Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, ч. 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення управління післядипломною освітою як засіб вирішення важливої соціальної проблеми - професіоналізму працюючих
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 204-208, 2003) Тарусова, Л. І.; Tarusova, L. I.
  Зазначено, що після утворення і впровадження необхідної нормативно-правової бази післядипломна освіта має стати дієвим та високоефективним засобом забезпечення професіоналізму працюючих, інтенсивного розвитку суспільства в цілому. Отмечено, что после создания и внедрения необходимой нормативно-правовой базы последипломное образование должно стать действенным и высокоэффективным средством обеспечения профессионализма работающих, интенсивного развития общества в целом. It is noted that after the creation and implementation of the necessary regulatory framework, postgraduate education should become an effective and highly effective means of ensuring the professionalism of workers, the intensive development of society as a whole.
 • Документ
  Особливості адміністративної відповідальності у сфері митної справи
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 72-76, 2003) Комзюк, В. Т.; Komziuk, V. T.
  Доведено, що адміністративна відповідальність у сфері здійснення митної справи, виконуючи важливу функцію щодо забезпечення нормального функціонування цієї справи, має ряд специфічних рис, які обумовлюють необхідність її осібного законодавчого регулювання, а також особливі процедури її реалізації. Доказано, что административная ответственность в сфере осуществления таможенного дела, выполняя важную функцию по обеспечению нормального функционирования этого дела, имеет ряд специфических черт, которые обусловливают необходимость ее особого законодательного регулирования, а также особые процедуры ее реализации. It is proved that administrative responsibility in the field of customs affairs, performing an important function to ensure the normal functioning of this business, has a number of specific features that make it necessary for special legislative regulation, as well as special procedures for its implementation.
 • Документ
  Поняття та особливості адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 69-72, 2003) Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509
  Зазначено, що юридична відповідальність є важливою правовою гарантією законності, як в цілому, так і у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів. Вона спрямована на попередження протиправних дій, відновлення законності, покарання правопорушників та відшкодування заподіяної шкоди. Отмечено, что юридическая ответственность является важной правовой гарантией законности, как в целом, так и в сфере охраны и рационального использования земельных ресурсов. Она направлена на предупреждение противоправных действий, восстановления законности, наказание правонарушителей и возмещения причиненного вреда. It is noted that legal liability is an important legal guarantee of legality, both in general and in the field of protection and rational use of land resources. It is aimed at preventing illegal actions, restoring the rule of law, punishing offenders and redressing the harm caused.
 • Документ
  Про розуміння сутності та системи принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 30-34, 2003) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241
  Один із найважливіших адміністративно-правових інститутів - адміністративна відповідальність - реалізується в ході провадження в справах про адміністративні правопорушення, яке є складовою частиною виконавчо-розпорядчої діяльності, способом і формою здійснення адміністративної юрисдикції відповідними органами в порядку, врегульованому законом. Ця діяльність полягає у виявленні адміністративних правопорушень, зборі і перевірці доказів, оформленні необхідних процесуальних документів, розгляді справ з винесенням відповідних постанов та їх виконанні. Один из важнейших административно-правовых институтов - административная ответственность - реализуется в ходе производства по делам об административных правонарушениях, которое является составной частью исполнительно-распорядительной деятельности, способом и формой осуществления административной юрисдикции соответствующими органами в порядке, регулируемом законом. Эта деятельность заключается в выявлении административных правонарушений, сборе и проверке доказательств, оформлении необходимых процессуальных документов, рассмотрении дел с вынесением соответствующих постановлений и их исполнении. One of the most important administrative and legal institutions - administrative responsibility - is implemented in the course of administrative offense proceedings, which is an integral part of executive and administrative activities, by the method and form of exercising administrative jurisdiction by the relevant authorities in the manner regulated by law. This activity consists in identifying administrative offenses, collecting and verifying evidence, filling out the necessary procedural documents, reviewing cases with issuing relevant decisions and their execution.
 • Документ
  Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 169-173, 2003) Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S.
