Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 270 - 276, 2006) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027
  Виявляються особливості управлінських рішень ОВС у відносинах з населенням, з’ясовується й обґрунтувується специфіка цих рішень, що дозволить уточнити їх місце в загальній системі управлінських рішень органів внутрішніх справ, більш чітко визначити їх зміст та призначення. Выявляются особенности управленческих решений ОВД в отношениях с населением, выясняется и обосновывается специфика этих решений, что позволит уточнить их место в общей системе управленческих решений органов внутренних дел, более четко определить их содержание и назначение. The peculiarities of the administrative decisions of the police department in relations with the population are revealed, the specifics of these decisions are clarified and substantiated, which will allow to clarify their place in the general system of administrative decisions of law-enforcement bodies, to more clearly define their content and purpose.
 • Документ
  Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 265 - 270, 2006) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218
  Досліджуються актуальні питання діяльності міліції громадської безпеки щодо необхідності її реформування в сучасних умовах. Исследуются актуальные вопросы деятельности милиции общественной безопасности о необходимости ее реформирования в современных условиях. Topical issues of the activities of the public security police regarding the need for its reform in the current conditions are investigated.
 • Документ
  Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 259 - 264, 2006) Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O.
  Визначаються теоретичні засади та системи правового регулювання відносин, пов’язані з діяльністю органів державного управління щодо забезпечення внутрішньої безпеки в державі; з’ясовується сутність таких категорій як «органи державного управління», «система державного управління», «внутрішня безпека», «адміністративно-політична діяльність»; визначається система та особливості органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі як одного із видів адміністративно-політичної діяльності. Определяются теоретические основы и системы правового регулирования отношений, связанных с деятельностью органов государственного управления по обеспечению внутренней безопасности в государстве; выясняется сущность таких категорий как «органы государственного управления», «система государственного управления», «внутренняя безопасность», «административно-политическая деятельность»; определяется система и особенности органов государственного управления в сфере обеспечения внутренней безопасности в государстве как одного из видов административно-политической деятельности. Determines the theoretical foundations and systems of legal regulation of relations related to the activities of public administration to ensure internal security in the state; the essence of such categories as "public administration", "public administration system", "internal security", "administrative-political activity" is revealed; The system and peculiarities of public administration bodies in the sphere of internal security in the country are determined as a type of administrative and political activity.
 • Документ
  Питання правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 59 - 67, 2006) Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.
  Розглядається питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією, на думку автора, актуальним є питання повноважень органів державної влади щодо антикорупційної діяльності. Рассматривается вопрос правового статуса субъектов борьбы с коррупцией, по мнению автора, актуальным является вопрос полномочий органов государственной власти по антикоррупционной деятельности. The author considers that the issue of the legal status of the subjects of the fight against corruption is an issue of the powers of the state authorities on anti-corruption activities.
 • Документ
  Гласність як основний принцип діяльності контрольно-розрахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 53 - 59, 2006) Зубенко, Г. В.; Zubenko, H. V.
  Проводиться дослідження принципу гласності як одного з основних принципів діяльності контрольно-рахункових органів в Україні та зарубіжних країнах. Проводится исследование принципа гласности как одного из основных принципов деятельности контрольно-счетных органов в Украине и зарубежных странах. The principle of publicity as one of the main principles of activity of control and accounting bodies in Ukraine and foreign countries is being investigated.
 • Документ
  Юридична природа гарантій депутатської діяльності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 43 - 53, 2006) Бондар, Р. Г.; Bondar, R. H.
  Проводиться дослідження юридичної природи гарантій депутатської діяльності через визначення їхніх сутнісних ознак, ролі у загальному механізмі правового регулювання та співвідношення з повноваженнями депутатів. Проводится исследование юридической природы гарантий депутатской деятельности путем определения их сущностных признаков, роли в общем механизме правового регулирования и соотношение с полномочиями депутатов. The legal nature of the guarantees of parliamentary activity is being investigated through the determination of their essential features, the role in the general mechanism of legal regulation and correlation with the powers of deputies.
 • Документ
  Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 36 - 43, 2006) Шестак, С. В.; Shestak, S. V.
  Проводиться аналіз існуючих у науковій літературі підходів до визначення та співвідношення понять «цивільний контроль», «громадянський контроль», «громадський контроль», «народний контроль» та обґрунтування власного підходу автора. Проводится анализ существующих в научной литературе подходов к определению и соотношение понятий «гражданский контроль», «общественный контроль», «народный контроль» и обоснование собственного подхода автора. The analysis of the approaches in the scientific literature to the definition and correlation of the concepts of "civil control", "civil control", "public control", "popular control" and substantiation of the author's own approach.
