Користувач:
Vlada Husieva

Вантажиться...
Зображення профілю

Email

Дата народження

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Посада

Прізвище

Ім'я

Ім'я

Vlada Husieva

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 89
 • Публікація
  Innovative technologies as alternative means of improving the efficiency of criminal justice in Ukraine
  (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 260-268, 2022) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Avdieiev, O. O.; Авдєєв, О. О.; Korniienko, V. V.; Корнієнко, В. В.; Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; Vlada Husieva
  Метою дослідження є вивчення слідчої та судової практики, а також міжнародного досвіду задля визначення перспектив упровадження інноваційних технологій у кримінальне судочинство України за сучасних умов, розкриття їх можливостей у контексті підвищення ефективності слідчих (розшукових) дій та судових розглядів. Задля досягнення мети статті використовувався порівняльно-правовий метод, який дозволив визначити міжнародні апробовані інноваційні методи удосконалення кримінального судочинства. Методи аналізу та узагальнення сприяли визначенню сучасних проблем слідчої та судової практики, які можна вирішити шляхом упровадження сучасних техніко-криміналістичних засобів. Авторами доведено, що альтернативним шляхом підвищення ефективності кримінального судочинства України наразі є впровадження інноваційних технологій, які були апробовані в деяких державах. До криміналістичних інновацій, потреба у яких є нагальною наразі та впровадження яких обґрунтоване потребами слідчих і судових органів України, ми відносимо ті, що спрямовані на автоматизацію, цифровізацію досудового розслідування та судового розгляду. Визначено перспективи впровадження електронної системи експертних висновків, технологій штучного інтелекту, лазерного тривимірного сканування. Наголошено на необхідності удосконалення системи електронного судочинства.
 • Публікація
  Theoretical and practical problems of conducting criminal and administrative proceedings in Ukraine under martial law
  (Amazonia Investiga. – 2023. – Vol 12, No 65. – P. 20-28, 2023) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Shynkarenko, I. I.; Шинкаренко, І. І.; Pylyp, V.; Vlada Husieva
  Метою дослідження стало визначення теоретичних і практичних проблем здійснення кримінальних та адміністративних проваджень в Україні під час воєнного стану. ЇЇ досягнення стало можливим завдяки вирішенню основних завдань: аналізу судової та слідчої практик, нормативних положень. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів, які дозволили оптимально врахувати особливості об’єкта і предмета дослідження, зокрема: методи формальної логіки, спеціально-правові методи, передусім порівняльно-правовий; історико-правовий, системно-структурний, соціологічний методи. Наголошено на суттєвих змінах правової системи України за період дії правового режиму воєнного стану. Визначено напрями вдосконалення чинного законодавства, з метою вирішення теоретичних і практичних проблем здійснення кримінальних та адміністративних проваджень в Україні під час воєнного стану, серед яких: 1) розширення переліку адміністративних правопорушень, провадження у яких може відбуватися у спрощеному порядку; 2) запровадження адміністративної відповідальності за вчинення окремих діянь у період дії воєнного стану; 3) закріплення обов’язку суду щодо перевірки наявності об’єктивної неможливості звернення прокурора до суду з обвинувальним актом та ін.
 • Публікація
  Legal and organizational principles of person identification by appearance during the investigation of criminal offenses in Ukraine
  (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 56 (August). – P. 82-90, 2022) Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; Kucher, O.; Кучер, О.; Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Timush, I.; Тимуш, І.; Timush, D.; Тимуш, Д.; Vlada Husieva
  Визначено правові та організаційні засади ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Досліджено правові й організаційні аспекти пред’явлення для впізнання, проведення портретних експертиз, ідентифікації за суб’єктивними портретами. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства. Відзначено чинники, що негативно позначаються на реалізації досліджених методах ідентифікації особи за ознаками зовнішності.
 • Публікація
  Features of investigation of murders committed using firearms
  (Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. – 2021. – Vol. 26, No. 3. – P. 16-27, 2021) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Vlada Husieva
  Мета дослідження – визначити типові тактичні завдання, які необхідно виконати на початковому етапі розслідування вбивств, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, та особливості їх реалізації на основі аналізу слідчої та судової практики, а також досліджень українських та зарубіжних дослідників.
 • Публікація
  Determinants and methods of diagnosing criminal proceedings participants false testimony in Ukraine
  (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 51 (March). – P. 71-79, 2022) Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Perlin, S. I.; Перлін, С. І.; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; Shynkarenko, I. I.; Шинкаренко, І. І.; Vlada Husieva