  Зазначено, що освіта є тим компонентом суспільного життя, який визначає рівень інтелектуалізації всіх його сфер, спроможність сприйняття, розробки і застосування новітніх технологій і гуманітарних ідей, принципів і норм правовідносин у державі. Зрештою, цим буде визначатися не тільки динаміка економічного розвитку країни, життєвий рівень населення, стан правопорядку і моральності, але й місце України у глобальному вимірі як повноправного члена світової спільноти. Отмечено, что образование является тем компонентом общественной жизни, который определяет уровень интеллектуализации всех его сфер, способность восприятия, разработки и применения новейших технологий и гуманитарных идей, принципов и норм правоотношений в государстве. В конце концов, этим будет определяться не только динамика экономического развития страны, жизненный уровень населения, состояние правопорядка и нравственности, но и место Украины в глобальном измерении как полноправного члена мирового сообщества. It is noted that education is the component of public life that determines the level of intellectualization of all its spheres, the ability to perceive, develop and apply the latest technologies and humanitarian ideas, principles and norms of legal relations in the state. In the end, this will determine not only the dynamics of the economic development of the country, the living standards of the population, the state of law and order and morality, but also the place of Ukraine in the global dimension as a full member of the world community.
 • Документ
  Загальні питання характеристики відомчих закладів освіти МВС України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 183-187, 2003) Грица, Т. Г.; Hrytsa, T. H.
  Розглянута система відомчої освіти, яка охоплює розгалужену мережу багатогалузевих й спеціалізованих відомчих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу органів системи Міністерства внутрішніх справ. Рассмотрена система ведомственного образования, которая охватывает разветвленную сеть многоотраслевых и специализированных ведомственных учебных заведений, в которых осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц рядового и начальствующего состава органов системы Министерства внутренних дел. A system of departmental education is considered, which covers an extensive network of diversified and specialized departmental educational institutions, in which the training, retraining and advanced training of individuals of ordinary and commanding composition of the bodies of the system of the Ministry of the Interior are carried out.
 • Документ
  Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 149-152, 2003) Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273
  Запропоновано внести до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» доповнення, які більш чітко дають уявлення про склад атмосферного повітря, специфічні руйнуючі речовини та процеси, а також можливість, керуючись іншими статями Закону предметніше, враховуючи специфіку озонового шару, організувати його охорону. Предложено внести в Закон Украины «Об охране атмосферного воздуха» дополнения, которые более четко дают представление о составе атмосферного воздуха, специфические разрушающие вещества и процессы, а также возможность, руководствуясь другими полами Закона предметно, учитывая специфику озонового слоя, организовать его охрану. It is proposed to introduce amendments to the Law of Ukraine “On Atmospheric Air Protection” that more clearly give an idea of the composition of atmospheric air, specific destructive substances and processes, as well as the possibility, guided by other sexes of the Law, to organize its protection, taking into account the specifics of the ozone layer.
 • Документ
  Підстави виникнення суб'єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 146-149, 2003) Венедиктов, С. В.; Venedyktov, S. V.
  Доведено, що підстави для заохочення можна виявити шляхом узагальнення та аналізу всіх нормативних актів, які встановлюють різноманітні види, форми та способи заохочення, а також практику їх застосування в різних структурних підрозділах. Це дасть можливість розробити єдиний нормативний акт, регулюючий заохочення працівників ОВС. Доказано, что основания для поощрения можно выявить путем обобщения и анализа всех нормативных актов, устанавливающих виды, формы и способы поощрения, а также практику их применения в различных структурных подразделениях. Это позволит разработать единый нормативный акт, регулирующий поощрения работников ОВД. It is proved that the grounds for promotion can be identified by summarizing and analyzing all regulatory acts establishing the types, forms and methods of promotion, as well as the practice of their application in various structural units. This will allow the development of a single regulatory act governing the promotion of ATS employees.
 • Документ
  Підстави для класифікації юридичних гарантій у трудовому праві України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 143-146, 2003) Малихіна, Я. А.; Malykhina, Ya. A.
