Методика розвитку та виховання загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.58-62

Анотація

В даній праці висвітленні питання, пов‘язанні із вдосконаленням методики розвитку загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України за допомогою принципів та методів розвитку і вихованню фізичних якостей.
In this article the questions connected with the improvement of methods of the development of General physical endurance of workers of the National police of Ukraine are described using principles and methods of development and education of physical skills.
В данной статье освещены вопросы, связанные с совершенствованием методики развития общей физической выносливости у работников Национальной полиции Украины с помощью принципов и методов развития и воспитанию физических качеств.

Опис

Боровик, М. О. Методика розвитку та виховання загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України / М. О. Боровик // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 58-62.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, фізична витривалість, аеробна витривалість, втома, методика тренування, physical endurance, aerobic endurance, fatigue, training methods, физическая выносливость, аэробная выносливость, усталость, методика тренировки

Бібліографічний опис