Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 1 (48)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 181-188, 2010) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398
  На основі комплексного аналізу загальнотеоретичних та адміністративно-правових положень щодо правового статусу суб’єкта управлінських відносин визначено поняття та структура адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні. The term and structure of administrative and legal status of judicial police in Ukraine has been determined on the base of complex analysis of general theoretical and administrative law regulations regarding legal status of the subject of administrative relations. На основании комплексного анализа общетеоретических и административно-правовых положений относительно правового статуса субъекта управленческих отношений определены понятие и структура административно-правового статуса судебной милиции в Украине.
 • Документ
  Рецепція поліцейського права : проблеми та перспективи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 118-126, 2010) Проневич, О. С.; Pronevych, O. S.
  Здійснено спробу дослідження стану наукової дискусії щодо перспектив рецепції поліцейського права як специфічного соціально-правового феномена. Особливу увагу приділено аналізу сучасних концепцій поліцейського права, методологічних проблем еволюції інституту поліції (міліції), з’ясуванню підстав для виокремлення поліцейського (міліцейського) права як підгалузі адміністративного права та самостійної наукової дисципліни. An attempt to research the condition of scientific discussion about perspectives of police law reception as a specific social and legal phenomenon is made. Special attention is paid to the analysis of modern concepts of police law, methodological problems of police (militia) institution evolution, detection of grounds for exarticulation of police (militia) law as a subbranch of administrative law and independent scientific discipline. Осуществлена попытка исследования состояния научной дискуссии о перспективах рецепции полицейского права как специфического социально-правового феномена. Особое внимание уделено анализу современных концепций полицейского права, методологических проблем эволюции института полиции (милиции), выявлению оснований для вычленения полицейского (милицейского) права в качестве подотрасли административного права и самостоятельной научной дисциплины.
 • Документ
  Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 298-304, 2010) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Досліджено досвід включення тьюторської діяльності до різних історичних контекстів університетської освіти. Проаналізовано поняття «тьютор», визначено роль, місце та функції тьютора у системі вищої освіти. Визначено характерні риси в діяльності тьютора у системі вищої освіти, специфіку діяльності тьютора у процесі дистанційного навчання. Experience of including of tutor activity into different historical contexts of University education is researched. The notion «tutor» is analyzed; role, place and functions of tutor in the system of higher education are determined. Distinguishing features of tutor in the system of higher education, specific activity of a tutor in the process of distance learning are defined. Исследован опыт включения тьюторской деятельности в разные исторические контексты университетского образования. Проанализировано понятие «тьютор», определена роль, место и функции тьютора в системе высшего образования. Определены отличительные черты тьютора в системе высшего образования, специфика деятельности тьютора в процессе дистанционного образования.
 • Документ
  Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 30-37, 2010) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Досліджено основні тенденції в наукових студіях російських істориків щодо діяльності Й. Сталіна за останні 5 років. Розкрито головні причини актуалізації публікацій про цю постать, висвітлено їх зміст і суть. Basic tendencies in scientific elaborations of Russian historians about Stalin’s activity during last 5 years are researched. Main reasons of actualization of publications about this personality are exposed; their content and essence are reflected. Исследованы основные тенденции в научных разработках российских историков относительно деятельности И. Сталина за последние 5 лет. Раскрыты главные причины актуализации публикаций об этой личности, отражено их содержание и суть.
 • Документ
  Закон України "Про акціонерні товариства" : позитивні та проблемні аспекти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 236-243, 2010) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Проведено аналіз норм Закону України «Про акціонерні товариства» у контексті необхідності сучасного правового забезпечення створення, функціонування та припинення діяльності відповідного виду організаційно-правової форми юридичної особи. Виявлено позитивні зрушення, які були необхідними для належного забезпечення суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів учасників акціонерних правовідносин. З’ясовано проблемні аспекти, які не найшли свого відображення у відповідному Законі та запропоновано пропозиції стосовно удосконалення механізму регулювання акціонерних правовідносин. Analysis of the norms in the Law of Ukraine «About Joint-stock Companies» is conducted in this article in the context of the necessity of modern legal guaranteeing of creation, functioning and cessation of corresponding kind of organizational and legal form of juridical subject’s activity. Positive improvement, which is necessary for appropriate guaranteeing subject rights and protected by the law interests of the participants of joint-stock legal relations, is revealed. Some issues that are not reflected in this Law of Ukraine are determined; some offers in the sphere of improving the mechanism of joint-stock legal relations’ regulations are made. Проведен анализ норм Закона Украины «Об акционерных обществах» в контексте необходимости современного правового обеспечения создания, функционирования и прекращения деятельности соответствующего вида организационно-правовой формы юридического лица. Очерчены позитивные сдвиги, которые были необходимы для надлежащего обеспечения субъективных прав и охраняемых законом интересов участников акционерных правоотношений. Выяснены проблемные аспекты, не нашедшие своего отображения в соответствующем Законе, и сделаны предложения по усовершенствованию механизма регулирования акционерных правоотношений.
 • Документ
  Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 126-134, 2010) Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.
  Уточнено систему суб’єктів контролю за діяльністю міліції, визначено місце та особливості Верховної Ради України серед інших суб’єктів контролю за діяльністю міліції; надано пропозиції щодо внесення змін та доповнень у чинне законодавство із зазначених питань. The system of subjects’ control after police activity is specified. The place and peculiarities of Verkhovna Rada of Ukraine among other control subjects after police activity are determined. Some offers about alteration and amendments to legislation in force on mentioned problems are made. Уточнена система субъектов контроля за деятельностью милиции, определено место и особенности Верховной Рады Украины среди других субъектов контроля за деятельностью милиции; даны предложения относительно внесения изменений и дополнений в действующее законодательство по указанным вопросам.