  Основним критерієм класифікації юридичних гарантій у сфері праці є форма їх виразу та цільового закріплення у відповідних нормативно-правових актах. Доведено, що наявність розгалуженої і динамічної системи загальних і спеціальних юридичних гарантій допомагає громадянам вільно знайти найбільш ефективну для себе роботу з урахуванням особистих можливостей, успішно розвивати свої спроможності щодо реалізації конституційного права на працю. Основным критерием классификации юридических гарантий в сфере труда является форма их выражения и целевого закрепления в соответствующих нормативно-правовых актах. Доказано, что наличие разветвленной и динамической системы общих и специальных юридических гарантий помогает гражданам свободно найти наиболее эффективную для себя работу с учетом личных возможностей, успешно развивать свои способности по реализации конституционного права на труд. The main criterion for the classification of legal guarantees in the field of labor is the form of their expression and targeted consolidation in the relevant regulatory legal acts. It is proved that the existence of an extensive and dynamic system of general and special legal guarantees helps citizens to freely find the most effective work for themselves, taking into account personal opportunities, to successfully develop their abilities to realize the constitutional right to work.
 • Документ
  Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби України
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 136-143, 2003) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Зазначено, що за допомогою диференціації правового регулювання трудових відносин забезпечується застосування правових норм з врахуванням як об'єктивних факторів, які характеризують місце і умови роботи працівника так і властивостей особистого характеру, що стосуються самого працівника. Отмечено, что с помощью дифференциации правового регулирования трудовых отношений обеспечивается применение правовых норм с учетом как объективных факторов, характеризующих место и условия работы работника так и свойств личного характера, касающиеся самого работника. It is noted that by differentiating the legal regulation of labor relations, the application of legal norms is ensured, taking into account both objective factors characterizing the place and conditions of the employee and personal properties relating to the employee.
 • Документ
  Організаційно-правові проблеми здійснення податкового контролю в Україні
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 213-218, 2003) Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M.
  Визначено, що здійснення податкового контролю є однією із головних функцій податкових органів України та вказано на недоліки. З метою врегулювання всіх наявних недоліків, запропоновано внести зміни в Закон України "Про державну податкову службу в Україні" для надання чіткості формулюванням щодо повноважень податкових органів, а також врахувати зроблені висновки при прийнятті Податкового кодексу України. Определено, что осуществление налогового контроля является одной из главных функций налоговых органов Украины и отмечаются их недостатки. С целью урегулирования всех имеющихся недостатков, предложено внести изменения в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" для предоставления четкости формулировок относительно полномочий налоговых органов, а также учесть сделанные выводы при принятии Налогового кодекса Украины. It was determined that the implementation of tax control is one of the main functions of the tax authorities of Ukraine and their shortcomings are noted. In order to resolve all the shortcomings, it was proposed to amend the Law of Ukraine "On the State Tax Service in Ukraine" to provide clarity of wording regarding the powers of the tax authorities, as well as take into account the conclusions made when adopting the Tax Code of Ukraine.
 • Документ
  Процесуальні і правові особливості механізму затримки особи по підозрі в скоєнні злочину
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 209-212, 2003) Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
  Зазначено, що закон надає правоохоронним органам певні права для вирішення задач кримінального судочинства, з'ясування обставин, пов'язаних зі скоєнням злочину, виявлення особи, що здійснила злочин. Одним з них є затримка особи, яка підозрюється в скоєні злочину. Отмечено, что закон предоставляет правоохранительным органам определенные права для решения задач уголовного судопроизводства, выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления, выявления лица, совершившего преступление. Одним из них является задержка лица, подозреваемого в совершении преступления. It is noted that the law provides law enforcement authorities with certain rights to solve the problems of criminal proceedings, clarify the circumstances associated with the commission of a crime, and identify the person who committed the crime. One of them is the delay of a person suspected of committing a crime.
 • Документ
  Використання методу нестандартизованого інтерв'ю в оцінці взаємодії міліції та населення (на прикладі експерименту "Іntroducinq Communiti Polisinq in Ukraine" в Комінтернівському районі м. Харкова і Дергачівському районі Харківської області)
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 163-168, 2003) Черноусов, А. М.; Chernousov, A. M.
  Зазначено, що при проведенні аналізу даних, які були отримані в ході проведення інтерв'ю з дільничними інспекторами міліції, оперативними співробітниками, керівниками органів міліції, що брали участь у проведенні експерименту, треба завжди робити поправку на об'єктивність інформації, що надавали респонденти. Підкреслено, що при оцінюванні інформації, отриманої за допомогою слабоструктурованих інтерв'ю, потрібно уважно ставитися до генералізації висновків. Отмечено, что при проведении анализа данных, полученных в ходе проведения интервью с участковыми инспекторами милиции, оперативными сотрудниками, руководителями органов милиции, принимавших участие в проведении эксперимента, надо всегда делать поправку на объективность информации, которые предоставляли респонденты. Подчеркнуто, что при оценке информации, полученной с помощью слабоструктурированных интервью, нужно внимательно относиться к генерализации выводов. It is noted that when analyzing the data obtained during the interview with the local police inspectors, operational officers, and the heads of the police who took part in the experiment, it is always necessary to make an adjustment for the objectivity of the information provided by the respondents. It is emphasized that when evaluating information obtained through poorly structured interviews, one should be careful about generalizing conclusions.
