Проблемні питання превентивної діяльності слідчого і дізнавача в законодавстві України та окремих зарубіжних країн

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 245-252

Анотація

Досліджено запровадження механізму реалізації запобіжної діяльності слідчого і дізнавача в досудовому розслідуванні. Здійснено порівняльний аналіз положень чинного КПК України і попереднього КПК України 1960 р. та аналогічних кодексів деяких окремих держав стосовно форми запобігання кримінальним правопорушенням під час розслідування кримінального провадження. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо внесення змін у чинне кримінальне процесуальне законодавство України.
The introduction of the mechanism of realization of preventive activity of the investigator and the coroner in pre-judicial investigation is investigated. A comparative analysis of the provisions of the current CPC of Ukraine and the previous CPC of Ukraine of 1960 and similar codes of some individual states regarding the form of prevention of criminal offenses during the investigation of criminal proceedings.
Исследовано внедрение механизма реализации предупредительной деятельности следователя и дознавателя в досудебном расследовании. Осуществлен сравнительный анализ положений действующего УПК Украины и предыдущего УПК Украины 1960 г., а также аналогичных кодексов некоторых отдельных государств относительно формы предотвращения уголовных правонарушений в ходе расследования уголовного производства. Сформулированы предложения и рекомендации по внесению изменений в действующее уголовное процессуальное законодательство Украины.

Опис

Балац, Р. М. Проблемні питання превентивної діяльності слідчого і дізнавача в законодавстві України та окремих зарубіжних країн / Раїса Михайлівна Балац // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 245-252. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2020.4.23.
Балац, Р. М. (2020) «Проблемні питання превентивної діяльності слідчого і дізнавача в законодавстві України та окремих зарубіжних країн», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 91(4), с. 245-252. doi: 10.32631/v.2020.4.23.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законодавство, законодательство, legislation, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, запобіжна діяльність, предупредительная деятельность, preventive activities, превентивна діяльність, превентивная деятельность, запобігання кримінальним правопорушенням, предотвращение уголовных правонарушений, prevention of criminal offenses, слідчий, следователь, investigator, дізнавач, дознаватель, connoisseur, порівняльній аналіз, сравнительный анализ, comparative analysis

Бібліографічний опис