 • Документ
  Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 275-280, 2010) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто теоретичні підходи до розуміння категорії «випробування при прийнятті на роботу». Проаналізовано правове регулювання випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів. Надано рекомендації з вдосконалення національного законодавства у цій сфері. Theoretical approaches to understanding the category «test while employment» are researched. Legal regulation of test while employment to law enforcement agencies is analyzed. Recommendations for improving national legislation in this sphere are worked out. Рассмотрены теоретические подходы к пониманию категории «испытание при приеме на работу». Проанализировано правовое регулирование испытания при приеме на службу в правоохранительные органы. Разработаны рекомендации по усовершенствованию национального законодательства в этой сфере.
 • Документ
  Класифікація договорів з надання фінансових послуг
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 243-249, 2010) Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.
  Проаналізовано класифікацію цивільно-правових договорів за юридичною спрямованыстю. Обґрунтовано виділені нетипові договори про надання фінансових послуг у процесі операцій рефінансування та операцій репо, які здійснює НБУ. Classification of civil and legal contracts about their juridical direction is analyzed. Separation of non-standard contracts about providing financial services in the process of repo operations, which are carried out by the NBU is grounded. Проанализована классификация гражданско-правовых договоров по их юридической направленности. Обосновано выделение нетипичных договоров о предоставлении финансовых услуг в процессе операций рефинансирования и операций репо, которые осуществляет НБУ.
 • Документ
  Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 194-201, 2010) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  Висвітлено питання співвідношення понять контролю та нагляду у сфері телекомунікацій. Проаналізовано чинну нормативну базу, на яку спирається державний нагляд та контроль у сфері зв’язку, розглянуто погляди провідних вчених-адміністративістів з цього питання, сформульовано власне визначення державного контролю у галузі зв’язку, розкрито його сутність. The problem of correlation the notions control and supervision in the sphere of telecommunications is elucidated. State supervision and control in the sphere of communication is analyzed on the base of Ukrainian normative base in force. Points of view of scientists in the sphere of administrative law are considered. Author’s definition of state control in the sphere of communications is formulated; its essence is exposed. Освещен вопрос соотношения понятий контроля и надзора в сфере телекоммуникаций. Проанализирована действующая в Украине нормативная база, на основе которой осуществляется государственный надзор и контроль в сфере связи, рассмотрены взгляды передовых ученых-административистов по этому вопросу, сформулировано собственное определение государственного контроля в сфере связи, раскрыта его сущность.
 • Документ
  Про виявлення економічних злочинів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 93-99, 2010) Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
  Розкрито зміст поняття «виявлення економічних злочинів», висвітлено процес і засоби виявлення економічних злочинів. Вказано особливості цих злочинів, які впливають на їх латентність. Запропоновано деякі рекомендації щодо усунення недоліків роботи оперативних підрозділів у процесі виявлення та розслідування економічних злочинів. The content of notion «detection of economic crimes» is disclosed. The process and means of economic crimes detection are stated. Peculiarities of these crimes influencing on their latency are pointed out. Some recommendations about removal of disadvantages in operative units work in the process of detection and investigation of economic crimes are offered. Раскрыто содержание понятия «выявление экономических преступлений», отображен процесс и средства выявления экономических преступлений. Указаны особенности этих преступлений, влияющие на их латентность. Предложены некоторые рекомендации по устранению недостатков работы оперативных подразделений в процессе выявления и расследования экономических преступлений.
 • Документ
  Підвищення боєздатності працівників міліції
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (49). – С. 304-308, 2010) Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Чернобай, Д. Г.; Chernobai, D. H.
  Розглянуто боєздатність працівників міліції. Експериментально відпрацьовано способи підвищення цієї здатності, особливо в екстремальних ситуаціях. Battle ability of police officers is researched. The methods of increasing this ability especially in extreme situations are experimentally practiced. Исследована боеспособность работников милиции. Экспериментально отработаны способы повышения этой способности, особенно в экстремальных ситуациях.
 • Документ
  Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 71-79, 2010) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  Надано кримінально-правову характеристику складу злочину, передбаченого ст. 163 КК України, проведено відділення даного складу злочину від суміжних складів, а також розглянуто особливості кваліфікації порушення таємниці кореспонденції. Criminal and legal characteristic of corpus delicti foreseen by the article 163 of Criminal Code of Ukraine is given. Distinction of this corpus delicti from related ones is made. Peculiarities of qualification of secret correspondence violation are considered. Предоставлена уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК Украины, проведено отделение данного состава преступления от смежных составов, а также рассмотрены особенности квалификации нарушения тайны корреспонденции.
 • Документ
  Особа порушника в адміністративних проступках
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 175-180, 2010) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  Обгрунтовано важливість дослідження поняття особи порушника при проведенні профілактичних заходів щодо вчинення адміністративних правопорушень.
 • Документ
  Поняття санкцій у кримінальному праві
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 79-84, 2010) Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464
  Розглянуто питання визначення санкцій у доктрині кримінального права. The problem of sanctions definition in criminal law science is considered. Рассмотрен вопрос определения санкций в науке уголовного права.
 • Документ
  Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 292-298, 2010) Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130
  Розглянуто та проаналізовано дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України. Підкреслено недоліки та перспективні напрями розвитку дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ України. The article is devoted to the problem of the distance education as a new mode of Ukrainian police officers training. Special attention is paid on the lacks and perspective directions of Ukrainian police officers distance learning development. Рассмотрено и проанализировано дистанционное обучение как новая форма обучения работников органов внутренних дел Украины. Акцентировано внимание на недостатках и перспективных направлениях развития дистанционного обучения работников органов внутренних дел Украины.