  Метою статті є визначення процесуальних та непроцесуальних засобів діагностики неправдивих показань учасників кримінального провадження, що можуть бути застосовані під час розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Автори використовують загальнонаукові та спеціальні методи, що дозволяють отримати науково обґрунтовані висновки та пропозиції. Зокрема, застосовуються такі наукові методи, як діалектичний, системно-структурний, узагальнюючий, логічний, а також статистичні методи (групування, аналіз кількісних показників). За результатами проведеного дослідження установлено, що кількість кримінальних правопорушень, розпочатих в Україні у зв’язку з наданням потерпілими та свідками неправдивих показань є досить великою. У разі засудження особи на підставі отриманих неправдивих свідчень, має бути призначений новий судовий розгляд кримінального провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Визначено, що до процесуальних засобів діагностики неправдивих показань належать слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, а до непроцесуальних – різного роду дослідження, зокрема, використання поліграфу та фізіогномічні дослідження, а також методики аналізу невербальної інформації. За результатами проведеного аналізу слідчо-судової практики України встановлено, що найефективнішими процесуальними засоби діагностики неправдивих свідчень є: повторні, додаткові та одночасні допити раніше допитаних осіб, а також слідчі експерименти. Наголошено, що непроцесуальні засоби діагностики неправдивих показань потребують подальшого дослідження та наукового обґрунтування, у тому числі розроблення механізму підготовки відповідних фахівців, які будуть уповноважені на здійснення таких досліджень.
 • Публікація
  The offender and the theory of legal personality: International and ukrainian contexts
  (Amazonia Investiga. – 2024. – Vol. 13, Issue 74. – P. 193-200, 2024) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; Pylyp, V.; Makarova, O. P.; Макарова, О. П.; Shynkarenko, I. I.; Шинкаренко, І. І.; Vlada Husieva
  Здатність особи представляти і захищати свої інтереси, нести юридичну відповідальність за вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень становить таку категорію, як правосуб'єктність особи. Метою статті було порівняти правосуб’єктність правопорушника, який вчинив адміністративно каране правопорушення, та особи, яка вчинила кримінально каране діяння законодавством України та міжнародно-правовими актами. Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки виконанню таких завдань: 1) визначено поняття та складові такої категорії як «юридична особа»; 2) з’ясовано особливості поняття адміністративної правосуб’єктності, визначено межі адміністративної правосуб’єктності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення; 3) охарактеризовано межі правосуб’єктності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Автори використовували методи аналізу, синтезу, логіко-догматичний методи тощо. Визначено, що у загальному аспекті обсяг правосуб’єктності в межах адміністративного та кримінального судочинства, що здійснюється законодавством України, не має суттєвих відмінностей, однак у разі притягнення особи до відповідальності необхідно враховувати вагому кількість факторів.
 • Публікація
  Незаконний обіг зброї: методи криміналістичної протидії
  (Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 7 лип. 2023 р.). – Кропивницький: ДонДУВС, 2023. – С. 80-83, 2023) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; Vlada Husieva
  Досліджено проблематику незаконного обігу зброї та методів криміналістичної протидії їй. Серед методів криміналістичної протидії цим кримінальним правопорушенням виокремлено два напрями діяльності, зокрема: 1) формування концептуальних криміналістичних засад протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з незаконним обігом зброї; 2) розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення практичної діяльності органів досудового розслідування та дізнання у сфері протидії незаконному обігу зброї.
 • Публікація
  Призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях із масовими жертвами
  (Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3 листоп. 2023 р.). - Львів, 2023. - С. 80-84, 2023) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; Vlada Husieva
  Розглянуто завдання, що виникають перед слідчими органів досудового розслідування під час призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях із масовими жертвами.
 • Публікація
  До питання визначення суб’єктів учинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 63-66, 2024) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; Vlada Husieva
  Наголошено, що до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві показання, тобто за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України, може притягатися і потерпілий, і свідок, які надали неправдиві показання, незважаючи на те, чи здійснювався розгляд цивільної, господарської справи або ж справи про адміністративне правопорушення.
 • Публікація
  Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; Гусева, В. А.; Vlada Husieva; Степанюк, Р. Л. - науковий консультант
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню методологічних та теоретичних основ методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. У дослідженні розроблено криміналістичну класифікацію злочинів зазначеної категорії, визначено елементи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Охарактеризовано елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів, обставини, що підлягають встановленню, а також особливості початку кримінального провадження, типові слідчі ситуації та відповідні їм алгоритми слідчих (розшукових) дій на початковому та наступному етапах розслідування. Установлено особливості планування, організації та взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.