Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008-04-16

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 120 с.

Анотація

Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки.
The collection of articles contains the program and theses of statements of the participants of scientific and practical conference in three main directions: the theory of deviance; research of variety and forms of deviance; social work with deviant and measures for the prevention of deviance.
Сборник содержит программу и тезисы выступлений участников научно-практической конференции по трем основным направлениям: теория девиантного поведения; исследования разновидностей и форм девиантного поведения, социальная работа с девиантами и профилактика девиантного поведения.

Опис

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти: матеріали круглого столу (м. Харків, 16 квіт. 2008 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту та інформац. технологій, Навч.-наук. ін-т права, економіки та соціології, Соціолог. асоц. України. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 120 с.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviation, девиация, девіація, неповнолітні, несовершеннолетние, minors, корупція, коррупция, corruption, наркотичні засоби

Бібліографічний опис

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти: матеріали круглого столу (м. Харків, 16 квіт. 2008 р.)

Зібрання