Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №4 (75)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2017. - № 4 (75). - 280 с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 118–124, 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Розглянуто енциклопедичні та наукові погляди на зміст таких правових категорій, як «принципи», «правоохоронна діяльність», «Національна поліція». Зроблено висновки про виявлення науковцями достатньої уваги до досліджуваних термінів та відповідне їх висвітлення в рамках національного правового поля. Зосереджено увагу на необхідності розмежування принципів діяльності Національної поліції на дві групи: загальноправові та галузеві.
 • Документ
  Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 176–188, 2016) Негодченко, В. О.; Nehodchenko, V. O.
  Визначено особливості участі Національної поліції України у формуванні та реалізації державної інформаційної політики, подано перелік і розкрито зміст та відповідних функцій її органів та підрозділів. Характеризовано специфіку забезпечення державної інформаційної політики в контексті реалізації кожної функції Національної поліції як центрального органу виконавчої влади загалом і на прикладі її окремих структурних складових. Наголошено на необхідності законодавчого закріплення (в законі України «Про Національну поліцію») основних функцій Національної поліції та чіткого окреслення заходів, які мають здійснюватися з метою їх належної реалізації за всіма напрямами діяльності органів і підрозділів Національної поліції, в тому числі в інформаційній сфері. Звернуто увагу на пріоритетність ухвалення окремого нормативно-правового акта, в якому повинні знайти своє відображення питання реалізації органами та підрозділами Національної поліції заходів щодо протидії кіберзлочинності.
 • Документ
  Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 41-50, 2016) Пампура, М. В.; Pampura, M. V.
  Розкрито зміст поняття «деформація правової свідомості». Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації форм деформації правової свідомості. Досліджено особливості правового нігілізму і правового ідеалізму як основних форм деформації правової свідомості. Визначено основні напрямки подолання деформації правосвідомості в сучасному суспільстві, що трансформується.
 • Документ
  Основні напрямки реформування виборчого законодавства України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 34-41, 2016) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Черхавський, М. В.; Cherkhavskyi, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7922-4901
  Розглянуто актуальні питання регулювання окремих положень інституту виборів народних депутатів України. Проблему функціонування представницької демократії розглянуто крізь аналіз елементів виборчої системи із завданням теоретичного моделювання найбільш оптимального варіанту набору елементів виборчої системи, яка зможе відобразити реальний стан представництва в парламенті. Проведено теоретико-правовий аналіз таких складових виборчої системи, як виборчий округ, виборчий (партійний) список, способи голосування. Негативно охарактеризовано положення виборчого законодавства у питанні використання інституту закритих партійних списків.
 • Документ
  Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 12–18, 2016) Троян, В. А.; Troian, V. A.
  Виокремлено основні завдання та функції Національної поліції України через призму реалізації публічно-сервісної діяльності. Обґрунтовано створення поліції саме як публічно-сервісної служби, що відображає прагнення влади змусити правоохоронну систему служити інтересам громадян і суспільству в цілому, захищати та сприяти нормальній реалізації цих інтересів. Зазначено, що під функціями Національної поліції України як органу публічної адміністрації слід розуміти основні напрямки її діяльності, у яких відображено її сутність і призначення у державі та суспільстві в цілому. Акцентовано увагу на закріпленні публічно-сервісної функції Національної поліції України, оскільки вона полягає у сприянні громадянам у реалізації їх прав і законних інтересів, трансформується в публічно-сервісні відносини та забезпечує реалізацію ідеї людиноцентризму у сфері публічного управління.
 • Документ
  Етапи інституалізації судових експертиз
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 124–131, 2016) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  Розглянуто етапи розвитку інституту судової експертизи з моменту її першої згадки у 16 ст. до наших днів. Виділено п’ять етапів становлення інституту судової експертизи. Підставою періодизації обрано правову регламентацію залучення експерта, виникнення спеціалізованих експертних установ і формування наукових основ теорії судових експертиз.
 • Документ
  Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 110-117, 2016) Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
  Розглянуто особливості правового регулювання статусу неповнолітніх учасників кримінального провадження під час перевірки повідомлень про кримінальні правопорушення з метою забезпечення реалізації їх процесуальних прав. Актуальність указаного питання обумовлена недостатнім законодавчим регулюванням інституту допустимості доказів та неоднозначним підходом до цієї проблеми в науці кримінального процесу. Сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесуальних норм, які стосуються предмета дослідження.
 • Документ
  Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 87–96, 2016) Кузубова, Т. О.; Kuzubova, T. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971
  Досліджено положення чинного Кримінального процесуального кодексу України, що регламентують порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту. Здійснено порівняльний аналіз положень КПК України та закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачена можливість отримання адвокатом-захисником доказів шляхом ознайомлення, огляду, копіювання та виїмки речей і документів. Запропоновано шляхи вирішення практичних проблем з окресленого питання.
 • Документ
  Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 96-101, 2016) Осінська, О. М.; Osinska, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7533-5209
  Розглянуто процедуру визнання потерпілою особи, яка з об’єктивних причин не подала до правоохоронних органів відповідної заяви про залучення її до кримінального провадження. Встановлено вичерпний перелік випадків, в яких слідчий, прокурор, суд мають право визнавати особу потерпілою без подання нею відповідної заяви або письмової згоди про визнання її потерпілою.
 • Документ
  Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 189-199, 2016) Романенко, М. В.; Romanenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3469-2119
  Розглянуто порядок оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення, проаналізовано підстави для складення протоколу про адміністративні правопорушення, для доставлення особи в орган поліції та прийняття рішення щодо протоколу про адміністративні правопорушення і порядок його виконання уповноваженими на те посадовими особами. Особливу увагу звернуто на якість і законність оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та притягнення особи до адміністративної відповідальності, здійснення контролю за адміністративним провадженням.
