпеки енергопостачання; 2) другий підхід полягає в акумулюванні фінансових активів шляхом отримання доходу та дозволяє формувати фінансовий резерв. У випадку першого підходу країна, як і Сполучені Штати, стратегічно накопичила запаси сирої нафти, прикладом чого є створення Стратегічного резерву нафти (SPR) у 1970-х роках. Відсоткове співвідношення експорту сирої нафти США щодо їх щоденного споживання нафти в Сполучених Штатах з 1980 по 2023 рік було розраховано та детально описано в дослідженні з такими тенденціями, як падіння на 1% у 2005 році та подальше збільшення на 156% у 2023 році. Виявлено та визначено вплив технологічних і геополітичних факторів на ці зміни.
 • Документ
  До питання економічної безпеки держави в умовах воєнного стану
  (Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 8 груд. 2023 р.). – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – С. 439-442, 2023) Собко, О. О.; Sobko, O. O.; Найда, В. О.; Naida, V. O.
  Зазначено, що економічна безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки кожної держави. Вона визначається здатністю країни забезпечити стабільний розвиток свого господарства та достойний рівень життя громадян. Проте, коли держава стикається з воєнним станом, економічна безпека піддається серйозним випробуванням.
 • Документ
  Антикризові інструменти відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час
  (Бізнес Інформ. – 2023. – № 11. – С. 61-69, 2023) Лук’янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Дементов, В. О.; Dementov, V. O.; Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.
  Метою статті є вивчення й аналіз науково-методичних підходів та досвіду управлінців у громадах щодо процесу відновлення та розвитку, а також формування рекомендацій щодо застосування найефективніших антикризових інструментів відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час, які засновані на засадах сталості, ефективності й оптимальної якості надання послуг, адже війна стала критичною визначальною перевіркою територіальних громад України на інституційну спроможність, організаційну готовність, ресурсну економічну витривалість і кадровий потенціал. У результаті аналізу наукових праць численних вчених було встановлено, що єдиного підходу стосовно вибору та застосування інструментів відновлення та розвитку громад в науковій літературі немає. У результаті дослідження було систематизовано антикризові інструменти відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний та повоєнний час і запропоновано класифікувати їх на інструменти інституційного спрямування, фінансово-економічні та соціально-економічні інструменти. Проаналізовано переваги використання кожного із антикризових інструментів відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний і повоєнний період. Надано комплексні рекомендації щодо ефективного використання антикризових інструментів відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час з урахуванням успішного досвіду співпраці в умовах війни українських управлінців і міжнародних партнерів. Наукова новизна дослідження полягає в концептуальному обґрунтуванні ефективності використання антикризових інструментів відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний і повоєнний час, суть якого полягає в синергетичній проєкції стратегічного розвитку громад на принципах системності та цілісності, ефективності та сталості, багатоваріантності та безповоротності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вивчення досвіду комплексного оперативного реагування органів місцевої влади спільно з представниками громадянського суспільства на ситуативні виклики, пов’язані з безпосередніми воєнними діями та повоєнними наслідками. Цілеспрямований, хоча й поступовий рух у напрямку розв’язання проблеми відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час є підґрунтям для відновлення економічної та інших сфер суспільного життя в Україні.