Підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів закладів вищої освіти МВС України засобами функціонального багатоборства (кросфіт)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 90-92

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання підвищення індивідуального рівня фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції України із використанням засобів функціонального багатоборства (кросфіту).
The article considers topical issues of improving the individual level of physical fitness of future officers of the National Police Ukraine with the use of functional all-around (crossfit).
В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения индивидуального уровня физической подготовленности будущих офицеров Национальной полиции Украины с использованием средств функционального многоборья (кроссфита).

Опис

Колєсніков, В. В. Підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів закладів вищої освіти МВС України засобами функціонального багатоборства (кросфіт) / Колєсніков, В. В. , Забора, А. В. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 90-92.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, курсанти, курсанты, cadets, кросфіт, кроссфит, crossfit, функціональне багатоборство, функциональное многоборье, functional all-around

Бібліографічний опис