Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2022, Том 97, № 2

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 2 (97). - 296 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2022, Том 97, № 2
  (2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, трудового, земельного та екологічного права, соціології та психології.
 • Документ
  Міжнародно-правове визначення статусу національних меншин у країнах Центральної та Східної Європи в межах Версальської системи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 269-280, 2022) Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X
  Досліджено особливості міжнародно-правового визначення статусу національних меншин у межах Версальської системи на прикладі низки країн Центральної та Східної Європи. Проаналізовано систему договорів, декларацій та угод, що мали забезпечувати дотримання прав національних меншин і гарантом яких виступала Ліга Націй. Визначено слабкі сторони цієї системи, які не дозволили створити ефективних міжнародних механізмів захисту прав національних меншин у зазначених регіонах Європи.
 • Документ
  Особливості збереження матеріалів кримінальних проваджень в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 250-260, 2022) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  З урахуванням останніх законодавчих змін до КПК України висвітлено теоретико-прикладні питання особливостей збереження матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Проаналізовано судову практику щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Наведено перелік матеріалів досудового розслідування, які повинні зберігатись у дізнавача, слідчого чи прокурора в електронній формі. Виокремлено способи збереження матеріалів кримінального провадження в електронній формі в умовах воєнного стану, зокрема виготовлення в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису службової особи, створення з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, оцифрування, тобто переведення матеріалів кримінального провадження в електронний формат.
 • Документ
  Напрями вдосконалення правового регулювання криміналістичного ДНК-аналізу в Україні в контексті інтеграції до Європейського Союзу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 234-249, 2022) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
  Здійснено аналіз європейських стандартів і основних тенденцій у сфері правового регулювання криміналістичного ДНК-аналізу. Наголошено на доцільності комплексного підходу до реформування кримінального процесуального законодавства з метою підвищення рівня ефективності застосування технологій криміналістичного ДНК-аналізу в Україні. Надано рекомендації щодо напрямів удосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері дослідження ДНК у кримінальному судочинстві України. Зважаючи на стрімкий розвиток технологій криміналістичного ДНК-аналізу, в Україні існує потреба в законодавчому визначенні допустимих меж криміналістичного дослідження ДНК у межах кримінального провадження.
 • Документ
  Процесуальний порядок унесення відомостей про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, до Єдиного реєстру досудових розслідувань
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 221-233, 2022) Гонтаренко, В. П.; Hontarenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7575-8914
  Здійснено аналіз наукових підходів і положень кримінального процесуального законодавства щодо підстав початку досудового розслідування взагалі та кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, зокрема. Аргументовано, що ефективність кримінального провадження залежить від своєчасного виявлення фактів учинення протиправних діянь, пов’язаних із домашнім насильством, і початку досудового розслідування. Охарактеризовано коло суб’єктів, які можуть самостійно виявляти обставини, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством. Виокремлено підстави для початку досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. З’ясовано особливості реагування на отриману інформацію про ймовірне вчинення протиправних діянь, пов’язаних із домашнім насильством, і внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 • Документ
  Щодо вдосконалення організаційно-правового регулювання відносин у сфері охорони та використання тваринного світу і протидії браконьєрству в період воєнного стану в Україні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 172-182, 2022) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони та використання тваринного світу в Україні. Надано характеристику організаційних заходів із протидії випадкам браконьєрства, які вживають у своїй діяльності підрозділи Національної поліції України, Державної екологічної інспекції, інші природоохоронні органи України, в тому числі з урахуванням позитивного досвіду природоохоронної діяльності правоохоронних органів України та інших країн світу. Звернено увагу на недоліки в українському законодавстві, яким врегульовано сферу охорони та використання тваринного світу, і надано пропозиції щодо його вдосконалення в сучасних умовах уведення правового режиму воєнного стану в Україні.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань у системі правоохоронних органів України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 142-150, 2022) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Лісойван, Я. М.; Lisoivan, Ya. M.
  Проаналізовано місце та роль Державного бюро розслідувань у сучасній класифікаційній системі правоохоронних органів України. Встановлено сутність дефініції «правоохоронні органи», проаналізовано особливості їх діяльності. Наголошено, що для визначення належності того чи іншого державного органу до категорії правоохоронного, йому повинні бути притаманні певні специфічні ознаки. Констатовано, що, незважаючи на короткий строк діяльності, Державне бюро розслідувань за всіма вищевказаними ознаками є належним до правоохоронних органів України. Проаналізовано повноваження та функції Державного бюро розслідувань і встановлено організаційно-правові засади його діяльності.
 • Документ
  Поняття об’єктів цивільного обороту
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 81-93, 2022) Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951
  В умовах економічної інтеграції держави з Європейським Союзом набувають актуальності проблеми правового регулювання цивільного обороту. Для їх вирішення необхідно визначитися з поняттям об’єкта цивільного обороту, адже, як справедливо відмічено в юридичній літературі, для правника важливо розуміти не тільки те, чи є певний субстрат об’єктом цивільних прав, а й те, чи є він об’єктом цивільного обороту. Проаналізовано визначення об’єктів цивільного обороту. Розглянуто поняття цивільного обороту, на основі чого визначено його об’єкт. Результатом дослідження є визначення об’єктів цивільного обороту. Встановлено, що об’єктом обороту є саме об’єкти цивільного права. Суб’єктивні права (обов’язки) можуть бути об’єктами цивільного обороту лише у випадку, коли вони виконують функцію об’єктів цивільних прав, тобто в конструкції «право на право».