 • Документ
  Застосування соціологічних досліджень у вивченні латентних процесів незаконного обігу наркотиків
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 158-163, 2003) Нагорний, І. О.; Nahornyi, I. O.; Бєлоусов, Ю. Л.; Bielousov, Yu. L.
  Розглянуто застосування соціологічних досліджень у вивченні латентних процесів незаконного обігу наркотиків. Надано перелік методів, які застосовуються та придатні для дослідження будь-якого латентного процесу. Вибір конкретного методу або їх комбінації залежить від специфіки досліджуваного явища і здійснюється соціологом безпосередньо при плануванні дослідження. Рассмотрено применение социологических исследований в изучении латентных процессов незаконного оборота наркотиков. Дан перечень методов, которые применяются и пригодны для исследования любого латентного процесса. Выбор конкретного метода или их комбинация зависит от специфики исследуемого явления и осуществляется социологом непосредственно при планировании исследования. The use of sociological research in the study of latent processes of drug trafficking is considered. A list of methods that are used and suitable for the study of any latent process is given. The choice of a particular method or a combination of them depends on the specifics of the phenomenon being studied and is carried out by the sociologist directly when planning the study.
 • Документ
  Соціум злочинців: системно-структурні характеристики
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 153-158, 2003) Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.
  Зупинено на постановці проблем у тій галузі кримінології і соціології злочинності, яка ще не має повного і задовільного висвітлення. Запропоновано кілька гіпотез, що стосуються сукупності злочинців. Остановлено на постановке проблем в той области криминологии и социологии преступности, которая еще не имеет полного и удовлетворительного освещения. Предложено несколько гипотез, касающихся совокупности преступников. Dwells on the formulation of problems in the field of criminology and sociology of crime, which does not yet have a full and satisfactory coverage. Several hypotheses are proposed regarding the totality of criminals.
 • Документ
  Правові засади прямого оподаткування в УСРР у роки НЕПу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 122-127, 2003) Юрченко, В. М.; Yurchenko, V. M.
  Розглянуто, що протягом кількох років держава, яка проголосила владу робітників і селян, відмову від товарно-грошових відносин, була змушена впроваджувати господарський розрахунок у сферу промисловості й торгівлі, створити тверду валюту і розвинуту кредитно-банківську систему, широко використовувати різні методи стимулювання праці робітників і селян. Рассмотрено, что в течение нескольких лет государство, провозгласившее власть рабочих и крестьян, отказ от товарно-денежных отношений, было вынуждено внедрять хозяйственный расчет в сферу промышленности и торговли, создать твердую валюту и развитую кредитно-банковскую систему, широко использовать различные методы стимулирования труда работников и крестьян. It is considered that for several years the state, which proclaimed the power of workers and peasants, the abandonment of commodity-money relations, was forced to introduce economic accounting in the sphere of industry and trade, create a hard currency and a developed credit and banking system, widely use various methods of stimulating workers' labor and peasants.
 • Документ
  Кадри податкових органів УСРР у роки НЕПу
  (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 111-118, 2003) Сокіл, А. О.; Sokil, A. O.
  Створення, а потім ліквідація у 1920 р. і знову відновлення у 1921 р. радянського податкового апарату, складність і високі вимоги цієї роботи до працівників спричинили існування вельми серйозної проблеми комплектування податкових органів. Создание, а затем ликвидация в 1920 г. и снова восстановлениее в 1921 г. советского налогового аппарата, сложность и высокие требования этой работы для работников вызвали существование весьма серьезной проблемы комплектования налоговых органов. The creation and then liquidation in 1920 and again the restoration in 1921 of the Soviet tax apparatus, the complexity and high demands of this work for workers caused a very serious problem of staffing the tax authorities.