 • Документ
  Сутність та обсяг поняття "юридичні колізії"
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 15 - 20, 2006) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Аналізуються деякі спірні положення теорії юридичних колізій як своєрідних проявів протиріч у правовій дійсності та обґрунтування власної позиції автора з приводу визначення сутності і обсягу досліджуваного поняття. Анализируются некоторые спорные положения теории юридических коллизий как своеобразных проявлений противоречий в правовой действительности и обоснование собственной позиции автора по поводу определения сущности и объема изучаемого понятия. Some controversial provisions of the theory of legal conflicts as peculiar manifestations of contradictions in legal reality and substantiation of the author's own position regarding the definition of the essence and scope of the studied concept are analyzed.
 • Документ
  Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15, 2006) Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V.
  Досліджуються актуальні проблеми виборчого законодавства, визначаються різновиди нормативних актів, які складають джерела виборчого права України та зарубіжних країн, проводиться аналіз їх правової природи, та надаються пропозиції щодо удосконалення національного виборчого законодавства. Исследуются актуальные проблемы избирательного законодательства, определяются виды нормативных актов, составляющих источники избирательного права Украины и зарубежных стран, проводится анализ их правовой природы и предоставляются предложения по совершенствованию национального избирательного законодательства. Actual problems of the electoral legislation are investigated, the types of normative acts that make up the sources of the electoral law of Ukraine and foreign countries are determined, an analysis of their legal nature is made, and proposals for improvement of the national electoral law are made.
 • Документ
  Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 356 - 360, 2006) Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X
  Розглядаються актуальні питання щодо підвищення професійної підготовки працівників міліції. Досліджується проблема поліпшення професійної підготовки працівників міліції у сфері надання першої медичної допомоги. Рекомендується впроваджувати практичний курс надання першої медичної підготовки під час первинної підготовки працівників міліції та навчання у вищих навчальних закладах системи МВС. Рассматриваются актуальные вопросы повышения профессиональной подготовки работников милиции. Исследуется проблема улучшения профессиональной подготовки работников милиции в сфере оказания первой медицинской помощи. Рекомендуется внедрять практический курс оказания первой медицинской подготовки во время первичной подготовки работников милиции и обучения в высших учебных заведениях системы МВД. Topical issues related to improving the professional training of police officers are discussed. The problem of improving the professional training of police officers in the field of first aid is investigated. It is recommended to introduce a practical training course for the provision of first medical training during the initial training of police officers and training in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs.
 • Документ
  Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 350 - 356, 2006) Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.
  Досліджуються умови розвитку суспільства, реорганізація системи органів внутрішніх справ України, комплектування їх висококваліфікованими кадрами, створення умов для виконання ними службових обов’язків неможливі без належного наукового управління процесами, пов’язаними з прийняттям та реалізацією управлінських рішень як у практичних органах внутрішніх справ, так і на першочерговому етапі підготовки фахівців – у вищих навчальних закладах МВС України. Исследуются условия развития общества, реорганизация системы органов внутренних дел Украины, комплектования их высококвалифицированными кадрами, создание условий для выполнения ими служебных обязанностей невозможны без надлежащего научного управления процессами, связанными с принятием и реализацией управленческих решений как в практических органах внутренних дел, так и на первоочередном этапе подготовки специалистов - в высших учебных заведениях МВД Украины. The conditions for the development of society are being investigated, reorganization of the system of internal affairs bodies of Ukraine, staffing them with highly qualified personnel, creation of conditions for performing their official duties are impossible without proper scientific management of processes related to the adoption and implementation of administrative decisions both in practical internal affairs bodies and at the first stage of training specialists - in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
 • Документ
  Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 342 - 346, 2006) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L.; Голубенко, Є. Т.; Holubenko, Ye. Т.
  Висвітлюється положення Конституції України, що зобов’язує застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві тощо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі, зокрема Харківського національного університету внутрішніх справ, в державних і комунальних навчальних закладах України. Освещается положение Конституции Украины, обязывающее применять государственный - украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т.д. органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в учебном процессе, в частности Харьковского национального университета внутренних дел, в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины. The provisions of the Constitution of Ukraine, which obliges to use the state - Ukrainian language as the language of official communication of officials and officials in the performance of their official duties, in the work and in the office, etc. of state bodies, local self-government bodies, as well as in the educational process, are highlighted, in particular, Kharkiv National University of Internal Affairs, state and communal educational establishments of Ukraine.
