Емоційний інтелект як чинник ефективності управлінської професійної діяльності правоохоронців : автореф. дис.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ
Abstract
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню проблеми емоційного інтелекту і його впливу на показники ефективності управлінської професійної діяльності правоохоронців на прикладі керівників органів внутрішніх справ України. З’ясовано сутність і структуру конструкта емоційний інтелект, стан досліджень проблеми його психологічної діагностики і впливу на ефективність діяльності. Особливу увагу приділено аналізу наукових підходів до розгляду проблематики емоційного інтелекту, методик вивчення емоційного інтелекту, їх підбору для проведення психодіагностичного дослідження, розробці критеріїв оцінки ефективності управлінської правоохоронної діяльності, вивченню впливу емоційного інтелекту на результативні та процесуальні показники ефективності управлінської професійної діяльності керівників ОВС, розробці психодіагностичних показників, які уможливлюють прогнозування успішності діяльності керівників органів внутрішніх справ.
Dissertation research is devoted to the exploration of problem of emotional intellect and his influence on the indexes of efficiency of administrative professional law-enforcement activity on the example of leaders of organs of internal affairs of Ukraine. Essence and structure of emotional intellect are found out; state of research of problem of his psychological diagnostics and influence on efficiency of professional activity revealed as well. The special attention is spared to the analysis of scientific consideration of emotional intellect, methods of study of emotional intellect, their selection for realization of psychological research, to development of criteria of estimation of efficiency of administrative law-enforcement activity, study of influence of emotional intellect on the effective and procedural indexes of efficiency of administrative professional activity of Law enforcement leaders, to development of psychological indexes which do possible prognostication of success of professional activity of leaders of organs of internal affairs.
Диссертационное исследование посвящено изучению проблемы эмоционального интеллекта и его влияния на показатели эффективности управленческой профессиональной правоохранительной деятельности на примере руководителей органов внутренних дел Украины. Выяснены сущность и структура конструкта эмоциональный интеллект, состояние исследования проблемы его психологической диагностики и влияния на эффективность профессиональной, в том числе управленческой, деятельности. Особое внимание уделено анализу научных подходов к рассмотрению проблематики эмоционального интеллекта, методик изучения эмоционального интеллекта, их подбора для проведения психодиагностического исследования, разработке критериев оценки эффективности управленческой правоохранительной деятельности, изучению влияния эмоционального интеллекта на результативные и процессуальные показатели эффективности управленческой профессиональной деятельности руководителей ОВД, разработке психодиагностических показателей, которые делают возможным прогнозирование успешности профессиональной деятельности руководителей органов внутренних дел.
Description
Keywords
Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 19.00.06, емоційний інтелект, тестометричний інтелект, керівники органів внутрішніх справ, управлінська правоохоронна діяльність, показники ефективності, emotional intellect, test intellect, heads of internal affairs bodies, administrative law-enforcement activity, performance indicators, эмоциональный интеллект, тестометрический интеллект, руководители органов внутренних дел, управленческая правоохранительная деятельность, показатели эффективности
Citation
Марченко, А. О. Емоційний інтелект як чинник ефективності управлінської професійної діяльності правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Марченко Андрій Олександрович; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 22 с.