Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 168
 • Документ
  Удосконалення функціонування логістичних підприємств з урахуванням дії військового стану в Україні
  (Академічні візії. - 2022. - Вип. 14, 2022) Цимбалістова, О. А.; Tsymbalistova, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8565-3710; Харченко, М. В.; Kharchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7435-0642; Черніхова, О. С.; Chernikhova, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1870-9670
  В умовах воєнного стану забезпечення безпеки населення є ключовим завданням держави. Нині ситуація стала критичною через масове вторгнення російської федерації на територію України та введення воєнного стану 24 лютого 2022 року. Такі обставини призвели до низки перешкод у традиційному функціонуванні логістичного ринку України. Визначено, що За даними Державної служби статистики України у 2021 році експорт транспортних послуг становив 9109,9 млн дол. США, найбільшу питому вагу у структурі експорту транспортних послуг займає повітряний транспорт – 15,6%, морський – 6,5%, залізничний – 5,5%, автомобільний – 3,7%. Імпорт транспортних послуг за аналогічний період склав 1559,14 млн дол. США, в тому числі повітряний – 48,6%, морський – 17,6%, автомобільний – 10%. Українська транспортно-логістична мережа охоплює країни Європи, Європейського Союзу, Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії. Згідно з даними 2019 року простежується позитивна динаміка під час експорту послуг морського (107,0%), повітряного (110,7%), автомобільного (101,6%) транспорту та скорочення експорту послуг залізничного транспорту (-22,6%). Імпорт транспортних послуг має тенденцію до зростання, але за усіма показниками нижчий, ніж експорт. У статті представлені рекомендації щодо удосконалення функціонування логістичних операцій в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Боргова безпека України та проблеми її забезпечення
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 162-163, 2021) Петровська, С. А.; Petrovska, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161
  Наголошено на розробленні найбільш оптимальної державної стратегії по залученню кредитних ресурсів, ефективного управління державним боргом та, відповідно, забезпечення високого рівня боргової безпеки України, оскільки це сприятиме соціально-економічному розвитку країни.
 • Документ
  Соціальна відповідальність орендарів земель сільськогоподарського призначення
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 152-154, 2021) Завалій, Т. Я.; Zavalii, T. Ya.; Сапич, Н. М.; Sapych, N. M.
  Зазначено, що без соціальної підтримки проблему відродження і розвитку українського села вирішити неможливо. Ця підтримка залежить не лише від соціальної політики держави на селі, але й від витрат орендарів сільськогосподарських земель на соціальні потреби орендодавців.
 • Документ
  Управління стейкхолдерами проєктів авіаційної галузі
  (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки. - 2023. - № 2. - С. 61-68, 2023) Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Скачкова, І. А.; Skachkova, I. A.; Скачков, О. М.; Skachkov, O. M.
  Розроблено рекомендації щодо управління стейхолдерами проєкту авіаційної галузі. Показано динаміку розвитку підходів до управління зацікавленими сторонами організацій та проєктів від Freeman до A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Підходи до управління стейкхолдерами дуже часто є доволі неефективним, тому що не враховуються інтереси стейкхолдерів, відсутня стратегія взаємодії з ними. Моделювання бізнес-процесів управління стейхолдерами проєктів авіаційної галузі проведено за допомогою програмного забезпечення AllFusion Process Modeler BPwin. Процес управління стейкхолдерами авіаційних проєктів пропонується реалізувати на основі стандарту PMBOK® Guide, а саме: ідентифікація стейкхолдерів; планування та управління стейкхолдерами; управління залученістю стейкхолдерів; контроль за залученістю стейкхолдерів. В свою чергу було проведено декомпозицію процесу “Ідентифікації стейкхолдерів проєкту”, а саме: аналіз проєктної документації; визначення переліку зацікавлених сторін; значимості зацікавлених сторін; визначення ступеня підтримки та впливу стейкхолдерів на проєкт; створення реєстру зацікавлених сторін. Для здійснення процесу “Планування управління зацікавленими сторонами” необхідно здійснити такі процеси як: аналіз вимог та очікувань зацікавлених сторін; оцінка рівня залученості зацікавлених сторін; розробити стратегію взаємодії; визначення форми та засобів комунікації. Процес “Контролю залучення зацікавлених сторін” також може бути деталізований до двох процесів: моніторинг виникнення проблем в ході реалізації проєкту; формування запиту на зміни.
 • Документ
  Система безпеки суб’єкта господарювання
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 214-215, 2021) Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6898-964X
  Зауважено, що метою забезпечення безпеки підприємства є комплексний вплив на потенційні й реальні загрози, що дає можливість йому успішно функціонувати в нестабільних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Політика безпеки підприємства – це загальні орієнтири для дій і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей. Для успішного виконання цієї політики необхідно реалізувати стратегію безпеки підприємства, під якою розуміється сукупність найбільш значущих рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня безпеки функціонування підприємства.