Форум права, 2015, № 4

Permanent URI for this collection

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 282-286., 2015) Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.
  Розглянуто актуальні проблеми реалізації прав особливої категорії осіб – дітей з обмеженими можливостями. Проаналізовано стан виконання положень Конвенцію про права інвалідів, ратифікованої Україною. Крім того, звернуто увагу на становище дітей з вадами здоров’я, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції.
 • Item
  Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 249-252., 2015) Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325
  Показано, що при розробленні окремих положень криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням авторського та суміжного права, важливим є встановлення порядку визначення приналежності авторських прав потерпілому, отримання інформації, що свідчить про приналежність авторського права потерпілому та встановленню окремих елементів предмету доказування.It is shown that the design of certain provisions of criminological characteristics of crimes related to violation of copyright and related rights, it is important to establish procedure for determining the ownership of copyright to the victim, receiving information indicating the ownership of copyright to the victim and the establishment of the individual elements of the subject of proof.
 • Item
  Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 218-224., 2015) Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133
  Досліджуються проблеми реструктуризації зовнішнього державного боргу з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи країни, оцінюються напрямки кредитної політики фінансових установ на внутрішньому ринку. Розглядаються питання підвищення прозорості діяльності банків та посилення відповідальності пов’язаних з ними осіб за порушення фінансового законодавства.
 • Item
  Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 190– 195., 2015) Мороз, М. В.; Мороз, О. В.; Moroz, M. V.; Moroz, O. V.; ResearcherID: J-8916-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826
  Досліджено другу стадію укладення договору оренди майна державного підприємства – акцепт, який виражається у прийнятті пропозиції на укладення договору. Визначено підстави узгодження укладення договору оренди майна державного підприємства з Антимонопольним комітетом України. Виконано аналіз підстав відмови в укладенні договору оренди майна державного підприємства орендодавцем.
 • Item
  Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 341-345., 2015) Щербина, Т. М.; Shcherbyna, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3461-7266
  Доведено, що шлюбно-сімейні відносини – це комплексні відносини, засновані та врегульовані нормами цивільного права. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин має значну публічно-правову складову. Сімейні відносини в максимальній мірі пов’язані з національними традиціями, релігією; сімейне право країн Індії та України принципово відрізняється.
 • Item
  Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 72- 78., 2015) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694
  Виділені характерні риси регулювання правозастосовної діяльності громадських об’єднань. Розглянуто особливості участі громадських об’єднань у правозастосуванні на прикладі профспілок.
 • Item
  Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 45-48., 2015) Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.
  Предпринята попытка социально-философского анализа института чрезвычайного положения в работе Дж. Агамбена «Homo Sacer. Чрезвычайное положение». Показано, что чрезвычайное положение – это не диктатура, а пространство правового вакуума, зона аномии, где «парализованы» все «нормальные» юридические понятия. Отмечена связь между чрезвычайным положением и революционным насилием, констатирована опасность чрезвычайного положения для молодых демократических государств, включая Украину сегодня.
 • Item
  Протидія корупції на регіональному рівні
  (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 31-37., 2015) Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598
  Розглядається правова база протидії корупції, аналізується стан протидії корупції в Україні і в Харківській області, зокрема, характеризується регіональна програма запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 рр., пропонується шляхи удосконалення протидії корупції.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/