 • Документ
  Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 338 - 341, 2006) Акімов, В. В.; Akimov, V. V.
  Досліджуються деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні. Пропонується внесення більш уточнюючих визначень термінів «користувачі» та «замовники» до Закону України «Про аудиторську діяльність». Исследуются некоторые организационно-правовые проблемы аудиторской деятельности в Украине. Предлагается внесение более уточняющих определений терминов «пользователи» и «заказчики» в Закон Украины «Об аудиторской деятельности». Some organizational and legal problems of audit activity in Ukraine are investigated. It is proposed to introduce more precise definitions of the terms "users" and "customers" in the Law of Ukraine "On Auditing".
 • Документ
  Пред'явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 331 - 338, 2006) Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu.
  Стаття присвячена: по-перше, визначенню особливостей пред’явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів з урахуванням нового Цивільного процесуального кодексу; по-друге, обґрунтуванню деяких рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання у справах про захист прав споживачів. Статья посвящена: во-первых, определению особенностей предъявления иска и права на иск по делам о защите прав потребителей с учетом нового Гражданского процессуального кодекса; во-вторых, обоснованию некоторых рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового регулирования по делам о защите прав потребителей. The article is devoted to: first, determining the specifics of a claim and the right to sue in consumer protection cases, taking into account the new Civil Procedure Code; second, the substantiation of some of the recommendations for improving the regulatory framework for consumer protection cases.
 • Документ
  Джерела регулювання договору морського страхування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 326 - 331, 2006) Спаська, М. О.; Spaska, M.O.
  Аналізуються джерела правового регулювання відносин у сфері сучасного морського страхування України та зарубіжних країн. Анализируются источники правового регулирования отношений в сфере современного морского страхования Украины и зарубежных стран. The sources of legal regulation of relations in the field of modern maritime insurance of Ukraine and foreign countries are analyzed.
 • Документ
  Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 321 - 326, 2006) Городилова, О. О.; Horodylova, О. О.
  Проведений всебічний аналіз можливих способів (форм) відмови від спадщини, а також можливостей подовження або відновлення строків відмови від спадщини. Проведенный всесторонний анализ возможных способов (форм) отказа от наследства, а также возможностей продления или восстановления сроков отказа от наследства. A comprehensive analysis of the possible ways (forms) of inheritance, as well as the possibility of extending or renewing the term of inheritance.
 • Документ
  Правоздатність вищого навчального закладу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 314 - 321, 2006) Нестеренко, П. В.; Nesterenko, P. V.
  Аналізується правовий статус вищого навчального закладу різних організаційно-правових форм. Надаються рекомендації деталізувати положення Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» про правоздатність ВНЗ. Анализируется правовой статус высшего учебного заведения различных организационно-правовых форм. Даются рекомендации детализировать положения Законов Украины «Об образовании» и «О высшем образовании» о правоспособности вузов. The legal status of the higher education institution of various organizational and legal forms is analyzed. Recommendations are given to detail the provisions of the Laws of Ukraine "On Education" and "On Higher Education" on the capacity of universities.
 • Документ
  Страхування депозитних вкладів населення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 308 - 314, 2006) Спіжов, В. В.; Spizhov, V. V.
  Досліджується питання регулювання гарантії банківських вкладів в зв’язку з недостатньою ефективністю чинних нормативно-правових актів, що спрямовані на гарантування збереженості депозитних вкладів, через страхування та подальшого посилення превентивної функції приватного права. Исследуется вопрос регулирования гарантии банковских вкладов в связи с недостаточной эффективностью действующих нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение сохранности депозитных вкладов, через страхование и дальнейшего усиления превентивной функции частного права The issue of regulating the guarantee of bank deposits is investigated due to the insufficient effectiveness of the existing legal acts aimed at guaranteeing the safety of deposit deposits through insurance and further strengthening of the preventive function of private law.
 • Документ
  Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 292 - 295, 2006) Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509
  Досліджується актуальна проблематика правової регламентації соціальної сфери земельних відносин в Україні. Исследуется актуальная проблематика правовой регламентации социальной сферы земельных отношений в Украине. The current problems of legal regulation of the social sphere of land relations in Ukraine are investigated.
 • Документ
  Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 277 - 284, 2006) Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O.
  Досліджується встановлення сутності механізму врегулювання спадкових правовідносин та їх відповідності сучасним тенденціям розвитку приватного права. Исследуется установления сущности механизма урегулирования наследственных правоотношений и их соответствия современным тенденциям развития частного права. The essence of the mechanism of regulation of hereditary legal relations and their correspondence to the modern tendencies of development of private law is investigated.