 • Документ
  До питання про особливості правового регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного стану
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 106-117, 2022) Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007
  Розглянуто особливості правового регулювання трудових правовідносин, які встановлюються трудовим законодавством України, в умовах воєнного стану. Проаналізовано положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з наголосом на реалізацію права на працю під час дії на території країни воєнного стану. З’ясовано сутність поняття «воєнний стан», його особливості в розрізі регулювання трудових відносин. Досліджено окремі трудові права працівників, що обмежуються законодавством на час дії воєнного стану, та з’ясовано їх наслідки для обох сторін трудових правовідносин. Запропоновано шляхи вдосконалення та доповнення до чинного трудового законодавства, що регламентує питання трудових правовідносин працівників усіх форм власності і видів діяльності.
 • Документ
  Місце та роль ознаки майнової відокремленості підприємницького товариства в теоріях про сутність юридичної особи
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 94-105, 2022) Артеменко, Р. М.; Artemenko, R. M.
  Проаналізовано доктринальні підходи до розуміння місця та ролі ознаки майнової відокремленості підприємницького товариства в контексті основних положень теорії фікції і теорії реальності юридичної особи як учасника цивільного обігу. Зроблено висновок, що існування значної кількості наукових підходів, що розкривають сутність окремих ознак підприємницького товариства як юридичної особи, лише сприяють подальшому розвитку вчень про правову природу цього правового феномена й окреслюють не лише загальну модель юридичної особи, але й її різновидів із виокремленням додаткових ознак. Таким різновидом є підприємницьке товариство, яке як видове явище щодо родового (юридичної особи) має власні ознаки, які однак не замінюють (повністю відповідають) загальних ознак юридичної особи. Однією з таких ознак є майнова відокремленість, яка визнається як обов’язкова і прихильниками теорії фікції, і прихильниками теорії реального існування юридичної особи як учасника цивільного обігу.
 • Документ
  Джерела цивільно-спортивного права як підгалузі цивільного права України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 71-80, 2022) Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Лисенко, І. В.; Lysenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3392-6056; Лисенко, А. М.; Lysenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148
  Статтю присвячено аналізу джерел національного цивільно-спортивного права в аспекті становлення спортивного права як підгалузі цивільного права України. Враховуючи постійний розвиток і реформування правової системи України в цілому, а також стрімке зростання ролі цивільно-спортивних правовідносин, виникає потреба в доктринальному дослідженні їх правових джерел. Такий науковий підхід дозволить удосконалити законодавче регулювання правового статусу спортсмена, особливостей захисту прав та інтересів суб’єктів спортивних відносин, порядку розгляду спорів між ними тощо.
 • Документ
  Проблемні питання застосування категорії «вина» до юридичних осіб
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 59-70, 2022) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Проведено аналіз законодавства України, а також доктринальних підходів до розуміння вини юридичної особи як учасника цивільних відносин. Зроблено висновок, що проблематика можливості існування вини в юридичної особи в межах цивільно-правової відповідальності обумовлена кількома факторами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Вина як підстава цивільно-правової відповідальності враховується в цивільних правовідносинах лише між фізичними особами. Окремого різновиду вини юридичної особи не існує, а будь-яке невиконання нею зобов’язань викликається діями її органів, учасників, колективу. Цей суб’єктивний фактор не береться і не може братися до уваги при покладенні цивільно-правової відповідальності на юридичну особу.
 • Документ
  Сутність реорганізації юридичної особи з позиції визнання виділу одним з її видів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 48-58, 2022) Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538
  Досліджено питання визначення сутності реорганізації юридичної особи через визнання такого її виду, як виділ. Зроблено висновок, що чинне законодавство передбачає п’ять способів реорганізації, проте припинення юридичної особи є характерним для чотирьох із них: злиття, приєднання, поділ та перетворення, а під час виділу жодна з юридичних осіб не припиняється. Зазначено, що правонаступництво є спеціальним юридичним терміном, що обумовлює процес «переходу прав і обов’язків» від однієї юридичної особи до іншої. Крім того, чинне законодавство України, закріпивши вичерпний перелік способів реорганізації юридичної особи, на відміну від зарубіжного, фактично забороняє змішану реорганізацію.
 • Документ
  Система суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах становлення кіберпростору
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 39-47, 2022) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894
  Становлення кіберпростору призводить до якісного оновлення правовідносин, зокрема у сфері права інтелектуальної власності. Водночас правовідносини у сфері інтелектуальної власності постійно оновлюються, відбуваються зміни в їх суб’єктному складі, що потребує наукового пізнання. Звернено увагу на проблемність ідентифікації авторства у цифровому середовищі внаслідок виокремлення фактичного існування матеріальної (реальної) та віртуальної (незалежної особистості у кіберпросторі) ідентичності. Охарактеризовано суб’єктний склад первинних, похідних, допоміжних суб’єктів права інтелектуальної власності.
 • Документ
  Використання МВС УРСР агентури для контролю над академічною історичною наукою в радянській Україні (1953 р.)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 2 (97). – С. 15-24, 2022) Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розкрито один із методів роботи органів державної безпеки УРСР, які входили тоді до складу об’єднаного Міністерства внутрішніх справ з науковою інтелігенцією, а саме з працівниками Інституту історії АН УРСР. Через свого агента, який працював у цій структурі, працівники державної безпеки намагалися вплинути на кадровий склад Інституту та основні напрями його наукової діяльності. У донесенні агента надано негативну характеристику стану роботи над основними дослідженнями вчених Інституту і таку ж негативну характеристику провідних учених і керівників Інституту.