До проблеми вдосконалення відомчого законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 87 - 92

Анотація

Розглянуті проблемні питання кодифікації законодавства, що регулює трудові відносини працівників органів внутрішніх справ, проект Закону України «Про органи внутрішніх справ України», підготовлений Міністерством внутрішніх справ України. Автор зупиняється на його недоліках, бо вважає зазначений проект є не досить вдалим поєднанням Закону України «Про міліцію» та Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Висловлює свої міркування з приводу продовження роботи над зазначеним проектом, вдосконалюючи його . Рассмотрены проблемные вопросы кодификации законодательства, регулирующего трудовые отношения работников органов внутренних дел, проект Закона Украины «Об органах внутренних дел Украины», подготовленный Министерством внутренних дел Украины. Автор останавливается на его недостатках, так как считает данный проект не является достаточно удачным сочетанием Закона Украины «О милиции» и Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Украины. Высказывает свои соображения по поводу продолжения работы над указанным проектом, совершенствуя его. The problems of codification of the legislation governing the labor relations of law-enforcement officers, the draft Law of Ukraine “On Internal Affairs of Ukraine” prepared by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are considered. The author draws attention to its shortcomings, because it considers the said project to be not a very successful combination of the Law of Ukraine "On Militia" and the Regulation on the passing of the service to the ordinary and commanding staff of the internal affairs bodies of Ukraine. He expresses his views on the continuation of work on this project, improving it.

Опис

Мельник, К. Ю. До проблеми вдосконалення відомчого законодавства / К. Ю. Мельник // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 87 - 92

Ключові слова

ОВС, ОВД, трудове законодавство, трудовое законодательство, відомче законодавство, ведомственное законодательство, трудові відносини, трудовые отношения, соціальні права, социальные права

Бібліографічний опис