Вегетативна реактивність у спортсменів у стані перетренованості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 4 (72). – С. 54-59
Анотація
Визначено стан вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів на різних стадіях перетренованості. Проаналізовано дані кардіоінтервалографії з ортостатичною пробою для визначення вегетативної реактивності. Виявлено, що найбільш часто перетренованість ІІ стадії зустрічалася у спортсменів ігрових видів спорту, а зі спортивної кваліфікації частіше виникає у спортсменів І розряду, ніж у майстрів спорту. Результати кардіоінтер-валографії вказали на те, що у спортсменів високої кваліфікації у стані перетренованості показник вегетативної реактивності не виводить значення індексу напруги за межі збалансованості роботи ВНС. У спортсменів із І розрядом у порівнянні із майстрами спорту на тлі перетренованості відбувається гіперсимпатикотонічна активність ВНС. Наголошено, що високий показник індексу напруги після ортостатичної проби вказує на розвиток в організмі спортсменів І розряду напруження вегетативних і регуляторних систем, що у подальшому може привести к зриву адаптаційних можливостей організму.
The state of autonomic regulation of heart rhythm in athletes at different stages of overtraining was determined. Cardiointervalography data with an orthostatic test were analyzed to determine autonomic reactivity. It was found that stage II overtraining occurred most often in athletes of game sports, and in terms of sports qualification, it occurs more often in athletes of the first degree than in masters of sports. The results of cardiointervalography indicated that in highly qualified athletes in a state of overtraining, the autonomic reactivity indicator does not lead to the value of the tension index beyond the balanced work of the central nervous system. Athletes with the 1st degree have hypersympatheticotonic activity of the nervous system against the background of overtraining compared to masters of sports. It is emphasized that a high index of tension after an orthostatic test indicates the development in the body of sportsmen of the 1st degree of tension of the vegetative and regulatory systems, which in the future can lead to a disruption of the body's adaptive capabilities.
Определено состояние вегетативной регуляции ритма сердца у спортсменов на разных стадиях перетренированности. Проанализированы данные кардиоинтервалографии с ортостатической пробой для определения вегетативной реактивности. Выявлено, что наиболее часто перетренированность II стадии встречалась у спортсменов игровых видов спорта, а по спортивной квалификации чаще возникает у спортсменов I разряда, чем у мастеров спорта. Результаты кардиоинтервалографии указали на то, что у спортсменов высокой квалификации в состоянии перетренированности показатель вегетативной реактивности не выводит значения индекса напряжения за пределы сбалансированности работы ВНС. У спортсменов с I разрядом по сравнению с мастерами спорта на фоне перетренированности происходит гиперсимпатикотоническая активность ВНС. Отмечено, что высокий показатель индекса напряжения после ортостатической пробы указывает на развитие в организме спортсменов I разряда вегетативных и регуляторных систем, что в дальнейшем может привести к срыву адаптационных возможностей организма.
Опис
Рубан, Л. Вегетативна реактивність у спортсменів у стані перетренованості / Рубан, Л., Хацаюк, О., Ярещенко, О. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2019. – № 4 (72). – С. 54-59. - DOI:10.15391/snsv.2019-4.010.
Ключові слова
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спортсмени, athletes, спортсмены, перетренованість, overtraining, перетренированность, кардіоінтервалографія, cardiointervalography, кардиоинтервалография, варіабельність серцевого ритму, heart rate variability, вариабельность сердечного ритма
Бібліографічний опис