 • Документ
  Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 235-243, 2016) Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844
  Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що існують у контексті визначення житлово-комунальних послуг як об’єктів цивільних прав. Звернуто увагу, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на ці проблемні питання, але чітко і не визначає коло об’єктів цивільних прав. Зроблено висновок, що житлово-комунальна послуга як об’єкт цивільного права є певним благом, що надається спеціалізованою організацією та є результатом діяльності останньої. Така послуга є предметом багатьох видів договорів, проте має свою специфіку залежно від її виду, що може бути пов’язано з наявністю різних критеріїв якості наданих послуг (водопостачання, газопостачання, електропостачання тощо).
 • Документ
  Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 170-176, 2016) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  З урахуванням позицій учених-адміністративістів крізь призму національного правового поля окреслено основні особливості реалізації адміністративноправових норм у діяльності Національної поліції України. Зроблено висновок про недостатній рівень висвітлення на сторінках правової літератури результатів дослідження особливостей діяльності Національної поліції України з урахуванням досвіду роботи вказаного правоохоронного органу. Запропоновано особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України поділити на дві групи – теоретико-правові та організаційні.
 • Документ
  Напрямки вдосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 156-162, 2016) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  Досліджено сучасний стан матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів, а також зміни, які відбулись у цій сфері у зв’язку з черговою судово-адміністративною реформою. Розроблено рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та напрямків удосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів у цілому.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах поліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 209–215, 2016) Шинкаренко, Н. В.; Shinkarenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4519-879X
  Розглянуто особливості правового регламентування та практики запобігання корупції в правоохоронних органах. Під адміністративно-правовим механізмом запобігання корупції в органах поліції розуміється система правових засобів, які дозволяють уповноваженим суб’єктам ефективно здійснювати діяльність із запобігання корупції в правоохоронних органах за допомогою заходів організаційно-правового характеру та заходів адміністративного примусу. Зроблено висновок, що для України важливим є розроблення цілісного адміністративно-правового механізму запобігання корупції.
 • Документ
  Суб’єктивне сприйняття екзистенційних категорій у часових вимірах
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 253-261, 2016) Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Чорна, К. О.; Chorna, K. O.
  Розглянуто проблему суб’єктивного сприйняття часу у психології та його вплив на появу духовної кризи. Зазначено, що зростання актуальності проблеми часу в сучасному світі є наслідком прискорення розвитку суспільства, що, у свою чергу, може призвести до появи духовної кризи в людини. Представлено результати емпіричного дослідження оцінки екзистенційних категорій у різних часових вимірах, зокрема в минулому, теперішньому і майбутньому, особами різного віку.
 • Документ
  Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 62-69, 2016) Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Нерсесова, В. К.; Nersesova, V. K.
  Вивчено доцільність наявності у прокурора повноважень щодо погодження клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому розглянуто різні аспекти забезпечення дотримання прав та свобод людини і громадянина, ефективності проведення слідчих (розшукових) дій та отримання доказів, а також враховано рівень корумпованості правоохоронних органів. На основі анкетних даних розглянуто корумпованість як одну з головних причин недоцільності повноважень прокурора щодо погодження клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому відзначено важливу роль принципу неочікуваності, який є важливим у розслідуванні економічних злочинів, проте найбільш вразливим в умовах корумпованості. Особливу увагу приділено економічним злочинам, оскільки економічна злочинність загрожує державі та суспільству в цілому. Вказано на недостатність нормативного регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, що спричиняє складність діяльності щодо протидії злочинності в економічній сфері.
 • Документ
  Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 19-28, 2016) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Досліджено сутність і форми проявів об’єктивно протиправного діяння, проаналізовано положення конституційного, кримінального, адміністративного та цивільного законодавства щодо можливості об’єктивно протиправного діяння «бути» фактичною підставою юридичної відповідальності. .
 • Документ
  Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності Національної поліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 147–155, 2016) Комзюк, А. В.; Komziuk, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2615-103X
  Проаналізовано взаємодію з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності поліції. Визначено поняття, зміст, нормативні засади, форми зазначеної взаємодії, а також її значення для виконання Національною поліцією своїх завдань та функцій, зокрема щодо протидії правопорушенням.
 • Документ
  Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 132-140, 2016) Байрачна, Т. О.; Bairachna, T. O.
  Розглянуто форми здійснення парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України. З’ясовано, що специфічність здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України обумовлена її правовим статусом – це військове формування з правоохоронними функціями. На підставі аналізу вітчизняного законодавства визначено засади й особливості здійснення такого парламентського контролю та з’ясовано наявні вади в його правовому регулюванні. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 77-86, 2016) Коровайко, О. І.; Korovaiko, O. I.
  Проаналізовано питання забезпечення реалізації судом у кримінальному судочинстві України засади доступу до правосуддя стороні захисту. Вказано, що ця засада є складним правовим явищем, у структурі якого слід виділяти організаційні (окремі аспекти функціонування судової системи), процесуальні (створення відповідних процедур, що спрощують доступ осіб до правосуддя) та процесуально-правовий (власне формулювання цього права особи) аспекти, а також систему його гарантій. Для сторони захисту право на доступ до правосуддя є одним з основних засобів забезпечення її прав, свобод та законних інтересів у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу, що вказане право тісно пов’язується з низкою інших міжнародних стандартів у сфері кримінального судочинства (право на правову допомогу, розумність строків тощо), а його належне забезпечення судом є дієвим засобом захисту прав та свобод людини й громадянина.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/