Удосконалення методичної підготовленості викладачів спеціальної фізичної підготовки органів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 279-283

Анотація

Представлено педагогічну модель удосконалення індивідуальної методичної підготовленості офіцерів-викладачів зі спеціально-фізичної підготовки, яка скерована на підвищення теоретичних знань та практичних умінь під час самостійних занять та в процесі професійної підготовки.
The pedagogical model of improvement of individual methodical preparation of officers-teachers on special physical training which is directed on increase of theoretical knowledge and practical abilities during independent employment and in the course of professional training is presented.
Представлена педагогическая модель совершенствования индивидуальной методической подготовленности офицеров-преподавателей по специально-физической подготовки, которая направлена на повышение теоретических знаний и практических умений во время самостоятельных занятий и в процессе профессиональной подготовки.

Опис

Забора, А. В. Удосконалення методичної підготовленості викладачів спеціальної фізичної підготовки органів МВС України / А. В. Забора, В. В. Колєсніков, С. М. Сагайдак // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 31 трав. 2019 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. - Харків: ХНУВС, 2019. - С. 279-283.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National Police of Ukraine, викладачі, преподаватели, teachers, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, методична підготовка, методическая подготовка, methodical training, форми фізичної підготовки, forms physical training, формы физической подготовки, практичні уміння, практические умения, practical skills

Бібліографічний опис